Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEČUJÍCÍHO PERSONÁLU V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEČUJÍCÍHO PERSONÁLU V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI"— Transkript prezentace:

1

2 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEČUJÍCÍHO PERSONÁLU V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI
Mgr. Martina Chmelová ředitelka organizace Alfa Human Service, statutární zástupce Prahy 3, kouč

3 Konference raná péče a vzdělávání v ČR
Pedagogicko-psychologické aspekty pečujícího personálu v předškolní péči Mgr. Martina Chmelová Alfa H.Service Dobrý den, jmenuji se Martina Chmelová Cílem dnešního příspěvku je zamyšlení nad pedagogicko psychologickými aspekty personálu předškolního vzdělávání a sdílení výstupu našeho tříletého vzdělávacího projektu PŠ. Konference raná péče a vzdělávání v ČR

4 Osnova prezentace Kdo jsme?
Problematika pedagogicko-psychologických aspektů Příklad praxe - projekt Přátelská školka - Podíváme se na vznik rozvojového vzdělávacího projektu, Budeme se věnovat způsobu identifikace vzdělávacích problémů a posléze realizovanému způsobu vzdělávání, Podíváme se na to, jak jsme hodnotili přínosy vzdělávání u účastníků prostřednictvím dosažené změny Dozvíte se o certifikátu, které mateřské školy měly možnost získat Seznámím Vás stručně s našimi definovanými výstupy a doporučeními

5 Alfa Human Service 13ti letá nezisková organizace
Podpora, pomoc a rozvoj pečujících osob (sociální pracovníci, učitelé, rodiče dětí se ZP) Vzdělávací programy, supervize, koučing, facilitace, poradenství Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT Registrovaný poskytovatel sociálních služeb Martina Chmelová, praktik, certifikovaný kouč, metodik, lektor, projektová manažerka

6 NSP 7 – učitelka, pedagog Poslední aktualizace 30.9. 2008
Definice učitelské práce - vzdělávací a výchovná činnost v MŠ v rámci školního vzdělávacího plánu Činnosti (výchova, vzdělávání, získávání dovednosti v oblasti hygienických a sociálních návyků, podpora rozvoje osobnosti dítěte atd…) Národní soustava povolání definuje kvalifikační požadavky, úroveň, pracovní činnosti, měkké dovednosti. Rozsah učitelské práce Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí, dovedností a hygienických a sociálních návyků dětí - Podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, zdravého citového, rozumového a tělesného rozvoje, osvojení pravidel chování a životních hodnot. - Podněcování osobního vývoje dětí, vyrovnávání nerovností vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, pedagogická konzultace o vzdělávání dětí s rodiči a diskutování o jejich pokrocích, spolupráce s odbornými partnery. - Vykonávání prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad dětmi, vedení evidence o pedagogické činnosti, hodnocení účinnosti vzdělávacích programů, spolupráce se školskými a zdravotnickými zařízeními. - Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. - Navrhování a aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. - Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů, popř. stanovení koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol a jejich koordinace v regionu.

