Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milníky důchodové reformy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milníky důchodové reformy"— Transkript prezentace:

1 Milníky důchodové reformy
Smilovice Jan Škorpík

2 Důchodová reforma - důvody
Demografický vývoj vedoucí k fiskální neudržitelnosti Rostoucí střední délka dožití (v 60-ti letech pro narozené v roce 1945 je 22,7 roku, pro narozené v roce 1990 je 29,2 roku) Nízká míra porodnosti (poslední roky 1,2 – 1,3 do roku 2050 maximálně 1,7) Růst podílu starších věkových skupin na celkové populaci (do roku 2050 trojnásobný nárůst podílu skupiny 80+) Neexistující diverzifikace zdrojů důchodových příjmů 94% všech příjmů ve stáří je tvořeno důchody ze státního systému Nízká míra úspor

3 Důchodová reforma - minulost
Nejnovější změny nabyly účinnosti v lednu 2010 Pokračování ve zvyšování důchodového věku Prodloužení doby pojištění nutné pro vznik nároku na důchod Omezení náhradních dob pojištění Prodloužení období pro předčasný odchod do důchodu Zavedení třístupňové invalidity Změny hranice pro vznik nároku na vdovské a vdovecké důchody

4 Důchodový věk – platná úprava

5 Predikce vývoje – 2010 (I) Ekonomická recese v letech nepříznivě ovlivnila výhled důchodového systému Postupné parametrické změny ovlivnily výhled důchodového systému pozitivně Zpřesnění prognóz demografického vývoje mělo převážně pozitivní vliv na očekávaný vývoj důchodového systému V součtu jsou změny oproti dřívějším odhadům pozitivní, ale dlouhodobý výhled ovlivňují jen nevýznamně

6 Predikce vývoje – 2010 (II)

7 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/07, resp. č. 135/2010 Sb.)
Ústavní soud shledal ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění, které zakotvuje způsob stanovení výpočtového základu, z něhož se vypočítává procentní výměra důchodu, tedy i výše tzv. redukční hranice, protiústavním, neboť ve svých důsledcích a v kombinaci s ostatními parametry a stávající konstrukcí důchodového systému dostatečně negarantuje ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení dle čl. 30 odst. 1 Listiny a vede k neakceptovatelné nerovnosti mezi různými skupinami pojištěnců.

8 Opatření k řešení Nálezu ÚS
Změna §15 zákona č.155/1995 Sb. Tj. nový vzorec pro stanovení výpočtového základu Další změny zvyšující ekvivalenci důchodového pojištění Rozšíření rozhodného období na celoživotní Sjednocení důchodového věku pro muže a pro ženy + zrychlení tempa zvyšování důchodového věku Valorizace důchodů pevně stanovena zákonem Zpřísnění podmínek nároku na vdovské/vdovecké důchody

9 Rozložení příjmů v populaci

10 Navrhované řešení Nálezu ÚS
Současný stav Navrhovaný stav Maximální vyměřovací základ pro pojistné 600% PM 300 % PM (74 218 Kč)* Rozhodné období 25 (30) let Celoživotní Základní výměra 2170 Kč (≈ 9% PM) 9 % PM Zápočet za každý rok pojištění 1,5 % 1.5 % 1. Redukční hranice 10500 Kč (≈ 45%PM) 44 % PM 2. Redukční hranice 27000 Kč (≈ 116% PM) 300 % PM Zápočet do 1. redukční hranice 100 % Zápočet do 2. redukční hranice 30 % 23 % Zápočet nad 2. redukční hranici 10% 0 %

11 Cílový stav po řešení Nálezu ÚS (I)

12 Cílový stav po řešení Nálezu ÚS (I)

13 Cílový stav po řešení Nálezu ÚS (III)

14 Cílový stav po řešení Nálezu ÚS (IV)

15 Finanční dopady řešení
Ve střednědobém horizontu jsou změny fiskálně neutrální Snížení maximálního vyměřovacího základu ze 4násobku na 3násobek průměrné mzdy Změny důchodového vzorce Snížení maximálního vyměřovacího základu ze 6násobku na 3násobek průměrné mzdy

