Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Porada ředitelů středisek volného času Listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Porada ředitelů středisek volného času Listopad."— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Porada ředitelů středisek volného času Listopad 2013 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK, oddělení přímých nákladů

2 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Program: Změny ve způsobu financování SVČ v r. 2014

3 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Úvod Ukotvení SVČ ve školském zákoně a vyhlášce č. 74/2005 Sb.: a)Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématicky rekreační činnost b)Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost c)Táborová činnost d)Osvětová činnost e)Individuální práce f)Využití otevřené nabídky spontánních činností

4 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Výkaz o činnosti střediska volného času Podle stavu uplynulého školního roku (vyjma pravidelné činnosti, kde se uvádí stav k daného kalendářního roku) Uvádějí se vesměs počty účastníků a počty akcí nebo útvarů, není zde rozlišena délka trvání a) Pravidelná činnost: počet útvarů a účastníků b) Příležitostná činnost: počet akcí a počet účastníků c) Táborová činnost: počet akcí, účastníků a osobodní d) Soutěže: počet soutěží a účastníků e) Další činnosti: počet účastníků

5 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vývoj jednotlivých činností SVČ

6 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Struktura činnosti SVČ r. 2005r. 2013

7 SVČ v Moravskoslezském kraji 27 obec 1 kraj 32 středisek volného času 3 církev 1 soukr.

8 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Různorodost činností jednotlivých SVČ Pravidelná činnost od 63 % do 12 % Příležitostná činnost od 69 % do 7 % Táborová činnost od 39 % do 5 % Právě různá struktura činnosti činí hledání optimální varianty financování tak obtížným. Není možné zvoleným způsobem financování omezovat či měnit zaměření SVČ.

9 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Počet zaměstnanců Pedagog Ostatní

10 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Velikost SVČ dle počtu zaměstnanců Počet zaměstnancůPočet SVČ do nad 202

11 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Úroveň odměňování

12 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Rozdíly v průměrných platech r ze státního rozpočtu

13 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Průměrný plat SVČ r dosažený ze všech zdrojů

14 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Historie financování SVČ od vzniku krajů Po vzniku krajů od r do r převzat systém okresních úřadů – financování na základě skutečného počtu zaměstnanců a platových inventur. V průběhu roku 2002 hledána varianta financování, která by vedla ke sjednocení podmínek ve financování a minimalizovala subjektivní zásahy do přidělování finančních prostředků: VARIANTA 1 – dle statistických výkazů, pravidelná činnost započtena 50 %, příležitostná činnost 30 %, soutěže a tábory po 10 % VARIANTA 2 – dle potencionálních klientů stanovených dle spádovosti VARIANTA 3 – kombinace varianty 1 a 2 v různých poměrech VARIANTA 4 – podle počtu akcí a poměru úvazků na příležitostné a pravidelné akce ANI JEDNA Z TĚCHTO VARIANT NEBYLA PRO SVĆ ANI KÚ PŘIJATELNÁ, ZNAMENALA BY UKONČENÍ ČINNOSTI MINIMÁLNĚ POLOVINY SVĆ. Proto se pokračovalo v dosavadním systému dle skutečného počtu zaměstnanců. Od r – dosud financování dle žákohodin. V r znovu pokus o změnu v souvislosti s připravovanou novelou školského zákona, a to znovu propracovány varianty tzv. potenciálních klientů.

15 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Financování dle tzv. žákohodin Tento systém je plně založen na výkonovém financování. Na 1 žáka a 1 hodinu realizované činnosti stanovuje krajský úřad finanční normativ. Co lze započítat do realizované činnosti a způsob evidence a výpočtu žákohodiny je stanoveno v Krajské metodice. Vzhledem k tomu, že již na počátku přijetí této metody byl přijat konsensus, že počet zaměstnanců SVČ se nebude zvyšovat, je hodnota žákohodiny vždy závislá na: a) celkovém počtu žákohodin dosažených v kraji b) principech meziročního nárůstu-poklesu průměrných platů zaměstnanců obdobně jako u jiných škol v kraji.

16 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Klady používání žákohodin Orientace na výkon. Předvídatelnost rozpočtu a počtu zaměstnanců v jednotlivých SVČ. Minimalizace zásahů do rozpočtů jednotlivých SVČ ze strany KÚ. Stabilizace sítě a činnosti SVČ. Dobrá úroveň průměrných platů. Evidentně zdravý vývoj: stále stejný počet zaměstnanců zajišťuje stejný, resp. vyšší rozvoj.

17 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zápory financování žákohodinami  Neustále zvyšující se počet žákohodin vede ke snižování její hodnoty.  Zneužívání současného systému některými SVČ.  Zvyšující se počet žákohodin je způsoben nejen tlakem na výkon, ale také snahou některých zřizovatelů o rozšíření činnosti SVČ o aktivity, které dříve financovala obec, město.  Obtížné reagování na mimořádný meziroční pokles žákohodin.  Neochota rodičů či žáků a studentů podepisovat svou účast na příležitostných akcích jako nezbytný předpoklad zahrnutí do žákohodin.  Velká administrativní náročnost systému vykazování, zejména u příležitostných akcí.

