Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účinné faktory – napříč různými směry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účinné faktory – napříč různými směry"— Transkript prezentace:

1 Účinné faktory – napříč různými směry
MUDr. Jan Kubánek Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii, 5. ročník Účinné faktory – napříč různými směry

2 Integrovaná psychoterapie

3 Úzdrava Změny ve skupinovém schématu a nahrazení sebe-podrývajícího chování adaptivnějšími způsoby chování jsou v IP považovány za nejdůležitější terapeutické cíle. (pozn.: marker nedokončené záležitosti; chování z + kruhu) Hlavní nástroje, které pomáhají dosáhnout tyto změny jsou spojené především s psychoterapeutickou komunitou. Psychoterapeutická komunita slouží jak diagnostice, tak terapii. Z konkrétních terapeutických nástrojů pak významně vystupuje korektivní zkušenost (pozn.: včetně přepisu), nové učení a generalizace nového za pomocí klientových důležitých (signifikantních) osob do jeho každodenního život.

4 „Nespecifický přepis“
Imaginace ideální signifikantní postavy Imaginované fantazie prožitků s touto ideální postavou chronologicky během života od dětství do současnosti Nakonec otázka, jestli skutečná osoba neměla přeci jenom něco společného s ideální

5 Gestalt terapie Fritz Perls roku 1923
americký psycholog německo-židovského původu, zakladatel tzv. gestalt terapie

6

7

8 8

9 9

10 Novák, O. , (2010) Gestalt přístup v léčbě panických atak
Novák, O., (2010) Gestalt přístup v léčbě panických atak. Psychoterapie 3-4 (4.) str Klienta vystavujeme tomu, čemu se sám automaticky vyhýbá, tj. zastavení se a kontaktu s vlastním prožíváním (pozn: primární maladaptivní emoce dle EFT). Tento přístup umožňuje obnovit přirozenou seberegulaci klienta prostřednictvím co nejplnějšího uvědomování si sebe sama v kontaktu se světem… Rozšíření uvědomování je v GT základní cíl jakékoli terapeutické práce… S tím, jak si klient začíná uvědomovat, že má nějaké prožívání, kterému se vyhýbá nebo jej zastavuje, se dostává do kontaktu se situacemi, které jej v minulosti takovému chování naučily…(pozn: vybavení důležitých epizodických vzpomínek)… Objevují se introjekty. Terapeut poté učí klienta propracovávat samotné introjekty… Klient experimentuje s nových chováním a učí se vyjadřovat svoje emoce… Kontakt s vlastním prožíváním je základním stavebním kamenem seberegulačního systému… Je-li kontakt s tímto vnitřním kompasem narušen, jsou rozhodnutí jedince často v menším souladu s tím, co skutečně potřebuje. Člověk pak dělá to, co si myslí, že by měl, místo toho, aby se spoléhal na vlastní úsudek. (pozn: při uvědomění si, co cítí, pochopí přesně co potřebuje a co má vlastně dělat, aby toho dosáhl)

11 Účinné faktory Rozšíření uvědomění Harmonizace kontaktního stylu
Uvolnění blokád v kontaktním cyklu Korektivní zkušenost ve vtahu k terapeutovi teď a tady Podpora být tím, kým jsem Nedokončené záležitosti, …

12 Dynamická psychoterapie
Anna Freudová, 1895 – 1982, britská psychoanalytička, rakouského původu, nejmladší dcera S.F. K. Horneyová 1885 – 1952, americká psycholožka a psychiatrička německého původu

13 Dynamická psychoterapie v České republice
V českém prostředí je psychodynamická psychoterapie rozšířena od 60. let minulého století. Podobu jí vtiskly zejména práce, knihy a články F. a J. Knoblochových, M. Hausnera, H. Junové, Z. Mrázka a dále trojice J. Skály, J. Rubeše a E. Urbana (jež založili výcvikový model označovaný akronymem SUR).

