Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 4. března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 4. března 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 4. března 2013

2 1. Pojem rozpočtového práva 2. Systém rozpočtového práva 3. Postavení rozpočtového práva v systému práva 4. Prameny rozpočtového práva 5. Zásady rozpočtového práva Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  soubor právních norem, které upravují soustavu veřejných rozpočtů, obsah veřejných rozpočtů, fondovní hospodaření, rozpočtový proces a vztahy vznikající při tvorbě, rozdělování a používání peněžní masy v těchto veřejných rozpočtech  rozpočtové právo ◦ v užším smyslu ◦ v širším smyslu Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4  část obecná ◦ pojetí, pojem a systém rozpočtového práva ◦ postavení rozpočtového práva v systému práva ◦ prameny rozpočtového práva ◦ rozpočtové zásady ◦ subjekty, předmět a obsah rozpočtového práva ◦ subjekty, předmět a obsah rozpočtověprávních vztahů ◦ rozpočtověprávní instituty  část zvláštní ◦ rozpočtová soustava ◦ obsah veřejných rozpočtů ◦ fondy ◦ rozpočtový proces Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5 A. vztah k ostatním pododvětvím finančního práva B. vztah k ostatním právním odvětvím C. mezinárodní právo D. právo Evropské unie Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6  daňové právo (právo daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění)  úvěrové právo  měnové a devizové právo Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  ústavní právo  správní právo  trestní právo  právo sociálního zabezpečení  právo životního prostředí  soukromoprávní obory Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8  trestné činy na příjmové stránce veřejných rozpočtů ◦ § 240 ◦ § 241 a 242 ◦ § 243 ◦ § 244 ◦ § 245 ◦ § 246  trestné činy na výdajové stránce veřejných rozpočtů ◦ § 210 ◦ § 211 ◦ § 212 ◦ § 260 ◦ § 331 ◦ § 332 ◦ § 333 Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9 (1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. (3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10 Rozsudkem Okresního soudu v Děčíně ze dne 23. 3. 2001, sp. zn. 4 T 211/2000, byl stěžovatel shledán vinným ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 trestního zákona a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 9 (devíti) měsíců, s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) roků. Trestného činu se dle výroku rozsudku dopustil zejména tím, že Finančnímu úřadu v Děčíně nepodal daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí, přestože byl tímto úřadem několikrát k zaplacení vyzván. Tímto zkrátil daň z převodu nemovitostí ve výši 55 490,-- Kč ke škodě České republiky, tedy ve větším rozsahu zkrátil daň. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11 Soudy v daném případě aplikovaly skutkovou podstatu formalisticky. Ustanovení § 148 odst. 1 tr. zákona chrání jako právní statek zájem státu na správném vyměření daně, poplatku a jiné povinné platby. Zkrácením daně nebo jiné povinné platby však není její pouhé neodvedení, byla-li příslušná platba správně vypočtena, přiznána nebo vyměřena, pokud nebyla zatajena skutečnost, odůvodňující vznik daňové aj. povinnosti. Zkrácením rovněž není pouhé nezaplacení daně včas, pokud její výše nebyla zkrácena úmyslným jednáním či opomenutím obviněného. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12 Ústavní soud při shrnutí výše uvedených skutečností shledal, že ze strany obou soudů byl porušen čl. 8 odst. 2 Listiny, podle kterého, mimo jiné, nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. V daném případě byl stěžovatel trestně stíhán a odsouzen pro čin, jehož trestnost však zákon nepředvídá, a v tom spatřuje Ústavní soud zásah do jeho základního práva chráněného čl. 8 odst. 2 Listiny. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13  Výkladové pravidlo uvedené v § 138 odst. 1 tr. zákoníku nelze přímo použít na výklad znaku „větší rozsah“ u trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku. Naproti tomu jiná hlediska než finanční zde nemají žádný význam, takže uvedený znak je nutné vykládat tak, že se jedná o částku nejméně ve výši 50 000,- Kč. Rozsah zkrácení odpovídající alespoň této částce přitom musí soud vyjádřit v popisu skutku a tento závěr je třeba opřít o odpovídající důkazy. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14 (1) Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15 Trestní odpovědnost za trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241) zaniká, jestliže pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16 Ustanovení § 147 s 148 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, definuje typově shodnou trestnou činnost směřující proti daňové povinnosti (neodvedení § 147 a zkrácení § 148). Ústavní soud přitom považuje pojem "neodvedení" za terminologicky významnější zásah do chráněného zájmu státu. Tomuto pojmu je v ustanovení § 147a trestního zákona poskytnuta přesně definovaná lhůta pro uplatnění účinné lítosti, poskytující možnost projevit ji kdykoliv až do okamžiku než nalézací soud vyhlásí rozsudek. Naopak terminologicky užšímu pojmu "zkrácení" je poskytnuta pouze obecná ochrana, upravená v § 66 trestního zákona, v níž není lhůta pro projevení účinné lítosti stanovena. Ústavní soud proto považuje za nepřípustné, aby soudy posuzovaly lhůty k uplatnění účinné lítosti pro obdobnou trestnou činnost tak rozdílné. Tedy, aby lhůta zjištěná interpretací obecného ustanovení byla nepoměrně kratší než lhůta stanovená zákonem pro jednání, jehož dopad je závažnější. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17 Nejvyšší soud je přesvědčen, že nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 3093/08, jímž Ústavní soud „usměrnil“ právní názory, které byly vyjádřeny v judikatuře Nejvyššího soudu při výkladu znaku „dobrovolnosti jednání“ u účinné lítosti ve smyslu § 66 TZ (ve znění účinném do 31. 12. 2009, od 1. 1. 2010 ve smyslu § 33 TZ), nelze chápat tak, že by jím Ústavní soud zamýšlel zásadním způsobem změnit nebo zrelativizovat teze a judikaturu, na nichž byl založen výklad citovaného ustanovení. V případech, kdy není dostatečně zřejmé, zda a kdy byl pachatel seznámen s výsledky daňové kontroly a jaké k nim zaujal stanovisko, nelze učinit jednoznačný závěr o znaku „dobrovolnosti jednání“ ve smyslu § 66 TZ (ve znění účinném do 31. 12. 2009, od 1. 1. 2010 ve smyslu § 33 TZ. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18 O účinnou lítost podle § 66 tr. zák. u trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 tr. zák. se jedná v případě, že pachatel napravil škodlivý následek citovaného trestného činu dříve, než u něho byla správcem daně ohledně konkrétní daňové povinnosti zahájena daňová kontrola. V době zahájení daňové kontroly jsou totiž prováděny již takové úkony, jimiž mají být prokázány skutečnosti svědčící o zkrácení daně, tedy v konečném důsledku o tom, že byl spáchán trestný čin. Proto pachatel, který dodatečně splní svou daňovou povinnost až v důsledku výsledků daňové kontroly (byť ještě před zahájením trestního stíhání), nejedná dobrovolně o své vlastní vůli, ale již pod hrozbou zcela bezprostředně hrozícího trestního stíhání, neboť v té době je již zcela zřejmé, že byl spáchán trestný čin. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19  návrh na zrušení § 147 a 147a trestního zákona  důvod návrhu ◦ rozpor s čl. 8 odst. 2 Listiny ◦ čl. 11 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20 Logický výklad jednoznačně vylučuje trestní postih zaměstnavatele za neodvedení daně či dávky, které je povinen odvádět sám za sebe. Ustanovení § 147 trestního zákona je koncipováno tak, že trestným může být pouze jednání někoho, kdo má zákonem určenou povinnost k odvodu dávek za jinou osobu. Poté výrazem "za poplatníka odvést daň..." nemůže být míněna dávka, k jejímuž odvedení plátce nemá sám povinnost. Pokud jde o ústavnost ustanovení § 147 trestního zákona a §147a trestního zákona, je třeba dojít k závěru, že tato ustanovení jsou v souladu s čl. 8 odst. 2 věty druhé Listiny základních práv a svobod, čl. 11 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jakož i s čl. 1 Ústavy ČR. Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21  soubor rozpočtověprávních norem a ustanovení deklarujících určité skutečnosti a stanovujících určitá pravidla  rozpočtověprávní normy ◦ klasické ◦ specifické Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

