Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hluk a jeho působení na zdraví MUDr. Zdeňka Vandasová Státní zdravotní ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hluk a jeho působení na zdraví MUDr. Zdeňka Vandasová Státní zdravotní ústav."— Transkript prezentace:

1 Hluk a jeho působení na zdraví MUDr. Zdeňka Vandasová Státní zdravotní ústav

2 Listopad 20102 Obsah příspěvku Přehled účinků hluku na zdraví Aktuality v hodnocení zdravotních rizik hluku

3 Listopad 20103 Účinky hluku na zdraví Orgánové účinky – Sluchový aparát (akustické trauma, dlouhodobé účinky hluku na sluchový aparát) – Nespecifické účinky (prokázané kardiovaskulární, nejednoznačné hormonální, imunitní, biochemické, CNS, na placentu a plod……) Ovlivnění činností –Rušení spánku –Poruchy komunikace řečí –Poruchy osvojování řeči a čtení u dětí Subjektivní pocity –Rozmrzelost, obtěžování

4 Listopad 20104 Akustické trauma Fyziologická podstata: Přímé poranění bubínku, sluchových kůstek nebo blanitého labyrintu mechanickou silou prudce nastupujícího maxima akustického tlaku a jeho stejně prudkým poklesem. Prahová hodnota: dospělí L Amax = 130 - 140 dB děti L Amax = 120 dB Výskyt: Exploze, třesky a výstřely. - V pracovním prostředí - V životním prostředí a při trávení volného času - vzácně

5 Listopad 20105 Poškození sluchového aparátu dlouhodobě působícím hlukem Fyziologická podstata: zpočátku přechodné a později trvalé morfologické a funkční změny smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha Prahová hodnota: L Aeq 24hod = 70 dB celoživotní expozice hluku v pracovním a životním prostředí a aktivitách ve volném čase Výskyt: - V pracovním prostředí - často - V životním prostředí - v těsné blízkosti frekventovaných letišť nebo velmi rušných komunikací - Při trávení volného času - zvyšuje celkovou expozici

6 Listopad 20106 Ovlivnění kardiovaskulárního systému Fyziologická podstata: - Stresová reakce organismu - Deficit hořčíku - Omezení délky a kvality spánku Prahová hodnota (venkovní hladiny): L Aeq 24hod = 65 - 70 dB (Guidelines for community noise, 1999) L Day, 16 hod = 60 dB (pro IM - Road traffic noise and cardiovascular risk, W. Babisch, 2008) L Night = 50 dB (pro hypertenzi a IM - Night noise guedelines for Europe, 2009) Výskyt: Bylo prokázáno v řadě studií u populace v hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací.

7 Listopad 20107 Narušení komunikace řečí Fyziologická podstata Maskovací proces - interferující hluk Vyšší hlučnost pozadí vede ke zvyšování hlasitosti řeči u mluvčího, k jeho hlasové únavě a ke ztrátě srozumitelnosti u posluchače. Následky: - nedorozumění, podrážděnost, stress - překrývání a maskování důležitých signálů - zpomalení osvojování řeči, čtení a výuky cizích jazyků Prahová hodnota: L Aeq, 6-22 hod = 55 – 60 dB Výskyt : Široce rozšířené (pracovní i životní prostředí) Citlivé skupiny populace (tvoří podstatnou část populace): - Děti - osvojování řeči, školní výuka - Osoby se sluchovou ztrátou např. ve vyšším věku - Osoby pro které mluvená řeč není mateřštinou

8 Listopad 20108 Obtěžování, rozmrzelost (annoyance) Fyziologická podstata: Obtěžování je psychický stav, který vzniká při mimovolném vnímání vlivů, ke kterým má jedinec zamítavý postoj a na které reaguje pocity odporu, podrážděností a v některých případech až psychosomatickými poruchami. Přítomnost obtěžování je možné považovat za poruchu zdraví z hlediska WHO definice zdraví: Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, nejen absence choroby nebo neschopnosti.

