Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fibeus & DeepSee – cesta k podnikovým analýzám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fibeus & DeepSee – cesta k podnikovým analýzám"— Transkript prezentace:

1 Fibeus & DeepSee – cesta k podnikovým analýzám
Jan Kracík Ivo Kutáč

2 Kdo jsme... Společnost a posteriori.cz byla založena počátkem roku 2007 se zaměřením na vývoj řešení ve dvou hlavních doménách – právní a finanční. Od svého založení implementovala řadu systémů v oblasti advokacie, a zvláště v oblasti správy pohledávek. Jako jedna z prvních nasadila systém jako službu. Ambrose Gwinett Bierce Právník je člověk vyškolený k obcházení zákona....

3 Řešení řady FIBEUS Robustní řešení pro střední a velké advokátní kanceláře, inkasní společnosti a korporace Řešení pro efektivní komunikaci se systémem Datových schránek BI řešení, které umožňuje nad daty systému Prométheus využívat nástroje pro podnikovou inteligenci Systém monitorující na denní bázi Insolvenční rejstřík MSp Nadstavba systému Prométheus pro podporu činností externích zástupců a sítí 3

4 AGENDA Kdo jsme… Představení řešení a jeho historie Architektura a implementace Proč vůbec BI? Zadání není totéž co skutečná potřeba Jak to dopadlo... Proč není skoro nic vidět Závěr

5 Základní funkčnosti řešení
Fibeus obsahuje funkční oblasti, pokrývající životní cyklus pohledávky v mimosoudním, soudním i exekučním řízení Fibeus nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, snadnou orientaci a vysokou rychlost při zpracování jednotlivých případů nebo hromadných dávek s tisíci případů Řešení podporuje právní a technické standardy, včetně elektronické komunikace s klienty se soudy, advokátními a exekutorskými kancelářemi a dalšími autoritami Fibeus pokrývá správu pohledávek v retailovém a korporátním segmentu, dle občanského a obchodního zákoníku, podle typu smlouvy, produktu a řady dalších specifických atributů 5

6 Workflow reprezentuje „Best - Practices“
Příklad: workflow pro mimosoudní vymáhání Příklad: workflow pro soudní nalézací řízení 6

7 Důraz je kladen na uživatelskou přívětivost
7

8 Spisová agenda, elektronický archiv
LAN

9 Architektura systému

10 Technické představení řešení
Implementace řešení Příklad začlenění řešení do prostředí zákazníka Technické představení řešení Externí subjekty Obecné soudy Rozhodčí soudy Exekuční kanceláře Advokátní kanceláře Státní autority Insolvenční rejstřík Další rejstříky justice ... Dedikovaný databázový server K aplikaci pro lze přistupovat odkudkoli prostřednictvím internetového prohlížeče SW řešení je technologicky transparentní, provozuje se na dedikovaném serveru, na kterém běží i centrální databáze Systém je maximálně otevřený, komunikace s aplikacemi a databázemi informačního systému banky je možná přes nativní rozhraní, WS, nebo přes ODBC1 Řešení stojí na vysoce efektivní platformě Caché od společnosti InterSystems. Obsahuje postrelační databázový server, webový server s podporou server-side scriptingu a vlastní implementaci techniky AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) pro vývoj moderních interaktivních webových aplikací Díky těmto aspektům je aplikace centralizovaná s možností bezproblémových vzdálených přístupů pro uživatele. Uživatelské pracoviště lze provozovat na Microsoft Windows i na distribucích Linuxu Informační Systém Webový server web prohlížeč web prohlížeč web prohlížeč web prohlížeč web prohlížeč Centrála (HQ) Pobočky (Branches) Call Centrum 1) ODBC = Open Database Conectivity 10

11 Standardy a legislativa
Podporovaná legislativa Reálná kapacita řešení Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku Nařízení vlády č. 163/2005 Sb. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Kapacita databázového a aplikačního řešení a jeho výkonnost je dostatečná i pro největší subjekty na trhu Příklad statistik z využívání řešení u vybraných klientů v prvním čtvrtletí 2010: Zpracováno případů Vygenerováno soudních žalob Za den lze do systému vložit tisíce nových případů Operátor zpracuje 300 až 700 případů za pracovní den Technické a komunikační standardy Podpora elektronického podpisu Timestamping a logování klíčových dat v systému Automatická komunikace se servery justice při ověřování nabytí právních mocí a insolvence Práva a role uživatelů, žurnálování Podpora šifrování databáze Podpora WEB services (čtení i poskytování) Přímá komunikace s ovým serverem (SMTP, POP) Podpora nativních databázových rozhraní, ODBC a JDBC Rozhraní na přímé bankovnictví (ČS, KB, UNICREDIT) 11

