Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hluk a jeho působení na zdraví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hluk a jeho působení na zdraví"— Transkript prezentace:

1 Hluk a jeho působení na zdraví
MUDr. Zdeňka Vandasová Státní zdravotní ústav

2 Obsah příspěvku Přehled účinků hluku na zdraví
Aktuality v hodnocení zdravotních rizik hluku . Listopad 2010

3 Účinky hluku na zdraví Orgánové účinky Ovlivnění činností
– Sluchový aparát (akustické trauma, dlouhodobé účinky hluku na sluchový aparát) Nespecifické účinky (prokázané kardiovaskulární, nejednoznačné hormonální, imunitní, biochemické, CNS, na placentu a plod……) Ovlivnění činností Rušení spánku Poruchy komunikace řečí Poruchy osvojování řeči a čtení u dětí Subjektivní pocity Rozmrzelost, obtěžování . Listopad 2010

4 Akustické trauma Fyziologická podstata:
Přímé poranění bubínku, sluchových kůstek nebo blanitého labyrintu mechanickou silou prudce nastupujícího maxima akustického tlaku a jeho stejně prudkým poklesem. Prahová hodnota: dospělí L Amax = dB děti L Amax = 120 dB Výskyt: Exploze, třesky a výstřely. - V pracovním prostředí - V životním prostředí a při trávení volného času - vzácně . Listopad 2010

5 Poškození sluchového aparátu dlouhodobě působícím hlukem
Fyziologická podstata: zpočátku přechodné a později trvalé morfologické a funkční změny smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha Prahová hodnota: L Aeq 24hod = 70 dB celoživotní expozice hluku v pracovním a životním prostředí a aktivitách ve volném čase Výskyt: - V pracovním prostředí - často - V životním prostředí - v těsné blízkosti frekventovaných letišť nebo velmi rušných komunikací - Při trávení volného času - zvyšuje celkovou expozici . Listopad 2010

6 Ovlivnění kardiovaskulárního systému
Fyziologická podstata: - Stresová reakce organismu - Deficit hořčíku - Omezení délky a kvality spánku Prahová hodnota (venkovní hladiny): L Aeq 24hod = dB (Guidelines for community noise, 1999) L Day, 16 hod = 60 dB (pro IM - Road traffic noise and cardiovascular risk, W. Babisch, 2008) L Night = 50 dB (pro hypertenzi a IM - Night noise guedelines for Europe, 2009) Výskyt: Bylo prokázáno v řadě studií u populace v hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací. . Listopad 2010

7 Narušení komunikace řečí
Fyziologická podstata Maskovací proces - interferující hluk Vyšší hlučnost pozadí vede ke zvyšování hlasitosti řeči u mluvčího, k jeho hlasové únavě a ke ztrátě srozumitelnosti u posluchače. Následky: - nedorozumění, podrážděnost, stress - překrývání a maskování důležitých signálů - zpomalení osvojování řeči, čtení a výuky cizích jazyků Prahová hodnota: L Aeq, 6-22 hod = 55 – 60 dB Výskyt : Široce rozšířené (pracovní i životní prostředí) Citlivé skupiny populace (tvoří podstatnou část populace): - Děti -osvojování řeči, školní výuka - Osoby se sluchovou ztrátou např. ve vyšším věku - Osoby pro které mluvená řeč není mateřštinou . Listopad 2010

8 Obtěžování, rozmrzelost (annoyance)
Fyziologická podstata: Obtěžování je psychický stav, který vzniká při mimovolném vnímání vlivů, ke kterým má jedinec zamítavý postoj a na které reaguje pocity odporu, podrážděností a v některých případech až psychosomatickými poruchami. Přítomnost obtěžování je možné považovat za poruchu zdraví z hlediska WHO definice zdraví: Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, nejen absence choroby nebo neschopnosti. . Listopad 2010