7 Kvalifikační požadavky, obecné znalosti a dovednosti
Vzdělání VŠ, SŠ, Odborné dovednosti Další dovednosti – měkké dovednosti (efektivni komunikace 5/5, kooperace 4/5, řešení problémů 5/5, vedení lidí 4/5) Obecné dovednosti - počítačová způsobilost 3/3, magisterský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika vyšší odborné vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika bakalářský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné dovednosti Rozvíjení rozumových, jazykových, výtvarných, tělesných dovedností a zručnosti předškolních dětí Vedení předškolních dětí k osvojování hygienických návyků, Učení předškolních dětí říkankám, básničkám, písničkám Měkké kompetence Efektivní komunikace 5 -formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je na výborné úrovni -praktikuje aktivní naslouchání bez výjimky za všech okolností -zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj přirozené -dokáže prezentovat na velkém fóru a svým projevem dokáže druhé přesvědčit -dokáže od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s nimi -dokáže využívat konstruktivní konflikty -umí pracovat se zpětnou vazbou -komunikuje s jinými kulturami Kooperace (spolupráce)  4 - aktivně působí na atmosféru a potřeby skupiny -významně přispívá k dosahování skupinových cílů -je schopen přebírat zodpovědnost za výsledky skupinové činnosti -sdílí, aktivně vyhledává a nabízí relevantní informace Řešení problémů 5 -jak samostatné, tak týmové řešení problémů je mu zcela vlastní, je schopen vést řešitelské týmy na základě svých zkušeností se spoléhá na svou intuici, využívá kreativní myšlení -vytváří motivující prostředí pro řešení problémů -je schopen vytvářet nebo se podílet na tvorbě standardů, kterými předchází vzniku problémů dokáže překonávat předsudky a stereotypy myšlení Zvládání zátěže 4 -podává velmi dobrý výkon i v zátěžových situacích, je vytrvalý -neúspěch chápe jako příležitost udělat to příště lépe -změny vnímá jako samozřejmost, vítá je při překonání překážek analyzuje situaci, hledá alternativy a volí nejvhodnější řešení nenechá se odradit -rutinní úkoly dokáže vykonávat po dlouhou dobu, má silnou vůli ovládá své emoce, otevřeně vyjadřuje pocity ví, co zvládne a důvěřuje svým schopnostem Vedení lidí (leadership) 4 -Jednoznačně přebírá zodpovědnost za skupinový výkon i v případě neúspěchu, analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření -snaží se, aby všichni členové týmu pochopili a ztotožnili se se skupinovým cílem, s jeho posláním a programem – organizuje strategické mítinky -je vynikajícím příkladem pro druhé – tj. vzorem -chová se jako vůdce – nezalekne se obtíží, nevyhýbá se komplikovaným situacím, ostatní na něj mohou spoléhat, je věrohodný a spolehlivý vůdce -zapojuje jednotlivé členy do vedení porad a řízení -školí a trénuje své podřízené, dokáže jim připravit studijní materiály -dokáže podřízeným dát prostor a možnost převzít zodpovědnost za dílčí úkoly skupinového výsledku, deleguje jim pravomoci -hodnotí kompetence podřízených a navrhuje možnosti a příležitosti k osvojování dalších poznatků a k rozvoji jejich kompetencí, koučuje

8 Profesní standard učitele
Profesní kompetence pedagoga (soubor odborných předpokladů - znalostí, zkušeností, dovedností a postojů) nezbytných pro úspěšný výkon pedagogické profese (Hájková, Strnadová 2011) - Profesní standard kvality učitele Potencionalita osobnosti pedagoga zahrnuje 1. chování, 2. poznávání, 3. prožívání. Ty se podle Leata promítají do pedagogického myšlení a stylu učení. Profesní standard kvality učitele dokument (MŠMT 2009 definuje 3 základní oblasti, které podléhají změnám ve společenské poptávce v oblasti vzdělávání a reflektují proměnu požadavků na učitelovu práci: - výuku jako proces vyučování a učení, - širší kontexty výuky - profesní rozvoj učitele.  Profesní standard kvality učitele vychází z výzkumů, provedených, které potvrzují, že kvalita práce pedagoga má prokazatelně větší dopad na rozdíly v dosahovaných výsledcích učení žáků než počet žáků ve třídě a jejich různorodost (heterogenita).

9 Formování pedagoga Charakter a kvalita praktické přípravy Zkušenosti
Vliv prostředí Reflexe vzdělávací reality Sebereflexe Není pochyb o tom, že předpoklady pedagoga pro práci s heterogenní skupinou žáků, tj. inkluzivní pedagogické kompetence, se významnou měrou formují až v samém průběhu profesní dráhy, jinak řečeno, v procesu pedagogovy profesionalizace, přičemž průběh tohoto formování je ovlivňován: - charakterem a kvalitou předchozí teoretické a praktické přípravy v rámci přípravného a dalšího vzdělávání; - zkušenostmi z inkluzivně i segregativně orientované pedagogické praxe; - vlivem profesionálního prostředí (působením ostatních pedagogů ve sboru školy); reflexí vzdělávací reality (adaptací na změny ve školském systému a ve školské legislativě); sebereflexí (sebehodnocením a přijímáním hodnocení kolegů, žáků).“

10 Příklad z praxe Jak je na tom profesní rozvoj našeho předškolní pedagog? Jaký je rozvoj jeho pedagogických a psychologických kompetencí a dovedností? Daří se je skutečně rozvíjet? Výše uvedené vymezení kvalifikančíhc předpokladů a profesních standardů nás přivedlo k otázkám: Ve vlastní praxi poměrně rozsáhlým průzkumem jsme si ověřili, že se daří poměrně slušně rozvíjet pedagogické kompetence a dovednosti. Většina účastníků naše průzkumu se však nevěnuje rozvoji tzv. měkkých dovedností se zaměřením na růst své osobnosti, reflexi, psychickou stabilitu. Přesto, že učitel pagtří do pomáhající profese, kde je nedílnou součástí právě rozvoj těchto oblastí.

