Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Možnosti finanční podpory z EU 08/2011 Mgr. Barbora Šolková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Možnosti finanční podpory z EU 08/2011 Mgr. Barbora Šolková."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Možnosti finanční podpory z EU 08/2011 Mgr. Barbora Šolková

2 www.socialni-zaclenovani.cz Možnosti finanční podpory z EU EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY  ESF – evropský sociální fond OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zeměstnanost - oblast podpory 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit - VÝZVA pro OBCE k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ č. 55  ERDF – evropský fond regionálního rozvoje IOP – Integrovaný operační program - oblast podpory 3.1. – Služby v oblasti sociální integrace zaměřené na sociálně vyloučené romské lokality/komunity - VÝZVA č. 3. 1b) investiční podpora OPLZZ + IOP (výzva č. 30 + výzva č. 1) - podpora sociálního podnikání

3 www.socialni-zaclenovani.cz VÝZVA č. 3 IOP – investiční podpora specifický cíl 3.1b) Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh prácespecifický cíl 3.1b) Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce aktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnostiaktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti platí od 30. září 2009 do 30. června 2013 platí od 30. září 2009 do 30. června 2013 Výzva s kontinuálním příjmem žádostí, výběrové komise svolávány operativněVýzva s kontinuálním příjmem žádostí, výběrové komise svolávány operativně celková alokace: 260 433 287,- Kč (min. 500 000,- Kč, max. výše podpory na jeden projekt 25 000 000,- Kč.) krytí 100% nákladůcelková alokace: 260 433 287,- Kč (min. 500 000,- Kč, max. výše podpory na jeden projekt 25 000 000,- Kč.) krytí 100% nákladů oprávnění žadatelé: obce, NNOoprávnění žadatelé: obce, NNO Ukončení realizace do 30.6.2015Ukončení realizace do 30.6.2015

4 www.socialni-zaclenovani.cz VÝZVA č. 3 IOP – investiční podpora  Vybrané druhy a formy sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: -odborné sociální poradenství -nízkoprahové zařízení pro děti a mládež -sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -terénní programy -sociální rehabilitace -krizová pomoc -kontaktní centra -domy na půl cesty -azylové domy

5 www.socialni-zaclenovani.cz VÝZVA č. 3 IOP – investiční podpora  Vybrané druhy činnosti: -volnočasové aktivity -vzdělávací aktivity -sportovní aktivity -odborné poradenství tyto činnosti lze realizovat pouze jako fakultativní činnost v návaznosti na poskytovanou sociální službu uvedenou v bodě 1 nebo v návaznosti na sociální službu již poskytovanou v rámci příslušné sociálně vyloučené romské lokality

6 www.socialni-zaclenovani.cz

7 VÝZVA č. 55 pro OBCE k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPLZZ název a číslo oblasti podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit platí od 15. prosinec 2009 do 31. prosinec 2012 cílová skupina: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit Oprávnění žadatelé: obce na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality Maximální délka projektu: 4 roky – nejpozději do 30.6. 2015 Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 000 000,- Kč Celková alokace: 200 000 000,- Kč.

8 www.socialni-zaclenovani.cz VÝZVA č. 55 pro OBCE k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPLZZ navazuje na výzvu č. 3 vyhlášenou v rámci oblasti intervence 3.1 Integrovaného operačního programu (IOP) – Služby v oblasti sociální integrace, aktivita pod písm. b) obec předkládá individuální projekt zaměřený na podporu sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit aktivity projektu musí navazovat na tzv. „lokální strategie sociálního začleňování“ – potvrzuje ASZ stanoviskem – povinná příloha v žádosti o finanční podporu obec popíše návaznost projektu na projekt/projekty, které předložila nebo hodlá předložit v rámci výzvy č. 3 vyhlášené v rámci oblasti intervence 3.1 b) IOP

9 www.socialni-zaclenovani.cz VÝZVA č. 55 pro OBCE k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPLZZ Podporované činnosti Aktivita A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách -odborné sociální poradenství -nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pouze osoby ve věku 15-26 let) -sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -terénní programy -sociální rehabilitace (pouze terénní, ambulantní forma poskytování sociální služby) -krizová pomoc -kontaktní centra -domy na půl cesty -azylové domy

10 www.socialni-zaclenovani.cz VÝZVA č. 55 pro OBCE k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPLZZ Doplňkově v rámci aktivity A): Maximálně 20% celkových způsobilých nákladů projektu budou podporovány činnosti zaměřené na poskytovatele a zadavatele sociálních služeb spočívající zejména –v profesním vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách –Vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb –Profesní vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků obecních úřadů v oblasti procesu plánování, kvality sociálních služeb a v oblasti metod sociální práce –Zavádění procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb

