Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb."— Transkript prezentace:

1 Zákon o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb.
Jednosložkové Degrese životního minima Existenční minimum Společně posuzované osoby příjmy

2 Společně posuzované osoby § 4 zákona o ŽM a EM - Určení okruhů
Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti Manželé není zde zkoumána podmínka zda spolu užívají byt

3 poznámky rodič + zletilé dítě –není stanovena věková hranice užívání bytu není vázáno na trvalý pobyt , ale na průkazné užívání bytu registrované partnerství do novely zákona - jiné osoby

4 Společně posuzované osoby § 4 zákona o ŽM a EM - Určení okruhů
Rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené Rodiče a zletilé děti užívající společně byt (pokud nejsou hodnoceny s jinými osobami jako manželé nebo jako jiné osoby)

5 Společně posuzované osoby § 4 zákona o ŽM a EM - Určení okruhů
Jiné osoby,které společně užívají byt a společně hradí náklady spojené s užíváním bytu s vyjímkou osob,které písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby ve smyslu § 115 občanského zákoníku –podle tohoto ustanovení domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují

6 Posuzování nezaopatřených dětí ve specifických případech
Dítě a jeden z rodičů -rozhodnutí soudu Dítě a jiná osoba –rozhodnutí soudu Dítě a osvojitel – rozhodnutí soudu Dítě budoucí osvojitel- rozhodnutí SPOD Dítě a poručník – rozhodnutí soudu Dítě a pěstoun – rozhodnutí soudu Dítě a budoucí pěstoun –rozhodnutí SPOD Dítě a osoba určená předběžným opatřením rozhodnutí soudu

7 Odlišnosti posuzování společně posuzovaných osob
Dítě v přímém zaopatření ústavu pro děti a mládež neposuzuje se s rodiči Posuzování rodičů a nezaopatřených dětí přednost před posuzování v rámci jiných okruhů osob Osamělá matka s dítětem posuzována rodiči Osoby, které se nacházejí přechodně mimo domov z důvodu studia, zdravotního stavu, zaměstnání výkonu dobrovolnické činnosti jsou společně posuzování s osobami, který užívají k bydlení

8 skutečnost trvá po celý kalendářní měsíc
Společně posuzované osoby § 8 –zákona o pomoci v hmotné nouzi povinnost vyloučení z okruhu Výkon trestu odnětí svobody nebo vazba-trvá celý měsíc Osoba umístěna ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo obdobném zařízení kde je jí poskytována sociální služba při splnění 3 podmínek : skutečnost trvá po celý kalendářní měsíc soc.péče poskytovaná osobě na základě smlouvy sociální péče je poskytovatelem registrována Osoba je umístěna k celoročnímu pobytu v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo v obdobném zařízení

9 Společně posuzované osoby § 8 –zákona o pomoci v hmotné nouzi možnost vyloučení z okruhu
Při posuzování doplatku na bydlení,je možné vyloučit osobu,která dlouhodobě užívá jinou formu bydlení Na žádost žadatele,který prokáže že spol.neužívá byt a společně se nepodílí na úhradě společných potřeb

10 Co je dobré si pamatovat ?
Zletilé děti nemohou prohlásit, že společně s rodiči neužívají byt, pokud v něm žijí Svobodná matka s dítětem, která žije s rodiči,nemůže prohlásit, že netvoří domácnost Manželé se posuzují vždy společně, dokud není pravomocný rosudek o rozvodu –je možné vyloučit pouze v případě,že se zdržuje prokazatelně mimo domov a to pro doplatek na bydlení Zletilé dítě nemusí být hodnoceno společně v případě žádosti žadatele-prokázání-možnost srovnání se SSP,nevydává se rozhodnutí pouze poznamenání do spisu

11 Více generační rodina Společně užívají byt:otec+ matka(starobní důchodci )+ osamělá dcera s dítětem Osamělá dcera S dítětem Otec+ matka Starobní důchodci Společně posuzované osoby

12 o s a m ě l o s t osamělost není v zákoně o pomoci v hmotné nouzi blíže specifikována –může jít o osobu ovdovělou, rozvedenou a pod.

