Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k výzvě č. 45 - „Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách“ Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb OPERAČNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k výzvě č. 45 - „Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách“ Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb OPERAČNÍ."— Transkript prezentace:

1 Seminář k výzvě č. 45 - „Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách“ Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

2 Oblasti podpory A.Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a dalších subjektů v oblasti sociálních služeb a sociální integrace B. Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni

3 Podporované aktivity A A1: profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a osob pečujících o osobu blízkou – akreditované vzdělávací programy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů A2: profesní (odborné) vzdělávání pracovníků krajských a obecních úřadů v oblasti procesu plánování, kvality sociálních služeb a v oblasti metod sociální práce – sociálního šetření pro účely příspěvku na péči v rámci kurzů akreditovaných podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Lze podpořit projekty zaměřené na vytvoření nových vzdělávacích programů (pouze typ A1)- podmínkou je předložení k akreditaci MPSV ČR. Vzdělávací programy pro osoby pečující o osobu blízkou musí obsahovat blok se zaměřením na principy sdílené péče a poradenství v oblasti zaměstnanosti.

4 Zaměření projektů u aktivit typu A žadatel nabízí vzdělávání jiným subjektům v rámci akreditovaného vzdělávacího programu, žadatel žádá o finanční podporu na vzdělávání svých pracovníků v rámci akreditovaného vzdělávacího programu, žadatel vytváří nový vzdělávací program, který bude v průběhu či na konci realizace projektu předložen MPSV k akreditaci.

5 Cílové skupiny pro aktivity typu A Zadavatelé a poskytovatelé registrovaných sociálních služeb: opracovníci poskytovatelů sociálních služeb napomáhajících sociální integraci cílovým skupinám (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci uvedených pracovníků), opracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti sociálních služeb a sociální integrace. Osoby pečující o osobu blízkou

6 Podporované aktivity B B1: Podpora zavádění a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni a střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. V rámci této činnosti lze hradit vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, včetně kvalitativních šetření, analýz, studií atd. B2: Podpora zavádění procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb. V rámci této činnosti budou podporovány procesy zaměřené na plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb a další rozvoj poskytované sociální služby.

7 Cílové skupiny pro aktivity typu B zadavatelé sociálních služeb – pracovníci obcí a obecních úřadů, kteří působí v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, poskytovatelé registrovaných sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, uživatelé sociálních služeb

8 V rámci jednoho projektu lze kombinovat aktivity, typy činností pod písmeny A, B. V případě kombinace typů činností musí však být dodržena maximální výše finanční podpory stanovená pro aktivitu B, tj. 5 mil. Kč. Zvolený druh aktivity, typů činností je žadatel povinen uvést do popisu projektu, části „stručný obsah projektu“.

9 V případě, že projekt bude obsahovat aktivity, typy činností, které nejsou podporovány ve výzvě, bude projekt vyřazen pro nesplnění kritéria přijatelnosti!

10 Vymezení žadatelů kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti – s výjimkou činnosti B1, obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, svazky obcí, nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti: oobčanská sdružení oobecně prospěšné společnosti ocírkevní právnické osoby poskytovatelé registrovaných sociálních služeb dle 108/2006 Sb. akreditované vzdělávací instituce dle 108/2006 Sb., 312/2002 Sb. V rámci projektů je přípustné partnerství! Pro partnery platí identické podmínky jako pro žadatele!

11 Doba trvání projektu Max. délka trvání projektu je 2 roky (24 měsíců), nejpozději do 30. 6. 2015 Omezení výše finanční podpory Aktivity typu AAktivity typu B Min. 500 000,- KčMin. 500 000,- Kč Max. 10 000 000,- Kč Max. 5 000 000,- Kč V případě kombinace aktivity, typů činností musí být dodržena maximální výše finanční podpory stanovená pro aktivitu B, tj. 5 mil. Kč. Místo realizace projektu Regionální projekty - celá ČR (kromě Prahy) Nadregionální projekty - libovolné odůvodnitelné místo v ČR (včetně Prahy) Cílová skupina musí pocházet z jiného regionu než z hl. m. Prahy (u cílové skupiny pracovníků poskytovatelů sociálních služeb je rozhodující místo jejich zaměstnání)!