9 Listopad 20109 Prahové hodnoty –Z hlediska jednotlivce - bezprahová noxa (Všechny zvuky, které jsou nechtěné nebo obtěžující nebo mají škodlivý vliv na zdraví se nazývají hlukem.) –Z hlediska populace (doporučení WHO) : Vážné obtěžování L Aeq, day = 55 dB Mírné obtěžováníi L Aeq, day = 50 dB Vztah dávka - účinek Vychází z metaanalýzy (Miedema a Oudshoorn, 2001, Miedema, Vos, 2004) - Matematická rovnice + graf pro automobilovou, železniční a leteckou dopravu a pro stacionární zdroje: - Dávka : L dvn X - Účinek : % LA (Little Annoyed), % A (Annoyed), % HA (Highly Annoyed) Obtěžování, rozmrzelost (annoyance)

10 Listopad 201010 Poruchy spánku Fyziologická podstata: Sluchový analyzátor má funkci alarmujícího orgánu. Organismus nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch z činnosti. Alarmující hluk je i během spánku identifikován jako nebezpečný a podvědomě dochází k aktivaci organismu. Nový dokument: NIGHT NOISE GUIDELINES FOR EUROPE

11 Listopad 201011 Směrnice o nočním hluku pro Evropu WHO 2009 (kolektiv autorů) Doplnění a rozšíření dokumentu Guidelines for community noise, WHO, 1999

12 Listopad 201012 Hluk, spánek a zdraví Spánek je biologická nutnost a narušený spánek je spojen s řadou nepříznivých vlivů na zdraví Hluk ruší spánek prostřednictvím mnoha přímých a nepřímých cest. Dokonce i na velmi nízkých hladinách mohou být spolehlivě měřeny fyziologické reakce (vzestup srdeční frekvence, tělesné pohyby a probuzení). Přestože rušení spánku vyvolané hlukem je samo o sobě zdravotní problém, navíc vede k dalším následkům pro zdraví a životní pohodu

13 Listopad 201013 Zdravotní účinky nočního hluku Dostatečný důkaz: Byl stanoven kausální vztah mezi expozicí nočnímu hluku a zdravotním účinkem. Vztah byl pozorován ve studiích, kde byly koincidence (shoda okolností), bias (systematická chyba) a zkreslení adekvátně vyloučeny. Biologická plausabilita (věrohodnost) je také dobře prokázána. Omezený důkaz: Vztah mezi hlukem a zdravotním účinkem nebyl pozorován přímo, ale je dostupný důkaz dobré kvality, který podporuje kausální vztah. Často je dostatek nepřímých důkazů (vztah mezi expozicí hluku a fyziologickými změnami, o kterých je známo, že vedou k nepříznivému zdravotnímu účinku.

14 Listopad 201014 Zdravotní účinky – dostatečný důkaz Biologické efekty: změny kardiovaskulární aktivity, EEG prokázané probuzení, vyvolání motility, změny v trvání jednotlivých stádií spánku, fragmentace spánku Změny kvality spánku: probuzení, obtíže při usínání, zkrácení doby spánku a jeho fragmentace, vzestup průměrné spánkové motility Vlivy na životní spokojenost (well-being): respondentem udávaná porucha spánku, užívání léku na spaní a sedativ Medicínské poruchy: environmentální nespavost Pro některé z účinků nočního hluku není jednoznačně prokázaná míra jejich zdravotní škodlivosti

15 Listopad 201015 Biologické efekty: změny v hladinách stressových hormonů Vlivy na životní spokojenost: následující den únava a ospalost, zvýšená dráždivost, narušení sociálních kontaktů, stížnosti, zhoršení kognitivních funkcí Medicínské poruchy: nespavost, hypertense, infarkt myokardu, obezita, deprese u žen, předčasná úmrtnost, psychické poruchy, úrazy a nehody Zdravotní účinky – omezený důkaz

