Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B157_Skončení_pracovního_poměru AutorIng. Věra Štverková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B157_Skončení_pracovního_poměru AutorIng. Věra Štverková."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B157_Skončení_pracovního_poměru AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníÚnor 2014 Ročník/věková kategorie4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Studenti se seznámí se základními pojmy a členěním jednotlivých možností skončení pracovního poměru. Budou se orientovat v působnosti a ustanoveních zákona.

2 Skon č ení pracovního pom ě ru vera.stverkova@oa-poruba.cz vera.stverkova@oa-poruba.cz Máš padáka!

3  pracovní pom ě r v našem právním systému m ůž e skon č it jen zp ů soby uvedenými v zákoníku práce v ustanovení § 42 zákoníku práce Jsou to tyto zp ů soby:  Právní události - smrt zam ě stnance - uplynutí č asu  Dvoustranné právní úkony - dohoda o skon č ení pracovního pom ě ru

4  Jednostranné právní úkony - výpov ěď zam ě stnance - výpov ěď zam ě stnavatele - okam ž ité zrušení pracovního pom ě ru zam ě stnancem - okam ž ité zrušení pracovního pom ě ru zam ě stnavatelem - zrušení pracovního pom ě ru ve zkušební dob ě zam ě stnancem - zrušení pracovního pom ě ru ve zkušební dob ě zam ě stnavatelem

5  Ú ř ední rozhodnutí - zákaz pobytu - vyhošt ě ní

6  Jiné zp ů soby skon č ení pracovního pom ě ru nejsou platné.  Tento fakt m ůž e zp ů sobit nemilé p ř ekvapení spojené s pen ěž itou ztrátou zam ě stnavateli, který spoléhá na to, ž e p ř estane-li p ř id ě lovat zam ě stnanci práci, pracovní pom ě r skon č il.  Té ž v p ř ípad ě, kdy zam ě stnanec p ř estane chodit do práce, jeho pracovní pom ě r trvá, a to s p ř ípadnými nep ř íjemnými d ů sledky spojenými s neplatným rozvázáním pracovního pom ě ru.

7  Zánik nebo zm ě na pracovního pom ě ru musí být provád ě na v ž dy v souladu s ustanoveními zákoníku práce. Ten pro č eské ob č any definuje celkem p ě t zp ů sob ů, jak m ůž e být pracovní pom ě r ukon č en: dohodou dohodou výpov ě dí výpov ě dí okam ž itým zrušením okam ž itým zrušením zrušením ve zkušební dob ě zrušením ve zkušební dob ě uplynutím doby, byl-li sjednán na dobu ur č itou uplynutím doby, byl-li sjednán na dobu ur č itou

8 Dohoda  Jestli ž e se zam ě stnanec se zam ě stnavatelem dohodnou na rozvázání pracovního pom ě ru, potom tento pracovní pom ě r kon č í dohodnutým dnem. Musí být uzav ř ena písemn ě a musí v ní být uvedeny d ů vody rozvázání, jestli ž e to po ž aduje zam ě stnanec.

9 Výpov ěď  Výpov ěď m ůž e podat zam ě stnanec i zam ě stnavatel.  Musí být písemná a doru č ena druhému ú č astníku, jinak je neplatná.  Výpov ě dní doba je minimáln ě dvoum ě sí č ní.  Zam ě stnanec m ůž e dát výpov ěď z jakéhokoli d ů vodu.  Zam ě stnavatel pouze mimo ochrannou dobu (nap ř. úmysln ě nezavin ě ná pracovní neschopnost, t ě hotenství, mate ř ská dovolená) a jen ze zákonem uznaných d ů vod ů (nap ř. ruší-li se zam ě stnavatel, stane-li se zam ě stnanec nadbyte č ným, dlouhodob ě pracovn ě dlouhodob ě nezp ů sobilým ze zdravotních d ů vod ů nebo nemá-li dlouhodob ě dobré pracovní výsledky č i záva ž n ě nebo opakovan ě poruší pracovní káze ň ).

