Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CH11 - Chemická termodynamika Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CH11 - Chemická termodynamika Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 CH11 - Chemická termodynamika Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

2 Termodynamika zabývá se změnami energie v průběhu chemického děje zabývá se vztahy mezi tepelnou energií a jinými formami energie a je důležitá pro popis chemické rovnováhy

3 Soustava je část prostoru s jeho hmotnou náplní, která je od okolí oddělena skutečnými nebo myšlenými stěnami – otevřená – umožňuje výměnu energie i hmoty s okolím – uzavřená – uvolňuje pouze energii, ale hmotu ne – izolovaná – nepropustná pro hmotu i energii

4 obr. č. 1 Příklady soustav

5 Stavové veličiny slouží k popisu momentálního stavu soustavy jsou závislé na počátečním a konečném stavu soustavy, ne na cestě, kterou soustava prošla – extenzivní – jsou závislé na velikosti systému (soustavy) - např. hmotnost (m), objem (V), látkové množství (n) – intenzivní – neměnné s velikostí systému - např. tlak (p), hustota (ρ), teplota (t)

6 Chemické děje podle podmínek Izobarický – probíhá-li reakce za konstantního tlaku Izochorický - probíhá-li za konstantního objemu Izotermický – probíhá-li reakce za konstantní teploty Adiabatický- soustava je tepelně izolovaná U chemických reakcí je snaha o konstantnost jedné z veličin

7 Termodynamický děj přechod z jednoho stavu soustavy do druhého – vratný (reverzibilní) – malé změny, lze zastavit a vrátit – nevratný (ireverzibilní) – probíhají samovolně bez dodání energie

8 Entalpie – H je extenzivní stavová funkce, tzn. její změna závisí na počátečním a konečném stavu absolutní hodnotu nejde změřit, lze určit její relativní hodnotu vztaženou na standardní stav soustavy vyjadřuje tepelnou energii uloženou v termodynamickém systému ΔH = H 2 - H 1 ( produkty – reaktanty)

9 Reakční teplo (Q m ) je to množství tepla, které si soustava v rozsahu 1 molu, vymění s okolím (kJ/mol) probíhá-li reakce za konstantního tlaku (izobarický děj), pak Q m se rovná zvýšení enthalpie soustavy ΔH ΔQ m =ΔH

10 Grafické vyjádření EXOTERMICKÁ REAKCE ENDOTERMICKÁ REAKCE reakční změna Entalpie produkty reaktanty ΔH<0 ΔH>0

11 Termodynamické reakce Exotermická reakce - je reakce, při níž se teplo uvolňuje a je předáno do okolí ΔH<0 často doprovázeno hořením 2H 2 (g) + O 2 (g) → 2 H 2 O (g) ΔH o 298 = -483,6 kJ/mol Endotermická reakce – je reakce, při níž se teplo spotřebovává ΔH>0 2 H 2 O(g) → 2H 2 (g) + O 2 (g) ΔH o 298 = 483,6 kJ/mol

12 Úkol S využitím webových stránek 1)http://www.youtube.com/watch?v=GZlsOIUKif4http://www.youtube.com/watch?v=GZlsOIUKif4 2)http://www.youtube.com/watch?v=DkjAf7oizcwhttp://www.youtube.com/watch?v=DkjAf7oizcw 3)http://www.youtube.com/watch?v=ps1K7OGDX-chttp://www.youtube.com/watch?v=ps1K7OGDX-c 4)http://www.youtube.com/watch?v=UgojW8iwLuQhttp://www.youtube.com/watch?v=UgojW8iwLuQ zhlédni uvedená videa chemických pokusů 1) – 4) probíhající děje zapiš chemickými rovnicemi vysvětli, proč převažuje v uvedených pokusech jeden z typů reakcí

13 Kontrolní úlohy 1.Vysvětli pojem otevřená soustava. 2.Vysvětli pojem uzavřená soustava. 3.Co popisují stavové veličiny 4.Co je extenzivní veličina. 5.Co je intenzivní veličina. 6.Za jakých podmínek probíhá izobarický děj? 7.Za jakých podmínek probíhá izotermický děj? 8.Definuj entalpii. 9.Definuj reakční teplo. 10.Graficky znázorni změnu entalpie endotermické reakce. 11.Graficky znázorni změnu entalpie exotermické reakce.