14 Některá psychodynamická vysvětlení vzniku a udržování problémů
Teorie rané vazby (attachment theory) Klíčový význam rané bezpečné vazby s matkou - dítě musí mít naplněny potřeby lásky, blízkosti, bezpečí a stabilní vazby k důležitému „objektu“. Potíže lidí, kteří měli v prvním roce života (a šíře v předškolním věku) např. odmítavou nebo nepřátelskou matku, se v dospělosti velmi často manifestují potížemi v blízkých vztazích. Dynamický model vzniku a udržování psychických problémů vychází z toho, že rané zkušenosti se staly základem vztahových vzorců a že je člověk ve svém životě replikuje. U pacientů s raným vztahovým deficitem můžeme vidět silnou potřebu důvěrného stabilního vztahu, sklon se silně navázat na psychoterapeuta, protože od něho potřebují zaplnit mezeru, která vznikla kdysi s rodiči, dosytit se prožitky bezpečí, úlevy, jistoty, že se mohou na terapeuta spolehnout apod. John Bowlby byl anglický psychoanalytik, který svým konceptem přimknutí silně ovlivnil i jiné psychologické školy.

15

16 Model agrese, viny a hněvu v případě deprese
Deprese – agrese vůči druhým, kterou jedinec nasměroval proti sobě samému Deprese – z velkých očekávání od sebe samého, která člověk nedokáže naplňovat, což má vážný dopad na jeho sebeúctu (Pozn.:marker sebekritiky)

17

18 Cíle a nástroje dynamických přístupů
prohloubit, rozšířit a korigovat nebo vůbec umožnit vhled do opakujících se konfliktů (Pozn.: kruhy) propojení klientova problému „zde a nyní“ s minulostí klienta (Pozn.: kruhy) poskytnout takovou podporu, aby u klienta mohlo dojít ke zvýšení sebeúcty a posílení žádoucích funkcí ega Nástroje: pracovní spojenectví s klientem reálný vztah a přenos interpretace a empatie, resp. empatické interpretování neinterpretativní nástroje: neutrální komentáře, potvrzení porozumění, chápající souhlas, navádějící komentáře, vyjasňující otázky, přesun k opomíjenému tématu, povzbuzení zkoumat souvislosti

19 Účinné faktory v psychodynamické psychoterapii
Uváděné pacienty: Vypovídání se Reflexe Seskládávání kousků života tak, že zapadají do sebe (pozn.: kruhy)

20 Zprostředkování vhledu
Součást všech hlavních psychoterapeutických přístupů Týká se především minulých zkušeností Snaha vyznat se v zákonitostech těchto zkušeností Přispívá k propojení minulého s přítomným Získání schopnosti pozorovat vlastní niterné procesy z odstupu Umožňuje poznat, co se v pacientovi odehrává Podílí se na revizi patogenních přesvědčení Člověk se začne vyznávat v motivech důležitých lidí ve svém okolí

21 Práce s obranami a současné pojetí tzv. odporu ke změně
Klient může vykazovat známky odporu vůči léčbě Terapeut by se měl umět vyznat v tom, čemu se klient brání a proč Představa změny vyvolává úzkost, kterou může terapeut u pacienta snadno rychle zvýšit (Pozn.: přiblížení primárním maladaptivním emocím vyvolává úzkost, tomu se klient může chtít bránit, marker nejasné emoce, sebepřerušení)

22 Příklady práce s obranami:
Terapeutická identifikace obrany Terapeut: „Všiml jste si, že když mluvíte o onom období, vyjadřujete se…obecně a neutrálně?“ Terapeutické vyjasňování (klarifikace) Terapeut: „Napadá Vás, že když to říkáte takto obecně a neurčitě, vyhýbáte se svým pocitům?“ Pojmenování důsledků Terapeut: „Pokud zůstaneme na této obecné a vágní úrovni, nedostaneme se hlouběji k jádru vašich problémů.“

23 Individuální psychologie
Přijetí stínu Přijetí vlastních odmítaných vlastností (Pozn.: marker sebekritiky) Carl Gustav Jung 1875 - 1961, švýcarský psychiatr

24

25 Individuální psychologie
Označována jako: individuální psychologie druhá škola vídeňské psychologie adlerovská terapie Řazena do: psychodynamické (hlubinné) psychologie Alfred Adler byl rakouský lékař a psycholog

