Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj Evropské integrace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj Evropské integrace"— Transkript prezentace:

1 Vývoj Evropské integrace
7. přednáška + 8. přednáška Mgr. Lukáš Vacík

2 Literatura týkající se EU
Fiala, Pitrová – Evropská unie CDK 2003. Konig, P., Lacina, L., Přenosil, J.: Učebnice evropské integrace, Barrister and Principal 2007. Plechanovová, B: Evropská unie na počátku 21. st. reformní procesy a institucionální změna, Karolinum

3 Internetové stránky http://europa.eu/index_cs.htm

4 Teorie a procesy evropské integrace
Základní klasifikace integrace Teoretické uchopení Identifikace integračních procesů Skrze tzv.“PARADIGMA“ Úhel pohledu Určitý pohled na daný problém Bere v úvahu konkrétní okolnosti

5 Integrační paradigmata
Základní 2 přístupy: NADNÁRODNÍ paradigma / přístup XXX MEZIVLÁDNÍ paradigma / přístup

6 NADNÁRODNÍ paradigma / přístup
Pouze nadnárodní autorita může stabilizovat a usměrnit zájmy jednotlivých členů Členové odevzdají ve prospěch centra část své suverenity Cíl: politické či federální unie

7 NADNÁRODNÍ paradigma / přístup
FEDERALISMUS Snaha o omezení nebezpečí plynoucích z národních států Odkaz na historii Evropy NEOFUNKCIONALISMUS Ztráta suverenity musí být přijatelná Snaha o zabránění konfliktům

8 MEZIVLÁDNÍ paradigma / přístup
Nedotknutelnost suverénního postavení národních států a jejich vlád Důraz kladen na oblast zahraniční a bezpečnostní politiky Podobnost s realistickým přístupem v MV

9 MEZIVLÁDNÍ paradigma / přístup
TEORIE VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI Existence a vznik nových vazeb mezi novými státy VÍCEÚROVŇOVÉ VLÁDNUTÍ Různé úrovně vládnutí Lokální, regionální, národní, nadnárodní

10 Počátky evropské integrace
1946 – W. Churchill Potřeba institucionální struktury v Evropě 1948 – Marschallův plán Ekonomická podpora USA všem evropským státům postižených válkou 1949 – založení NATO Organizace Severoalantické smlouvy Podpis Washingtonské smlouvy Snaha o zastavení rozpínání SSSR do Evropy Integrace Německa – bezpečnostní rozměr

11 Počátky evropské integrace
Založení RADY EVROPY !!!! POZOR !!!! Stojí zcela mimo jakoukoliv institucionální strukturu evropské organizace Celo-evropská MO zabývající se otázkami demokracie, rozvoje LP a kulturního dialogu vznik EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA (Štrasburk)

12 Počátky evropské integrace
Rozdělení NĚMECKA Vítězné mocnosti spravovaly území poraženého Německa – 4 zóny (VB, FR, USA, SSSR) 1948 – měnová reforma a vyhlášení SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO Blokáda BERLÍNA 1949 vznik 2 rozdílných států: SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO (USA, VB, FRA) Východní NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA (SSSR)

13 Motivy vedoucí k evropské integraci
Evropská integrace / soudržnost jako: Překonání evropského nacionalismu (hrůzná bilance válek) Obava ze SSSR / komunismu v Evropě Integrace Německa Vyvážení síly USA v poválečném uspořádání světa Hledání bezpečnosti v Západní Evropě

14 50. léta – 3 Společenství Klíčové období pro celou evropskou integraci
Vznik 3 Společenství mající dopad na současnou podobu Evropské unie ESUO EURATOM EHS

15 Schumanův plán (1950) Francouzská iniciativa na společnou výrobu v oblastí uhlí a oceli Vznik společného trhu Odmítání ze strany VB

16 ESUO (1951) Evropské společenství uhlí a oceli
Podpis Pařížské smlouvy 1952 – ratifikace smlouvy Orgány ESUO: Vysoký úřad (nadnárodní) Rada (mezivládní) Poradní výbor Soudní dvůr

17 Římské smlouvy (1957) Obsahují 2 smlouvy: EURATOM EHS

18 EURATOM Společný trh s nukleárním materiálem Mírové využití
Nezávislý rozvoj nukleárního průmyslu

19 Evropské hospodářské společenství (EHS)
6 států: FRA, NĚM, ITA, BENELUX Hospodářský rozměr integrace Vybudování společného trhu Volný pohyb 4 základních svobod: Osob Kapitálu Zboží Služeb Základní cíl: vytvoření celní unie Vznik KOMISE Rada ministrů – hlavní orgán

20 Evropské obranné společenství (EOS)
Známé jako „Plevenův plán“ Snaha Francie o evropskou integrace v oblasti obrany a bezpečnosti Snaha o integraci Německa do evropských obranných struktur Nakonec nevstoupila v platnost – paradoxně neratifikovala Francie Tuto iniciativu zastínilo NATO

