Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICOLLE 2013 Profesní vzdělávání v ČR Petr BANNERT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICOLLE 2013 Profesní vzdělávání v ČR Petr BANNERT"— Transkript prezentace:

1 ICOLLE 2013 Profesní vzdělávání v ČR Petr BANNERT
Křtiny 17. září 2013

2 Střední vzdělávání

3 Vývoj struktury žáků ve středních školách

4 Vývoj podílu nezaměstnaných čerstvých absolventů středních a vyšších odborných škol podle skupin oborů vzdělání ( )

5 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání na středních školách
Nedostatečný počet absolventů technických, učňovských a přírodovědných oborů Klesající kvalita a připravenost absolventů na výkon jejich profese

6 Důvody nedostatku absolventů technických oborů vzdělání
Demografický vývoj Oborová struktura středních škol neodpovídá požadavkům trhu práce (od 90. let stoupal podíl oborů v oblasti služeb na úkor technických oborů) 20 až 40 % absolventů technických oborů vzdělání odchází pracovat do zcela jiného oboru, než pro který se vzdělávalo

7 Struktura nezaměstnaných absolventů

8 Počty žáků v technických a přírodovědných oborech => porovnání se zahraničím

9 Postoj Evropské unie k oblasti vzdělávání a odborné přípravy
Rada Evropské unie přijala na svém zasedání v únoru t.r. v Bruselu tyto závěry: Vzdělávání musí být cíleně zaměřováno na rozvoj důležitých přenositelných dovedností Odborné vzdělávání musí být modernizováno Je důležité zajistit vysokou kvalitu v odborném vzdělávání: ve spolupráci se sociálními partnery v souladu národními a regionálními strategiemi

10 Podpora odborného vzdělávání
Současnost: IPn POSPOLU IPo Rozvoj tech. a přírodovědného vzdělávání na SŠ NOPOV – Nová opatření na podporu odborného vzdělávání, tzv. „Akční plán odborného vzdělávání 2013“ (leden 2013) Budoucnost: Strategie 2020 DZ OPVVV (2014 – 2020)

11 Vyšší odborné vzdělávání

12 Postoj Evropské unie k oblasti vzdělávání a odborné přípravy
uznání dosaženého vzdělání absolventa/studenta VOŠ je v kompetenci VŠ – nutné vytvoření jasných pravidel pro uznávání výsledků předchozího vzdělávání (včetně VOŠ) včetně využití úpravy pravidel financování. posilování transparentnosti dosaženého vzdělání prostřednictvím kreditů ECTS příp. popisu vzdělávacích programů prostřednictvím výstupů z učení. Strategie MŠMT 2020: posilování stability VOŠ zlepšování interakce mezi existujícími částmi systému dílčí úpravy směřující k lepší integraci tohoto sektoru do vzdělávací soustavy posilování profesně orientovaného terciárního vzdělávání

13 Další vzdělávání

14 Současnost v ČR Snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání: hrozba uzavírání některých oborů, slučování škol Nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména v technických oborech Stále nízké zapojení dospělých do dalšího vzdělávání Veřejnost ČR není systematicky informována ani motivována k DV

15 Participace na DV v letech 2007 a 2011 (AES)
AES – Adult Education Survey

16 Strategie CŽU – strategické směry v oblasti DV
Stimulovat poptávku po DV Nastavit systém uznávání různých vzdělávacích cest k získání kvalifikace Sladit nabídku vzdělávání s potřebami trhu práce Rozšířit nabídku DV a zajistit jeho dostupnost Zvýšit úroveň podnikového vzdělávání Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání Rozvíjet oblast poradenství Strategie celoživotního učení.

