Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference MZ ČR dne 24. 4. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference MZ ČR dne 24. 4. 2009."— Transkript prezentace:

1 Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference MZ ČR dne 24. 4. 2009

2 Nejzávažnější problém NEJEN zdravotnictví v ČR Nedostatek sester Dotazníkovým šetřením mezi sestrami bylo zjištěno, že problémem nejsou pouze mzdy. Řešením je roční příprava legislativních a exekutivních změn připravených MZ ČR ve spolupráci s dalšími rezorty, profesní organizací a zaměstnavateli. Stabilizace sester a zvýšení jejich počtu je prioritou MZ ČR, protože souvisí s bezpečím a kvalitou zdravotní péče.

3 Výsledky šetření mezi sestrami Sestry nejsou spokojeny a poukazují zejména na to, že:  jsou špatně finančně ohodnoceny,  nejsou nositelkami výkonů, tedy i finančních prostředků do zdravotnických zařízení,  nemají dostatečné kompetence a uznání veřejnosti,  jsou špatně zařazovány podle Katalogu prací,  v nepřetržitém provozu jsou znevýhodněné při hrazení nemocenské,  jsou zatížené poplatky za registraci a celoživotní vzdělávání,  jim nevyhovuje délka systému kvalifikačního a specializačního vzdělávání,  nemají vytvořené vhodné podmínky pro práci při mateřské dovolené a zajištění dětí.

4 Analýza současného stavu: Kolik sester chybí a z jakých údajů vycházíme? V prosinci 2008 chybělo cca 1 090 sester. Situace s nedostatkem všeobecných sester je regionálně odlišná. Největší problémy jsou v Praze - koncem roku 2008 zde chybělo 531 sester. Z ostatních regionů jsou to pak Moravskoslezský (110), Středočeský (92), Pardubický (66) a Královéhradecký kraj (57). (Zdroj: ÚZIS, MPSV)

5 Analýza současného stavu: Migrace všeobecných sester (2004 – 2009) Počet vydaných potvrzení pro práci v zahraničí 1 193 Počet vydaných rozhodnutí pro výkon povolání cizinců v ČR 162  státy mimo EU - Ukrajina Počet vydaných rozhodnutí pro výkon povolání cizinců v ČR od roku 2004 3 010  státy v EU - většina ze Slovenska (Zdroj: uznávací jednotka MZ ČR)

6 Analýza současného stavu: Nízké finanční ohodnocení V tabulce uvádíme přehled vývoje finančního ohodnocení sester v letech 2007 a 2008:

7 Analýza současného stavu: Vzdělávání Zdravotnický asistent  2004 - vznik nového studijního programu na SZŠ – zdravotnický asistent (4 roky studia)  2008 - první absolventi - z 3000 nástup do praxe 211, ostatní šli mimo obor nebo studovat dále Zdravotnický asistent má důležitou roli ve zdravotnickém týmu, a to pod dohledem všeobecné sestry. Např. zajistit základní ošetřovatelskou péči, podílet se i na specializované péči apod. Všeobecná sestra  VOŠ - všeobecná sestra (3 roky studia)  VŠ - všeobecná sestra (3 roky studia) Oba vzdělávací programy jsou obsahově stejné a splňují podmínku EU 4 600 hodin z toho 50 % praxe. Všeobecná sestra - specialistka  Akreditované specializační vzdělávání (až 3 roky studia - 640 hod.)  Magisterské vzdělávací programy (2 roky studia)

8 Analýza současného stavu: Přehled délky vzdělávání Aby byla sestra sestrou může studovat až 10 let!

9 VOŠ versus VŠ Duplicitní systém Vyšší odborná škola - přijato 991 studentů, z toho 812 zdravotnických asistentů, dalších 56 studentů se zdravotnickým vzděláním (88 %). VŠ - do denní formy studia bylo přijato 645 studentů, z toho 567 (88 %) absolventek oboru diplomovaná sestra na VOŠ do kombinované formy studia bylo přijato 556 studentů, z toho má zdravotnické vzdělání 552 (99 %).

10 Shrnutí analýzy současného stavu 3 okruhy problémů:  Finanční ohodnocení  Dlouhé a duplicitní vzdělávání  Postavení, kompetence, pracovní podmínky

11 Finanční ohodnocení  Zlepšení finančního ohodnocení  navýšení mzdových indexů nelékařů o 180 %  15% nárůst výše platů

12 Finanční ohodnocení - provedená opatření Zohlednění práce sester v „Seznamu zdravotních výkonů“ - navýšení mzdových indexů nelékařů. Tabulka navýšení mzdových indexů nelékařských pracovníků dle jednotlivých stupňů kvalifikace: Tzn. práce nelékaře je ohodnocena téměř dvojnásobně než před tím!

