Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní lesnický program II Klíčová akce 4 Propagace a podpora využívání lesní biomasy pro výrobu energií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní lesnický program II Klíčová akce 4 Propagace a podpora využívání lesní biomasy pro výrobu energií."— Transkript prezentace:

1

2 Národní lesnický program II Klíčová akce 4 Propagace a podpora využívání lesní biomasy pro výrobu energií

3 Expertní skupina pro KA 4 Martin Nikl Přemek Štipl Miroslav Lampar Alois Skoupý Roman Březina Jakub Hruška Stanislav Jánský Pavel Češka Jan Weger Zdeněk Poštulka

4 Charakteristika klíčové akce 4 Zpracovat analýzu možností a v souladu s jejími výsledky podporovat využití lesní biomasy a biomasy rychle rostoucích dřevin pro energetické účely. Posoudit dopady využívání lesní biomasy pro výrobu energie na životní prostředí včetně dopadů na půdu, vodu, biologickou rozmanitost a koloběh živin. Posoudit dopady využívání lesní biomasy pro energetické účely na dostupnost vstupní suroviny pro dřevozpracující a papírenský průmysl. V návaznosti na energetickou koncepci státu zpracovat systém podpory a propagace produkce biomasy dřevin a jejího využití, včetně podpory zakládání porostů rychlerostoucích dřevin pro energetické využití na nelesní půdě. Využít možností podpor v dané oblasti, např. opatření programu rozvoje venkova zaměřená na technické vybavení provozoven.

5 Současný stav Tlak na mobilizaci obnovitelných zdrojů je v protikladu s reálnými možnostmi (legislativa, ekologie, ekonomika) Do oblasti OZE vstupuje řada rezortů a institucí s protikladnými zájmy Podpora méně účinného způsobu využití biomasy. Podpory energetického využití lesní biomasy nerespektují skutečné náklady. Nedostupné dotace na založení RRD v Ose I (lze složitě přes uhlíkový kredit). Vysoká pořizovací cena techniky na zpracování TZ a RRD

6 Věcné nesnáze a jejich příčiny Potenciál těžebních zbytků -různorodé principy odhadů potenciálu těžebních zbytků (TZ) -nezohledněna reálná dosažitelnost TZ -neukončený proces posuzování dopadů odstraňování TZ na prostředí Export biomasy -v roce 2007 vyvezeno 412.750 tun dřevního odpadu (piliny, štěpky); tj.24% z celkové produkce této skupiny biomasy -příčina: výhodnější výkupní ceny v Rakousku a Německu Legislativní návaznosti -zákon o státním rozpočtu - problematická formulace -v dotačním systému neexistuje cílená podpora výroby štěpky z TZ -zákon o DPH – nejednotný přístup správců daně k TZ -neexistuje definice biomasy

7 Věcné nesnáze a jejich příčiny II Nerovnost podmínek - podpora využití biomasy pouze při energetickém využití -odlišný přístup krajů k dotacím na štěpkování Nejistota dlouhodobě vyrovnané produkce - krize a důsledky kalamit ovlivňují výši těžeb; není-li těžba, nejsou těžební zbytky – riziko pro dlouhodobé smlouvy Neaktivní opatření na podporu RRD - omezené finanční prostředky (MZe je směřuje k jiným prioritám) - malý zájem o spuštění těchto opatření ze strany žadatelů - umístění do Osy I. v EAFRD – nejsou vyhlášky = nejsou dotace - nejednotný přístup OOP k RRD z hlediska zákona č.114/1992 Sb.

8 Věcné nesnáze a jejich příčiny III Akční plán pro biomasu -tvorba národních AP pro biomasu dle jednotného vzoru do konce června 2010 Omezené využití lesní biomasy pro biopaliva -podle směrnice EU bude možnost výroby biopaliv ze surovin získaných z lesa striktně omezena Problematická statistika -chybí celkové schéma sledování zdrojů OZE -problematika přepočtových koeficientů (Tuny – GJ – objem)

9 Možnosti řešení Verifikovat objektivní postup odhadu potenciálu TZ Ve vazbě na legislativu EU vymezit lokality umožňující sběr TZ Aktivizovat opatření na podporu plantáží RRD Uzákonění podpory výroby tepla z biomasy Zařadit palivo a TZ do skupiny se stejnou podporou ERÚ Cílené dotace na energetické využití TZ Na úrovni příslušných rezortů metodicky ujednotit postup při aplikaci příslušných zákonů (DPH, GND atd.) Vypracovat schéma celkového toku OZE – statistika Upřesnění formulací v souvisejících zákonech Tyto kroky promítnout v Akčním plánu pro biomasu

10 Shrnutí Problémy jsou vesměs dobře známy, lze je uchopit. Jejich provázanost bývá dosti složitá, rozklíčování bude vyžadovat spolupráci se širokým spektrem odborníků mimo pracovní skupinu. Důležitost osobních kontaktů a „kouzla osobnosti“ členů skupiny. Četnost protichůdných zájmů rezortů a skupin; obtížné hledání věcně i politicky přijatelných řešení. Práce ve skupině bude vyžadovat nasazení; bylo by nemilé, kdyby její členové sklouzli do role pouhých připodotýkatelů předložených návrhů. Od toho by se měly odvíjet odměny.

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní lesnický program II Klíčová akce 4 Propagace a podpora využívání lesní biomasy pro výrobu energií."

Podobné prezentace


Reklamy Google