21 Západoevropská unie (WEU)
1954 – Bruselská smlouva Navázala na neúspěch Plevenova plánu (EOS) Iniciovala VB Poválečné uspořádání Evropy Bezpečnostní rozměr integrace Paralelní působení vedle NATO

22 60. léta – krize Společenství
Spor VB a Francie Odmítnutí rozšíření Roztříštěnost společenství Politika prázdných křesel Haagský summit

23 1. Rozšíření ES Též nazýváno „severním“
1961 VB, Irsko a Dánsko požádaly o vstup do ES 1963 Byly odmítnuty Francií z ekonomických důvodů (de Gaulle) 1967 – znovu požádaly o vstup – opět zamítnuto

24 Krize ES Komise se snažila o rozšíření svých pravomocí a pole působnosti (úspěch EHS) Komise si chtěla zajistit vlastní finanční prostředky Požadavek na většinové hlasování

25 Politika prázdných křesel
Období 1965 – 1966 Francie nesouhlasila s většinovým hlasováním v Radě ministrů Stáhla své představitele Zablokování všech jednání a hlasování v ES Požadavek jednomyslného hlasování (Fra) XXX odmítavý postoj Komise

26 Lucemburský kompromis (1966)
Přistoupení na francouzský požadavek jednomyslného rozhodování Posílení pozice Rady (právo VETA) Navrácení Francie do struktur ES

27 Slučovací smlouva (1967) Sloučení 3 samostatných společenství (ESUO, EUROATOM a EHS) do jednoho Společenství Zavedení pouze jedněch společných institucionálních orgánů Komise Rada Shromáždění Soudní dvůr Vznik EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (ES)

28 Haagský summit (1969) Naplnění cílů zakládajících smluv ES
Naplnění celní unie Heslo: Dokončení (vnitřního trhu) Prohloubení (integrace) Rozšíření (ES) Francouzským prezidentem se stává G.Pompidou (střídá Ch. de Gaulla) – změna francouzské politiky

29 70. léta – období reforem Wernerův plán Davignonova zpráva
Severní rozšíření Vznik Evropské rady Volby do Evropského parlamentu

30 1. Rozšíření ES (Severní) 1973
Po 2 předchozích neúspěšných pokusech (1963,1967) Velká Británie, Irsko a Dánsko vstupuje do ES Norsko nevstupuje (občané v referendu zamítli vstup do ES) Období výrazné ekonomické recese ve VB – „britský problém“

31 Wernerův plán Týkající se měnové spolupráce
Předpoklad do budoucna na vytvoření měnové unie Nebyl nakonec přijat

32 Davignonova zpráva Týkala se společné koordinace v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky „Evropská politická spolupráce“ Mezivládní charakter Setkávání MZV

33 Vznik Evropské rady 1974 Setkávání nejvyšších představitelů členských zemí ES (prezidenti, premiéři) Poprvé navrženo na summitu v Paříži 1972 Institucionalizováno na summitu v Paříži 1974 Oficiální vznik nejvyššího institucionálního orgánu ES/EU – „EVROPSKÉ RADY“

34 Volby do Evropského parlamentu
První přímé volby do Evropského parlamentu Následně každých 5 let vždy v červnu (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014) Před r – zastávali funkci euro-poslanců poslanci národních parlamentů – dualita funkcí

35 80. léta – směrem k unii Spinelliho iniciativa 2. rozšíření ES
Britský problém Dohoda z Fontainebleau Delorsova Komise Bílá kniha o vnitřním trhu Schengenská dohoda Jednotný evropský akt 3. rozšíření ES Delorsova zpráva

36 Spinelliho iniciativa
Iniciativa z Evropského parlamentu Snaha o vytvoření federalistické evropské vlády – Komise Návrh Evropské unie – politická unie na federalistickém modelu

37 2. rozšíření ES 1981 „jižní“ rozšíření Rozšíření ES o Řecko
Ekonomická slabost Nutnost politické stability (do 60. let diktatura) Konflikt s Tureckem

38 Britský problém Neadekvátní příspěvky VB do evropského společného rozpočtu Problém s přijité podmínek společné zemědělské politiky M.Thatcherová – nesouhlas a bojkot těchto požadavků

39 Dohoda z Fontainebleau (1984)
Revize britských požadavků v otázce platební bilance do rozpočtu VB Zvýšení příjmové části ES rozpočtu → vrácení části VB příspěvku zpět

40 Delorsova Komise Posílení nadnárodního rozměru ES
Další integrace – Hospodářská a měnová unie (HMU) Naplnění 4 základních ES svobod Posílení pozice Komise v institucionálních procesech