13 Nejde o více generační rodinu
Společně užívají byt matka –starobní důchodkyně + osamělá dcera s dítětem Matka starobní důchodkyně Osamělá dcera s dítětem

14 Konkurence více okruhů společně posuzovaných osob
muž –otec-rozvedený + žena –matka-rozvedená + zletilé dítě 1 + zletilé dítě 2 (zletilé děti jsou dětmi rozvedených rodičů) Otec+ 1 zletilé dítě Všichni dohromady Otec + 2 zletilé děti Žena + 2 zletilé děti

15 v řešení otázka posuzování příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení osobám vyloučeným z hmotné nouze jedná se o pobyty v komunitách a terapeutických zařízeních,léčebnách pro dlouhodobě nemocné a pod. současný stav- možnost řešení pokud je osoba uznána dočasně práce neschopnou –nemusí prokazovat vlastní přičinění a může být poskytnut příspěvek na živobytí pozor!!! Tato osoba je však společně posuzovanou osobou, která ze zdravotních důvodů je mimo trvalé bydliště a posuzuje se společně.

16 Pro vyloučení osoby ze společně posuzovaných osob musí být splněno:
O vyloučení žádá žadatel o dávku Žadatel o dávku musí prokázat, že dotyčná osoba společně s ním neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb,tyto důkazy budou součásti spisu Orgán pomoci v hmotné nouzi dojde k závěru, že jde o případ zvláštního zřetele,bude mít pro tento svůj závěr shromážděné podklady Podmínky vyloučení možnost určení do kterého okruhu osoba patří- správnímu orgánu podle skutečného soužití

17 Bydlení v rodinných domcích
Dokládání skutečnosti zda jsou užívané místnosti bytovou jednotkou dokládá žadatel kolaudačním rozhodnutím zde je uvedenoo kolika bytových jednotkách je rodinný dům V případě, že není v kolaudačním rozhodnutí toto uvedeno- správní orgán může dožádat stavební úřad,aby bytové jednotky určil V případě, že není kolaudační rozhodnutí, je možné tyto skutečnosti zjistit na katastrálním úřadu –vklad do nemovitostí

18 Definice - bydlení B Y T soubor místností nebo jednotlivá obytná místnost,které svým stavebně – technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny (kolaudovány)Stavebně-technickým uspořádáním jsou myšleny takové vlastnosti bytu,které umožňují, aby mohl být celoročně užíván k bydlení

19 zvláštní předpis – Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb.,
Definice bydlení O B Y T N Á M Í S T N O S T část bytu ( zejména obývací pokoj,ložnice,jídelna),která splňuje požadavky zvláštního předpisu, je určena k trvalému byldení a má nejměnší podlahovou plochu 8 čtverečných ,pokud tvoří byt jediná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 čtverečných zvláštní předpis – Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb.,

20 Definice bydlení U B Y T O V A C Í J E D N O T K A je jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu užívání určeny

21 Příjmy -zákon o životním a existenčním minimu
Rozhodné období Započitatelné příjmy Nezapočitatelné příjmy Zápočet příjmů osob samostatně výdělečně činných

22 Nezapočitatelné příjmy
Příspěvek na péči - § 11 zákona o sociálních službách Část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející ze zdravotních důvodů Dávky sociální péče poskytované vzhledem ke zdravotnímu stavu Zvláštní příspěvek k důchodu( příslušníci odboje) Příspěvek na bydlení,jednorázové dávky Peněžité pomoci obětem trestné činnosti Sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem Podpory a příspěvky z prostředků nadací a občanských sdružení Stipendia Vyjmenováno v zákoně o životním a existenčním minimu

23 Základní myšlenky legislativních změn
posuzovat společně co nejvíce osob narovnání vztahů v bydlení

24 Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Pojem hmotná nouze Životní situace Kdo je v hmotné nouzi Kdo není v hmotné nouzi Živobytí osob-příspěvěk na živobytí Doplatek na bydlení Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi

25 Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Pojem hmotná nouze Životní situace Kdo je v hmotné nouzi Kdo není v hmotné nouzi Živobytí osob-příspěvěk na živobytí Doplatek na bydlení Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi

26 Životní situace Osoba nemá na živobytí Osoba nemá na úradu bydlení
Osoba nemá finační protředky,nesplňuje podmínky nároku a příspěvek na živobytí a hrozí mu vážná újma na zdraví Osobu postihla mimořádná událost Osoba nemá na úhradu jednorázového výdaje Osoba nemá na úhradu nákladnějšího výdaje Osoba nesplňuje podmínky pro pomoc v hmotné nouzi a hrozí mu sociální vyloučení

27 1.Životní situace Příjem posuzované osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných po oddečtění přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí

28 2.Životní situace Příjem posuzované osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných dosahuje sám nebo spříspěvkem na živobytí,částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a služby s bydlením bezprotředně spojené

29 3.Životní situace Nemá na živobytí a na úhradu bydlení
Hrozí vážná újma na zdraví –potvrdí lékař osoby musí být aktivně vedeny k překonání nepříznivé situace Kolik ve výši existečního minima 2.020,-Kč Je zajištěno právo na pomoc ve smyslu Listiny základních práv a svobod a ve smyslu Evropské sociální charty

30 4. Životní situace-mimořádná událost
Co je to mimořáná událost? - povodeň,vichřice,zemětřesení požár,destruktivní událost,ekologická nebo průmyslová havárie apod. Neschopnost vyřešit pro celkové sociální a majetkové poměry Poskytnutí jako první pomoc,bezodkladně Posuzování v rámci okruhu spol.posuzovaných osob Kolik? Do výše patnácti násobku ŽM jednotlivce Pro rok 2007 až do výše

31 5. Životní situace –na úhradu nákladů na předměty dlouhodobé spotřeby,vybavení domácnosti, výdaje spojené se vzděláním nezaopatřeného dítěte Hodnotíme co je nezbytný základní předmět dlouhodobé spotřeby Hodnotíme základní vybavení domácnosti Hodnotíme náklady související se vzděláním,zájmovou činností nezaopatřeného dítěte Pro uvedenou situaci se zabýváme okruhem společně posuzovaných osob Zkoumáme celkové majetkové a sociální poměry Okruh širší, než okruh osob v hmotné nouzi Kolik? Do výše těchto výdajů,maximálně v průběhu kalendářního roku do výše desetinásobku ŽM jednotlivce pro rok 2007 až do částky ,- Kč

32 6.Životní situace-nedostatek příjmů na úhradu jednorázového výdaje
Vázáno na správní uvážení správního orgánu Nutno zkoumat celkové majetkové a sociální poměry Posuzování v rámci společně posuzovaných osob jen při posouzení jednorázové výdaje na úhradu bydlení Pro uvedené účely se posuzuje osoba jako jednotlivec Komu? Osobě v hmotné nouzi Kolik? Do výše jednorázové výdaje

33 7. .Životní situace –osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pro posouzení se nebere v úvahu okruh společně posuzovaných osob Osoba s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí(užší a širší rodina) a nedostatek finančních prosředků nemůže úspěšně řešit obtížnou sociální situaci Kolik? Ve výši 1.000,-Kč.V průběhu roku může být tato pomoc poskytnuta opakovaně,nesmí však překročit čtyřnásobek ŽM jednotlivce tj. pro rok ,- Kč

34 Celkové sociální a majetkové poměry
Zhodnocení správním orgánem-možnost rozhodnout, že nejde o osobu v hmotné nouzi Zhodnocení sociálních poměrů – podíl rodiny na trvání stavu hmotné nouze,do kterého se osoba dostala-využívání jiného než vlastního majetku zhodnocení majetkové situace širší rodiny Zhodnocení majetkových poměrů –zaměřeno výhradně na majetek osoby –zjišťujeme zda hodnota najetku je zjevně nízká nebo naopak tak vysoká,že nelze mít pochyby o tom, že majetkové poměry nebrání přiznání dávky, nebo naopak jsou na překžku přiznání dávky

35 Rozhodování o mimořádné pomoci
Bezodkladně Oznámení ústně,osoba se vzdá písemného vyhotovení rozhodnutí a práva podání námitky –tím je rozhodnutí pravomocné a může být vyplacena

36 Hodnocení hmotné nouze osob
Zhodnocení příjmů Hodnocení vlastní snahy zvýšit si příjem vlastním přičiněním Stanovení nároku na příspěvek na živobytí Stanovení nároku na doplatek na bydlení

37 Hodnocení vlastní snahy zvýšit si příjem vlastním přičiněním
Vlastní prací Uplatněním nároků a pohledávek Hodnocení prodeje nebo jiného využití majetku

38 Zvýšení příjmů vlastní prací
Započetí výdělečné činnosti u nepracující osoby Zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti Možnost vykonávat lépe placenou práci

39 Prokázání vlastní snahy
Vlastní aktivity,vedoucí k jinému zaměstnání( ve vyšším úvazku,lépe placené) Plnění povinnosti uchazeče o zaměstnání Výkon veřejně prospěšných prací nebo krátkodobých zaměstnání Výkon dobrovolnické činnosti

40 Zvýšení příjmů řádným uplatněním nároků a pohledávek
Z jiných sociálních systémů /nemocenské,důchodové,SSP,/ Z dalších vztahů výživné,příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce Pracovní nebo jiné vztahy Jiné pohledávky Správní orgán nevyžaduje plnění v případě , kdy je zřejmé,že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat.