18 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Změny v počtu a hodnotě žákohodin Změna ŽH ŽH Kč 21,1921,7321,5523,5321,7222,1021,71

19 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Návrhy na komplexní změnu financování SVČ VARIANTA 1 Rozhodujícím kriteriem je počet potenciálních klientů. Potenciální klient je žák ve věku 6-19 let, který trvale žije na území své obce s rozšířenou působností, kde daná SVČ působí. Problémy: Soukromá a církevní SVČ Více SVČ v jednom městě Odlišná spádovost a dostupnost

20 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Dopady VARIANTY 1 Počet organizací Pokles o více než 50 % 2 Pokles o 30 – 50 % 8 Pokles o 10 – 30 % 4 Pokles o 0 – 10 % 2 Nárůst o 0 – 10 %0 Nárůst o 10 – 30 %6 Nárůst o %1 Nárůst o více než 50 %5 Celkem28 12 SVČ má nárůst celkem SVČ má pokles celkem Při potenciálních klientech a celkovém objemu rozpočtu SVČ v r ,2 mil. Kč připadá na 1 potenciálního klienta 708 Kč. Po přepočtu rozpočtů jednotlivých SVČ jsou dopady následující:

21 Porada ředitelů škol a školských zařízení – VARIANTA 2 Počet organizací Pokles o více než 50 % 5 Pokles o 30 – 50 % 5 Pokles o 10 – 30 % 3 Pokles o 0 – 10 % 2 Nárůst o 0 – 10 %2 Nárůst o 10 – 30 %3 Nárůst o %6 Nárůst o více než 50 %2 Celkem28 13 SVČ má nárůst celkem SVČ má pokles celkem Je obdobou varianty č. 1, avšak za potenciálního klienta je považován žák a student navštěvující základní a střední školu, která spadá vzdálenostně i dopravní dostupností pod nejbližší SVČ. Data jsou čerpána z tzv. zahajovacích výkazů.

22 Porada ředitelů škol a školských zařízení – VARIANTA 3 Počet organizací Pokles o více než 30% 5 Pokles o 20 – 30 % 3 Pokles o 10 – 20 % 1 Pokles o 0 – 10 % 2 Nárůst o 0 – 10 %6 Nárůst o 10 – 20 %2 Nárůst o %2 Nárůst o více než 30 %7 Celkem28 17 SVČ má nárůst celkem SVČ má pokles celkem Kombinace potenciálních klientů a pevné částky, která by reflektovala skutečnost, že právní subjekt musí vykonávat jisté činnosti bez ohledu na to, jak je velký. Ve VERZI 1 jde o částku 1 mil. Kč na každé SVČ a 556 Kč na 1 potenciálního klienta.

23 Porada ředitelů škol a školských zařízení – VARIANTA 3 Počet organizací Pokles o více než 30% 7 Pokles o 20 – 30 % 1 Pokles o 10 – 20 % 2 Pokles o 0 – 10 % 2 Nárůst o 0 – 10 %4 Nárůst o 10 – 20 %5 Nárůst o %0 Nárůst o více než 30 %7 Celkem28 16 SVČ má nárůst celkem SVČ má pokles celkem Ve VERZI 2 VARIANTY 3 byly pevné částky odlišné podle velikosti SVČ dané potenciálními klienty a 613 Kč na 1 potenciálního klienta.

24 Porada ředitelů škol a školských zařízení – V rámci VARIANTY 3 byly rozpracovány další 3 VERZE, které kombinovaly tři uvedené faktory: ½ rozpočtu se stanovila podle dosažených žákohodin, dále se použila pevná částka (jedna, dvě nebo tři) a částka na potencionálního klienta (278 Kč, 302 Kč a 307 Kč). Výsledky všech těchto verzí byly obdobné: míra přerozdělování mírně nižší a 12 SVČ by zaznamenalo značný pokles rozpočtu. Navíc tato metoda byla administrativně dosti náročná.

25 Porada ředitelů škol a školských zařízení – VARIANTA 4 Počet organizací Pokles o více než 10 % 0 Pokles o 5 – 10 % 10 Pokles o 2 – 5% 1 Pokles o 0 – 2 % 4 Nárůst o 0 – 2 %1 Nárůst o 2 – 5 %6 Nárůst o %2 Nárůst o více než 10 %4 Celkem28 13 SVČ má nárůst celkem SVČ má pokles celkem Kombinace potenciálních klientů a žákohodin v poměru 15 : 85

26 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Zjištění z terénu: Největší, ne-li jediný zdroj nespokojenosti, je v oblasti vykazování, administraci a financování tzv. příležitostných akcí. Většina dotázaných ředitelů neměla nic proti zachování žákohodin. Závěr: komplexní změna by měla zásadní dopady do stávající struktury činnosti každého SVČ a neobešla by se bez zásadního posílení finančních zdrojů alokovaných do SVČ, nechtěli-li bychom připustit změnu v síti SVČ anebo zvýšený podíl cizích zdrojů na financování. Návrhy na dílčí změnu financování SVČ

27 Porada ředitelů škol a školských zařízení – VARIANTA 5 Počet organizací Pokles o více než 50 % 0 Pokles o 30 – 50 % 4 Pokles o 10 – 30 % 5 Pokles o 0 – 10 % 4 Nárůst o 0 – 10 %7 Nárůst o 10 – 30 %6 Nárůst o %1 Nárůst o více než 50 %1 Celkem28 15 SVČ má nárůst celkem SVČ má pokles celkem Omezení příležitostné činnosti u každého SVČ na 68 % z žákohodin, dosažených pravidelnou činností, táborovou činností a soutěžemi.