16 Listopad 201016 Prahové hodnoty pro zdravotní účinky nočního hluku Existují jednotlivé prahové hodnoty pro část výše uvedených efektů L max, inside nebo L night, outside 32 - 42 dB účinky s dostatečným důkazem 35 - 60 dB účinky s omezeným důkazem Pro část efektů existuje také vztah dávka účinek Citlivé skupiny populace: - Děti (méně citlivé k probuzení ale citlivější k ostatním efektům) - Staří lidé - Chronicky nemocní - Osoby pracující na směny

17 Listopad 201017 Doporučení pro ochranu zdraví Průměrná hladina nočního hluku během roku L night,outside Do 30 dB Pod touto hladinou nejsou pozorovány podstatné biologické efekty. L night,outside 30 dB je ekvivalentem NOAEL (hladina ne pozorovaných nepříznivých efektů) pro noční hluk. 30 až 40 dB Je pozorováno množství účinků na spánek jako: tělesné pohyby, probuzení, respondentem udávaná porucha spánku, vyrušení. Intenzita účinku závisí na povaze zdroje a na počtu událostí. Zranitelné skupiny jsou vnímavější. Ale i v nejhorším případě se účinky jeví mírné. L night,outside 40 dB je ekvivalentem LOAEL (hladina nejnižších pozorovaných nepříznivých efektů) pro noční hluk. 40 až 55 dB V exponované populaci jsou pozorovány nepříznivé zdravotní účinky. Mnoho lidí musí přizpůsobit svůj život aby zvládali hluk v noci. Zranitelné skupiny jsou nyní závažně zasaženy. Nad 55 dB Situace je považována za zvýšeně nebezpečnou pro veřejné zdraví. Nepříznivé zdravotní účinky se objevují často, značná část populace je závažně obtěžována a rušena ve spánku. Jsou zde důkazy, že stoupá riziko kardiovaskulárního onemocnění.

18 Listopad 201018 Doporučení pro ochranu zdraví Night noise guideline (NNG) „Doporučený limit" pro noční hluk L night, outside = 40 dB Interim target (IT)Prozatímní cíl L night, outside = 55 dB NNG 40 dB - limitní hodnota založená na zdraví Je nezbytná k ochraně veřejnosti včetně rizikových skupin, jako jsou děti, chronicky nemocní a starší lidé, před nepříznivými zdravotními účinky nočního hluku. Prozatímní cíl 55 dB - není limitem založeným na zdraví Je doporučený v situacích, kdy dosažení konečného cíle NNGL není uskutečnitelné v krátké době. Zranitelné skupiny nemohou být ochráněny. Proto by prozatímní cíl měl být považován za přechodný cíl, který může být provizorně používán pro výjimečné místní situace.

19 Listopad 201019 Shrnutí a zamyšlení Přístup z hlediska legislativy a limitů -Slouží k řešení problémů u stávajících staveb a zařízení, udělování pokut a prosazování nápravných opatření -Je dlouhodobě stabilní (změna legislativy vyžaduje čas, stabilní právní prostředí je žádoucí) -Týká se širší veřejnosti -Používá limity dané legislativou Přístup z hlediska zdravotních rizik -Slouží k posuzování a schvalování budoucích staveb a záměrů, dříve než vzniknou (postupy HRA, HIA, EIA, SEA) -Je (může být) podkladem pro tvorbu legislativy -V čase se poznatky průběžně vyvíjejí na základě výzkumu Je používáno odborníky -Používá hodnoty založené na zdraví jako je NNG (40dB)

20 Listopad 201020 Použité zdroje Hluk a zdraví, Doc. MUDr. J. Havránek a kolektiv, Avicenum 1990 Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku, Ing. J. Kubina, MUDr. B. Havel, veb. SZÚ 2006 Guidelines for community noise, Document WHO, 1999, B. Berglund, T. Lindvall, D. H. Schwela Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance, European Commission working group, 2002 Road traffic noise and cardiovascular risk, W. Babisch, Noise and Health, 2008 Jan-Mar;10(38):27-33 Night noise guidelines for Europe (sumary), WHO 2009

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hluk a jeho působení na zdraví MUDr. Zdeňka Vandasová Státní zdravotní ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google