11 Přátelská školka Příběh vzniku našeho projektu,
Identifikace problémů, analýza, příklady Způsob vzdělávání Proces řízené změny - Podíváme se na vznik rozvojového vzdělávacího projektu, Budeme se věnovat způsobu identifikace vzdělávacích problémů a posléze realizovanému způsobu vzdělávání, Podíváme se na to, jak jsme hodnotili přínosy vzdělávání u účastníků prostřednictvím dosažené změny Dozvíte se o certifikátu, které mateřské školy měly možnost získat Seznámím Vás stručně s našimi definovanými výstupy a doporučeními

12 Hlavní motto „Změnou vyvolanou u jednotlivců ovlivníme prostředí přátelské mateřské školy k dětem a rodičům“ Hlavní motto naší vzdělávací práce je zaměřeno na skutečnost, že …. Motto přečtu K tomuto poznáni jsme došli na základě našich praktických zkušeností z více než tříleté práce. V naší praxi zaměřené na podporu pedagogických pracovníků jsme si ověřili, že pokud podporujeme pracovníka v jeho stabilitě, dostatku energie pro výkon práce pomáhajícího pracovníka, vnímavosti k individuálním potřebám dětí, efektivní komunikaci mezi sebou i s rodiči, významně působíme na celý tým MŠ. Změnou jednotlivce působíme na celek. Učitel patří do skupiny pomáhajících profesí, kde vztah ke klientovi (v našem případě dítě, které navštěvuje mateřskou školu a jeho rodič) tvoří základní a podstatnou kvalitativní složku výkonu jeho profese. Výkon profese pedagoga je proto významně ovlivněn lidským faktorem. Jak už bylo řečeno, učitelé se v celé řadě vzdělávacích programů učí jak pracovat s dětmi, chápat a profesionálně naplňovat jejich potřeby. Není mnoho programů, který učí pedagogy předškolních zařízení pracovat na sobě v oblasti vlastní psychické stability, sebehodnocení, komunikačních dovedností. Nedostatek rozvoje v oblastech emoční a psychické stability, pedagogické a osobní reflexe a dalších klíčových dovedností potřebných pro pedagogickou a řídící činnost v mateřské škole se projevuje zejména -sníženou efektivitou výkonu práce, -velkým emočním vypětím, -nedostatkem nebo útlumem komunikačních dovedností, - častější náchylností ke konfliktům, - neschopností hlubšího porozumění v nastalých situacích a při naplňování individuálních potřeb dětí a rodičů

13 Vzdělávání učitelů v MŠ
Systematická práce – vzdělávací plány – plánování financí - efektivní nakládání s financemi Systematická práce s jednotlivci ovlivňuje celý tým, děti, rodiče a další složky Učitel - pomáhající pracovník (stabilita, empatie atd.) Z naší praxe a průzkumového šetření víme, že výběr dalšího vzdělávání učitelů není vždy prováděn zcela systematicky a na základě společně definovaných rozvojových vzdělávacích plánů učitelek a ředitelek. Ukazuje se, že účastníci velmi často volí kurzy náhodně, co je milé, zajímavé absolvovat. Jsou to převážně kurzy se zaměřením na kreativní činnost nebo dovednosti podporující práci s dětmi (pletení košíků). V této době je více než potřebné, efektivně nakládat s financemi MŠ, dochází k tomu že snižují rozpočty a z položky určené na vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků z kterých se hradí i první dny nemocenské. Vede mne to k otázce, zda náhodné vzdělávání je finančně efektivní, zda se skutečná kvalita pedagogů dá měřit pouhým počtem absolvovaných kurzů bez ohledu na získané spektrum informací. Seberozvoj, sebepoznání a prohlubování citlivosti - vyžaduje systematickou práci jedince. Tento druh vzdělávání není vždy jednoduchý a bezbolestný, protože vede účastníka K SOBĚ. V poslední době se stále více do popředí dostává inkluzivní přístup, který preferuje vytváření podmínek pro společné vzdělávání dětí s rozdílnými potřebami. Z toho plyne, kromě jiného, že inkluzivní pedagog, musí umět jednak fungovat v heterogenním prostředí, ale dále zvládat mnoho nestandardních situací a odlišností/jinakostí. Proto ve spektru rozvoje kompetencí inkluzivního pedagoga mají složky sebepoznání a sebereflexe v současné době mnohem větší význam než dříve. Již tady zaznělo, že učitelka MŠ patří - do skupiny pomáhajících pracovníků a velmi důležitým prvkem její práce je osobní nastavení, stabilita, empatie, citlivost. Vzdělávací potřeby pedagoga tedy nelze naplňovat jako pouhý náhodný výběr v oddělených oblastech vzdělávání o které se učitel zajímá, ale jako systematický plánovaný vzdělávací proces a to tak, aby docházelo k podpoře i osobnostních složek pedagoga. Na co se nyní zaměříme Na informace, nápady a náměty jak doplnit vzdělávací spektrum pedagogických a řídících pracovníků o složky, které v současném modelu dostatečně podporované nejsou, a ukáži co je možné udělat pro změnu ve vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků.