16 „Velká“ důchodová reforma
Podstatné změny celého systému, které povedou k: Diverzifikaci důchodových příjmů Fiskální udržitelnosti systému Rozložení mezigeneračního břemene Zvýšení ekvivalence důchodového systému Odstranění přežitých nebo nefunkčních konceptů Základní prvky důchodové reformy Parametrické úpravy I. pilíře (PAYG) Zavedení kapitálového II. pilíře na povinné nebo částečně dobrovolném základě Reforma dobrovolného fondově financovaného III. pilíře Změny ve směru vícezdrojového financování I. pilíře

17 Poradní expertní sbor Vznikl v lednu 2010
Navázal na činnost tzv. Bezděkovy komise z let 2004 – 2005 Analyzoval důchodovou problematiku v širším kontextu Diskutoval a navrhl možné varianty důchodové reformy Činnost ukončena v červnu 2010 Vláda ČR se v programovém prohlášení zavázala při přípravě důchodové reformy v co nejvyšší míře vycházet z doporučení PES

18 Předpokládané změny PAYG pilíře
zvyšování důchodového věku současným tempem bez omezení, případně s revizí s ohledem na demografický vývoj postupné snížení valorizace na cenovou v průběhu cca 10 let zrušení trvalých vdovských a vdoveckých důchodů a jejich nahrazení mechanismem sdílení vyměřovacích základů zavedení konceptu fiktivních příjmů za náhradní doby pojištění (ve výši 40% a 80% průměrné mzdy) snížení pojistné sazby, kompenzace ušlých příjmů z jiných zdrojů zejm. DPH Další menší změny

19 Zvyšování důchodového věku

20 Střední doba pobírání důchodu

21 Dopad parametrických změn
I – zvyšování DV, II – zrychlení u žen, III – valorizace, IV - vdovy

22 Uvažované varianty fondového pilíře
Většinová varianta PES (Var I) snížení sazby do I. pilíře o 3 p.b. povinně proporcionální snížení důchodu z I. pilíře, který je doplněn důchodem ze II. pilíře Menšinová varianta PES (Var II) zavedení II. pilíře (nad současný I. pilíř) se sazbou 3 % VZ doplněnou státní podporou ve výši 3% VZ Varianta Opt-out (Var III) zavedení II. pilíře volbou sazby s proporcionální snížením důchodu z I. pilíře

23 Výsledky volby – varianta Opt-out Muži

24 Výsledky volby – varianta Opt-out Ženy

25 Výdaje státního rozpočtu

26 Bilance důchodového systému

27 Kumulovaná bilance důchodového systému

28 Celkový náhradový poměr

29 Transformační náklady

30 Návrh ministra PSV Vznik II. pilíře se sazbou 5 %
Povinně mladší 40 let Dobrovolně 40 – 50 let Přímá platba dětí rodičům 2 % VZ Parametrické změny I. Pilíře Fiktivní příjmy za NDP Sdílení VZ

31 Harmonogram důchodové reformy
2011 Řešení Nálezu ÚS + další související změny zákona o důchodovém pojištění (účinnost nejpozději ) Koncepce důchodové reformy (vč. finálního harmonogramu DR) Příprava legislativy k vytvoření II. pilíře Implementace směrnice EK o institucích zaměstnaneckého pojištění Přípravy ČSSZ na nové úkoly v rámci DR (individuální účty, informativní výpočet důchodu, převod části pojistného od dětí rodičům ad.) (?) 2012 Reforma stávající penzijních fondů (?) Otevření II. pilíře – zahájení reformy (?) 2013 Vznik Jednotného inkasního místa (?)


Stáhnout ppt "Milníky důchodové reformy"

Podobné prezentace


Reklamy Google