26 Teorie terapeutických procesů
Zvyšování vědomí klientova práce musí být ochoten mluvit (včetně snů, raných vzpomínek a rodinné konstelace) Biblioterapie (čtení knih) = jeden z prostředků pomoci Cíle v 6P (poučit se, povzbudit, posílit se, prozřít, propojit se, pozvednout se)

27 Teorie terapeutických procesů
terapeutova práce četné interpretace minulost spojována se současností => poukaz na kontinuitu klientova životního stylu analýza životního stylu interpretace základních omylů analýza snů

28 Manipulace s následky přehodnotit budoucí cíle
možný experiment s chováním směřující k sociálnímu cítění vytváření představ - klient, neustále usilující o bytí v centru pozornosti, si představuje sám sebe v roli klauna či císaře dobyvatele; je-li schopný se své roli smát, možnost zmenšení touhy získat pozornost nebo ovládat Technika přistižení sebe sama

29 Vybírání Technika zamáčknutí knoflíku (push-button)
zadávání úkolů skrze které se klienti učí vyjádřit sociální cit (př. aby každý den někoho potěšil) vybral-li si pacient už jako dítě životní styl, může si i později zvolit jeho radikální změnu Technika jako by – chová se

30 KBT Prof. Ján Praško 1956 Český psychiatr a psychoterapeut, od roku 2008 přednosta Kliniky psychiatrie FN v Olomouci a vedoucí Katedry psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

31

32

33 Odstranění jádrových přesvědčení
Náhrada zabezpečujícího a vyhýbavého chování adaptivním (Pozn.: kruhy) Expozice Relaxace Behaviorální experimenty Odstranění kognitivních omylů…

34 INTERPERSONÁLNÍ PSYCHOTERAPIE
Časově omezený, empiricky ověřený léčebný postup V 70. letech vytvořili Gerald Klerman, Myrna Weissmanová a jejich kolegové. Původně se jednalo o výzkumnou intervenci u deprese. Postupem u mnoha poruch (zejména u poruch příjmu potravy a závislostí).

35 kořeny Harry Stack Sullivan Adolf Meyer
H. S. Sullivan: abnormální chování má kořeny v narušených interpersonálních vztazích. Terapeut má být zúčastněným pozorovatelem, který během terapeutického sezení používá kombinaci reflexe a angažovanosti. Adolph Meyer: zdůrazňoval pacientovo současné psychosociální prostředí a tvrdil, že mnoho forem psychopatologie představuje mylnou snahu přizpůsobit se prostředí, zčásti vlivem stresujících okolností nebo stresujícího prostředí. Vliv teorie vazby, přimknutí, attachement Bowlbyho: dokázal, že kvalita vztahu v raném životním období z velké části určuje následně vznikající interpersonální vztahy. Harry Stack Sullivan byl americký psychiatr a psycholog. Spolu s Karen Horneyovou představitelem neopsychoanalýzy v proudu tzv. kulturní psychoanalýzy. Adolf Meyer ), americký psychiatr švýcarského původu, president Americké Psychiatrické Associace

36 bludné kruhy U člověka, kterému se v dětství nepodařilo dosáhnout patřičného emocionálního uspokojení, kognitivních operací a behaviorálních dovedností nutných ke vzniku uspokojivých vztahů, se objevuje zoufalství, izolace a reaktivní deprese. Jakmile se u člověka rozvine deprese, dále se udržuje omezenými sociálními dovednostmi, přecitlivělostí na ztráty a narušenou komunikací, což vede k dalšímu odmítání ze strany okolí. Stresující prostředí vše ještě více zhoršuje. Z tohoto pohledu je přerušení interpersonálních vztahů příčinou i následkem deprese.

37 IPT JE: IPT NENÍ: časově omezená dlouhodobá zaměřená s otevřeným koncem o současných vztazích o minulých vztazích interpersonální intrapsychická kognitivně - behaviorální zlepšováním vztahů dosahováním vhledu zjišťováním pozitivních vlastností zjišťováním obran učením se, jak se vyrovnat s problémy léčbou problému

38 Teorie terapeutických procesů
uznává hluboký vliv zážitků v raném období vývoje na interpersonální vztahy, ale zaměřuje se na zlepšení těch současných. Nerekonstruuje a neanalyzuje "tehdy a tam", ale "tady a teď".

