Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Bytová družstva a SVJ PODPORA OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Bytová družstva a SVJ PODPORA OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ."— Transkript prezentace:

1 1 Bytová družstva a SVJ PODPORA OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ

2 2 úprava v obch. zák. (č. 513/2000 Sb.) § 221 – 260 ( založení a vznik § 224 a 225) vznik klasickým způsobem tj. založením na ustavující členské schůzi, která určuje zapisovaný základní kapitál, schvaluje stanovy volí představenstvo a KK průběh schůze se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohou je seznam členů, výše jednotlivých členských vkladů a schválený text stanov družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku, který podává představenstvo Vznik BD

3 3 zákon č. 72/1994 Sb, o vlastnictví bytů V tomto případě jde o zcela nový typ právnické osoby, která vzniká ze zákona bez ohledu na vůli vlastníků, kdy zápis do rejstříku společenství má pouze oznamovací charakter. Vzniká v domě s nejméně 5 jednotkami, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví 3 různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků (§9 odst.3) Vznik SVJ

4 4 tzv. odložený vznik SVJ (novela č.103/2000 Sb.) se týká BD, kterým byla poskytnuta na výstavbu finanční, úvěrová a jiná pomoc státu (tj. klasická SBD), a bývalá LBD, kdy vzniká SVJ s právní subjektivitou až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou BD doručeny listiny dokládající, že jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než ¼ Vznik SVJ

5 5 návrh MMR na vydání nového zákona o vlastnictví bytů toto pojetí vzniku SVJ přímo ze zákona opouští a navrhuje obdobnou úpravu vzniku, jako u jiných právnických osob, včetně družstva je třeba upozornit, že SVJ má tzv. omezenou právní subjektivitu, když SVJ je způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Pouze k těmto účelům může SVJ nabývat věci, práva a jiné majetkové hodnoty, popř. byty a nebytové prostory.

6 6 obecně lze konstatovat, že rozhodování v družstvu je jednodušší, což vyplývá ze skutečnosti, že družstvo je jediným vlastníkem domů a tedy zpravidla neexistují žádné spoluvlastnické vztahy ke společným částem domu. Rozhoduje se tedy klasickým způsobem, kdy podle § 238 obch. zák. se vyžaduje pro platnost usnesení členské schůze nebo představenstva jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Rozhodování o rozsahu a financování oprav společných částí domu nepatří mezi taxativně vymezenou působnost členské schůze družstva podle obch. zák., takže v těchto záležitostech rozhoduje zpravidla představenstvo, pokud stanovy neurčují, že rozhoduje v těchto věcech členská schůze nebo pokud si členská schůze v konkrétních individuálních věcech taková rozhodování nevyhradila. Rozhodování BD o rozsahu a financování oprav společných částí domu

7 7 U větších družstev, kde působí další orgány jako členská schůze samosprávy a výbor samosprávy závisí forma spolupráce či spolurozhodování na konkrétních stanovách každého družstva. Ustanovení obch. zákona o družstvu má v předmětném smyslu jediné speciální ustanovení, a to v § 239 odst. 4, písm. i), kdy členská schůze může rozhodnout o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. Rozhodování BD o rozsahu a financování oprav společných částí domu

8 8 Složitější situace je u společenství vlastníků jednotek, kdy jednotliví vlastníci bytů jsou zároveň spoluvlastníky společných částí domu a kdy členství ve společenství nezávisí na vůli vlastníka jednotky, ale je neoddělitelně spjato s vlastnictvím jednotky. Základní princip rozhodování ve společenství je obdobný jako u družstva, tedy tam, kde existuje zákonná úprava vymezená zejména s § 9 zákona o vlastnictví bytů, která svěřuje určité záležitosti k rozhodnutí shromáždění vlastníků jako nejvyššímu orgánu společenství, musí rozhodovat tento nejvyšší orgán. O ostatních věcech rozhoduje výbor nebo pověřený vlastník, pokud si rozhodování v dalších věcech shromáždění nevyhradí. Rozhodování SVJ o rozsahu a financování oprav společných částí domu

9 9 Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni vlastníci, kteří mají většinu hlasů. Pokud zákon pro určité záležitosti nestanoví speciální počet hlasů, postačí k přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných hlasů. Váha hlasu je určena velikostí spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Spoluvlastníci jednotky mají jeden hlas. Při rovnosti hlasů a nebo když se nedosáhne potřebné většiny případně dohody všech vlastníků jednotek, tam, kde ji zákon vyžaduje, může na návrh kteréhokoliv vlastníka rozhodnout soud. Jestliže jde o důležitou záležitost, může vlastník, který byl přehlasován, rovněž požádat soud, aby o této záležitosti rozhodl. Právo je nutné uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne rozhodnutí, jinak zanikne. Rozhodování SVJ o rozsahu a financování oprav společných částí domu