41 Uplatnění pohledávky - výživné

42 Vzájmená vyživovací povinnost manželů
Předchází vyživovací povinnosti dětí Platí požadavek stejné hmotné a kulturní úrovně obou manželů Vzniká sňatkem Zaniká smrtí nebo právni moci výroku o rozvodu manželství Na dědice nepřechází vyživovací povinnost ani právo na výživné Nelze přiznat, pokud by přiznání bylo v rozporu s dobrými mravy

43 Vzájmená vyživovací povinnost rodičů a dětí
Rodiče vůči dětem trvá do doby, pokud děti nejsou schopny se živit např.nemocné dítě po celý život,studujíci do 26 let dítě má právo se podílet na životní úrovni svých rodičů např.otec vysoký příjem 20 tis.Kč dítě rovněž 20 tis. i když převyšuje potřeby povinnost rodiče vyživovat dítě zanikne osvojení,přednost výživné mezi manžely změna poměrů po vydání rozhodnutí soudu musí změnit soud,není možné zanechat placení jen při vlastní doměnce

44 Vzájmená vyživovací povinnost rodičů a dětí
Děti vůči rodičům děti,které jsou schopné se samy živit,jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu je-li více dětí, každé plní vyživovací povinnost takovým dílem,jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů. nevylučuje se jiné než peněžní plnění, např.osobní péče zvláštní způsob vyživovací povinnosti –dítě žijící ve společné domácnosti s rodiči je povinno podle svých schopností rodičům pomáhat a přispívat na úhradu společných potřeb rodiny,pokud má vlastní příjem nebo majetek.

45 Vzájmená vyživovací povinnost manželů
Předchází vyživovací povinnosti dětí Platí požadavek stejné hmotné a kulturní úrovně obou manželů Vzniká sňatkem Zaniká smrtí nebo právni moci výroku o rozvodu manželství Na dědice nepřechází vyživovací povinnost ani právo na výživné Nelze přiznat, pokud by přiznání bylo v rozporu s dobrými mravy

46 Vzájmená vyživovací povinnost rozvedených manželů
V případě, že rozvedený není schopen se sám živit může požádat o stanovení příspěvku ny výživu podmínkou je neschopnost se sám živit –neschopnost objektivní , mateřská dovolená, invalidita či nemoc Předchází vyživovací povinnost dětí Nezajišťuje stejnou hmotnou a kulturní úroveň Zvláštní druh vyživovací povinnosti bývalému mnaželovi,který se na rozratu manželství porušením naželských povinností převážně nepodílel a kterému současně byla rozvodem způsobena vážná újma – výživné nejdéle na dobu 3 let od rozvodu Zánik- uzavření nového manželství,úmrtím povinného Povinnost nepřechází na dědice

47 Příspěvek na výživu neprovdané matce na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím
Povinnost otce dítěte, za kterého není matka provdána - platit výživné na dítě (pokud je zapsán v rodném listě) - přispívat příměřeným způsobem matce : na úhradu její výživy po dobu 2 let na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím Řízení –je možné spojit příspěvek na svou výživu a náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím –pozor promlčecí lhůta do 3 let od porodu Pokud nemá žena prostředky –může žádat soud o uložení povinnosti složit potřebnou částku předem -§ 95, odst. 2 zákona o rodině-zvláštní forma předběžného opatření,která se uplatní vůči otci, jehož otcovství je pouze pravděpodobné

48 Použitelnost majetku nezletilého pro jeho potřeby a potřeby rodiny
V současné době již není nijak výjimečné, že i nezletilé dítě vlastní rozsáhlý majetek, zahrnující například nemovitosti, cenné papíry, umělecká díla, autorská práva a podobně, které získali dědictvím. Zákon o rodině, který vzal v úvahu možnost majetku dítěte a v tomto směru sleduje zachování majetkových hodnot a vyloučení rizik při správě majetku, které by mohly vést ke ztrátě majetku. Dítě se ujímá správy svého majetku při dosažení zletilosti může žádat i vyúčtování , nejpozději do jednoho roku ode dne skončení správy majetku.