17 Přehled systémových projektů DV v rámci OP VK
Běžící projekty NSK 2 - Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací UNIV 3 - Podpora procesů uznávání Právě skončené projekty KONCEPT - Koncepce dalšího vzdělávání UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního učení Univ mil. ( ) - Projekt UNIV 3 podporuje nabídku DV, zejména rekvalifikací a proces uznávání výsledků předchozího učení tvorbou programů DV podle standardů NSK, ověřováním procesů uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb a modernizací procesu akreditací rekvalifikací. NSK 2 – 600 mil. ( – ) – Rozvoj a implementace NSK. Hlavním cílem projektu je doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace v závislosti na poptávce trhu práce. Součástí projektu je nejen vybudování soustavy kvalifikačních a hodnotících standardů, ale i vytvoření podpůrných nástrojů pro široké využití celé NSK. Koncept – 70 mil. ( – ) Projekt navrhl systémové mechanismy pro oblast dalšího vzdělávání, které umožní zkvalitnění systému DV. Týká se např. zajištění kvality DV, podpory DV, informačního a poradenského systému, sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, stimulace poptávky po dalším vzdělávání nebo podpory zvyšování úrovně vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků. Výstupy by měly být implementovány za pomoci připravovaných OP VVV (částečně, pouze propojení PV a DV) a především OP Z (MPSV). UNIV 2 Kraje – 300 mil. ( – ) Projekt pracoval s 325 školami ve 13. krajích ČR – mimo Prahy - (průměrně s 25 školami v kraji) a měl za cíl vytvořit z každé zapojené školy centrum celoživotního učení, které bude poskytovat i vzdělávací služby dospělým. Proškolením pedagogických pracovníků pro práci s dospělými a tvorbou vzdělávacích programů pro oblast DV.

18 NSK 2 - Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací
Doba realizace – NSK je veřejně přístupný registr všech kvalifikací uznávaných na území České republiky. NSK definuje požadavky na  odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Hlavním cílem projektu NSK 2 je doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace v závislosti na poptávce trhu práce. Součástí projektu je vybudování soustavy kvalifikačních a hodnotících standardů, ale i vytvoření podpůrných nástrojů pro široké využití celé NSK. NSK představuje základní systémový rámec pro oblast dalšího vzdělávání a pro oblast uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. NSK je veřejně přístupný registr všech kvalifikací uznávaných na území České republiky. Národní soustava kvalifikací popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí  pracovní činnosti. Je to státem garantovaný  celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v  rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na  odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich  získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a  zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi  stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. Standardy NSK jsou tvořeny v rámci IPn NSK2 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Velká část aktivně činného obyvatelstva nepracuje v oboru, který vystudovali. Přesto jsou v mnoha případech profesionály s mnohaletou praxí v jiném oboru, ale nemají na to formální doklad o vzdělání. To zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Národní soustava kvalifikací umožňují. Jednotlivé profesní kvalifikace jsou do Národní soustavy kvalifikací odvozovány z reálných potřeb trhu práce. Standardy aktuálně připravuje 29 sektorových rad.

19 Národní soustava kvalifikací - NSK
Aktuální data NSK (červenec 2013) Počet profesních kvalifikací v gesci - 447 Počet autorizovaných osob - 676 Počet autorizací PK Počet realizovaných zkoušek cca 1,33% ekonomicky aktivní populace ČR již absolvovalo zkoušku PK Celkově má být v NSK (do 2015) vytvořeno cca 1100 profesních kvalifikací (dále jen PK). V současné době se implementuje Informačního systému pro kvalifikace a autorizace (ISKA) – již je funkční klient pro autorizující orgány, ve zkušebním provozu je již též klient pro autorizované osoby ISKA bude po svém spuštění hlavní komunikační platformou pro vzájemnou komunikaci mezi autorizujícími orgány a autorizovanými osobami, bude zajišťovat evidenci a zveřejňování informací o jednotlivých procesech, archivovat povinně evidované údaje a umožňovat komunikaci mezi subjekty, včetně podpory řízení procesů a kontroly. Dále bude zajišťovat služby a informační podporu pro autorizované osoby na celém území ČR. Oborové skupiny - cílem je posuzovat celkovou strukturu kvalifikací (a jejich sestav jako "předobrazů" oborů vzdělání) a identifikovat mezery a nevyváženosti v této struktuře. Výhled NSK Do konce projektu bude ještě vytvořeno cca 600 PK Implementace Informačního systému pro kvalifikace a autorizace (ISKA) Zapojení oborových skupin do tvorby NSK

