Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Petr Zmuda Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Petr Zmuda Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Petr Zmuda Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

2 Úmluva o právech dítěte: ZÁJEM DÍTĚTE MUSÍ BÝT PŘEDNÍM HLEDISKEM PŘI JAKÉKOLI ČINNOSTI školské zařízení pro výkon ústavní výchovy zřizovatel – Karlovarský kraj kapacita – 60 dětí 8 rodinných skupin + skupina mladých dospělých (5 bytů) systém odloučených pracovišť

3 Odloučená pracoviště A – Karlovy Vary – Tašovice (2 RS) B – Karlovy Vary – Doubí (2 RS) C – Ostrov (3 RS) D – Mezirolí (1 RS)

4 Úmluva o právech dítěte: STÁTY CHRÁNÍ DÍTĚ PŘED VŠEMI FORMAMI VYKOŘISŤOVÁNÍ, KTERÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM ŠKODÍ BLAHU DÍTĚTE pobytovým službám programu pro zletilé klienty práci s biologickou rodinou podpoře náhradní rodinné péče NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY SMĚŘUJÍ K

5 PROGRAM PRO ZLETILÉ KLIENTY zaměřený na přípravu na samostatný život navazuje na práci v rámci jednotlivých rodinných skupin – mladý člověk zapojen do programu ještě před dosažením zletilosti pět malometrážních bytů (1x1+1, 3x2+1, 1x3+1) náklady spojené s provozem bytů(nájemné,služby, energie) – finanční podpora Nadačního fondu J&T podpora zachování kontaktu s rodinnou skupinou podpora pedagoga průvodce (škola, finance, péče o domácnost….) autoškola, barmanské kurzy, jazykové kurzy (finanční podpora soukromého sektoru – karlovarská pobočka NEXT reality) účast na aktivitách NNO - např. kurz „Správná šance“ (Mikuláš, o.p.s.) účast na evropském projektu „Budoucnost pro Samuela“

6 PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Prvotní impuls k většímu zapojení DD – seminář k vyhledávání náhradních rodičů (Krajský úřad + Amalthea + Lumos) Pracovníci DD iniciovali vznik neformální pracovní skupiny k problematice NRP v Karlovarském kraji V neformální skupině se setkávají pracovníci krajského úřadu, OSPOD, neziskových organizací, poradny pro manželství a mezilidské vztahy a dětského domova Snahou skupiny je osvětová činnost v oblasti náhradní rodinné péče – zejména pěstounské péče, koordinace činností v této oblasti,výměna informací Navázána spolupráce s Nadačním fondem J&T – finanční podpora aktivit skupiny, navázání na celorepublikovou kampaň Hledáme rodiče

7 PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Webové stránky zacílené na potřeby našeho kraje – www.pestounskapecevkk.czwww.pestounskapecevkk.cz Uspořádané/chystané akce: Duben (Karlovy Vary)– setkání pro širokou veřejnost k tématu pěstounské péče (hosté – zkušení pěstouni, zástupce MPSV) Květen (Karlovy Vary)– „prezentační stánek“ na akci zaměřené na rodiny s dětmi Červen (Karlovy Vary)– setkání pro širokou veřejnost k tématu pěstounské péče na přechodnou dobu (hosté – manželé Hláskovi) Září (Karlovy Vary) – setkání pro širokou veřejnost k tématu pěstounské péče (hostem paní Jana Lexová) Listopad (Karlovy Vary) – akreditovaný seminář – pěstounská péče na přechodnou dobu pro sociální pracovníky OSPOD a neziskových organizací chystaná akce pro širokou veřejnost - listopad (Cheb) – ( host paní Martina Vančáková)

8 Úmluva o právech dítěte: DÍTĚ ZBAVENÉ SVÉHO RODINNÉHO PROSTŘEDÍ MÁ PRÁVO NA ZVLÁŠTNÍ OCHRANU A POMOC OD STÁTU PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE setkání k tématu pěstounské péče dne 11.dubna – cca 40 lidí

9 PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Prezentace tématu PĚSTOUNSKÉ PÉČE 25. května na bioslavnostech, které se uskutečnily na ekologické farmě Kozodoj v Karlových Varech.