28 Porada ředitelů škol a školských zařízení – V rámci VARIANTY 5 byly rozpracovány další 2 VERZE. V první z nich byly použity 3 typy paušálů na příležitostnou činnost: 50 %, 68 % a 100 % dle typů SVČ. V druhé verzi bylo 68 % příležitostných akcí stanoveno jako maximální procento. Tato varianta by příliš působila jako regulace činnosti SVČ, což si změna financování neklade za cíl.

29 Porada ředitelů škol a školských zařízení – VARIANTA 6 Počet organizací Pokles o více než 30% 1 Pokles o 20 – 30 % 1 Pokles o 10 – 20 % 3 Pokles o 0 – 10 % 7 Nárůst o 0 – 10 %11 Nárůst o 10 – 20 %4 Nárůst nad 30 %1 Celkem28 16 SVČ má nárůst celkem SVČ má pokles celkem Financování na základě průměrného počtu žákohodin za uplynulých 5 let, příležitostná činnost však byla omezena u každého SVČ na maximálně 40 % ze všech činností.

30 Porada ředitelů škol a školských zařízení – VARIANTA 7 Počet organizací Pokles o více než 20% 3 Pokles o 15 – 20 % 2 Pokles o 10 – 15 % 3 Pokles o 0 – 10 % 9 Nárůst o 0 – 10 %2 Nárůst o 10 – 15 %4 Nárůst o 15 – 20 %1 Nárůst o více než 20 %4 Celkem28 11 SVČ má nárůst celkem SVČ má pokles celkem Kombinace stávajícího financování v pravidelných akcích, táborech a soutěžích, pouze příležitostné akce jsou rozděleny podle potenciálních klientů. Na 1 potencionálního klienta připadlo 13,85 žákohodin.

31 Porada ředitelů škol a školských zařízení – VARIANTA 8 Počet organizací Pokles o více než 10 % 0 Pokles o 5 – 10 % 4 Pokles o 2 – 5% 3 Pokles o 0 – 2 % 9 Nárůst o 0 – 2 %3 Nárůst o 2 – 5 %4 Nárůst o %5 Nárůst o více než 10 %0 Celkem28 12 SVČ má nárůst celkem SVČ má pokles celkem Financování pravidelných aktivit, táborů a soutěží stávajícím způsobem (dosaženými žákohodinami v předchozím roce) a pro nepravidelné aktivity je stanoven absolutní objem žákohodin pro každé SVČ samostatně, a to na základě dosažených průměrných hodnot za uplynulých 5 let.

32 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Znamená tedy, že pravidelné činnosti, táborové činnosti a soutěže budou financovány na základě žákohodin realizovaných a vykázaných v minulém školním roce. Příležitostné aktivity budou financovány každému SVČ na základě průměru žákohodin, dosažených v letech VÝSLEDNÝ NÁVRH Je kombinací výkonového a paušálního financování

33 Porada ředitelů škol a školských zařízení –  Má nejmenší objem přerozdělovaných prostředků - 1,7 % z rozpočtu r  Má nejmenší počet organizací, jichž se změna negativně dotkne.  Umožní zrušit sledování a vykazování žákohodin v příležitostné činnosti.  Zmenšuje prostor pro honbu za žákohodinami.  Zabrání nekontrolovatelnému růstu žákohodin.  Respektuje charakter jednotlivých SVČ, přičemž pětileté období je dostatečné pro jeho vyjádření.  Neopouští výkonové financování, tj. v oblastech pravidelné činnosti, táborů a soutěží. VÝSLEDNÝ NÁVRH

34 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Přechodné období Pro bezproblémový přechod na změněný způsob financování budou nárůsty rozpočtů v r korigovány maximálním procentem meziročního nárůstu jednotlivých SVČ. Výrazné snížení rozpočtů některých SVČ bude řešeno v rámci dohodovacích řízení z takto vzniklé úspory.

35 Porada ředitelů škol a školských zařízení – Vlivy na rozpočet r Na základě Vašich předběžných údajů o dosažených žákohodinách pro rozpočet r (před provedením jejich kontroly) lze říci, že na konečnou výši rozpočtu SVČ v r tak bude mít vliv: zvýšení počtu žákohodin v pravidelné činnosti o cca 125 tis. zvýšení počtu žákohodin v soutěžích o cca 35 tis. snížení počtu žákohodin v táborové činnosti o cca 51 tis. snížení počtu žákohodin v příležitostné činnosti cca 200 tis. výše finančních prostředků přidělených pro RgŠ MSK ze státního rozpočtu


Stáhnout ppt "Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Porada ředitelů středisek volného času Listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google