Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jan Kubánek Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii, 5. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jan Kubánek Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii, 5. ročník."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Jan Kubánek Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii, 5. ročník

2

3  Změny ve skupinovém schématu a nahrazení sebe- podrývajícího chování adaptivnějšími způsoby chování jsou v IP považovány za nejdůležitější terapeutické cíle. (pozn.: marker nedokončené záležitosti; chování z + kruhu)  Hlavní nástroje, které pomáhají dosáhnout tyto změny jsou spojené především s psychoterapeutickou komunitou.  Psychoterapeutická komunita slouží jak diagnostice, tak terapii.  Z konkrétních terapeutických nástrojů pak významně vystupuje korektivní zkušenost (pozn.: včetně přepisu), nové učení a generalizace nového za pomocí klientových důležitých (signifikantních) osob do jeho každodenního život.

4  Imaginace ideální signifikantní postavy  Imaginované fantazie prožitků s touto ideální postavou chronologicky během života od dětství do současnosti  Nakonec otázka, jestli skutečná osoba neměla přeci jenom něco společného s ideální

5 1893 - 1970 americký psycholog německo-židovského původu, zakladatel tzv. gestalt terapie Fritz Perls roku 1923

6

7

8

9

10 Novák, O., (2010) Gestalt přístup v léčbě panických atak. Psychoterapie 3-4 (4.) str. 151- 159  Klienta vystavujeme tomu, čemu se sám automaticky vyhýbá, tj. zastavení se a kontaktu s vlastním prožíváním (pozn: primární maladaptivní emoce dle EFT). Tento přístup umožňuje obnovit přirozenou seberegulaci klienta prostřednictvím co nejplnějšího uvědomování si sebe sama v kontaktu se světem…  Rozšíření uvědomování je v GT základní cíl jakékoli terapeutické práce…  S tím, jak si klient začíná uvědomovat, že má nějaké prožívání, kterému se vyhýbá nebo jej zastavuje, se dostává do kontaktu se situacemi, které jej v minulosti takovému chování naučily …(pozn: vybavení důležitých epizodických vzpomínek)…  Objevují se introjekty. Terapeut poté učí klienta propracovávat samotné introjekty…  Klient experimentuje s nových chováním a učí se vyjadřovat svoje emoce…  Kontakt s vlastním prožíváním je základním stavebním kamenem seberegulačního systému…  Je-li kontakt s tímto vnitřním kompasem narušen, jsou rozhodnutí jedince často v menším souladu s tím, co skutečně potřebuje. Člověk pak dělá to, co si myslí, že by měl, místo toho, aby se spoléhal na vlastní úsudek. (pozn: při uvědomění si, co cítí, pochopí přesně co potřebuje a co má vlastně dělat, aby toho dosáhl)

11  Rozšíření uvědomění  Harmonizace kontaktního stylu  Uvolnění blokád v kontaktním cyklu  Korektivní zkušenost ve vtahu k terapeutovi teď a tady  Podpora být tím, kým jsem  Nedokončené záležitosti, …

12 1885 – 1952, americká psycholožka a psychiatrička německého původu K. Horneyová Anna Freudová, 1895 – 1982, britská psychoanalytička, rakouského původu, nejmladší dcera S.F.

13  V českém prostředí je psychodynamická psychoterapie rozšířena od 60. let minulého století.  Podobu jí vtiskly zejména práce, knihy a články F. a J. Knoblochových, M. Hausnera, H. Junové, Z. Mrázka a dále trojice J. Skály, J. Rubeše a E. Urbana (jež založili výcvikový model označovaný akronymem SUR).

