Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sérologický konflikt As. MUDr. Ingrid Rejdová 1. Rh - izoimunizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sérologický konflikt As. MUDr. Ingrid Rejdová 1. Rh - izoimunizace"— Transkript prezentace:

1 Sérologický konflikt As. MUDr. Ingrid Rejdová 1. Rh - izoimunizace
Gynekologicko - porodnická klinika Masarykovy univerzity v Brně Přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Sérologický konflikt 1. Rh - izoimunizace 2. Inkompatibilita v AB0 systému 3. Imunizace v jiných systémech As. MUDr. Ingrid Rejdová

2 Sérologický konflikt Vznik systémových protilátek způsobují:
antigeny erytrocytů některých sérových bílkovin HLA systémy leukocytů a trombocytů jiné specifické skupinové antigeny Systémové protilátky mohou vyvolat: onemocnění plodu - erythroblastosis fetalis. Klinický význam mají zejména povrchové erytrocytární membránové systémy Nejdůležitější: Rhesus-systém systém ABO

3 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Rh-systém - složení: z různých faktorů (C, D, E, c, d, e) antigenně nejsilnější je faktor D. přítomnost D faktoru: Rh-pozitivní nedostatek D faktoru: Rh-negativní Ostatní faktory antigenně slabší pro imunizaci mají jen podružný význam.

4 Rh - izoimunizace antigeny Rh systému - Cc, Dd, Ee, Ff, Vv...
K izoimunizaci může dojít při senzibilizaci jakýmkoliv antigenem, nejúčinnější je D ! fetomaternální transfúze (norma do 0,1 ml) 3 mg protilátky stačí zničit všechny erytrocyty novorozence!!

5 1. Rh - izoimunizace ( Rh - inkompatibilita )
Výskyt v populaci 83 % obyvatel Rh-pozitivních 17 % Rh-negativních Dle literatury: 13 % Rh-inkompatibilních manželství méně než 6 % potencionálně ohrožených dětí Skutečný výskyt Rh-izoimunizace: 0,5 % dětí Poslední údaje + naše zkušenosti: incidence fetální erytroblastózy se vlivem důsledné prevence Rh-izoimunizace stále snižuje

6 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Vznik Rh-inkompatibility Primární příčina: imunizace Rh-negativní ženy Rh-pozitivními erytrocyty: 1. V těhotenství: konfliktem v Rh-systému Rh-pozitivní erytrocyty plodu se dostávají do krve matky po porodu, ale i během přerušení těhotenství 2. Transfuzí Rh-pozitivní krve

7 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Vznik Rh-inkompatibility Primární příčina: imunizace Rh-negativní ženy Rh-pozitivními erytrocyty: 1. V těhotenství: konfliktem v Rh-systému Rh-pozitivní erytrocyty plodu se dostávají do krve matky po porodu, ale i během přerušení těhotenství K největší feto-maternální transfuzi dochází při porodnických operacích nebo patologiích, zejména u: císařského řezu, manuální lýzy, předčasného odlučování placenty

8 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Vznik Rh-inkompatibility a) Při prvním kontaktu nastává: primární imunitní reakce imunitní systém matky vytváří anti-Rh protilátky proti antigenu D Protilátky: produkce trvá několik týdnů v mateřském séru je lze prokázat nejdříve za 2 měsíce po porodu.

9 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Vznik Rh-inkompatibility b) V další graviditě: i malé množství fetálních erytrocytů Rh-pozitivního plodu stačí na tvorbu protilátek - nastává sekundární reakce. Rh antigen ve fetálních erytrocytech je schopen již od 8. týdne gravidity působit antigenně. Protilátky matky přecházejí transplacentárně a rozrušují erytrocyty plodu. Čím je větší imunizace matky, tím dřívější a závažnější je hemolytické poškození plodu.

