Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor cestovního ruchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor cestovního ruchu"— Transkript prezentace:

1 Odbor cestovního ruchu
Evropské fondy a cestovní ruch PhDR.Blažena Křížová Odbor cestovního ruchu

2 Trendy cestovního ruchu v roce 2006
Devizové příjmy cestovního ruchu – 113,1 mld. Kč (5,0 mld. USD, 4,0 mld. EUR) Podíl devizových příjmů na HDP – 3,5% Podíl devizových příjmů na exportu – 5,3% Počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních – 6,4 mil. osob Počet přenocování zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních – 20,1 mil. nocí Průměrná doba pobytu zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních – 4,1 dne

3 Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR
Pozitiva • Specializace produktů cestovního ruchu – stoupající zájem o etnoturistiku, tradice, lidovou architekturu, hudbu, tanec, řemesla a jiné projevy lidové kultury jako specifický diferenciační znak splývajících a mísejících se kultur. • Návaznost lidové kultury na další produkty cestovního ruchu v oblasti destinační nabídky takřka ve všech ohledech (krajina, přírodní památky, lázně, hrady a zámky, městské památkové rezervace, církevní a duchovní turistika, aktivní a poznávací turistika, ale také doprovodné programy pro kongresový a incentivní turistický ruch): o jako hlavní produkt (etnoturistika, ekoturistika…) o jako hlavní produkt (kulturně poznávací turistika) o jako doprovodný program (lázeňství, aktivní pobyty, rekreace) o jako doprovodný/hlavní program (církevně a nábožensky orientované programy) o jako doprovodný program (kongresová a incentivní turistika) • Logická návaznost na rostoucí trendy agroturistiky, cykloturistiky a další „měkké” produkty cestovního ruchu.

4 Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR
Možnost napojení na příhraniční a mezinárodní produkty cestovního ruchu (včetně toho, že součástí většiny našich festivalů a přehlídek jsou také zahraničí soubory z celého světa). • Lidová kultura a folklór – nedílný obraz kultury turistické destinace. • Systémová spolupráce a synergie mezi projekty lidové kultury a managementy turistických destinací a cestovních kanceláří resp. agentur a dalšími poskytovateli služeb v cestovním ruchu. • Snižování sezónnosti cestovního ruchu v ČR. • Zvyšovat atraktivitu České republiky jako různorodé destinace, a podporovat tak potřebnou snahu o zvýšení návštěvnosti mimo Prahu.

5 Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR
Negativa Možnost negativní zpětné vazby mezi poptávkou cestovního ruchu a nabízenou prezentací lidové kultury a její komerční deformace. Vytváření nekvalitních projektů a prezentace lidové kultury turistům, tzv. negativní „foklorizace”, deformovanéa degradující produkty za účelem krátkodobého komerčního prospěchu. V konečném důsledku pak takové projekty poškozují klienta a de facto celou destinaci. Toto ohrožení lze rovněž charakterizovat jako ztrátu autenticity lidové kultury a její uzpůsobení komerčním produktům. Paradox dobrého marketingu a propagace (například folklorního festivalu) a nedostatku doprovodných služeb cestovního ruchu (dopravní dostupnost, ubytovací kapacity v potřebné kvalitě, stravování, jazykové znalosti „Import” folklorních prezentací do Prahy (často ve výše uvedené deformované podobě sloužící výhradně komerčním zájmům)

6 Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR
Předpoklady: Silný potenciál lidové kultury pro cestovní ruch: počet akcí (festivaly, přehlídky…) počet uměleckých souborů vzestup prezentace lidových řemesel, jejich přehlídek a prodeje výrobků počet skanzenů a dalších památek lidové architektury rozvoj péče o udržení gastronomických tradic Existence potenciálních koordinátorů národních a mezinárodních aktivit lidové kultury Odborné znalosti, zodpovědnost, osobní entuziasmus a zkušenosti pořadatelů a účinkujících v oblasti lidové kultury. Velké a relativně celoplošné pokrytí České republiky jak z hlediska místopisu, tak z hlediska pořádání akcí – festivalů a přehlídek. Při kvalitním a zodpovědném managementu mohou produkty lidové kultury pro cestovní ruch odpovídat potřebným požadavkům udržitelného rozvoje a navazovat na další produkty v této oblasti.