14 Teorie rané vazby (attachment theory)  Klíčový význam rané bezpečné vazby s matkou - dítě musí mít naplněny potřeby lásky, blízkosti, bezpečí a stabilní vazby k důležitému „objektu“.  Potíže lidí, kteří měli v prvním roce života (a šíře v předškolním věku) např. odmítavou nebo nepřátelskou matku, se v dospělosti velmi často manifestují potížemi v blízkých vztazích.  Dynamický model vzniku a udržování psychických problémů vychází z toho, že rané zkušenosti se staly základem vztahových vzorců a že je člověk ve svém životě replikuje.  U pacientů s raným vztahovým deficitem můžeme vidět silnou potřebu důvěrného stabilního vztahu, sklon se silně navázat na psychoterapeuta, protože od něho potřebují zaplnit mezeru, která vznikla kdysi s rodiči, dosytit se prožitky bezpečí, úlevy, jistoty, že se mohou na terapeuta spolehnout apod. John Bowlby 1907-1990 byl anglický psychoanalytik, který svým konceptem přimknutí silně ovlivnil i jiné psychologické školy.

15

16 Model agrese, viny a hněvu v případě deprese  Deprese – agrese vůči druhým, kterou jedinec nasměroval proti sobě samému  Deprese – z velkých očekávání od sebe samého, která člověk nedokáže naplňovat, což má vážný dopad na jeho sebeúctu (Pozn.:marker sebekritiky)

17

18 Cíle:  prohloubit, rozšířit a korigovat nebo vůbec umožnit vhled do opakujících se konfliktů (Pozn.: kruhy)  propojení klientova problému „zde a nyní“ s minulostí klienta (Pozn.: kruhy)  poskytnout takovou podporu, aby u klienta mohlo dojít ke zvýšení sebeúcty a posílení žádoucích funkcí ega Nástroje:  pracovní spojenectví s klientem  reálný vztah a přenos  interpretace a empatie, resp. empatické interpretování  neinterpretativní nástroje: neutrální komentáře, potvrzení porozumění, chápající souhlas, navádějící komentáře, vyjasňující otázky, přesun k opomíjenému tématu, povzbuzení zkoumat souvislosti

19 Uváděné pacienty:  Vypovídání se  Reflexe  Seskládávání kousků života tak, že zapadají do sebe (pozn.: kruhy)

20  Součást všech hlavních psychoterapeutických přístupů  Týká se především minulých zkušeností  Snaha vyznat se v zákonitostech těchto zkušeností  Přispívá k propojení minulého s přítomným  Získání schopnosti pozorovat vlastní niterné procesy z odstupu  Umožňuje poznat, co se v pacientovi odehrává  Podílí se na revizi patogenních přesvědčení  Člověk se začne vyznávat v motivech důležitých lidí ve svém okolí

21  Klient může vykazovat známky odporu vůči léčbě  Terapeut by se měl umět vyznat v tom, čemu se klient brání a proč  Představa změny vyvolává úzkost, kterou může terapeut u pacienta snadno rychle zvýšit  (Pozn.: přiblížení primárním maladaptivním emocím vyvolává úzkost, tomu se klient může chtít bránit, marker nejasné emoce, sebepřerušení)

22 Terapeutická identifikace obrany Terapeut: „Všiml jste si, že když mluvíte o onom období, vyjadřujete se…obecně a neutrálně?“ Terapeutické vyjasňování (klarifikace) Terapeut: „Napadá Vás, že když to říkáte takto obecně a neurčitě, vyhýbáte se svým pocitům?“ Pojmenování důsledků Terapeut: „Pokud zůstaneme na této obecné a vágní úrovni, nedostaneme se hlouběji k jádru vašich problémů.“

23  Přijetí stínu  Přijetí vlastních odmítaných vlastností  (Pozn.: marker sebekritiky) Carl Gustav Jung 1875 - 1961, švýcarský psychiatr

24

25 Označována jako: individuální psychologie druhá škola vídeňské psychologie adlerovská terapie Řazena do: psychodynamické (hlubinné) psychologie Alfred Adler 1870-1937 byl rakouský lékař a psycholog

26 Zvyšování vědomí klientova práce musí být ochoten mluvit (včetně snů, raných vzpomínek a rodinné konstelace) Biblioterapie (čtení knih) = jeden z prostředků pomoci Cíle v 6P (poučit se, povzbudit, posílit se, prozřít, propojit se, pozvednout se)