14 Přátelská školka vzdělávací rozvojový projekt
Příběh projektu Výstupy pilotního kurzu Vznik projektu Přátelská školka – setkání nápadu, potřebnosti a výzvy ESF - nástroj pro realizaci a ověření předpokladů 35 MŠ ve STŘ a PCE kraji Určitě vám bude zajímat jak jsme se ke vzdělávání pedagogů dostali? Do roku jsme působili převážně na poli sociálních služeb. Našimi klienty byli hlavně sociálních pracovníci a rodiče dětí se ZP. Poskytovali jsme akreditované vzdělávání doplněné supervizí, poradenstvím, atd… V roce naše spolupracovnice Květa Hrbková uskutečnila na základě poptávky pilotní kurz pro ředitelky pražských MŠ. Ředitelky přišly s poptávkou zaměřenou na podporu a práci v oblasti jejich osobnostního rozvoje. Na základě tohoto náhodného kontaktu, naše kolegyně realizovala pilotní kurz pro ředitelky pražských MŠ v rozsahu 6 vzdělávacích dní. Pilotní kurz byl zaměřen na témata PSV a Komunikace a týmu. Výstupem z pilotního kurzu bylo zjištění, že - problémy jsou v různé míře společné pro mnohá zařízení preprimárního vzdělávání, - je nezbytné posílit řídící kompetence ředitelky atd. (sám voják v poli) a podpořit její osobnostní rozvoj na úrovni psychické, emoční - vytvořit prostředí pro sdílení a vyměňování zkušeností. Po ukončení pilotního kurzu jsme provedli analýzu jak tyto problémy řeší MŠMT a odborná literatura a zjistili jsme, že některá témata ve stávajícím vzdělávacím schématu DVPP nejsou dostatečně zpracována, že máme zkušenosti, které mohou přispět k doplnění a obohacení některých oblastí a dokážeme pedagogům nabídnout podporu a vedení prostřednictvím ucelených programů, které jsme následně předložili k akreditaci. Možná si teď říkáte, jak organizace pracující v oblasti sociálních služeb najednou měla co nabídnout k naplnění potřeb učitelek a ředitelek mateřských škol? Vycházeli jsme ze zkušeností, že učitel je pomáhající pracovník. Potřebuje být stabilní, stát oběma nohama na zemi, mít dost energie, aby mohl pracovat a podporovat druhé, teprve potom může uplatnit své odborné znalosti, dovednosti a přístupy. A to je společné s našimi programy v sociálních službách pro rodiče i pro sociální pracovníky. Pečujeme a pečující. Ukazuje se, že potřeba sociálních pracovníků a učitelů je z titulu pomáhající profese velmi podobná. V jádru péče stoji učitelka, rodič s dítětem se ZP, sociální pracovnice – ten kdo poskytuje službu, stojí tam nejprve jako člověk a teprve potom ve své roli a z toho plynoucími požadavky a potřebami. Na základě našich pilotních zkušeností vznikl projekt s názvem Přátelská školka, kdy nápad se potkal s výzvou ESF. Projekt se tak stal NÁSTROJEM VZDĚLÁVÁNÍ se zaměřením na rozvoj, podporu a vedení pedagogů mateřských škol. V rámci projektové práce absolvovalo akreditované programy více než 240 osob. Garantem projektu PŠ se stala doc Vanda Hájková z PedF UK, s kterou dlouhodobě spolupracujeme jak na poli sociálních služeb tak na poli inkluzivního vzdělávání. V rámci rozvojového projektu jsme po dobu 3 let pracovali v 35 zařízeních předškolního vzdělávání STŘ a PCE což jsou regiony, které velmi dobře známe ze svého působení v oblasti sociálních služeb.