12 Monitorovací indikátory Dle cílů projektu si žadatel stanoví hodnoty monitorovacích indikátorů a uvede je v Žádosti o finanční podporu. Reálné stanovení hodnot indikátorů – sankce za nenaplnění. Naplňování stanovených indikátorů musí příjemce průběžně sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách. Popis indikátorů viz Metodika monitorovacích indikátorů.

13 7.41.00 – počet podpořených osob celkem z toho 7.41.20 – počet podpořených osob – poskytovatelé služeb z toho 7.41.10 – počet podpořených osob – klienti služeb 7.45.00 – počet podpořených organizací (žadatel + partneři) 7.57.00 – počet nově vytvořených/inovovaných produktů 7.46.13 – počet úspěšných absolventů kurzů celkem z toho 7.46.20 – počet úspěšných absolventů kurzů – poskytovatelé služeb z toho 7.46.10 – počet úspěšných absolventů kurzů – klienti služeb

14 Způsobilost výdajů Celkové způsobilé náklady projektu = přímé způsobilé náklady + nepřímé způsobilé náklady Podpora poskytnutá projektům se vztahuje pouze na způsobilé výdaje: Musí být nezbytné pro realizaci projektu Musí mít přímou vazbu na aktivity a cíle projektu Musí být uskutečněny po uzavření Rozhodnutí o poskytnutí dotace Musí vzniknout, být vynaloženy, zaznamenány na bankovních účtech příjemce/partnerů, být identifikovatelné, kontrolovatelné a doložitelné originály účetních dokladů Efektivita, hospodárnost, účelnost a efektivnost výdajů

15 Rozpočet Přímé náklady: Osobní náklady Cestovné Zařízení a vybavení Nákup služeb Stavební úpravy Přímá podpora

16 Osobní náklady Výdaje na zaměstnance příjemce a partnerů, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu. Na základě pracovních smluv, DPP a DPČ. Mzdové náklady v daném místě, čase a oboru obvyklé. Limity mzdových nákladů jednotlivých pracovních pozic viz příloha č. 1 výzvy „Omezení výše způsobilých výdajů“. Mzdové náklady na jednotlivé členy realizačního týmu se uvádějí včetně odvodů zaměstnavatele. Schválené jednotkové mzdy projektových pracovníků závazné po celou dobu realizace projektu. Jeden pracovník nemůže být zaměstnán na projektech ESF celkově na více než 1,6 úvazku.

17 Cestovné Výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce a partnerů při zahraničních cestách. Cestovní náhrady pro zahraniční experty (per diems). Cestovní náhrady spojené s tuzemskými pracovními cestami realizačního týmu patří do nepřímých nákladů!

18 Zařízení a vybavení Nové resp. použité zařízení a vybavení Drobný hmotný majetek Výukový materiál Splátky operativního/finančního leasingu Odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Výdaje na pořízení nábytku jsou způsobilé v rámci křížového financování. Postup při pořizování zařízení a vybavení se řídí Metodikou způsobilých výdajů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek (viz. Desatero OP LZZ). Náklady na kapitolu max. 20 % celkových přímých nákladů projektu.

19 Nákup služeb Příklady: oLektorské služby oZpracování analýz, studií, nových publikací apod. oZajištění školení a kurzů oPronájem prostor pro práci s cílovou skupinou oNáklady vyplývající přímo ze smlouvy – audit (týká se projektů nad 3 000 000,- Kč) Nákup služeb se řídí Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek a Metodikou způsobilých výdajů (viz. Desatero OP LZZ) Výdaje na nákup služeb max. 60 % z celkových přímých výdajů projektu.

