Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDR.Blažena Křížová Odbor cestovního ruchu Evropské fondy a cestovní ruch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDR.Blažena Křížová Odbor cestovního ruchu Evropské fondy a cestovní ruch."— Transkript prezentace:

1 PhDR.Blažena Křížová Odbor cestovního ruchu Evropské fondy a cestovní ruch

2 Trendy cestovního ruchu v roce 2006 Devizové příjmy cestovního ruchu – 113,1 mld. Kč (5,0 mld. USD, 4,0 mld. EUR) Podíl devizových příjmů na HDP – 3,5% Podíl devizových příjmů na exportu – 5,3% Počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních – 6,4 mil. osob Počet přenocování zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních – 20,1 mil. nocí Průměrná doba pobytu zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních – 4,1 dne

3 Pozitiva Specializace produktů cestovního ruchu – stoupající zájem o etnoturistiku, tradice, lidovou architekturu, hudbu, tanec, řemesla a jiné projevy lidové kultury jako specifický diferenciační znak splývajících a mísejících se kultur. Návaznost lidové kultury na další produkty cestovního ruchu v oblasti destinační nabídky takřka ve všech ohledech (krajina, přírodní památky, lázně, hrady a zámky, městské památkové rezervace, církevní a duchovní turistika, aktivní a poznávací turistika, ale také doprovodné programy pro kongresový a incentivní turistický ruch): ojako hlavní produkt (etnoturistika, ekoturistika…) ojako hlavní produkt (kulturně poznávací turistika) ojako doprovodný program (lázeňství, aktivní pobyty, rekreace) ojako doprovodný/hlavní program (církevně a nábožensky orientované programy) ojako doprovodný program (kongresová a incentivní turistika) Logická návaznost na rostoucí trendy agroturistiky, cykloturistiky a další „měkké” produkty cestovního ruchu. Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR

4 Možnost napojení na příhraniční a mezinárodní produkty cestovního ruchu (včetně toho, že součástí většiny našich festivalů a přehlídek jsou také zahraničí soubory z celého světa). Lidová kultura a folklór – nedílný obraz kultury turistické destinace. Systémová spolupráce a synergie mezi projekty lidové kultury a managementy turistických destinací a cestovních kanceláří resp. agentur a dalšími poskytovateli služeb v cestovním ruchu. Snižování sezónnosti cestovního ruchu v ČR. Zvyšovat atraktivitu České republiky jako různorodé destinace, a podporovat tak potřebnou snahu o zvýšení návštěvnosti mimo Prahu. Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR

5 Negativa Možnost negativní zpětné vazby mezi poptávkou cestovního ruchu a nabízenou prezentací lidové kultury a její komerční deformace. Vytváření nekvalitních projektů a prezentace lidové kultury turistům, tzv. negativní „foklorizace”, deformovanéa degradující produkty za účelem krátkodobého komerčního prospěchu. V konečném důsledku pak takové projekty poškozují klienta a de facto celou destinaci. Toto ohrožení lze rovněž charakterizovat jako ztrátu autenticity lidové kultury a její uzpůsobení komerčním produktům. Paradox dobrého marketingu a propagace (například folklorního festivalu) a nedostatku doprovodných služeb cestovního ruchu (dopravní dostupnost, ubytovací kapacity v potřebné kvalitě, stravování, jazykové znalosti „Import” folklorních prezentací do Prahy (často ve výše uvedené deformované podobě sloužící výhradně komerčním zájmům) Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR

6 Předpoklady: Silný potenciál lidové kultury pro cestovní ruch: –počet akcí (festivaly, přehlídky…) –počet uměleckých souborů –vzestup prezentace lidových řemesel, jejich přehlídek a prodeje výrobků –počet skanzenů a dalších památek lidové architektury –rozvoj péče o udržení gastronomických tradic Existence potenciálních koordinátorů národních a mezinárodních aktivit lidové kultury Odborné znalosti, zodpovědnost, osobní entuziasmus a zkušenosti pořadatelů a účinkujících v oblasti lidové kultury. Velké a relativně celoplošné pokrytí České republiky jak z hlediska místopisu, tak z hlediska pořádání akcí – festivalů a přehlídek. Při kvalitním a zodpovědném managementu mohou produkty lidové kultury pro cestovní ruch odpovídat potřebným požadavkům udržitelného rozvoje a navazovat na další produkty v této oblasti. Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR

7 Realita Nedostatek know-how pro napojení prezentace lidové kultury na dynamicky se rozvíjející cestovní ruch a jeho produkty jak samostatně, tak jako součást širších programových a poznávacích produktů. Nedocenění většiny cestovních kanceláří a agentur této specifické nabídky a jejich neschopnost aktivně vytvářet nové produkty pro klientelu. Nedostatek finančních prostředků pořadatelů (a správců památek) na účinnou regionální, národní a mezinárodní propagaci a moderní marketing. Z toho vyplývá i nedostatek profesionálních pracovních sil vyčleněných pro tuto činnost a nedostatečná specializace pracovníků, kteří by se systematicky věnovali marketingu v návaznosti na cestovní ruch. Despekt vůči cestovnímu ruchu spojený s oprávněnými obavami z komercializace lidové kultury. Nedostatek navazující infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování, stravování, dopravní dostupnost). Absence systematické podrobnější statistiky návštěvnosti folklorních akcí a nových spotřebitelských průzkumů v této oblasti (kvalita, spokojenost, náměty, poptávka apod.). Leckde je navíc takové měření téměř nemožné (například tam, kde se nevybírá vstupné). Statistiku vede Folklorní sdružení ČR Další sledování pak probíhají v Ústavu lidové kultury na akcích pořádaných ve Strážnici. Nedostatečný moderní marketing a propagace tohoto kulturního dědictví (a nedílné součásti i současného života občanů České republiky) na všech úrovních – místní, regionální, národní i mezinárodní. Nedostatečně budované (a vnímané) image tradiční lidové kultury mimo silně tradiční oblasti nebo zainteresované skupiny občanů. Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR

8 Řešení: –Podpora odborného vzdělávání v oblasti marketingu cestovního ruchu pro pracovníky z oblasti tradiční lidové kultury, kteří se specializují na cestovní ruch. –Podpora výroby a distribuce metodických odborných dokumentů pro specializované pracovníky tradiční lidové kultury zaměřené na cestovní ruch. –Podpora výroby propagačních materiálů na národní a mezinárodní úrovni. –Podpora prezentace tradiční lidové kultury na národní a mezinárodní úrovni jako unikátní prvek destinace České republiky. –Podpora projektů na spotřebitelský a marketingový výzkum a měření kvality. –Nefinanční podpora Význam folklóru a lidových tradic pro cestovní ruch v ČR

9 Cíl Konvergence OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost(ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Praha – 2x OP Cíl Evropská územní spolupráce Zaměření Operačních programů

10 CBC5 CBC2 CBC1 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání (MŠMT) OP RLZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT, UV) ROP7 ROP2 ROP1 IOP (MMR) OP TP (MMR) Region. konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Konkurenceschopnost (ERDF) OP Adaptabilita a zaměstnanost (ESF) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce MF (Platební orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NRPS)

11 Podpora cestovního ruchu v České republice Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu Podporované aktivity: zavedení národního informačního a rezervačního systému zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrola) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu Finanční rámec intervence – EUR (cca 2 mld. Kč)

12 Podpora cestovního ruchu v České republice Integrovaný operační program (IOP) Koneční příjemci podpory: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace nestátní neziskové organizace zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj

13 Podpora cestovního ruchu v České republice Integrovaný operační program (IOP) Oblast intervence 3.2 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Budování a zefektivnění činností celostátně působících center indentifikace, dokumentace, uchování a využití kulturního dědictví ČR Odstranění disproporcí v oblasti poskytování služeb veřejné správy v oblasti kulturního dědictví a jeho zpřístupnění občanům Zlepšení využití potenciálu kulturního dědictví pro veřejnost Alokace 250 mil. Euro ZS – Ministerstvo kultury