14 Termochemie obor termodynamiky, se zabývá výměnou tepla mezi soustavou a okolím v rovnicích vyjadřujeme skupenství všech látek, protož jsou spojeny s výměnou tepla teplo, které se při reakci uvolňuje nebo spotřebuje, závisí na: 1) druhu reaktantů a produktů 2) množství a skupenství reagujících látek 3) způsobu, jakým reakce probíhá s = solidus = pevný l = liquidus = kapalný g = gasseus = plynný aq = aqatic = vodný roztok

15 Standardní reakční teplo ΔH° 298 reakční teplo reakcí probíhající za standardních podmínek: T = 298,15 K = 25 °C, p = 101,325 kPa normální podmínky: t = 0°C = 273,15K p = 101,325 kPa

16 Termochemické zákony 1. Termochemický zákon (Lavoisierův - Laplaceův) hodnota reakčního tepla přímé a zpětné reakce je stejná, liší se pouze znaménkem CO (g) + H 2 O (g) → CO 2 (g) + H 2 (g) ΔH° 298 = -39,1 kJ/mol CO 2 (g) + H 2 (g) → CO (g) + H 2 O (g) ΔH° 298 = 39,1 kJ/mol obr. č. 3 Pierre S. Laplace (1749 - 1827) obr. č. 2 Antoine L. Lavoisier (1743 - 1794)

17 2. Termochemický zákon (Hessův) výsledné reakční teplo reakce nezávisí na průběhu reakce, ale jen na počátečním a konečném stavu celkový tepelný efekt chemické reakce je stejný pro všechny cesty od výchozích látek k produktům I. Sn (s) + 2Cl 2 (g) → SnCl 4 (l) ΔH° 298 = -544,6 kJ/mol II. Sn (s) + Cl 2 (g) → SnCl 2 (s) ΔH° 298 = -349,0 kJ/mol III. SnCl 2 (s) + Cl 2 (g) → SnCl 4 (l) ΔH° 298 = -195,6 kJ/mol – 544,6 kJ/mol obr. č. 4 Germain Henri Hess (1802 - 1850)

18 2. termochemický zákon Využití: u vícestupňových reakcí – celkové tepelné zabarvení vícestupňové reakce je dáno součtem reakčních tepel všech dílčích reakcí I. = II. + III. u reakcí, jejichž tepelné zabarvení není přístupné přímému měření nebo je toto měření obtížné

19 Výpočet reakčního tepla pomocí veličin, které najdeme je v tabulkách Standardní slučovací teplo (sloučeniny) je reakční teplo reakce, při níž z prvků vznikne 1 mol sloučeniny reaktanty i produkty musí být ve standardním stavu (pouze pro anorganické sloučeniny) kJ. mol¯¹ (ΔH°) slučovací prvků = 0 ΔH° 298 = Σ (ΔH°) sluč. P - Σ (ΔH°) sluč.R

20 Výpočet reakčního tepla Standardní spalné teplo (sloučeniny) je reakční teplo reakce, při níž 1 mol sloučeniny je spálen v nadbytku O 2 reaktanty i produkty musí být ve standardním stavu kJ. mol¯¹ (ΔH°) spalné prvků ≠ 0 ΔH° 298 = Σ (ΔH°) spal.R - Σ (ΔH°) spal.P

21 Výpočet reakčního tepla Z vazebných energií - energie se uvolňuje při vzniku chemické vazby - při štěpení chemické vazby je třeba energii dodat Zadání: Rozhodněte, zda reakce vodíku s chlorem je exotermická či endotermická. H 2 (g) + Cl 2 (g) → 2 HCl (g) Ev (H-H)= 436 KJ/mol Ev (Cl-Cl)= 151 KJ/mol Ev (H-Cl)= 298 KJ/mol Řešení: L.: 436 + 151= 587 kJ/mol P.: 2 (298)= 596 kJ/mol ΔH° 298 = 587 KJ/mol - 596 KJ/mol ΔH° 298 = -9KJ/mol...... REAKCE JE EXOTERMICKÁ

22 Kontrolní úlohy 1.Čím se zabývá termochemie? 2.Jak definujeme reakční teplo? 3.Jak jsou definovány standardní podmínky? 4.Jak dělíme termochemické reakce? 5.Kolik existuje termochemických zákonů? 6.Kdo jsou autoři těchto zákonů? 7.Jaké je znění těchto zákonů? 8.Kterými způsoby lze vypočíst reakční teplo?