22 I. ústavní základy ◦ čl. 42, 33, 97 a 101 Ústavy ◦ čl. 11 odst. 5 Listiny II. mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie III. zákony IV. nařízení V. vyhlášky Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23  smlouvy o zamezení dvojího zdanění  Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii  Smlouva o fungování Evropské unie ◦ čl. 310-325 ◦ čl. 126 ◦ čl. 107-109 ◦ čl. 110-113 ◦ čl. 30-32  sekundární předpisy Evropské unie ◦ 2002/1605/ES, Euratom ◦ 2007/436/ES, Euratom Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

24  218/2000 Sb.  250/2000 Sb.  243/2000 Sb.  504/2012 Sb.  státní fondy  další zákony – 219/2000 Sb., 420/2002 Sb., 320/2001 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb. … Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24

25 1. zásada každoročního sestavování a schvalování veřejných rozpočtů 2. zásada včasnosti veřejných rozpočtů 3. zásada časového ohraničení veřejných rozpočtů 4. zásada reálnosti a pravdivosti veřejných rozpočtů 5. zásada úplnosti veřejných rozpočtů 6. zásada jednotnosti veřejných rozpočtů 7. zásada přehlednosti veřejných rozpočtů 8. zásada neúčelovosti příjmů a účelovosti výdajů veřejných rozpočtů Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25

26 9. zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů 10. zásada veřejnosti (finanční publicity) veřejných rozpočtů 11. zásada sestavování veřejných rozpočtů jako brutto (hrubých) rozpočtů 12. zásada efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů 13. zásada přednosti výdajů před příjmy 14. zásada omezení přesunů ve veřejných rozpočtech a úhrady potřeb v těchto rozpočtech nezajištěných 15. zásada zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a jiných opatření Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26

27 Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27

28 Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28

29 Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29

30 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 Obecná část rozpočtového práva I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 4. března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google