10 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Klinické projevy Různé formy hemolytické choroby novorozence - fetální erytroblastóza 1. Anaemia neonatorum 2. Icterus neonati gravis 3. Hydrops fetus universalis

11 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Klinické projevy 1. Anaemia neonatorum: nejlehčí, nejčastější stupeň mírná nebo střední anémie novorozenci někdy nemají žádné klinické projevy těžší případy jsou subikterické se zvětšením jater a sleziny rychlý vývoj žloutenky v časném poporodním období

12 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Klinické projevy 2. Icterus neonati gravis: vyskytuje se ve % případů žloutenka začíná většinou až několik hodin po porodu Novorozenec se rodí s výraznou anémií závažném klinickém stavu nápadně bledý V některých případech: již při narození palpačně zjistitelná hepatosplenomegalie rychle nastává žloutenka, která jen pomalu ustupuje.

13 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Klinické projevy 2. Icterus neonati gravis: Rychlá progrese klinického stavu může vést k: projevy bilirubinové encephalopathie křeče bezvědomí Nejtěžší případy končí smrtí novorozence ( jádrový ikterus )

14 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Klinické projevy 3. Hydrops fetus universalis: nejtěžší stupeň hemolytické nemoci s extrémní anémií projevuje se: generalizovaným edémem s transudáty v serózních dutinách kůže a sliznice jsou bledé a subikterické játra a slezina jsou výrazně zvětšeny Plod záhy umírá nebo se již rodí mrtvý

15 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prenatální diagnostika Spočívá: ve vyšetření krevní skupiny a Rh systému v pravidelném stanovování titru protilátek u Rh-negativních těhotných žen ( 12. , 24., 32. týden - 3x v graviditě ) Při průkazu anémie u plodu se provádí: a) amniocentéza b) ultrazvukové vyšetření c) kardiotokografie d) kordocentéza

16 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prenatální diagnostika a) amniocentéza + vyšetření plodové vody na: přítomnost a koncentrace bilirubinoidů v plodové vodě Lilleyho graf rozdělený do 3 prognostických zón rozhoduje se o dalším postupu a prognóze lecitin-sfingomyelinový index k ověření plicní zralosti plodu.

17 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prenatální diagnostika b) ultrazvukové vyšetření: stav plodu - hydrops, vzhled placenty známky hypercirkulace (Doppler) c) kardiotokografie: často prokáže chronickou tíseň plodu charakteristický je silentní typ srdečních ozev plodu

18 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prenatální diagnostika d) kordocentéza: ultrazvukem řízená aspirační jehla umožní přesné stanovení: hemoglobinu a hematokritu retikulocytů krevní skupiny a Rh faktoru sérové hladiny bilirubinu umožní vyšetření titru přímého Coombsova testu

19 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prenatální terapie Intrauterinní transfuze plodu přes stěnu břišní matky pod ultrazvukovou kontrolou: Provádí se: obvykle opakovaně v rozmezí mezi  a 35. gestačním týdnem na specializovaných pracovištích Symptomatická ( kauzální ) léčba: nezabrání se další hemolýze pouze se omezí vznik hypoxie plodu z anémie

20 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prenatální terapie Indukce plicní zralosti s následným předčasným ukončení porodu: snaha ukončit další přísun protilátek od matky zabránit prohlubování závažnosti hemolytické choroby novorozence

21 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Postnatální terapie Indukce předčasného porodu novorozence postiženého hemolytickou nemocí: vždy volán pediatr porod je plánován na optimální dobu obvyklé ošetření novorozence na porodním sále s časným podvázáním pupečníku překlad na jednotku intenzívní péče.

22 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Postnatální terapie Odběrem krve z pupečníku se stanoví: krevní skupina Rh faktor titr protilátek hladina sérového bilirubinu, Hb, erytrocytů, reticulocytů Pozitivita přímého Coombsova testu je rozhodující pro průkaz hemolytické nemoci v Rh systému.

23 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Postnatální terapie Postnatální léčba hemolytické choroby novorozence patří na novorozeneckou JIP perinatologických center. Nutnost výměnné transfuze Rh negativní krve kompatibilní v ABO systému se podstatně snížila zavedením fototerapie: Vlivem denního světla zářivek o intenzitě asi 3000 luxů se bilirubin mění na netoxické produkty, které se snadno vylučují z těla.