10 10 Souhlas všech vlastníků jednotek je nutný k přijetí usnesení pro: každé usnesení v domě, ve kterém jsou pouze 3 vlastníci změny prohlášení vlastníka, jestliže se jedná o změnu účelu užívání stavby (rozumí se změna způsobu užívání stavby podle stavebního zákona) změnu stavby (rozumí se: nástavba, přístavba, stavební úprava při níž se mění spoluvlastnické podíly) jiné změny zásadní povahy (zákon pojem jiných změn zásadní povahy neupravuje, do této kategorie lze však zahrnout veškeré změny prohlášení, které mají za následek změnu spoluvlastnických podílů v důsledku takových změn, které nepředstavují změnu stavby ani změnu účelu užívání stavby). Rozhodování SVJ o rozsahu a financování oprav společných částí domu

11 11 Souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech vlastníků § 11 odst. (5) K přijetí usnesení, jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy 7a) a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Rozhodování SVJ o rozsahu a financování oprav společných částí domu

12 12 Zákon č. 72/1994 Sb., (§ 11 odst. 5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Zákon č. 183/2006 Sb., (§ 2odst. 5) Změnou dokončené stavby je a.přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, b.nástavba, kterou se stavba zvyšuje, c.stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby NEJDE O ROZŠÍŘENÍ STAVBY Pokyny ministerstva výstavby a techniky ČSR o vymezení věcného rozsahu rozpočtového nákladu bytového domu ze dne , které byly aplikovány při výstavbě panelových domů …..do rozpočtových nákladů bytového domu byly zahrnuty mimo jiné: ….venkovní úpravy na pozemku, jehož rozsah je vymezen plochou zastavěnou bytovým domem a domovní vybaveností vyčleněnou z bytového domu včetně plochy do 0,60 m od vnějšího líce bytového domu a objektů domovní vybavenosti, …..

13 13 Souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků je nutný k přijetí usnesení o : věcech, které jsou obsahem prohlášení a mění se obsah prohlášení v jiných než výše uvedených případech schválení nebo změně stanov schválení uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce určení způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním předpisem, nebo rozhodnutím cenového orgánu. Rozhodování SVJ o rozsahu a financování oprav společných částí domu

14 14 Souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků je nutný k přijetí usnesení o : volbě člena výboru či pověřeného vlastníka odvolání člena výboru či pověřeného vlastníka Rozhodování SVJ o rozsahu a financování oprav společných částí domu

15 15 Statistika cen dálkového tepla Statistika cen dálkového tepla pro byty v roce 2008 Vážený cenový průměr v ČR u obcí nad 2000 obyvatel vychází z cen dodávek tepla z blokových kotelen, sekundárních rozvodů, domovních předávacích stanic a domovních kotelen: vážený průměr – 453,- Kč/GJ dolní mez – 152,- Kč/GJ horní mez – 1 480,- Kč/GJ 310 Kč/Gj – 1000 Kč/GJ Pardubice – Varnsdorf Energeticky úsporná opatření…….Proč?

16 16 Současný rozptyl měrné spotřeby tepla na vytápění 1 m 2 obytné plochy na rok se u obytných budov pohybuje od 0,25 GJ až po 1 GJ. Realizací úsporně energetických opatření (zateplení, nová okna, regulace, měření, efektivnější užití elektrické energie, využití obnovitelných zdrojů) můžeme uspořit cca 50% energie. Extrém č. 1: mimořádně nízká potřeba tepla, nízká cenová úroveň Byt: 60 m2 Stav: po rekonstrukci Potřeba tepla: 0,25 GJ/ m 2.rok Cena: 1 GJ = 310 Kč Roční platba: 4.650,- Kč /rok Extrém č. 2: vysoká potřeba tepla, vysoká cenová úroveň Byt: 60 m2 Stav: původní Potřeba tepla: 1 GJ/ m 2.rok Cena: 1 GJ = 1000 Kč Roční platba: ,- Kč /rok

17 17 Program Nový panel – ukončení příjmu žádostí Program Zelená úsporám – ukončení příjmu žádostí pro panelové domy – ukončení příjmu žádostí

18 18 Vlastník Dotace počet%Objem v mil. Kč%úvěr v mil. Kč BD ,1%5 852,949,2%23 085,2 obec1031,2%427,73,6%1 739,2 SVJ ,1%5 439,645,8%22 531,8 FO300,4%2,50,0%7,5 PO110,1%156,21,3%401,7 Církevní org.10,0%1,10,0%3,0 Sdružení50,1%6,20,1%19,8 Celkem ,0%11 886,2100,0%47 788,2 Realizované akce v rámci programu Nový PANEL (k , údaje ČMZRB) Z tabulky je možno dovodit, že v průběhu fungování programu PANEL byla k celkem 8510 akcím poskytnuta dotace v souhrnné výši 11,8 mld. Kč. Celkové rozpočtové náklady, tzn. vlastní zdroje + dotovaný úvěr odhadujeme na cca 66 mld. Kč. Celkem prošlo modernizací cca bytů.