20 Drobné stavební úpravy Výdaje do 40 000,- Kč na každou účetní položku majetku v jednom zdaňovacím období. Výdaje přesahující limit 40 000,- Kč za účetní položku v rámci křížového financování. Např. úprava pracovního místa či stavební úpravy usnadňující přístup osobám se zdravotním handicapem.

21 Přímá podpora Výdaje na přímou podporu jednotlivců – cílových skupin projektu Mzdové příspěvky Cestovné, ubytování, stravné – v cenách místně obvyklých, maximálně do výše limitu dle Metodiky způsobilých výdajů Příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby Výdaje max. 20 % z celkových přímých výdajů projektu (mimo mzdových příspěvků). Viz Metodika způsobilých výdajů (Desatero OP LZZ).

22 Nepřímé náklady Náklady, které nejsou přímo spojeny s klíčovými aktivitami projektu, tj. náklady spojené s administrací projektu Vymezení nepřímých nákladů viz Metodika způsobilých výdajů Neprokazují se poskytovateli podpory Jejich výše v rozpočtu se odvozuje od výše přímých nákladů Konkrétní procentní podíl je stanoven ve výzvě

23 Křížové financování Max. 14 % prostředků alokovaných na výzvu Max. 20 % způsobilých výdajů jednoho projektu Garantovaný max. podíl – 5 % způsobilých výdajů projektu Vymezení výdajů spadajících do křížového financování viz Metodika způsobilých výdajů (např. nábytek, výdaje za stavební úpravy vyšší než 40 000,- Kč, výdaje na nákup zařízení a vybavení s pořizovací cenou vyšší než 40 000,- Kč za položku)

24 Podání žádosti o finanční podporu Vypracování žádosti on-line v aplikaci Benefit7 na www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.eu Pomůcka pro vyplnění žádosti na webových stránkách: „Pokyny Řídícího orgánu“ + Průvodce vyplněním projektové žádosti (viz Desatero OP LZZ) Dotazy technického rázu: benefit7@mpsv.czbenefit7@mpsv.cz Vyhlašovateli výzvy se předkládá tištěná verze finálně uložené žádosti ve 3 výtiscích Žádost má povinné přílohy Pokyny k formální úpravě žádosti a příloh viz výzva

25 Označení výzvy v Benefitu7 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OP LZZ – Grantové projekty OP LZZ – Výzva pro GP 3.1 Identifikace výzvy č. 45 na záložce Projekt (po založení žádosti)

26

27 Povinné přílohy žádosti 1. Doklad o právní subjektivitě – konkrétní výčet viz Příručka pro žadatele 2. Kladné vyjádření příslušného krajského úřadu k podpoře projektu (aktivity A1 a B2) – návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje, dle území dopadu projektu 3. Specifikace vzdělávacích potřeb (aktivita A1) – osnova viz příloha č.3 výzvy 4. Úředně ověřená kopie rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu (aktivita A1 a A2)

28 Text výzvy: www.esfcr.czwww.esfcr.cz Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 8. 2009, 12:00 Celková alokace na výzvu: 108 000 000 Kč

29 www.esfcr.cz „ Desatero příruček OP LZZ“ Kontaktní osoby: Mgr. Jana Ludvíková, jana.ludvikova@mpsv.cz, 221 922 896.ludvikova@mpsv.cz Mgr. Monika Ljubková, monika.ljubkova@mpsv.cz, 221 923 897.ljubkova@mpsv.cz Mgr. Kateřina Krejčová, katerina.krejcova@mpsv.cz, 221 923 899katerina.krejcova@mpsv.cz Mgr. Lada Vyhnánková, lada.vyhnankova@mpsv.cz, 221 923 925lada.vyhnankova@mpsv.cz

30 Děkujeme za pozornost a přejeme hodně úspěchů při předkládání projektové žádosti!


Stáhnout ppt "Seminář k výzvě č. 45 - „Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách“ Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb OPERAČNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google