13 Finanční ohodnocení - připravovaná opatření Navýšení platů nejpozději od 1. 7.2009 o 15 % pro sestry rozpočtových a příspěvkových organizacích, u ostatních zdravotníků o 7 %. Faktem je, že platy v obchodních společnostech sledují platy v příspěvkových organizacích. Připravovaná opatření:  zvýšení tarifních platů,  zavedení speciálního příplatku pro zdravotnické pracovníky,  úprava Katalogu prací – přesun všeobecné sestry do vyšší platové třídy.

14 Vývoj platu u sestry v 8. platové třídě s 10letou praxí +3,5 % (nárůst tarifu) +3,5 % (příplatek) + posun platové třídy

15 Vývoj platu u sestry v 9. platové třídě s 3letou praxí +3,5 % (nárůst tarifu) +3,5 % (příplatek) + posun platové třídy

16 Finanční ohodnocení - dopady připravovaných opatření Kalkulace dopadů na zdravotnická zařízení Rok 2009 - cca 1 miliarda korun - projednáno se zdravotními pojišťovnami, kompenzace bez destabilizace zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

17 Vzdělávání 2. Dlouhé a duplicitní vzdělávání  zavedení nové profese „Praktická sestra“ místo zdravotnického asistenta a stanovení kompetencí  zkrácení odborné přípravy všeobecné sestry a odstranění duplicit ve vzdělávání  zkrácení a financování specializačního vzdělávání  zjednodušení a financování celoživotního vzdělávání

18 Návrh MZ ČR projednávání s MŠMT Nemá kompetence k samostatnému výkonu povolání  Základní oš. péče  Spec. oš. péče  Vys. spec. oš. péče Aby byla sestra sestrou, musí studovat minimálně 7 let, ale také až 10 let Kompetence Nemá kompetence k samostatnému výkonu povolání Základní ošetřovatelská péče NOVĚ – sestra po 4 letech, maximálně po 7 letech NYNÍ  Základní oš. péče  Spec. oš. péče  Vys. spec. oš. péče NYNÍ NÁVRH

19 Specializační vzdělávání  Zjednodušen vstup do specializačního vzdělávání - hned po škole, umožněno zkrátit délku v letech Příklad: Při započtení základního modulu (80 hodin) lze absolvovat studium např. pro obor dětská sestra do 18 měsíců. 2. Připravená redukce počtu specializací, racionalizace a zkrácení studia úpravou nařízení vlády č. 463/2004 Sb.  Zkrácení délky specializačního vzdělávání ze 3 let na 2 roky  Zohlednění dosažení vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání (dnes není vysokoškolsky vzdělaná sestra specialistkou)

20 Financování specializačního vzdělávání - rezidenční místa Na rok 2009 financování specializačního vzdělávání z dotačního programu „Rezidenční místa“:  částka pro nelékaře – 170 mil. Kč na 1 rok  podpořeno 16 oborů pro více jak 1900 rezidenčních míst 1) Obory podpořené částkou 100 000 Kč v celkové délce vzdělávání

21 Financování specializačního vzdělávání - rezidenční místa 2) Obory podpořené částkou 70 000 Kč v celkové délce SV

22 Celoživotní vzdělávání 1. Novelizace vyhlášky č. 321/2008 Sb., o kreditech  snadnější získání požadovaného počtu kreditů zejména cestou e-learningových kurzů a seminářů pořádaných zdravotnickým zařízením 2. Snížení správního poplatku ze vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu z 500 Kč na 100 Kč  projednáno s Ministerstvem financí ČR 3. Financování celoživotního vzdělávání  500 mil. Kč z fondů EU na období 3 let

23 Financování celoživotního vzdělávání Na celoživotní vzdělávání budou čerpány finanční prostředky z fondu ESF na dva projekty zaměřené na nelékařské zdravotnické pracovníky. Jeden bude zaměřen na odborné a druhý na komunikační dovednosti. Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání NYNÍ NOVĚ 53 000 000 Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání 170 000 000 na 1 rok 0 0

24 3. Postavení, kompetence, pracovní podmínky  zvýšení kompetencí praktické sestry oproti dnešnímu povolání zdravotnického asistenta  zvýšení kompetencí všeobecné sestry  sestra - nositelka zdravotních výkonů dle Sazebníku výkonů  pracovní podmínky: -stabilizační příplatek zdravotním asistentům -úprava úhrady nemocenské -úprava podmínek pro založení školky a dotační podpora přímořízených organizací