14 Podpora cestovního ruchu v České republice Regionální operační programy Regionální operační programy jsou zpracovávány příslušnými regiony soudržnosti NUTS II. Řídící orgán: Regionální rady soudržnosti Oblast cestovního ruchu je v různé míře podporována všemi Regionálními operačními programy. Informace na webových stránkách: Finanční rámec intervence - v rámci celkové alokace fondu ERDF nadregionální operační programy bylo vyčleněno na rozvoj cestovního ruchu 18,4% tj. rámcově 23,7 mld. Kč.

15 Podpora cestovního ruchu v České republice Regionální operační programy

16 Podpora cestovního ruchu v České republice Regionální operační programy Podporované aktivity: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR Koneční příjemci: Kraje, obce organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané obcemi a kraji dobrovolné svazky obcí občanská sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb.) obecně prospěšné společnosti (podle zákona č. 248/1995 Sb.) církevní právnické osoby podnikající fyzické a právnické osoby nepodnikající fyzické a právnické osoby profesní organizace

17 Programové financování rekapitulace Státní program podpory cestovního ruchu finanční alokace programu ( ) – státní rozpočet 580 mil. Kč Společný regionální operační program finanční alokace priority nadregionálního charakteru ( ) – státní rozpočet 517 mil. Kč – ERDF mil. Kč – celkem mil. Kč Operační program: Rozvoj lidských zdrojů finanční alokace Optaření 4.2 Specifické vzdělávání (2004 – 2006) –celkem240 mil. Kč JPD 3 Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu finanční alokace programu (2004 – 2006) –celkem180 mil. Kč

18 Podpora cestovního ruchu v České republice Operační program: Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Umožňuje čerpání prostředků z Evropského sociální fondu (ESF) na podporu projektů ekonomické a sociální soudružnosti Uznatelné náklady hrazeny 75 % z prostředků ESF, 25 % ze státního rozpočtu Kurzy jsou určeny pro mimopražské uchazeče (HDP Hlavního města Prahy převyšuje 75 % průměru EU) Specifické cíle pro oblast cestovního ruchu: zlepšení profesní přípravy a vzdělávání absolventů zaměřených na CR, pracovníků a podnikatelů vzdělávání odborníků na CR ve veřejné správě zkvalitnění regionálního marketingu a managementu CR

19 Podpora cestovního ruchu v České republice Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Organizační struktura / hlavní činnosti: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - Řídící orgán (ŘO) Zodpovědný za řízení a implementaci MMR odbor 73 – Konečný příjemce Předkládá projekty ŘO ke schválení Žádá ŘO o příspěvek ze Strukturálních fondů CzechTourism – Implementační agentura Připravuje témata vzdělávacích programů v souladu se schválenými projekty Administruje výběr dodavatelů programů Shromažďuje monitorovací data a informace

20 Podpora cestovního ruchu v České republice Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Realizované tzv. systémové projekty OP RLZ: Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu Informace v cestovním ruchu Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Event marketing v cestovním ruchu

21 Návrh nové Koncepce státní politiky CR na období Cílem je vytvořit strategický materiál, který bude účinným nástrojem podpory rozvoje cestovního ruchu v ČR v příštím programovacím období EU a bude dostatečně reflektovat význam cestovního ruchu pro národní hospodářství České republiky. Odklad předložení dokumentu do vlády ČR do 30. června Důvodem odkladu předložení Koncepce je přehodnocení systému podpory cestovního ruchu a rozhodnutí o přesunu finančních prostředku z národní úrovně na úroveň regionální.

22 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "PhDR.Blažena Křížová Odbor cestovního ruchu Evropské fondy a cestovní ruch."

Podobné prezentace


Reklamy Google