49 Použitelnost majetku nezletilého pro potřeby rodiny
Možnost použít výnosy s ohledem na skutečnost, že dítě ,které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim pomáhat dítě je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny,pokud má vlastní příjem,popřípadě majetek nejde o vyživovací povinnost dětí vůči rodičům, ale jen o příspěvek na úhradu společných potřeb –tato povinnost má především výchovný charakter rodiče učí děti hospodařit s finančními prostředky přispívat i na náklady kdy jsou hrazeny jiné než základní potřeby rodiny,které zvyšují životní úroveň –rodinné dovolené,rekonstrukce bytu apod. podmínkou pro užití výnosů je jeho přiměřenost

50 Zvýšení příjmů prodejem nebo jiným využitím majetku
Nemovitého - stavby,pozemky Movitého - motorová vozidla,cenné obrazy,cenné papíry,stavební spoření, kapitálové životní pojištění Majetek dítěte Správní uvážení

51 Hodnocení možnosti využití majetku
30 % První 3 měsíce pobírání PnŽ Prvních 12 měsíců pobírání PnŽ- osoba která pobírá podporu v nezaměstnanosti, rekvalifikace,nemocenské dávky Od 4 měsíce pobírání PnŽ osoba,která majetek nemá Má, ale nelze jej využít Má ale využívá jej ke zvýšení příjmů

52 Lhůty pro využití majetku
Nemovitý do 3 měsíců(mimo povolených 12 měsíců) neprojevuje dostatečnou snahu není osoba v hmotné nouzi Movitý do 6 měsíců(mimo povolených 12 měsíců)neprojevuje dostatečnou snahu není osoba v hmotné nouzi

53 Hodnocení možnosti zvýšení příjmů u nezaopatřených dětí
Majetek dítěte – spolupráce s oddělením sociálně právní ochraně dětí

54 Zvýšení živobytí z důvodu dietního stravování
Jedné osobě jen jedno zvýšení Společně posuzovaným osobám podle potvrzení Možná úhrada lékaři jednorázový výdaj

55 Zvýšení částky živobytí hledání zaměstnání
300 kč,- měsíčně Musí prokázat výdaje spojené s hledáním zaměstnání

56 Zvýšení částky živobytí při dlouhodobém setrvání na ÚP
Osobám,které vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání Po jednom roce nepřetržitého vedení v evidenci ÚP a pobírání příspěvku na živbytí

57 Část příspěvku na živobytí nahrazující neplacené výživné
3 měsíce není placené O výživném rozhodl soud Při zaplacení dlužného výživného povinnost příjemce PnŽ vrátit vyplacenou částku oznamovací povinnost v době pobírání PnŽ nevratné pokud již není PnŽ poskytován

58 Příspěvek na živobytí ve vratné podobě
Kdy? v budoucnu větší obnos,který bude dostatečný k zajištění zákadních životních potřeb( jde o půjčku) Povinost vrátit vzniká ? očekávaná částka je vyšší než PnŽ Povinnost vrátit nevzniká ? není vyplacena do tří let od uplatnění nároku nebo pohledávky příjem je nižší než vyplacená částka PnŽ Vymáhání pokud dobrovolně nevrátí musíme vymáhat podáním žaloby u soudu,žalobcem je obec, žaloba úspěšná-soud uloží povinnost vrátit-rozsudek podklad pro exekuci

59 Doplatek na bydlení Okruh spol.posuzovaných osob –stejný jako SSP Podmínky nároku - vlastník nebo nájemce bytu - trvalý pobyt v obci - prokazatelné užívání bytu - nárok na příspěvek na bydlení SSP

60 Doplatek na bydlení Kdo nemá nárok? osoba odmítla levnější bydlení
v místě trvalého pobytu,neplatí pro osoby starší 65 let a tek kdo pobírá starobní důchod-obec je povinna sdělit-zda o levnější bydlení osoba požádala,zda byla nábídka učiněna a zda byla akceptována-neplatí tam kde správní orgán uzná za osobu v hmotné nouzi osobu,která užívá dlouhodobě jinou než nájemní formu bydlení příjem za 3 předcházející měsíce vyšší než trojnásobek ŽM osoby

61 Případy hodné zřetele -bydlení
Osoby užívající dlouhodobě jinou než nájemní formu bydlení –ubytovny Osoby bydlící v obci bez trvalého bydliště rozvod manželství,problematické soužití,osoby ohrožené sociálním vyloučením


Stáhnout ppt "Zákon o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google