15 Nástroj řešení – projekt
Zaměření na zvyšování pedagogických a řídících kompetencí inkluzivního pedagoga Průzkumová část (dotazníkové šetření, kulaté stoly ) Příprava vzdělávacích programů Realizace vzdělávacích programů Příprava a realizace herního programu s dětmi a rodiči Realizace seminárního programu s rodiči Nástrojem řešení pro podporou pedagogických pracovníků se tedy stal projekt. Projektové aktivity jsme zaměřili na práci s jednotlivými složkami vzdělávacího procesu tzn. pedagog-dítě- rodič. Během projektu jsme pracovali v oblasti

16 Identifikace vzdělávacích potřeb
Příklad předpokladů Ne všechny problémy jsou skutečné Většina identifikovaných problémů byla maskována překážkami s původem v osobní situaci respondenta Pokud jsou problémy jsou většinou v komunikaci Základem efektivní komunikace je znalost tedy „ o čem“ Východiska Dotazníky 1 až 3 Definice témat a základních předpokladů a hypotéz Definice vzdělávacích programu Na počátku práce jsme vzdělávací potřeby identifikovali prostřednictvím velmi podrobného průzkumového šetření, kterého se účastnilo více než 242 osob. Šetření jsme realizovaly prostřednictvím dotazníků a strukturovaných rozhovorů (dotazník c. 1, 2,3 na co byly dotazníky zaměřeny). Získaná data poskytla východisko k potvrzení potřeby pedagogů (byl definován rozsah, míra a váha jednotlivých problémů) se kterými se tato zařízení potýkají. Z potvrzených potřeb, rozsahu a závažnosti byla identifikována témata a následně vzdělávací programy s nácvikem a praktickou aplikací. Dotazníkové šetření přineslo výstupy, na základě kterých byla kategorizována některá tvrzení jako např. přečíst ……. hypotézy Dotazníkové šetření doplnila realizace kulatých stolů v každé MŠ na téma „Žena a její vrozené mateřské nastavení v kontextu výkonu práce učitelky MŠ“. Rekapitulace - výstupem těchto aktivit bylo: Definování potřeb a návrh realizace a upřesnění vzdělávacích programů (a to se zaměřením na zvýšení kvality, upřesnění zadání, individualizace vzdělávacích programů atd… ) Statistické šetření/vyhodnocení slouží dále k tomu, abychom dokázali zjistit referenční hladinu znalostí a kompetencí a dokázali porovnat příspěvek působení vzdělávacích aktivit a navrhnout oblasti dalšího rozvoje jednotlivců (pedagogů) Jako důležité pro další práci se ukázalo navázání osobního kontaktu prostřednictvím strukturovaných rozhovorů a realizací kulatých stolů, kdy jsme zároveň prezentovali náš způsob výukové práce.

17 Příklad - co kazí náladu
Sběr dat byl velmi rozsáhlý. Získali jsme mnoho informací. Pro ilustraci vám nyní ukazuji výstup zpracované otázky ze strukturovaného rozhovoru „Co Vám kazí náladu“ (mapování problémů) Z šetření se vrátilo mnoho dat, která byla sloučena do kategorií podle povahy odpovědi a kořenové příčiny. Kategorie, které vznikly reprezentovaly problematiku rodičů, dětí, týmové práce, osobní roviny, a dalších jiných témat (jiná=sběrná co se nepodařilo začlenit do prvních čtyř kategorií ) Tato „jiná“ témata byla dále rozdělena podle zdroje svého vlivu na témata souvisejí se zřizovatelem a vnějších vlivů MŠ Ilustrativním příkladem kategorie příklady tým, rodič děti Konstatování : Toto šetření nám přineslo zásadní poznatek … Co teď vidíme? Pro vás kdo znáte nabídky vzdělávacích programů víte, že většina nabídek je soustředěna na podporu vzdělávání dětí, avšak z celkového zmapované potřeby se problematiky dětí týká jen 18% ze všech odpovědí (datový vzorek od více než 200 respondentů). V rámci rekapitulace uvádím, že 71 % témat která jsou ve sféře vlivu jednotlivce (rodiče,já, tým) nejsou pokryta odpovídající nabídkou vzdělávacích programů a metodických přístupů podpory pedagogických pracovníků. Všechny ostatní údaje jsou zpracovány do evaluační zprávy projektu, která bude celá ke stažení od na