11 www.socialni-zaclenovani.cz Aktivita B) budou podporovány další činností a aktivity umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených romských komunit/lokalit, především programy : -prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality -získávání základních sociálních a profesních dovedností -motivace, pracovní a sociální rehabilitace -pro osoby závislé na drogách -pro předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců a finanční gramotnosti a prevence pro osoby ohrožené předlužeností (včetně poradenství) -pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu -pro osoby opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

12 www.socialni-zaclenovani.cz V rámci této výzvy v návaznosti na aktivity A, B lze podpořit:  koordinaci aktivit zaměřených na příslušníky sociálně vyloučených romských aktivit na úrovni obce s cílem sjednocování postupu relevantních institucí a organizací při řešení problémů spojených se sociálním vyloučením, a to maximálně v rozsahu 1 pracovního úvazku koordinátora  úloha koordinátora: sjednocovat postup všech institucí a organizací při řešení problémů spojených se sociálním vyloučením

13 www.socialni-zaclenovani.cz Další podmínky:  Žadatel je povinen splnit podmínku návaznosti na oblast intervence 3.1 b), tj. žadatel/obec je příjemcem finanční podpory v rámci IOP 3.1 b) – Služby v oblasti sociální integrace (tj. žadatel doloží Vyrozumění o doporučení výběrové komise k podpoře žádosti o finanční podporu z IOP).  Projekty mohou mít dopad na celém území ČR s výjimkou území hlavního města Prahy. Mezi podporované lokality jsou zejména zahrnuta místa působnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.  Povinnost konzultovat záměr projektu s vyhlašovatelem výzvy před jeho předložením.  Konzultace jsou poskytovány po předchozí domluvě s podmínkou zaslat záměr projektu (emailem) alespoň 2 pracovní dny před termínem konzultace.  Konzultace jsou poskytovány výhradně pracovníkům žadatele nebo alespoň za přítomnosti žadatele (v případě poradenské firmy).

14 www.socialni-zaclenovani.cz Podpora sociálního podnikání z fondů EU Propojení IOP (výzva č. 1) a OPLZZ (výzva č. 30): = investiční a neinvestiční podpora 1 podnikatelského záměru ze 2 programů Hlavní cíl: Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání cílová skupina: mimo jiné: děti, mládež a mladí dospělí ohroženi sociálně patologickými jevy, etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí oprávnění žadatelé: fyzické osoby (OSVČ), podnikatelské právnické osoby: s. r.o., a.s., kom.s., družstvo, v.o.s., podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů, NNO: o.p.s. a c.p.o. podporované činnosti: nové podnikatelské aktivity s cílem zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin, nové podnikatelské aktivity OSVČ, které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou, nové podnikatelské aktivity k zajištění veřejných služeb v rámci regionu celková výše podpory: max. 200 000 €

15 www.socialni-zaclenovani.cz Realizace aktivit projektu, naplnění monitorovacích indikátorů, udržitelnost realizace aktivit – příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel projektu, na který mu bude dotace poskytnuta, a to v rozsahu schváleného projektu, a zachovat výsledky realizace projektu po dobu pěti let od ukončení projektu naplnění monitorovacích indikátorů - příjemce je povinen naplnit nejpozději do předložení závěrečného vyhodnocení akce monitorovací indikátory – Počet nových sociálních služeb a aktivit, Kapacita nových sociálních služeb a aktivit uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, indikátory je nutno udržet po dobu pěti let od ukončení projektu po dobu 5 let, která bezprostředně navazuje na 5letou dobu udržitelnosti, využívat pořízený či reprodukovaný majetek k poskytování výzvou stanovených vybraných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,, a/nebo provozování vybraných druhů činností stanovených výzvou ve prospěch příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit -nesplnění stanovených indikátorů projektu či jejich neudržení po dobu udržitelnosti, může mít charakter porušení rozpočtové kázně a mít za následek finanční sankce ze strany MPSV, případně finančního úřadu (sankce 100% získané dotace)

16 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji vám za pozornost Mgr. Barbora Šolková Tel: 725 385 752 solkova.barbora@vlada.cz


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Možnosti finanční podpory z EU 08/2011 Mgr. Barbora Šolková."

Podobné prezentace


Reklamy Google