10 Okam ž ité zrušení Okam ž it ě, tzn. ke dni zrušení, m ůž e zam ě stnavatel zrušit pracovní pom ě r jen tehdy, kdy ž zam ě stnanec:  je odsouzen za úmyslný trestný č in na dobu delší ne ž jeden rok (p ů l roku, kdy ž jej spáchal v souvislosti s pracovním pom ě rem) nebo  zvláš ť hrub ě poruší pracovní káze ň Zam ě stnanec pak pouze tehdy, kdy ž :  nedostane mzdu č i plat do patnácti dn ů od data splatnosti nebo  na základ ě léka ř ského posudku nem ůž e vykonávat jeho zdraví ohro ž ující práci a zam ě stnavatel mu neumo ž ní p ř ejít na jinou práci

11 Práce konané mimo pracovní pom ě r Dohoda o provedení práce  je uzavírána s fyzickou osobou, jestli ž e p ř edpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není v ě tší ne ž 300 hodin ro č n ě  tuto dohodu lze sjednat pouze písemn ě  z odm ě ny se nesrá ž í zdravotní ani sociální pojišt ě ní. Sociální a zdravotní pojišt ě ní zam ě stnavatel neplatí, brigádník nemá tedy nárok na nemocenskou s výjimkou student ů, kte ř í jsou pojišt ě ni státem.  tento pracovn ě právní vztah zaniká provedením práce.

12 Dohoda o pracovní č innosti  musí zam ě stnavatel uzav ř ít, jde-li o pracovní č innost vykonávanou v rozsahu v ě tším ne ž 100 hodin ro č n ě, ale m ůž e být uzav ř ena i na rozsah menší  lze ji uzav ř ít i na dobu neur č itou  dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedena mzda, jinak je neplatná  výpov ě dní doba je 15-denní. Lze sjednat nárok na dovolenou  Odm ě na za dohodu o pracovní č innosti podléhá v plném rozsahu jak dani z p ř íjmu, tak zdravotnímu i sociálnímu pojišt ě ní. Sociální a zdravotní pojišt ě ní platí zam ě stnavatel, nárok na nemocenskou vzniká hned první den. Pojišt ě ní se neplatí pouze v p ř ípad ě, ž e brigádník nepracuje více ne ž sedm dní za sebou a nevyd ě lá si více ne ž 400 K č.

13 D ě kuji za pozornost!

14 ZDROJE  RYSKA, R., PUŠKINOVÁ, M., Právo pro střední školy. 2. vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2013. ISBN 978- 80-87204-76-4  JUDR. HRADIL, P., Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy. Zlín: KODIAK print s. r..o., 2013. IČ 60708750  CODEXIS, právní informační systém. ATLAS, consulting spol., s. r. o., legislativa České republiky  Aktuální zn ě ní zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

15 ZDROJE  https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 GcQNW- HJJXbvBDqMPiwjQ47iz3VZsjaI71yYZld r3ErdyuMAA0Mryg (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 GcQNW- HJJXbvBDqMPiwjQ47iz3VZsjaI71yYZld r3ErdyuMAA0Mryg https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 GcQNW- HJJXbvBDqMPiwjQ47iz3VZsjaI71yYZld r3ErdyuMAA0Mryg  https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 GcRnQoyG3MQJeG5VSjcDPrAoth1WJ Uk4x67EYIHb5gBbSY5MrDUw (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 GcRnQoyG3MQJeG5VSjcDPrAoth1WJ Uk4x67EYIHb5gBbSY5MrDUw https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 GcRnQoyG3MQJeG5VSjcDPrAoth1WJ Uk4x67EYIHb5gBbSY5MrDUw


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B157_Skončení_pracovního_poměru AutorIng. Věra Štverková."

Podobné prezentace


Reklamy Google