12 Přehled funkčností: 1/4 Workflow Elektronický spis
Celý životní cyklus pohledávky – spisu, počínaje převzetím případu v definované datové podobě. Možnost flexibilní změny workflow Automatické a individuální posuny případů ve stavech na základě interních událostí (lhůty a interně nastavená pravidla) Automatické a individuální posuny ve stavech na základě externích událostí (platby, doručení písemnosti, nabytí právní moci) Uzamčení a odemčení spisu, odemčení k datu (časový zámek), ... Elektronický spis Evidence parametrů pohledávky (vznik, splatnost, typ úroku, typ práva, atd.) Evidence plateb a úhrad Evidence dokumentů ve spisu (interní a externí) Tvorba splátkových kalendářů dle zvolených kriterií (počet splátek, ad hoc splátka) Podpora činností Call centra – žurnál call centra, přímá informační podpora pracovníka call centra Evidence podle typu produktu, klienta, subjektu atd. Evidence částek pohledávky s použitím principu podvojného účetnictví – podrozvahová evidence Evidence dlužníka a právního zástupce, adresa bydliště, sídla, korespondenční, uložení tel. čísel Evidence dalších účastníků sporu – spoludlužník, ručitel, avalista, statutární zástupce, atd. Historie spisu s archivem částek k rozhodným událostem (flash případu) Možnost tvorby dokumentů z uživatelských šablon *.dotx podle sady definovaných zástupek Vkládání elektronických a scanovaných (PDF, JPG, TIFF,…) dokumentů do spisu Evidence soudních příslušností a spisových značek, substituta, přiřazeného exekutora Výpočet úroků - smluvní úrok, občansko-právní zákonný úrok (diskont / Repo / DisRep), obchodně-právní zákonný úrok (diskont / Repo / DisRep) Výpočet zákonných lhůt (dny, týdny), ... 12

13 Přehled funkčností: 2/4 Komunikace Manažerské nástroje
Odesílání u/SMS ze spisu, vč. dokumentu v příloze, ukládání u/SMS do spisu Načítání a zpracování elektronických výpisů banky, externích výpisů Evidence pošty přijaté a odeslané, doručenky, propojení s DS (akplikace Hermés) Podpora CC – kampaně, evidence volání a výstupů CC Manažerské nástroje Statistiky případů dle stavů a finančního plnění Pohledy na další data dle nastavených volitelných filtrů Predikce odměn pracovníků Utilizace uživatelů systému Možnost zapojení business intelligence modulu „Deep See“ (dashboard) Hromadné operace Hromadné generování a zasílání ů/SMS a tištěných výzev v mimosoudním řízení Generování souborů s dokumenty Žalob/Návrhů na nařízení exekuce dle připravených vzorů šablon Generování XML souborů pro podání elektronických platebních rozkazů EPR Generování XML souborů pro podání Návrhů na nařízení exekuce k exekutorům Automatizované přiřazení soudní příslušnosti dle PSČ obce – ČR a SR, nebo klíče Hromadný import vstupních dat k případům (datový formát) dle předané specifikace Hromadná validace dat o dlužnících s průběžnou revalidací pro potřeby jednotlivých fází vymáhání Hromadný import dokumentů do spisu dle názvové syntaxe Lustrace dat v insolvenčním rejstříku Hromadné zjišťování nabytí právní moci via InfoSoud Evidence přijaté a odeslané pošty ke spisové agendě a tvorba poštovních podacích archů 13