27 terapeutova práce četné interpretace minulost spojována se současností => poukaz na kontinuitu klientova životního stylu analýza životního stylu interpretace základních omylů analýza snů

28 přehodnotit budoucí cíle možný experiment s chováním směřující k sociálnímu cítění vytváření představ - klient, neustále usilující o bytí v centru pozornosti, si představuje sám sebe v roli klauna či císaře dobyvatele; je-li schopný se své roli smát, možnost zmenšení touhy získat pozornost nebo ovládat Technika přistižení sebe sama

29 Technika zamáčknutí knoflíku (push-button) zadávání úkolů skrze které se klienti učí vyjádřit sociální cit (př. aby každý den někoho potěšil) vybral-li si pacient už jako dítě životní styl, může si i později zvolit jeho radikální změnu Technika jako by – chová se

30 Prof. Ján Praško 1956 Český psychiatr a psychoterapeut, od roku 2008 přednosta Kliniky psychiatrie FN v Olomouci a vedoucí Katedry psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

31

32

33  Odstranění jádrových přesvědčení  Náhrada zabezpečujícího a vyhýbavého chování adaptivním (Pozn.: kruhy)  Expozice  Relaxace  Behaviorální experimenty  Odstranění kognitivních omylů…

34  Časově omezený, empiricky ověřený léčebný postup  V 70. letech vytvořili Gerald Klerman, Myrna Weissmanová a jejich kolegové.  Původně se jednalo o výzkumnou intervenci u deprese.  Postupem u mnoha poruch (zejména u poruch příjmu potravy a závislostí). http://www.interpersonalpsychotherapy.org/

35  H. S. Sullivan: abnormální chování má kořeny v narušených interpersonálních vztazích. Terapeut má být zúčastněným pozorovatelem, který během terapeutického sezení používá kombinaci reflexe a angažovanosti.  Adolph Meyer: zdůrazňoval pacientovo současné psychosociální prostředí a tvrdil, že mnoho forem psychopatologie představuje mylnou snahu přizpůsobit se prostředí, zčásti vlivem stresujících okolností nebo stresujícího prostředí.  Vliv teorie vazby, přimknutí, attachement Bowlbyho: dokázal, že kvalita vztahu v raném životním období z velké části určuje následně vznikající interpersonální vztahy. Harry Stack Sullivan 1892 - 1949 byl americký psychiatr a psycholog. Spolu s Karen Horneyovou představitelem neopsychoanalýzy v proudu tzv. kulturní psychoanalýzy. Adolf Meyer 1866-1950), americký psychiatr švýcarského původu, president Americké Psychiatrické Associace

36  U člověka, kterému se v dětství nepodařilo dosáhnout patřičného emocionálního uspokojení, kognitivních operací a behaviorálních dovedností nutných ke vzniku uspokojivých vztahů, se objevuje zoufalství, izolace a reaktivní deprese.  Jakmile se u člověka rozvine deprese, dále se udržuje omezenými sociálními dovednostmi, přecitlivělostí na ztráty a narušenou komunikací, což vede k dalšímu odmítání ze strany okolí.  Stresující prostředí vše ještě více zhoršuje.  Z tohoto pohledu je přerušení interpersonálních vztahů příčinou i následkem deprese.

37 IPT JE: IPT NENÍ: časově omezená dlouhodobá zaměřená s otevřeným koncem o současných vztazích o minulých vztazích interpersonálníintrapsychická interpersonální kognitivně - behaviorální zlepšováním vztahů dosahováním vhledu zjišťováním pozitivních vlastností zjišťováním obran učením se, jak se vyrovnat s problémy léčbou problému

38  uznává hluboký vliv zážitků v raném období vývoje na interpersonální vztahy,  ale zaměřuje se na zlepšení těch současných.  Nerekonstruuje a neanalyzuje "tehdy a tam", ale "tady a teď".