41 Bílá kniha o vnitřním trhu (1985)
Hlavní cíl: vybodování vnitřního trhu Seznam omezeních a překážek k volnému pohybu 4 základních svobod Stanovení termínu k dokončení vnitřního trhu: 1993

42 Schengenská dohoda Mezivládní dohoda Německa, Francie, BENELUXu ke zjednodušení hraničních kontrol – později k úplnému odstranění Naopak posílení kontrol na vnějších hranicích ES

43 Jednotný evropský akt (JEA)
Podepsán 1985 – platí 1986 Potřeba institucionálních reforem Snaha o omezení národních zájmů členských států a posílení Komise

44 3. rozšíření ES (1987) Rozšíření ES o Španělsko a Portugalsko
Opět „jižní“ rozšíření Ekonomická i politická stabilizace regionů Důraz kladen na zemědělství v daných státech – potřeba restrukturalizace společné zemědělské politiky

45 Delorsova zpráva Téma Hospodářské měnové unie
Postupné zavedení společné měny 3 stádia

46 90. léta – vznik EU Maastrichtská smlouva 4. rozšíření EU
Amsterodamská smlouva Příprava 5. rozšíření EU Kodaňská kritéria

47 Maastrichtská smlouva (1993)
Podepsána 1992 – ratifikována 1993 „Smlouva o EU“ Vychází z mezivládní konference 1990 Dokončení společného trhu Politická jednota ES Použití pojmu „EU“ Lucemburský návrh – model chrámu (nadnárodní charakter EU) 1.pilíř – všechna ES, HMU a společný trh (nadnárodní) 2.pilíř – SZBP (mezivládní) 3.pilíř – vnitro + justice (mezivládní)

48 Maastrichtská smlouva (1993)

49 Maastrichtská smlouva (1993)
Občanství EU Federalistický model Doplňuje národní občanství (nenahrazuje ho) Nově nástroje 2. a 3. pilíře Institucionální reforma Princip subsidiarity – přenesení EU pravomocí na co nejnižší úroveň rozhodování Princip spolurozhodování pro EP v rámci legislativního procesu

50 4. rozšíření EU (1995) Označeno za „severské“
Rozšíření EU o Švédsko, Finsko, Rakousko Norsko v referendu odmítlo Bezproblémové a rychlé rozšíření Ekonomicky i politicky vyspělé regiony

51 Amsterodamská smlouva (1999)
Podepsána 1997 – ratifikována 1999 Revize předchozích smluvních textů Část 3. pilíře přenesena do 1. pilíře Více-rychlostní integrace Mechanismus konstruktivní absence v Radě (2.pilíř) Reforma evropského občanství – všechny úřední jazyky EU

52 Příprava 5. rozšíření EU Založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Zřízení finančního nástroje Pomoc při hospodářské obnově Polska a Maďarska (PHARE) Podpis asociačních dohod Summit v Madridu (1995) Strategie rozšíření EU o země SVE

53 Kodaňská kritéria (1993) Dokument „Směrem k užší spolupráci se zeměmi SVE“ Přístupová kritéria do EU: Demokratická – politická rovina Fungující tržní hospodářství Plnění cílů hospodářské, politické a měnové unie

54 Agenda 2000 (1997) Zpráva Komise o připravenosti zemí SVE na integraci do EU Doporučení otevření vstupních rozhovorů s ČR, Maďarskem, Polskem, Slovinskem a Estonskem Vznik Lucemburské a Helsinské přístupové skupiny

55 Smlouva z Nice (2001) Podepsána 2001 – ratifikována 2003
Reviduje Maastrichskou smlouvu a smlouvy a ES Zaniká ESUO Příprava EU na 5. rozšíření o 10 nových států

56 5. Rozšíření EU (2004) „východní“ rozšíření Největší rozšíření
Rozšíření EU o 10 zemí ze SVE: ČR, Polsko, Slovensko Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Kypr, Malta

57 Smlouva o ústavě pro Evropu (2005)
„Ústavní smlouva“ Podepsána 2004 NERATIFIKOVÁNA (odmítla Francie a Nizozemí) Nikdy nevstoupila v platnost Snaha o vytvoření nového základního dokumentu EU Nahrazení složitých smluvních struktur jedním dokumentem

58 6. rozšíření EU 2007 Rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko
Nesplnily kodaňská kritéria pro rozšíření 2004

59 Lisabonská smlouva (2009) Podepsána 2007 – ratifikována 2009
Vychází z Ústavní smlouvy Neruší základní smlouvy EU – pouze je novelizuje Obsahuje: Smlouvu o Evropské unii Smlouvu o fungování Evropské unie EU nahrazuje ES a je jejich nástupkyní

60 7. Rozšíření EU 1.7. 2013 Chorvatsko vstoupilo do EU
Na dlouhou dobu poslední rozšíření Dnes má EU 28 členských států


Stáhnout ppt "Vývoj Evropské integrace"

Podobné prezentace


Reklamy Google