Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI V NEZISKOVÉM SEKTORU V ČESKÝCH ZEMÍCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORICKÉ SOUVISLOSTI V NEZISKOVÉM SEKTORU V ČESKÝCH ZEMÍCH."— Transkript prezentace:

1 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI V NEZISKOVÉM SEKTORU V ČESKÝCH ZEMÍCH

2 O BSAH 1. Počátky neziskového sektoru ve středověku 2. Rakousko-Uhersko 3. Období první republiky 4. Období okupace 5. Období poválečného stavu 6. Poúnorový stav 7. Situace po roce 1989 do současnosti 8. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

3 P OČÁTKY NEZISKOVÉHO SEKTORU VE S TŘEDOVĚKU Dobročinnost dobročinnost obecně humanitní, dobročinnost duchovní. Rozvoj nadací, vzdělanosti (Univerzita Karlova), spolkové činnosti (mnišské či rybářské řády, řemeslné cechy, spolky tovaryšů).

4 R AKOUSKO -U HERSKO Vláda Marie Terezie, Josef II. - uspořádání státu a společnosti, reforma státní správy, právního systému, postavení církvi ve společnosti. 1781 – zrušení nevolnictví, toleranční patent 1787 – trestní zákoník 1811 – občanský zákoník Charakteristický rys - neziskový soukromý sektor se snaží usměrňovat stát. Spolková činnost - Královská Česká společnost nauk, Matice česká, Matice Moravská, Matice hudební, Matice technická.

5 R AKOUSKO -U HERSKO Přijetí říšského zákona č. 134/1867 Sb., o právech spolčovacích. Zákon upravoval náležitosti spolků a odlišoval i tzv. spolky politické. Sokol, katolický Orel.

6 O BDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY období Československého státu, r.1921 - Československo 13,6 milionů obyvatel, z toho: 51 % Češi, 23,4 % Němci, 14,5 % Slováci, 5 % Maďaři, 3 % Rusové a Ukrajinci, 1,3 % Židé, zbytek další náročnosti. vliv na politickou scénu.

7 Velké množství spolků: národnostně zaměřené spolky, sociálně orientované spolky – Český červený kříž, Zemská péče o mládež, péče o mládež a volný čas – rozvíjela se turistika, tělovýchova, skauti, kultura – ochotnická divadla, umělecké besedy, pěvecké kroužky. O BDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY

8 omezení zákona o právu spolčovacím, většina spolků bylo zákonem nařízeno rozpuštění, v oblasti vzdělávání byly uzavřeny vysoké školy. O BDOBÍ OKUPACE

9 O BDOBÍ POVÁLEČNÉHO STAVU Národní fronta, Zrušení omezení spolkového zákona. Nedošlo však k obnovení spolků, které byly v rozporu s aktivitami státu, jejichž program nebyl ve shodě se současnou politickou organizací veřejného života apod.

10 POÚNOROVÝ STAV Napětí v Národní frontě, Likvidace soukromého sektoru, Za organizace podle zákona o dobrovolných organizacích a shromážděních se prohlašovaly: Revoluční odborové hnutí, Československý svaz mládeže, Svaz československého-sovětského přátelství, Československý svaz žen, Československý červený kříž.

11 POÚNOROVÝ STAV Charakteristickým rysem nového systému bylo: Zakázání činnosti proti socialistických spolků a nadací, Masové zaměření, Centralizace. 1968 – Junák, Sokol, KAN. Charta 77.

12 S ITUACE PO ROCE 1989 Občanské fórum. Problémy neziskového sektoru: existence tržního prostředí, neexistence zákonů, neexistence odborníků, nejasnost systému státního financování, nedostatečná morální podpora ze strany vlády na počátku 90 let.

13 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 1990 - 1992 první právní úpravy (zákon o sdružování a právní úprava nadací); založení Nadačního investičního fondu; Rada vláda pro nadace; liberální politika státu; zahraniční dárci; podpora neziskového sektoru jako součást rozvoje demokracie.

14 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 1993 - 1996 Stát formoval svůj vztah k neziskovému sektoru skepticky a rezervovaně. Státní politika v této době zaostala za vlastním vývojem neziskového sektoru; přesto státní podpora neziskového sektoru zůstala stabilní.

15 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 1997 - 2001 vztah státu k neziskovému sektoru je intenzivnější a zpřesňuje se; nový zákon o nadacích vede ke konsolidaci nadační sféry, probíhá příprava nových zákonů a zpřesňování dotačních pravidel jednotlivých ministerstev; je obnovena činnost Rada vlády pro nestátní neziskové organizace; jsou rozděleny první finanční prostředky z Nadačního investičního fondu.

16 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 2002 - 2004 Dvě změny, a to: reforma veřejné správy znamenala vznik krajů, které ovlivnily situaci NNO v regionu, vstup ČR do EU – přináší nové výzvy v podobě schopnosti navázat partnerství a využívat fondy EU.