39  K depresi dochází v psychosociálním a interpersonálním kontextu,  bez ohledu na rysy osobnosti či biologicky danou zranitelnost.  Podstatné pro vyléčení je pak důkladné prozkoumání kontextu, v němž došlo k nástupu deprese, a možnosti, zda člověk znovu nepřekonává stejné potíže v současné interpersonální situaci.  IPT je krátkou psychoterapií zaměřenou na přítomnost.

40  Viktor Frankl  „Jaký smysl chci dát svému životu?'“ 1905-1997, rakouský neurolog a psychiatr, zakladatel existenciální analýzy a logoterapie

41  4 motivace, které musí být splněny, aby člověk mohl žít smysluplně.  Alfried Längle 27.3. 1951 Rakouský psychoterapeut, klinický psycholog a praktický lékař.

42  Prostor  Podržení  Důvěra  Bezpečí  Zažití toho, že svět drží a já mám v něm místo.  Svět má řád a já se o něj mohu opřít.

43  Úzkosti  Strach  Panika  Obsese  Psychózy  Demence Abychom se mohli spolehnout, musíme mít důvěru. Abychom se mohli spolehnout, musíme mít důvěru. Aktivní postoj a hledání podržení. Aktivní postoj a hledání podržení. Vždy je něco, co mě podrží. Vždy je něco, co mě podrží. Pradůvěra Pradůvěra Bazální důvěra Bazální důvěra

44  Je dobré, že žiju, jsem rád, že žiju.  Hodnoty  Emocionalita  Blízkost  Co sytí pocit, že je dobré, že jsem?  Vztahy, setkávání se s uměním, krásou.

45  Deprese  Ztráta vztahu k sobě. Zvyšující výkon způsobuje vyčerpanost, nenabudí emocionalitu. Zvyšující výkon způsobuje vyčerpanost, nenabudí emocionalitu. Hodnoty v nás vzbuzují pocity, chceme se k nim přibližovat. Hodnoty v nás vzbuzují pocity, chceme se k nim přibližovat.

46  Jsem v pořádku takový jaký jsem a mohu takový být.  Hodnotím sám sebe jaký jsem, hodnotí mě okolí a na základě toho si tvoříme vlastní hodnotu.  Jak si sebe vážím?

47  Hranice.  Svědomí. Udržení vlastních hranic, Udržení vlastních hranic, respektování hranic druhých. respektování hranic druhých.

48  Naplnění smyslu života  Konkrétní smysl konkrétního člověka v konkrétní situaci.  Svoboda.  Svoboda k volbě a zodpovědnost za to, co zvolíme.  Dobrá volba – pocit energie, sebedůvěry.

49

50 Jejich uspokojení základní bod vývoje : doslovně a symbolicky  potřeba místa (place)  potřeba výživy (nutrition)  potřeba podpory (support)  potřeba ochrany (protection)  potřeba ohraničení (limits)

51 Genetický vnitřní model reakce na rodinu  Připravenost vnímat a jednat rodinně, v rolích  Soucit se zraněným rodičem  Víra ve vyplnění prázdného místa sebou tzv.stem-self = podpora oslabeného rodiče- že ten pak jednou naplní jeho dětské potřeby…  Spontánní připravenost dítěte pro „rodičování“  Cíl : naučit klienta jak se osvobodit od takové zátěže, otevřít možnost být více sebou, více spokojen v současném partnerství a rodině.

52  = „opravná scéna“-sféra možností“  historická scéna + ideální rodiče  Antidotum - léčivá protilátka (verb.), ve Struktuře s ideálními rodiči- neverb.-komplexně (scéna-movie),dává v Struktuře co nejdřív  Ideální rodiče (pro basic needs),ideální partneři(HinR)  (Pozn.: skupinovou práci končíme pozitivním prožitkem, naplněním ideální situace)


Stáhnout ppt "MUDr. Jan Kubánek Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii, 5. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google