18 Alfa a její způsob vzdělávání
Informace, prožitek, nácvik Znalost, upevnění Praktická aplikace Zobecnění Způsob vzdělávání je důležitý. Tento způsob vykazuje řádově větší účinnost než pouhé pasivní školení, kde se účastník pouze potká s informací. Naše vzdělávání zahrnuje 4 fáze učení. Získání informací prostřednictvím výkladu, osobního prožitku a nácviku. Přerod informací ve znalost formou řízené podpory a upevňování (interaktivní cvičení, společné diskuze, opakování, hledání souvislostí) Praktická aplikace umožňuje získat vlastní prožitek s pomocí podpory (supervize, koučování) každé řešení je správné, supervizor, kouč pomáhá toto řešení hledat a směrovat k cíli Z hlediska dochází ke vzniku náhledu a zvýšení citlivosti pro souvislosti fáze zobecnění Např. téma PSV Definujeme co je SV, umožňujeme interaktivně hledat osobní příběhy jak SV vypadá, zda to známe, či jsme schopni si tohoto jevu všimnout, umožníme prožít některé příklady prvků pasivní a aktivní relaxace Hledáme další souvislosti, cvičíme se v citlivosti co všechno může SV ovlivňovat, jak se situací zacházet atd. Prakticky podporujeme účastníka vzdělávání při hledání jeho vlastní cesty v nastavování kompenzačních mechanismů Z hlediska zobecnění vedeme účastníka k definici a uplatnění získaných znalostí a dovednosti (např. pokud jako pomáhající pracovník nebudu mít vědomě nastaveny mechanismy základních prvků psychohygieny – pro jsem významně ohrožena rizikem vyhoření, mohou nastat takové a takové situace, projevy chování …)

19 Vzdělávací akreditované moduly
Modul A: Poznej sám sebe Modul B: O čem mluvit Modul C: Těžko na cvičišti lehko na bojišti V rámci rozvojového vzdělávacího projektu probíhaly 3 moduly Modul A (cíle, předat základní informace, techniky, provést nácvik) Modul B (cíle, doplnit odborné informace) Modul C (cíle, umožnit praktickou aplikaci)

20 Modul A Poznej sám sebe 1. Prevence syndromu vyhoření (219 osob)
24 výukových hodin 2. Komunikace a práce v týmu (217 osob) 3. Proces komunikace a překážky ve vedení dialogu (210 osob) 16 výukových hodin Informace, ukázky práce , nácvik (Informace a znalost ) Zaměření na podporu měkkých dovednost, v oblasti komunikace, týmové práce a PSV Zkušená lektorka Prostor pro sebe, sdílení, jak to mám já, jak to mají druzí , podpora jednotlivých účastníků, inspirace Důraz kurzu na osobní prožitek a získání větší citlivosti k řešeným problémům Největším problémem bylo zajistit účast na kurzu a zároveň chod MŠ 6 vzdělávacích center (Benešov, Praha , Slaný, Pardubice, Chrudim, Svitavy) Ředitelský a učitelský modul Celkem vydáno 646 osvědčení

21 Modul B – O čem mluvit E-learningový program
20 výukových hodin Informace, znalost, praktická aplikace V rozsahu 20 výukových hodin , Podpora kompetencí inkluzivního pedagoga - Úvodní informace o teorii citové vazby - Vybrané kapitoly z rodinného práva - Úvod do problematiky sociálního znevýhodnění Při splnění všech studijních podmínek ukončeno certifikátem Výstup otázky k přemýšlení a test Problémy PC, nedostatečná počítačová gramotnost mnohých paní učitelek Výstupy 218 registrovaných účastníků, k dnešnímu datu ukončilo studium více jak 180 osob