23 Příklad č. 1 Sirouhlík je možné připravit reakcí methanu se sírou. Vypočtěte reakční teplo reakce, jestliže znáte standardní slučovací teplo výchozích látek a produktů : CH 4 (g) = - 74,8 kJ/mol CS 2 (l) = 89,7 kJ/mol H 2 S (g) = - 20,6 kJ/mol ΔH° 298 = Σ (ΔH°) sluč. P - Σ (ΔH°) sluč.R CH 4 (g) + 4S (s) → CS 2 (l) + 2 H 2 S (g) ΔH° 298 = 1. mol. (89,7 kJ/mol) + 2. mol. (- 20,6 kJ/mol) - 1. mol. (- 74,8 kJ/mol) ΔH° 298 = 123,3kJ/mol Reakční teplo reakce je 123,3 kJ/mol. Reakce je endotermická.

24 Příklad č. 2 Reakcí benzenu s vodíkem vzniká cyklohexan. Vypočtěte reakční teplo této reakce (za standardních podmínek), jsou-li známá standartní spalná tepla výchozích látek a produktů: C 6 H 6 (l) = - 3 268 kJ/mol H 2 (g) = - 286 kJ/mol C 6 H 12 (l) = - 3 920 kJ/mol C 6 H 6 (l) + 3 H 2 (g) → C 6 H 12 (l) ΔH° 298 = 1. mol. (-3 268 kJ/mol) + 3. mol. (- 286 kJ/mol) – 1. mol. (-3 920 kJ/mol) ΔH° 298 = Σ (ΔH°) spal.R - Σ (ΔH°) spal.P ΔH° 298 = - 206 kJ/mol Reakční teplo reakce je – 206 kJ/mol. Reakce je exotermní.

25 Příklad č.3 Vypočti reakční teplo a urči tepelné zabarvení reakce ΔH° 298 (1) N 2 (g) + 2 O 2 (g) → 2 NO 2 (g), je-li dáno: ΔH° 298 (1) = ΔH° 298 (2) + ΔH° 298 (3) ΔH° 298 (1) = 180 + (- 114,1) ΔH° 298 (1) = 66 kJ/mol Reakce je endotermická N 2 (g) + O 2 (g) → 2 NO(g) ΔH° 298 (2) = 180 kJ/mol 2 NO(g) + O 2 (g) → 2 NO 2 (g) ΔH° 298 (3) = - 114,1 kJ/mol N 2 (g) + O 2 (g) → 2 NO(g) 2 NO(g) + O 2 (g) → 2 NO 2 (g) N 2 (g) + 2 O 2 (g) → 2 NO 2 (g)

26 Použité informační zdroje Obrázky [1][online]. [cit. 2012-09-20]. Dostupné z http://fikus.omska.cz/~bojkovsm/termodynamika/zakladni_pojmy.html http://fikus.omska.cz/~bojkovsm/termodynamika/zakladni_pojmy.html [2] [online]. [cit. 2012-09-20]. Dostupné z http://chemistry.about.com/od/novemberinscience/tp/november30history.htm http://chemistry.about.com/od/novemberinscience/tp/november30history.htm [3] [online]. [cit. 2012-09-20]. Dostupné z http://chemistry.about.com/od/novemberinscience/tp/november30history.htm http://chemistry.about.com/od/novemberinscience/tp/november30history.htm [4] [online]. [cit. 2012-09-20]. Dostupné z http://chemistry.about.com/od/novemberinscience/tp/november30history.htm http://chemistry.about.com/od/novemberinscience/tp/november30history.htm Literatura MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-055-5. BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj z chemie. Brno: Didaktis, 2002. ISBN 80-86285-56-1.

27 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "CH11 - Chemická termodynamika Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google