25 Posílení kompetencí sester 1. Zvýšení kompetencí sester novelou příslušné vyhlášky č.424/2004 Sb., o činnostech nelékařských pracovníků) Příklad: Rozšíření kompetencí všeobecné sestry o péči o děti od 3 let věku. 2. „Sestra nositelka výkonu“  provedena revize Sazebníků výkonů  vytipováno cca 170 výkonů, jejichž nositelem může být sestra  z toho 50 nejdůležitějších výkonů bude obsahem novely Sazebníku do konce roku 2009 Příklady: Lokální ošetření rány, edukace v úvodu hemodialýzy, edukace a reedukace pacienta s diabetem mellitem

26 Posílení kompetencí sester Nedostatek dětských sester řešíme:  rozšířením kompetencí všeobecné sestry o péči o dítě od 3 let věku,  zkrácením specializačního vzdělávání,  usnadnění přístupu do specializačního vzdělávání a jeho financováním.

27 Změna zdravotnického asistenta na praktickou sestru Zdravotnický asistent  4leté středoškolské vzdělání  Pracuje celý život pod odborným dohledem – působí minimální zájem o toto povolání  Chce-li pracovat bez dohledu – minimálně další 3leté studium na všeobecnou sestru  Nelze zařadit výše než do 8. platové třídy Praktická sestra  4leté středoškolské vzdělávání  Pod odborným dohledem pouze do doby dokončení roční certifikovaného kurzu, poté posílení kompetencí (základní ošetřovatelská péče bez odborného dohledu)  Posun v platové třídě do 9. platové třídy – lepší finanční ohodnocení

28 Akutní řešení nedostatku: zvýšení počtu zdravotnických asistentů v praxi Rok 2008 - první absolventi - z počtu 3000 nástup do praxe pouze 211 - ostatní šli mimo obor nebo studovat dále motivace navýšením kompetencí Návrh: poskytnutí finanční dotace pro zdravotnické asistenty, kteří nastoupí do zdravotnického zařízení  stipendia nebo podpora zajištění odborné praxe pro udržení tohoto typu zdravotnického pracovníka ve zdrav. zařízení. Cílem je:  přilákat do praxe a odstranit akutní nedostatek sester  začlenit je do zdravotnického týmu  vytvořit prostředí stupňovité péče  podpořit zdravotnická zařízení, která přistupují proaktivně k systemizaci péče

29 Úhrada pracovní neschopnosti Odstranění znevýhodnění sester ve směnném provozu v době pracovní neschopnosti. Příklad: Sestra ve směnném 12hodinovém provozu (týdenní pracovní doba 37,5) 3 x 12 = 36 Ostatní zaměstnanci (týdenní pracovní doba 40) 3 x 8 = 24 Společným úsilím Ministerstva zdravotnictví a České asociace sester byl MPSV předán podnět ke srovnání značné nerovnosti při krácení dávek nemocenského v karenční době prvních 3 dnů dočasné pracovní neschopnosti při rovnoměrně a nerovnoměrně stanovené pracovní době v směnných nelékařských pracovníků. Nyní předložen návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (sněmovní tisk 743).

30 Opatření pro rok 2009 - vytvoření podmínek pro návrat z MD Nedostupnost služeb péče o děti komplikuje sestrám návrat do praxe.  novela vyhlášky upravující hygienické podmínky pro provozování školky - umožnění zřízení školky při nemocnici - k 1. 8. 2009  dotační titul pro přímo řízené organizace - zřízení a provozování školky pro děti zaměstnanců  zlepšit podmínky pro návrat sester zpět do povolání - finanční podpora vzdělávacích a adaptačních programů

31 REKAPITULACE  Finanční ohodnocení - zvýšení platu o 15 % - navýšení tarifních platů - příplatek pro zdravotnické pracovníky - změna zařazování do katalogu prací - sestra nositelka výkonu  Dlouhé a duplicitní vzdělávání - změna systému vzdělávání sester - zkrácení specializačního vzdělávání - snadnější celoživotní vzdělávání - snížení poplatku za registraci - financování specializačního a celoživotního vzdělávání  Postavení, kompetence, pracovní podmínky - posílení kompetence (všeobecných a praktických sester) - odstranění znevýhodnění sester ve směnném provozu při PN - vytvoření podmínek pro návrat z mateřské dovolené


Stáhnout ppt "Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference MZ ČR dne 24. 4. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google