20 UNIV 2 Kraje Proměna SŠ a VOŠ v centra celoživotního učení (školy jako centra CŽU poskytující počáteční i další vzdělávání) 325 zapojených škol 2 911 připravených lektorů DV 979 připravených programů DV 505 ověřených programů DV podle NSK 13 vytvořených sítí škol

21 KONCEPT - Koncepce dalšího vzdělávání
Komplexní koncepční studie „ Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“. Slaďování vzdělávací nabídky s trhem práce. Kvalita DV - Návrh systému ratingu vzdělávacích institucí. Monitoring DV (webové stránky poskytující aktuální informace o stavu a vývoji DV). Publikace „Kuchařka marketingu“, e-learningový program „Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce“ Podpora vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků.

22 Akreditace rekvalifikačních programů
Provazování rekvalifikací s profesními kvalifikacemi v NSK (na základě § 3 vyhl. č. 176/2009 Sb.) V letošním roce bylo zatím přijato 1250 žádostí o akreditaci pro pracovní činnosti, z čehož více jak 50% směřuje k profesním kvalifikacím Zkontrolováno 80 vzdělávacích zařízení (300 rekvalifikačních programů) Právě probíhá Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2012 V rámci projektu UNIV 3 se připravuje elektronický systém pro podávání žádostí, který by měl být spuštěn v roce 2015 Plánuje se modularizace rekvalifikací Školy mohou v rámci oboru vzdělání nebo akreditovaného studijního programu realizovat rekvalifikace bez akreditace MŠMT k pořádání rekvalifikačních programů (na základě § 108, odst. 2, písm. c) zák. č /2004 Sb.) Akreditace pro rekvalifikační programy jsou udělovány na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. V § 3 vyhlášky je uvedeno, že „je-li závěrečná zkouška stanovena jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu (např. zák. č. 179/2006 Sb.), koná se závěrečná zkouška podle ustanovení tohoto právního předpisu.“ V letošním roce bylo přijato ve správním řízení 1250 žádostí pro pracovní činnosti, z čehož více než 800 jich bylo vyřízeno jako udělené akreditace k pořádání rekvalifikačních programů. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2012 je zpracováno se spolupráci s NÚVem. Cílem šetření je zmapovat situaci a potřeby na trhu práce v oblasti vzdělávání, jak u akreditovaných vzdělávacích zařízení, tak u těch, kteří pořádání kurzy bez akreditace MŠMT, včetně škol. V rámci elektronického systému pro rekvalifikace jsou chystány změny v podávání žádostí, vyřizování, posuzování členy komise i vzájemné provázanosti s dalším registry (např. Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík), včetně vzájemné propojenosti s Databází udělených akreditací MŠMT. Školy mohou v rámci oboru vzdělání nebo akreditovaného studijního programu realizovat rekvalifikace bez akreditace MŠMT k pořádání rekvalifikačních programů (na základě § 108, odst. 2, písm. c) zák. č. 435/2004 Sb.). Pokud chtějí realizovat rekvalifikace mimo obor/studijní program, je potřeba, aby si podaly standardní žádost o akreditaci se všemi náležitostmi.

23 Děkuji Vám za pozornost
Petr BANNERT pověřen zastupováním ředitele odboru vzdělávání vedoucí oddělení středního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 Praha 1 tel.:  812 143 www:


Stáhnout ppt "ICOLLE 2013 Profesní vzdělávání v ČR Petr BANNERT"

Podobné prezentace


Reklamy Google