22 Modul C Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Metodika work based learning Kombinace samostatné práce a řízené reflexe Ředitelský modul 64 hodin Učitelský modul 10 hodin Praktická aplikace a zobecnění Cílem upevnění, praktická aplikace získaných znalostí, Použita metoda work based learning – učení v pracovním kontextu, které se používá v postgraduálním studiu, nezatěžuje účastníka dojížděním, umožňuje mu individuální plánování vlastní práce atd… V rámci podpory účastníků byly využity 2 techniky práce s klienty a to supervize a koučování. Supervize je proces ve kterém supervizor pomáhá jedinci, týmu, skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně je supervize také modelem učení. (reflexe na pocity, postupy, co se děje, návrhy hledání řešení….) Koučování je způsob, jak k vytčenému cíly dojít co rychleji a jednodušší cestou. Základem koučování je nastavení, že každý má své kapacity a možnosti /zdroje/, které z různých důvodů plně nevyužívá nebo si je blokuje a kouč podporuje koučovaného v překonávání vnitřních bariér , které se překonávají obtížněji než ty vnější. Kouč umožní klientovi vidět situaci z jiných úhlů, pomůže mu vymanit se ze smyček vnitřních rozhovorů, provede ho věčným soubojem rozumu a pocitů, dokáže zvýšit jeho motivaci, podporovat ho a bezpečně vést k nalezení jemu vlastních a přijatelných řešení. Modul C je rozdělen na učitelský a ředitelský modul Ředitelský v dotaci 64 hodin Podpora formou supervize/koučingu, individuální práce na konkrétním tématu (já jsme řešila podporu aktivity a energie ředitelky po ukončení VŠ, delegování práce, vytváření a realizace zpětné vazby, efektivní komunikace na poradě nebo pří úkolování, systém odměňování atd…) Výstup zpracován formou samostatné práce, reflexe na provedenou práci, práce odevzdávány formou e-learningové části Práce probíhala v MŠ nebo kontaktním místě vzdělávacího centra Učitelský modul - 10 hod. samostatná práce (kasuistiky, modelové situace – konfliktní situace s kolegyní na třídě, jak komunikovat s rodiči v případě odlišného názoru) Doplněno skupinovou supervizní prací na témata krizové situace v rodině, separační fáze matky a dítěte v kontextu MŠ. Ukončeno písemným výstupem.

23 Proces řízení změny Většina účastníků prošla modulem A,
mnozí modulem B a C Realizací jsme vyvolali působení, které vedlo ke změně citlivosti, postojů, osobního nastavení

24 Jak jsme změnu posuzovali
Celková změna uprostřed je definována jako změna citlivosti, postojů vnímavosti k řešení Co je měřeno znalost, osobní přínos a profesní přínos Jak je měřená (uvést ze schematu) Čím je vyjádřena – rozdílem počátečního a koncového stavu v procentech Kdo hodnotí – účastník, lektor, expert – příklad - Liedermanová (konkurz – rozdílnost těchto oproti těm co se projetu neúčastnili)

25 Příklad změny modulem A
Posuny účastníků vyvolané modulem A na začátku na konci posun ve znalosti 36% 76% 40% v sebeuvědomění 26% 72% 46% v chápání profesní důležitosti 33% 38% Účinky změny byly hodnoceny lektorem a ukázalo se, že 1) Nejsilnějšími tématy programu jsou Syndrom vyhoření a Překážky ve vedení dialogu 2) Dopad modulu A byl pro účastníky nejsilnější v oblasti osobních přínosů, znalost tématu a profesní uvědomění jsou méně významné a téměř rovnocenné.

26 Certifikát Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům
Více informací na MŠ, které se zapojily do všech vzdělávacích modulů Podmínky získání certifikátu Organizace, které splnili podmínky Ředitelka v programu 70% pracovníků moduly Získají na dobu 3 let certifikát Přátelská mateřská škola Ujištění rodičům o kvalitě personálu MŠ a dopadu tohoto působní na kvalitu poskytovaných služeb

27 Další aktivity projektu
Herní aktivity s dětmi Společný program dětí a rodičů Seminární program s rodiči Herní aktivity s dětmi. V dopoledních hodinách , v rámci programu, inspirace, nápady, výměna zkušeností Reflexe učitelky , zpětná vazba , pozorování citlivosti , vnímavosti učitelky – něco říká, vidíme jak se děti chovají , zda na to co říká, jsou děti zvyklé atd.. Společná program rodiče a děti- odpolední část – pozitivní prožitky, sounáležitost s MŠ Program pro rodiče – seminární činnost, respekt ve výchově dětí a hra nice a rituály ve výchově předškolních dětí, individuální pohovory s rodiči Příručka dobré praxe nejen herních činností