24 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prevence Rh-izoimunizace Účel: aplikací anti-D protilátkou zabránit vzniku primární senzibilizace. 1. Podle platné směrnice MZ ČR je nutné: nejpozději do 72 hodin aplikovat anti-D imunoglobulin Rh-negativním matkám, které porodily Rh-pozitivní plod a nebyly imunizovány, při kompatibilitě v systému ABO a při negativitě Coombsova testu u novorozence Dodané protilátky navážou Rh-pozitivní fetální erytrocyty, které pronikly do oběhu krve matky a zabrání vzniku imunitní reakce.

25 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prevence Rh-izoimunizace Dle doporučení WHO: je postačující intramuskulární aplikace 250 ug Ig anti-D (Rhega) k zábraně imunizace způsobené 25 ml plné fetální krve. U minimálního krvácení a časných potratů postačuje podání ug Ig anti-D. 2. Imunoglobulin anti-D: rovněž se podává všem Rh-negativním ženám po potratu a mimoděložním těhotenství.

26 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prevence Rh-izoimunizace 3. Další indikace: odběr choriových klků nebo amniocentéza provedená u Rh-negativních žen, kde genotyp otce je Rh-pozitivní nebo není znám. Doba podání by neměla přesáhnout 72 hodin od ukončení gravidity.

27 1. Rh - izoimunizace (Rh - inkompatibilita)
Prevence Rh-izoimunizace 4. Další prevence: podávání kompatibilní krve při transfuzi. Ve zcela vzácných případech inkompatibilní krevní transfuze Rh-pozitivní krve nebo krevních produktů je nutné rovněž podat anti-D Ig. Vysoká účinnost této prevence se projevila: snížením počtu senzibilizovaných žen a výměnných transfuzí u novorozenců na méně než desetinu původního počtu

28 2. Inkompatibilita v ABO systému
Hemolytická nemoc způsobená nesnášenlivostí v klasických krevních skupinách. Matka má v krvi imunní protilátky anti-ABO proti erytrocytům novorozence. Obvykle má matka krevní skupinu 0 a dítě A nebo B. Příčina: 1. přechod inkompatibilních erytrocytů plodu z placentární bariérou do krve matky 2. transfúze inkompatibilní krve matce

29 2. Inkompatibilita v ABO systému
Protilátky v krvi matky vytvořily: přechází diaplacentárně zpět do plodu váží se na antigenní receptory erytrocytů plodu Klinicky významná hemolytická nemoc novorozence způsobená systémem ABO: vyskytuje se u 0,6 - 0,7 % porodů projevuje se až na konci těhotenství Plod není intrauterinně poškozen a výskyt je častější u primipar. Průběh je mírný, hodnoty bilirubinu nedosahují takových hodnot jako u systému Rh. Většinou stačí fototerapie.

30 Inkompatibilita ABO systému
antigeny ABO systemu vyzrávají v posledním týdnu těhotenství nejčastěji antigeny KELL, Lewis

31 3. Imunizace v jiných systémech
Imunizace způsobené jinými faktory Rh systému a jinými antigeny erytrocytů mají u hemolytické nemoci novorozenců jen podružný význam. Imunizace matky fetálními, leukocytárními a trombocytárními antigeny a sérovými proteiny: Tyto látky mohou u matky vyvolat tvorbu protilátek a zpětně působit na plod.

32 Rizika izoimunizace Porod 16 % Spontánní potrat 3 - 4 % ITP 5 - 6 %
mimoděložní těhotenství 1 % amniocentéza % transfúze %

33 Patologie erythroblastosis fetalis
Destrukce erytrocytů Anemie plodu Extramedulární hematopoesa: Portální obstrukce Alterace hepatální funkce - hypoalbuminemie Hyperbilirubinémie - encephalopathie

34 Erythroblastosis fetalis
Formy hemolytické choroby novorozence Mírná Hb 120 g/l Střední - Hb g/l Těžká - Hb méně 70 g/l Hydrops fetus universalis

35 Diagnostika Rh - izoimunizace
vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru vyšetření protilátek (norma titr 1:8, titr 1: 1024 vždy významný spektrometrie plodové vody ( Lilley ) kordocentéza

36 Prevence Rh - izoimunizace
rychlé odstranění antigenu z mateřského oběhu ( do 72 hodin) IgG anti D porody, potraty, mimoděložní těhotenství


Stáhnout ppt "Sérologický konflikt As. MUDr. Ingrid Rejdová 1. Rh - izoimunizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google