10 Úmluva o právech dítěte: DÍTĚ MUSÍ MÍT MOŽNOST SVOBODNĚ SE VYJADŘOVAT KE VŠEM ZÁLEŽITOSTEM, KTERÉ SE JEJ DOTÝKAJÍ SPOLUPRÁCE S BIOLOGICKOU RODINOU Nutná podmínka pro smysluplnost pobytu dítěte v DD, jinak se jedná o bezúčelné odloučení dítěte z rodiny Nutnost pro tvorbu programu rozvoje osobnosti a dalšího směřování v práci s dítětem, vyhodnocení situace rodiny i dítěte Nutnost pro naplánování spolupráce s OSPOD a neziskovými organizacemi

11 Kontakt s rodinou

12 Důvody umístění dětí do DD

13 Zákon č.109/2002 Sb. § 1 odst.2 …Zařízení spolupracují s rodinou dítěte a poskytují ji pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských kompetencí a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho původního prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. § 2 odst.1 …Zařízení poskytuje speciálně pedagogické a psychologické služby také ambulantní formou, a to dítěti, které obývá mimo zařízení podle § 23 odst.1 písm. a) až c) SPOLUPRÁCE S BIOLOGICKOU RODINOU

14 Činnosti pracovníků DD: pozn. „domácí skupina“ přesun lidských zdrojů tvorba plánu práce s rodinou – vedení záznamů o kontaktech, úkolech, vyhodnocování Pravidelné návštěvy v rodině (vozidlo – zajištění financí – „Pojeďte v tom s námi“) Pomoc při řešení administrativních záležitostí, vyřizování inv.důchodu….. Pomoc při řešení výchovných obtíží, pomoc při zajištění letních aktivit dítěte Spolupráce se školou Vyhledávání sociálně-aktivizačních služeb Pomoc při hledání předškolních zařízení Prostředník („mediátor“) mezi rodiči a orgány státní správy, včetně OSPOD Případové konference, neformální setkávání… Při stabilizaci podmínek – návrh na zrušení ústavní výchovy

15 Úmluva o právech dítěte: STÁTY UZNÁVAJÍ PRÁVO DÍTĚTE ODDĚLENÉHO OD JEDNOHO NEBO OBOU RODIČŮ UDRŽOVAT PRAVIDELNÉ KONTAKTY S OBĚMA RODIČI Absence návazných služeb po ukončení ÚV v našem kraji vedla ke snaze o (pozn.: DD může poskytovat služby pouze dětem s nařízenou UV) : získání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, a to v rozsahu: - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - poskytování poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení a pěstounské péče - vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny - vyhledávat děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení registraci sociální služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“

16 Úmluva o právech dítěte: STÁTY JSOU POVINNY UČINIT OPATŘENÍ NEZBYTNÁ K ZABEZPEČENÍ OBNOVY PÉČE O DÍTĚ ZE STRANY RODIČŮ NAŠE SNAHY NEBYLY ÚSPĚŠNÉ 11.června 2013 vedení Karlovarského kraje naši žádost zamítlo. Z odůvodnění: …dětský domov by měl primárně plnit účel a předmět činnosti, pro který byl zřízen, tedy vykonávat činnost podle zákona č.109/2002 Sb.

17 VZNIK NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tři zaměstnanci DD založili občanské sdružení Občanské sdružení : -získalo pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže -získalo registraci k výkonu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - Začátek cesty - úzká spolupráce s dětským domovem, provázanost práce s rodinami dětí v DD, návaznost na práci DD po ukončení UV www.valika.cz

18 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dukelských hrdinů 610 363 01 OSTROV www.ddkvo.cz ddkvo@ddkvo.czwww.ddkvo.cz ddkvo@ddkvo.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Petr Zmuda Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov."

Podobné prezentace


Reklamy Google