39 deprese K depresi dochází v psychosociálním a interpersonálním kontextu, bez ohledu na rysy osobnosti či biologicky danou zranitelnost. Podstatné pro vyléčení je pak důkladné prozkoumání kontextu, v němž došlo k nástupu deprese, a možnosti, zda člověk znovu nepřekonává stejné potíže v současné interpersonální situaci. IPT je krátkou psychoterapií zaměřenou na přítomnost.

40 Existenciální analýza a logoterapie
Viktor Frankl „Jaký smysl chci dát svému životu?'“ , rakouský neurolog a psychiatr, zakladatel existenciální analýzy a logoterapie

41 Teorie základních osobních motivací
4 motivace, které musí být splněny, aby člověk mohl žít smysluplně. Alfried Längle Rakouský psychoterapeut, klinický psycholog a praktický lékař.

42 1. Mohu být? Ano světu. Prostor Podržení Důvěra Bezpečí
Zažití toho, že svět drží a já mám v něm místo. Svět má řád a já se o něj mohu opřít.

43 Nemůžu se opřít, svět nedrží
Úzkosti Strach Panika Obsese Psychózy Demence Abychom se mohli spolehnout, musíme mít důvěru. Aktivní postoj a hledání podržení. Vždy je něco, co mě podrží. Pradůvěra Bazální důvěra

44 2. Jsem rád? Ano životu. Je dobré, že žiju, jsem rád, že žiju. Hodnoty
Emocionalita Blízkost Co sytí pocit, že je dobré, že jsem? Vztahy, setkávání se s uměním, krásou.

45 Nejsem rád na světě. Deprese
Ztráta vztahu k sobě. Zvyšující výkon způsobuje vyčerpanost, nenabudí emocionalitu. Hodnoty v nás vzbuzují pocity, chceme se k nim přibližovat.

46 Smím být takový, jaký jsem? Ano sobě.
Jsem v pořádku takový jaký jsem a mohu takový být. Hodnotím sám sebe jaký jsem, hodnotí mě okolí a na základě toho si tvoříme vlastní hodnotu. Jak si sebe vážím?

47 Nevážím si sebe. Hranice. Udržení vlastních hranic, Svědomí.
respektování hranic druhých.

48 Chci žít smysluplně? Naplnění smyslu života
Konkrétní smysl konkrétního člověka v konkrétní situaci. Svoboda. Svoboda k volbě a zodpovědnost za to, co zvolíme. Dobrá volba – pocit energie, sebedůvěry.

49 Pesso-Boyden System Psychoterapy
49

50 Bazální potřeby a jejich naplňování
Jejich uspokojení základní bod vývoje : doslovně a symbolicky potřeba místa (place) potřeba výživy (nutrition) potřeba podpory (support) potřeba ochrany (protection) potřeba ohraničení (limits) 50

51 „díry v rolích“ Genetický vnitřní model reakce na rodinu Připravenost vnímat a jednat rodinně, v rolích Soucit se zraněným rodičem Víra ve vyplnění prázdného místa sebou tzv.stem-self = podpora oslabeného rodiče- že ten pak jednou naplní jeho dětské potřeby… Spontánní připravenost dítěte pro „rodičování“ Cíl : naučit klienta jak se osvobodit od takové zátěže, otevřít možnost být více sebou, více spokojen v současném partnerství a rodině.

52 ANTIDOTUM = „opravná scéna“-sféra možností“
historická scéna + ideální rodiče Antidotum - léčivá protilátka (verb.), ve Struktuře s ideálními rodiči- neverb.-komplexně (scéna-movie),dává v Struktuře co nejdřív Ideální rodiče (pro basic needs),ideální partneři(HinR) (Pozn.: skupinovou práci končíme pozitivním prožitkem, naplněním ideální situace)


Stáhnout ppt "Účinné faktory – napříč různými směry"

Podobné prezentace


Reklamy Google