9 Obtěžování, rozmrzelost (annoyance)
Prahové hodnoty Z hlediska jednotlivce - bezprahová noxa (Všechny zvuky, které jsou nechtěné nebo obtěžující nebo mají škodlivý vliv na zdraví se nazývají hlukem.) Z hlediska populace (doporučení WHO) : Vážné obtěžování L Aeq, day = 55 dB Mírné obtěžováníi L Aeq, day = 50 dB Vztah dávka - účinek Vychází z metaanalýzy (Miedema a Oudshoorn, 2001, Miedema, Vos, 2004) - Matematická rovnice + graf pro automobilovou, železniční a leteckou dopravu a pro stacionární zdroje: - Dávka : L dvn X - Účinek : % LA (Little Annoyed), % A (Annoyed), % HA (Highly Annoyed) . Listopad 2010

10 Fyziologická podstata:
Poruchy spánku Fyziologická podstata: Sluchový analyzátor má funkci alarmujícího orgánu. Organismus nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch z činnosti. Alarmující hluk je i během spánku identifikován jako nebezpečný a podvědomě dochází k aktivaci organismu. Nový dokument: NIGHT NOISE GUIDELINES FOR EUROPE . Listopad 2010

11 Směrnice o nočním hluku pro Evropu
WHO 2009 (kolektiv autorů) Doplnění a rozšíření dokumentu Guidelines for community noise, WHO, 1999 . Listopad 2010

12 Hluk, spánek a zdraví Spánek je biologická nutnost a narušený spánek je spojen s řadou nepříznivých vlivů na zdraví Hluk ruší spánek prostřednictvím mnoha přímých a nepřímých cest. Dokonce i na velmi nízkých hladinách mohou být spolehlivě měřeny fyziologické reakce (vzestup srdeční frekvence, tělesné pohyby a probuzení). Přestože rušení spánku vyvolané hlukem je samo o sobě zdravotní problém, navíc vede k dalším následkům pro zdraví a životní pohodu . Listopad 2010

13 Zdravotní účinky nočního hluku
Dostatečný důkaz: Byl stanoven kausální vztah mezi expozicí nočnímu hluku a zdravotním účinkem. Vztah byl pozorován ve studiích, kde byly koincidence (shoda okolností), bias (systematická chyba) a zkreslení adekvátně vyloučeny. Biologická plausabilita (věrohodnost) je také dobře prokázána. Omezený důkaz: Vztah mezi hlukem a zdravotním účinkem nebyl pozorován přímo, ale je dostupný důkaz dobré kvality, který podporuje kausální vztah. Často je dostatek nepřímých důkazů (vztah mezi expozicí hluku a fyziologickými změnami, o kterých je známo, že vedou k nepříznivému zdravotnímu účinku. . Listopad 2010

14 Zdravotní účinky – dostatečný důkaz
Biologické efekty: změny kardiovaskulární aktivity, EEG prokázané probuzení, vyvolání motility, změny v trvání jednotlivých stádií spánku, fragmentace spánku Změny kvality spánku: probuzení, obtíže při usínání, zkrácení doby spánku a jeho fragmentace, vzestup průměrné spánkové motility Vlivy na životní spokojenost (well-being): respondentem udávaná porucha spánku, užívání léku na spaní a sedativ Medicínské poruchy: environmentální nespavost Pro některé z účinků nočního hluku není jednoznačně prokázaná míra jejich zdravotní škodlivosti . Listopad 2010

15 Zdravotní účinky – omezený důkaz
Biologické efekty: změny v hladinách stressových hormonů Vlivy na životní spokojenost: následující den únava a ospalost, zvýšená dráždivost, narušení sociálních kontaktů, stížnosti, zhoršení kognitivních funkcí Medicínské poruchy: nespavost, hypertense, infarkt myokardu, obezita, deprese u žen, předčasná úmrtnost, psychické poruchy, úrazy a nehody . Listopad 2010