14 Úkolová a termínová agenda
Přehled funkčností: 3/4 Bezpečnost Role a práva pro každého uživatele, lokalitu, BU Vzdálený přístup Možnost šifrování DB Logování zápisu, změny i storna položek ve vybraných úložištích systému (uživatel a datové, časové razítko) Automatická záloha dat, žurnál Úkolová a termínová agenda Evidence úkolů dle stavů rozpracovanosti - mikrowokflow Hlídání termínů (externí a interní termín) a evidence předvolánek na jednání k soudům Vazba na dokumenty generující úkol Kalendář úkolů a jednání s filtry, vlastní dashboard uživatele Správa Správa číselníků, dokumentů a šablon, sazebníků pro metody výpočtu poplatků, úroků a úrokové sazby, správa platebních titulů, reportů, ... Správa registrů - soudy ČR, SR, správa SPRČ, registru klientů a smluv, Centrální registr s možností vložení dat exekutorů, notářů, externích spolupracovníků, subjektů Další funkce Export dat do csv formátu ad hoc z běžných agend Oblíbené (operativní) spisy Denní žurnál a utilizace uživatelů Vyhledávač spisů – základní a detailní, ukládání filtrů Webová stránka pro dlužníky, ... 14

15 Přehled funkčností: 4/4 Výpočty a algoritmy Klony
On-line úroky a struktura pohledávky Evidence více úroků (úrok z prodlení, úroky z úvěru, debetní a sankční úroky) Evidence poplatků, sankčních položek a jiných položek dluhu Kalkulace P/L ke kupní ceně, přecenění Výpočty pro potřeby soudních řízení (vyhlášky 484, 177, 196, ... SOP, DPH, atd) Kurzy ČNB, interní kurz klienta/banky, on-line přepočet pozice do cílové měny Zastavení úročení k datu Kapitalizace pohledávky k datu Oddělení datumu splatnosti a počátku úročení Výpočet výše úroku při platbách s nižšní v valutou via „odrolování“ a „narolování“ plateb Výpočet splátkových kalendářů dle různých algoritmů (klasické úročení, zastavené úročení, exekutorské zápisy,...) Podpora více konvencí úročení (ACT/ACT, ACT/360) Klony Klony případů plné (insolvence) Klony případů parametrizované Klony případů pomocí vazby 15

16 Proč vůbec BI Inkasní společnost Advokátní kancelář Majitel pohledávek

17 Současný stav

18 Co je cílem? Statistika k datu a za období Sledování trendů
Sledování a nacházení abnormalit Modelování a plánování Sledování efektivity práce Sledování efektivity akcí (kampaně) Plánování kampaní A to vše přes lokalitu, pracovní pozici, zakázku, klienta, smlouvu, soud, soudce, úkon,...

19 Zadání Vývoj zakázky Hodnocení zaměstnanců
Plánování kapacit, úkony za měsíc pro kapacitní model. Požadovaný výstup: vývoj zakázky přes smlouvy + metriky. Následný součtový pohled přes všechny zakázky, přes klienta. Hodnocení zaměstnanců Potřeba hodnocení zaměstnanců z pohledu administrativy, právníků, účetních, brigádníků a přípravy podání Procesy - výstupy pro kontrolu nastavených procesů Délka setrvání ve stavu Délka setrvání mezi dvěma stavy Jednání Soudy a soudci

20 Zadání implementační Integrální součást FIBEA
Možný „proklik“ od syntézy k detailu Část agend na denní bázi Část agend on-line Část pomocných agend mimo BI Možnost samostatné tvorby DashBoardů správci Žádný jiný druh programu neprodukuje tolik úhybných manévrů, aby nemusel vyklopit to, co bylo uloženo, jako programy pro zpracování dat.

21 Doba setrvání ve stavu

22 Hodnocení zaměstnanců

23 Hodnocení zaměstnanců - lokality

24 Procesy – jednání u soudu

25 Procesy – jednání u soudu s filtry

26 Procesy – soudy a soudci

27 Metriky

28 Shrnutí V našich systémech je dnes evidováno a zpracováváno více než případů pro největší zákazníky v ČR. Představený projekt je první implementací tohoto řešení v branži ... Otázky?

29 Děkuji za pozornost… Ing. Jan Kracík, MBA
„Chybovat je lidské, ale jestli chcete něco opravdu podělat, potřebujete počítač.“ Děkuji za pozornost… Ing. Jan Kracík, MBA


Stáhnout ppt "Fibeus & DeepSee – cesta k podnikovým analýzám"

Podobné prezentace


Reklamy Google