19 19 Stav panelových domů – průzkum SČMBD Počet domů v panelové technologii Počet bytů v panelové technologii V původním stavu Po komplexní rekonstrukci Pouze výměna oken Pouze zateplení fasády V procentech Počet domů Počet bytů Počet výtahů Po instalaci nového výtahu GO původního výtahu V původním stavu V procentech Úroveň oprav plášťů budov Stav oprav či výměn výtahů

20 20 Statistika SČMBD – PANEL (stav listopad 2009) Počet akcí Rozpočtové náklady Náklady na m2 Podlahová plocha bytů celkem Počet b. j. Náklady na byt Praha + Stč Ústí / Labem Hradec Králové Brno Ostrava Celkem

21 21 RokPočet akcíPočet bytůcena/Bj.cena/m Celkem Statistika SČMBD – PANEL (stav září 2010)

22 22 Program PANEL Rozpočtové náklady % Vlastní zdroje ,5 Úvěr ,6 Úrok ,8 Dotace (0%)00,0 Celkem náklady ,0

23 23 Program PANEL Rozpočtové náklady % Vlastní zdroje ,5 Jistina úvěru ,6 Úrok - dotace 4 % ,5 Dotace (4%) ,3 Celkem náklady ,0 Rozpočtové náklady % Vlastní zdroje ,5 Jistina úvěru ,6 Úrok - dotace 2,5 % ,2 Dotace (2,5%) ,6 Celkem náklady ,0

24 24 Dopad na státní rozpočet v mil. Kč Nový PANEL – výše dotace poskytnuté ze zdrojů SFRB Celkové rozpočtové náklady na stavební činnosti podpořené z programu Nový PANEL 6 mld. Kč (1 mld. dotace generuje 6 mld. stavebních prací) Daň z přidané hodnoty – stavební činnost v oblasti bydlení 10 %+600 Daň z příjmu právnických osob – předpokládáme ziskovost v úrovní cca 10 % z celkových rozpočtových nákladů, tedy zisk 600 mil Kč (DPPO 19%) +114 Úspora rozpočtu za nevyplacenou podporu v nezaměstnanosti – ze statistik Svazu podnikatelů ve stavebnictví plyne skutečnost, že v podmínkách malých a středních stavebních firem, tedy firem, které realizují modernizace a regenerace bytových domů, představuje 1 mld stavebních prací cca pracovních míst. Tzn., že podpora Nový PANEL ve výši 1 mld. Kč ročně zajisti cca pracovních míst. Dle předpokladů, dojde-li k zastavení Nového PANELU, bude zrušeno cca pracovních míst. Předpoklad pro výpočet výše podpory: Průměrný pracovník – 50 let, mzda Kč Délka vyplácení podpory 8 měsíců, podpora celkem pro jednoho nezaměstnaného: Kč (4 500 nezaměstnaných = cca 442 mil Kč úspor na nevyplacené podpoře v případě zachování pracovních míst.) +442 Odvody pojistného a DPFO V okamžiku, bude-li zrušeno uvedených pracovních míst, přijde státní rozpočet o odvody pojistného a DPFO ve výši cca Kč/osoba (mzda mzda), tedy celkem x = 672 mil Kč +630 CELKEM+786 mil Kč „Užitečnost“ Nového PANELU

25 25 Zelená úsporám – průzkum zájmu mezi členy SČMBD Březen 2010 OpatřeníPočet akci předpokládané rozpočtové náklady předpokládané náklady na předprojektovou a projektovou přípravu A A C Celkem

26 26 Celkem žádostíCelkem RN Náklady na projekty dotace Zastavení programu se přímo dotýká mnoha bytových družstev a společenství. SČMBD zpracoval mezi svými členy aktuální průzkum, z jehož výsledků vybíráme následující: Za akce postižené zastavením programu je možno považovat již rozestavěné či stavebně dokončené akce, u kterých však doposud nebyla podána žádost o dotaci (to může být v souladu s programem) a akce doposud stavebně nezahájené, které jsou v současné době ve fázi předprojektové a projektové přípravy, jsou projednány s obyvateli dotčeného objektu a na jejichž přípravu již byly vynaloženy finanční náklady (projekt, EA, PENB atd ) případně jsou podepsány úvěrové smlouvy či smlouvy o dílo atd. Zelená úsporám – akce v potížích SČMBD – členská družstva: Akce postižené zastavením programu

27 27 60 – 80 % SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

28 28 Děkuji za pozornost Martin Hanák SČMBD Podolská Praha 4


Stáhnout ppt "1 Bytová družstva a SVJ PODPORA OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google