16 Prahové hodnoty pro zdravotní účinky nočního hluku
Existují jednotlivé prahové hodnoty pro část výše uvedených efektů L max, inside nebo L night, outside dB účinky s dostatečným důkazem dB účinky s omezeným důkazem Pro část efektů existuje také vztah dávka účinek Citlivé skupiny populace: - Děti (méně citlivé k probuzení ale citlivější k ostatním efektům) - Staří lidé - Chronicky nemocní - Osoby pracující na směny . Listopad 2010

17 Doporučení pro ochranu zdraví
Průměrná hladina nočního hluku během roku Lnight,outside Do 30 dB Pod touto hladinou nejsou pozorovány podstatné biologické efekty. Lnight,outside 30 dB je ekvivalentem NOAEL (hladina ne pozorovaných nepříznivých efektů) pro noční hluk. 30 až 40 dB Je pozorováno množství účinků na spánek jako: tělesné pohyby, probuzení, respondentem udávaná porucha spánku, vyrušení. Intenzita účinku závisí na povaze zdroje a na počtu událostí. Zranitelné skupiny jsou vnímavější. Ale i v nejhorším případě se účinky jeví mírné. Lnight,outside 40 dB je ekvivalentem LOAEL (hladina nejnižších pozorovaných nepříznivých efektů) pro noční hluk. 40 až 55 dB V exponované populaci jsou pozorovány nepříznivé zdravotní účinky. Mnoho lidí musí přizpůsobit svůj život aby zvládali hluk v noci. Zranitelné skupiny jsou nyní závažně zasaženy. Nad 55 dB Situace je považována za zvýšeně nebezpečnou pro veřejné zdraví. Nepříznivé zdravotní účinky se objevují často, značná část populace je závažně obtěžována a rušena ve spánku. Jsou zde důkazy, že stoupá riziko kardiovaskulárního onemocnění. . Listopad 2010

18 Doporučení pro ochranu zdraví
Night noise guideline (NNG) „Doporučený limit" pro noční hluk Lnight, outside = 40 dB Interim target (IT) Prozatímní cíl Lnight, outside = 55 dB NNG 40 dB - limitní hodnota založená na zdraví Je nezbytná k ochraně veřejnosti včetně rizikových skupin, jako jsou děti, chronicky nemocní a starší lidé, před nepříznivými zdravotními účinky nočního hluku. Prozatímní cíl 55 dB - není limitem založeným na zdraví Je doporučený v situacích, kdy dosažení konečného cíle NNGL není uskutečnitelné v krátké době. Zranitelné skupiny nemohou být ochráněny. Proto by prozatímní cíl měl být považován za přechodný cíl, který může být provizorně používán pro výjimečné místní situace. . Listopad 2010

19 Shrnutí a zamyšlení Přístup z hlediska legislativy a limitů
Slouží k řešení problémů u stávajících staveb a zařízení, udělování pokut a prosazování nápravných opatření Je dlouhodobě stabilní (změna legislativy vyžaduje čas, stabilní právní prostředí je žádoucí) Týká se širší veřejnosti Používá limity dané legislativou Přístup z hlediska zdravotních rizik Slouží k posuzování a schvalování budoucích staveb a záměrů, dříve než vzniknou (postupy HRA, HIA, EIA, SEA) Je (může být) podkladem pro tvorbu legislativy V čase se poznatky průběžně vyvíjejí na základě výzkumu Je používáno odborníky Používá hodnoty založené na zdraví jako je NNG (40dB) . Listopad 2010

20 Použité zdroje Hluk a zdraví, Doc. MUDr. J. Havránek a kolektiv, Avicenum 1990 Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku, Ing. J. Kubina, MUDr. B. Havel, veb. SZÚ 2006 Guidelines for community noise, Document WHO, 1999, B. Berglund, T. Lindvall, D. H. Schwela Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance, European Commission working group, 2002 Road traffic noise and cardiovascular risk, W. Babisch, Noise and Health, 2008 Jan-Mar;10(38):27-33 Night noise guidelines for Europe (sumary), WHO 2009 . Listopad 2010

21 Děkuji za pozornost .


Stáhnout ppt "Hluk a jeho působení na zdraví"

Podobné prezentace


Reklamy Google