28 Rekapitulace v číslech
.alfabet.cz Počet osob v průzkumovém šetření 242 Počet absolventů Modulu A 241 Počet vydaných osvědčení z kurzů modulu A 651 Počet registrovaných osob v Modulu B (e-learning) 179 (221) Počet osob ve vzdělávacím  Modulu C 148 (166) Počet dětí v dopoledním a odpoledním herním programu 1128 Počet rodičů na odborných seminářích 450 Komplexní zpracování výstupů průzkumové části, statistické údaje, zpracování všech zdrojů dosažených změn bude v evaluační zprávě na Každá MŠ obdrží doporučení pro další práci a rozvoj

29 Pedagogicko-psychologické aspekty - rekapitulace
Učitelka, ředitelka - pomáhající pracovník Do spektra pomáhajícího pracovníka patří empatie, důvěra, citlivost osobní stabilita Ona sama je v první řadě člověk, žena se všemi svými starostmi, problémy, ale i dovednostmi, radostmi - které ovlivňují výkon její práce. Pokud bude dělat u pásu, ranní hádka s manželem, bolavý zub, zdržení autobusu a další kumulované problémy maximálně ohrozí počet odpočítaných těsnění do pytlíku, V MŠ se však mohou neřešené problémy odrážet do výkonu práce s nezralým vyvíjejícím se dítětem, které je velmi citlivé, kromě jiného potřebuje i náhradní „mateřskou“ náruč. Je známo, že teprve pokud není dítě ve stresu se může naučit novým věcem (výuka, kamarádi, atd…) Součást DVPP podpora a rozvoj sebepoznávacích a sebereflektivních technik a dalších měkkých dovedností , nestačí studovat a číst z knih. Tyto dovednosti je potřebné získávat za „pochodu“ , učit se je v praxi jedním, z nástrojů je např. supervize nebo koučování. Velmi často se ukazuje souvislost mezi vyzrálosti a schopností ředitelky a stavem celého týmu MŠ (umí si udělat pořádek, nastavit pravidla, atd…)

30 Příklady žádaných témat
Komunikace v krizových situacích Komunikace s rodičem Asertivita při řešení konfliktů Respekt k odlišnostem Prevence syndromu vyhoření Umění přijímat změny Týmová práce

31 Doporučení Systematický společný výběr vzdělávacích aktivit
Plánování – finance Kombinace individuální a skupinové práce Supervize není sprosté slovo „Učící“ se školka Výběr programů DVPP nelze nenechávat zcela a pouze na učitelkách (vyberte si jaký kurz chcete) , ale moudře a citlivě společně tvořit výběr, pomoci zbavovat se strachu (budu muset odpovídat na otázky, co je komu do toho jak to mám já, co si o tom myslím atd…). Moudrá lektorka používající prožitkový způsob učení vždy vytváří bezpečný prostor pro každého s respektem k jeho potřebám a hranicím. Měkké dovednosti, sebepoznání a osobní a pedagogická reflexe jsou dlouhodobé procesy, které je potřebné plánovat, jak s ohledem na získání určité úrovně vzdělaného týmu MŠ tak s ohledem na nutné finance. Kurzy je nutné plánovat s ohledem na potřeby jednotlivce a celého týmu. Pro rozvoj psychologických aspektů osobnosti pomáhajícího pracovníka je nezbytný náhled, reflexe, chuť se dále vzdělávat, dělat něco pro sebe – učit se pro život. Učící se tým, učící se školka. Změna začíná od ředitelky- vedení.

32 Možnosti vzdělávání Krátkodobé a dlohodobé kurzy E-learning
Supervize, koučing Více informací na

33 Prevence syndromu vyhoření
Kdy? Co? Workshop 9-14 hod. Prevence syndormu vyhoření Kde? Alkion centrum s.r.o., Seifertova 63, Praha 3 Registrace na

34 Závěr Děkuji za pozornost Mgr. Martina Chmelová


Stáhnout ppt "PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEČUJÍCÍHO PERSONÁLU V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI"

Podobné prezentace


Reklamy Google