7 Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR
Realita Nedostatek know-how pro napojení prezentace lidové kultury na dynamicky se rozvíjející cestovní ruch a jeho produkty jak samostatně, tak jako součást širších programových a poznávacích produktů. Nedocenění většiny cestovních kanceláří a agentur této specifické nabídky a jejich neschopnost aktivně vytvářet nové produkty pro klientelu. Nedostatek finančních prostředků pořadatelů (a správců památek) na účinnou regionální, národní a mezinárodní propagaci a moderní marketing. Z toho vyplývá i nedostatek profesionálních pracovních sil vyčleněných pro tuto činnost a nedostatečná specializace pracovníků, kteří by se systematicky věnovali marketingu v návaznosti na cestovní ruch. Despekt vůči cestovnímu ruchu spojený s oprávněnými obavami z komercializace lidové kultury. Nedostatek navazující infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, dopravní dostupnost). Absence systematické podrobnější statistiky návštěvnosti folklorních akcí a nových spotřebitelských průzkumů v této oblasti (kvalita, spokojenost, náměty, poptávka apod.). Leckde je navíc takové měření téměř nemožné (například tam, kde se nevybírá vstupné). Statistiku vede Folklorní sdružení ČR Další sledování pak probíhají v Ústavu lidové kultury na akcích pořádaných ve Strážnici. Nedostatečný moderní marketing a propagace tohoto kulturního dědictví (a nedílné součásti i současného života občanů České republiky) na všech úrovních – místní, regionální, národní i mezinárodní. Nedostatečně budované (a vnímané) image tradiční lidové kultury mimo silně tradiční oblasti nebo zainteresované skupiny občanů.

8 Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR
Řešení: Podpora odborného vzdělávání v oblasti marketingu cestovního ruchu pro pracovníky z oblasti tradiční lidové kultury, kteří se specializují na cestovní ruch. Podpora výroby a distribuce metodických odborných dokumentů pro specializované pracovníky tradiční lidové kultury zaměřené na cestovní ruch. Podpora výroby propagačních materiálů na národní a mezinárodní úrovni. Podpora prezentace tradiční lidové kultury na národní a mezinárodní úrovni jako unikátní prvek destinace České republiky. Podpora projektů na spotřebitelský a marketingový výzkum a měření kvality. Nefinanční podpora

9 Zaměření Operačních programů 2007-13
Cíl Konvergence OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost(ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Praha – 2x OP Cíl Evropská územní spolupráce

10 MF (Platební orgán) MMR (koordinátor NRPS) Evropská komise
Konvergence (Cíl1) Region. konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Konkurenceschopnost (ERDF) Meziregionální spolupráce OP Doprava (MD) OP Adaptabilita a zaměstnanost (ESF) Nadnárodní spolupráce OP Vzdělávání (MŠMT) CBC5 CBC2 CBC1 OP RLZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT, UV) IOP (MMR) ROP7 ROP2 ROP1 OP TP (MMR)

11 Podpora cestovního ruchu v České republice
Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu Podporované aktivity: zavedení národního informačního a rezervačního systému zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrola) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu Finanční rámec intervence – EUR (cca 2 mld. Kč)

12 Podpora cestovního ruchu v České republice
Integrovaný operační program (IOP) Koneční příjemci podpory: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace nestátní neziskové organizace zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj

13 Podpora cestovního ruchu v České republice
Integrovaný operační program (IOP) Oblast intervence 3.2 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Budování a zefektivnění činností celostátně působících center indentifikace, dokumentace, uchování a využití kulturního dědictví ČR Odstranění disproporcí v oblasti poskytování služeb veřejné správy v oblasti kulturního dědictví a jeho zpřístupnění občanům Zlepšení využití potenciálu kulturního dědictví pro veřejnost Alokace 250 mil. Euro ZS – Ministerstvo kultury

14 Podpora cestovního ruchu v České republice
Regionální operační programy Regionální operační programy jsou zpracovávány příslušnými regiony soudržnosti NUTS II. Řídící orgán: Regionální rady soudržnosti Oblast cestovního ruchu je v různé míře podporována všemi Regionálními operačními programy. Informace na webových stránkách: Finanční rámec intervence - v rámci celkové alokace fondu ERDF nadregionální operační programy bylo vyčleněno na rozvoj cestovního ruchu 18,4% tj. rámcově 23,7 mld. Kč.

15 Podpora cestovního ruchu v České republice
Regionální operační programy

16 Podpora cestovního ruchu v České republice
Regionální operační programy Podporované aktivity: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR Koneční příjemci: Kraje, obce organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané obcemi a kraji dobrovolné svazky obcí občanská sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb.) obecně prospěšné společnosti (podle zákona č. 248/1995 Sb.) církevní právnické osoby podnikající fyzické a právnické osoby nepodnikající fyzické a právnické osoby profesní organizace

17 Programové financování 2004-2006 rekapitulace
Státní program podpory cestovního ruchu finanční alokace programu ( ) státní rozpočet mil. Kč Společný regionální operační program finanční alokace priority nadregionálního charakteru ( ) státní rozpočet mil. Kč ERDF mil. Kč celkem mil. Kč Operační program: Rozvoj lidských zdrojů finanční alokace Optaření 4.2 Specifické vzdělávání (2004 – 2006) celkem 240 mil. Kč JPD 3 Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu finanční alokace programu (2004 – 2006) celkem 180 mil. Kč

18 Podpora cestovního ruchu v České republice
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Umožňuje čerpání prostředků z Evropského sociální fondu (ESF) na podporu projektů ekonomické a sociální soudružnosti Uznatelné náklady hrazeny 75 % z prostředků ESF, 25 % ze státního rozpočtu Kurzy jsou určeny pro mimopražské uchazeče (HDP Hlavního města Prahy převyšuje 75 % průměru EU) Specifické cíle pro oblast cestovního ruchu: zlepšení profesní přípravy a vzdělávání absolventů zaměřených na CR, pracovníků a podnikatelů vzdělávání odborníků na CR ve veřejné správě zkvalitnění regionálního marketingu a managementu CR

19 Podpora cestovního ruchu v České republice
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Organizační struktura / hlavní činnosti: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - Řídící orgán (ŘO) Zodpovědný za řízení a implementaci MMR odbor 73 – Konečný příjemce Předkládá projekty ŘO ke schválení Žádá ŘO o příspěvek ze Strukturálních fondů CzechTourism – Implementační agentura Připravuje témata vzdělávacích programů v souladu se schválenými projekty Administruje výběr dodavatelů programů Shromažďuje monitorovací data a informace

20 Podpora cestovního ruchu v České republice
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Realizované tzv. systémové projekty OP RLZ: Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu Informace v cestovním ruchu Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Event marketing v cestovním ruchu

21 Návrh nové Koncepce státní politiky CR na období 2007 - 2013
Cílem je vytvořit strategický materiál, který bude účinným nástrojem podpory rozvoje cestovního ruchu v  ČR v příštím programovacím období EU a bude dostatečně reflektovat význam cestovního ruchu pro národní hospodářství České republiky. Odklad předložení dokumentu do vlády ČR do 30. června 2007. Důvodem odkladu předložení Koncepce je přehodnocení systému podpory cestovního ruchu a rozhodnutí o přesunu finančních prostředku z národní úrovně na úroveň regionální.

22 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Odbor cestovního ruchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google