17 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 2006 - 2008 problém nevyjasněnosti pojmu nezisková organizace, legislativa vymezující činnost občanských sdružení je jen rámcová, stát nevytváří překážky pro činnost neziskových organizací, nový zákon o sociálních službách – NO musí upravovat svoji činnost, legislativa neziskových organizací nebrání získávat finance prodejem zboží a služeb, NO jsou postupně nuceny strategicky plánovat, především v závislosti na požadavcích dárců z řad EU, veřejné správy a z důvodu nedostatků zdrojů.

18 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 – SWOT ANALÝZA 2008 Silné stránky Rozmanitost právních forem NO RVNNO a její výbory Vůle a snaha NO o změnu legislativy Podpora NS ve vládním prohlášení Slabé stránky Chybí vymezení veřejné a vzájemné prospěšnosti Neexistence veřejného rejstříku NO Zastaralý dotační systém resortů Přebujelá byrokracie operačních programů Nedostatečná transparentnost NS

19 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 – SWOT ANALÝZA 2008 Příležitosti Podpora NS v zahraničí Mezinárodní definice ICNPO – roste důraz na činnost Daňové asignace 2% pro NNO Rostoucí ochota lidí dávat peníze NNO Hrozby Nepřehledná legislativa v daňové oblasti Složitá pravidla pro vznik a fungování NNO Oslabení finančních zdrojů a veřejných rozpočtů Chybí všeobecná koncepce rozvoje v krajích

20 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 2009: legislativní rámec pro činnost NNO je v ČR v zásadě vymezen, nedostatek odborníků na připomínkování vznikajících zákonů o NNO, NNO jsou povinny ze zákona v zakládajících dokumentech definovat řídící struktur své organizace a povinnosti řídícího orgánu – v praxi nedodržováno, klesá zaměstnanost v důsledku ekonomické krize – chybí dostatek schopných manažerů, zvýšila se podpora formou firemních dobrovolníků, závislost některých NNO na EU fondech, snížil se počet NNO podpořených z veřejných zdrojů, výrazně se zhoršila finanční stabilita většiny NNO.

21 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 2010: schválena novela zákona o nadacích a nadačních fondech a novela zákona o obecně prospěšných společnostech, stát nepodporuje občanská sdružení v některých zaměřených na sociální ekonomiku, paternalistická role státu vůči NNO, pokračuje pokles zaměstnanosti v důsledku ekonomické krize, zhoršená finanční situace většiny NNO – tlak na posilování vlastních příjmů NNO.

22 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 2011: česká legislativa rozlišuje 5 základních právních forem NNO – největší počet tvoří občanská sdružení. novela zákona o veřejných sbírkách, RVNNO publikovala studií – daňové výhody NNO, prohlubuje se centralizace poskytování darů, projevují se následky krize – prostředky z DMS klesly takřka o polovinu, snížila se hodnota průměrného daru, zvyšuje se ale počet darů malých finančních částek, komunikace mezi veřejnou správou a NNO se mírně prohloubila.

23 VÝVOJE ETAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU PO ROCE 1989 2012 - 2014 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Typ NO – korporace, fundace, ústavy Občanská sdružení – přeměna na spolky (vzájemně prospěšná činnost) x ústavy (veřejně prospěšná činnost). Nadace a nadační fondy – úprava nadační listiny Obecně prospěšné společnosti – o.p.s., které vznikly do 31. 12. 2013 se budou řídit zákonem o o.p.s. Jinak pro obecně prospěšné služby bude možné zřizovat ústavy. Veřejně prospěšná činnost Účel právnických osob

24 R ADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Základní úkoly: zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO, předkládá vlády materiály týkající se NNO a vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost.

25 R ADA VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Základní úkoly zejména jsou: iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory nestátních neziskových organizací, koordinuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie, podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů NNO a další.

26 S LOŽENÍ R ADY Má nejvýše 32 členů, kterými jsou předseda, 3 místopředsedové a další členové. Dalšími členy Rady jsou: experti z řad NNO, náměstci ministrů, zmocněnec vlády pro lidská práva, předseda Asociace krajů ČR, předseda Svazů měst a obcí ČR.

27 VÝBORY RADY Výbor pro legislativu a financování Výbor pro EU

28 H LAVNÍ OBLASTI STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NNO PRO ROK 2015 Tělesná výchova a sport Kultura Životní prostředí a udržitelný rozvoj Sociální služby Zahraniční aktivity Národnostní menšiny a etnické skupiny Romská menšina Péče o zdraví a zdravotní prevence Rizikové chování Boj s korupcí Protidrogová politika Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů Vzdělávání a lidské zdroje Děti a mládež Rodinná politika Rovné příležitosti žen a mužů

29 K ONCEPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/koncepce-neziskoveho- sektoru/default.htm

30 D ALŠÍ INFORMACE ? Petr Anderle – www.neziskovky.cz; neziskový sektor v ČR, historie NS v ČR.www.neziskovky.cz


Stáhnout ppt "HISTORICKÉ SOUVISLOSTI V NEZISKOVÉM SEKTORU V ČESKÝCH ZEMÍCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google