Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© eStat.cz Prezentace eStat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© eStat.cz Prezentace eStat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci."— Transkript prezentace:

1 © eStat.cz Prezentace eStat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci

2 © eStat.cz  Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený opis či kopii, dokument podepsaný úředně ověřeným podpisem)  Problém získat výpisy z rejstříků v elektronické podobě  Neefektivní komunikace mezi občany (podnikateli) a úřady, ale také mezi úřady navzájem (často nelze činit procesní úkony elektronicky).  Problémy s doručováním úředních písemností  Neefektivní správa dokumentů a nakládání s nimi Důvody vzniku předlohy

3 © eStat.cz  Zrovnoprávnění formy listinné s formou elektronickou  Přiblížení úřadu k občanovi (podnikateli) prostřednictvím elektronických nástrojů  Zefektivnění komunikace mezi občanem (podnikatelem) a úřadem  Zefektivnění vzájemné komunikace mezi úřady  Zefektivnění fungování úřadů zejm. nakládání s dokumenty Cíle předlohy

4 © eStat.cz  Autorizovaná konverze písemnosti  Legalizace uznávaného elektronického podpisu  Elektronická přepážka pro komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci  Elektronická spisová služba včetně elektronického spisu Instituty a nástroje

5 © eStat.cz  Obousměrná konverze dokumentů, tedy převod dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické a naopak  Přiznávají se zkonvertovanému dokumentu stejné právní účinky jakých požívá původní dokument, jedná se o určitou obdobu vidimace dokumentů (ověřené kopie)  Konverzi dokumentů provádějí na žádost notáři, krajské úřady a obecní úřady s matrikou a úřady městské části, které nevedou matriku, ale byla jim tato činnost svěřena statutem, magistráty statutárních měst či hlavního města Prahy  Každý úřad provádí konverzi pro výkon své působnosti - vedení spisů, vydávání výpisů, atd. Autorizovaná konverze písemnosti

6 © eStat.cz Autorizovanou konverzi nelze provést u:  u občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protest směnky  jsou-li v listině, která se konvertuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost  není-li z listiny, která se konvertuje, patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovanou listinu, výstup autorizované konverze do listinné podoby, opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu  byla-li vstupní písemnost, která se konvertuje podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo označena elektronickou značkou subjektu, který příslušnou datovou zprávu vydal a tento zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka byly neplatné v době, kdy byla vstupní konvertovaná písemnost vydána a jejich kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát byly zneplatněny  byla-li vstupní písemnost, která se konvertuje podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo označena elektronickou značkou subjektu, který příslušnou datovou zprávu vydal a následně byla tato datová zpráva změněna. Autorizovaná konverze písemnosti

7 © eStat.cz  Pokud některý úřad vydává výpisy z různých rejstříků a evidencí podle stávající legislativy pouze v listinné podobě a občan má zájem obdržet tento výpis v podobě elektronické, úřad mu vedle klasického výpisu vydá tento výpis i v podobě elektronické - příslušný úřad provede u výpisu z daného rejstříku na své náklady autorizovanou konverzi písemnosti do elektronické podoby. Autorizovaná konverze písemnosti

8 © eStat.cz  Ověření, že žadatel o provedení legalizace uznal uznávaný elektronický podpis, kterým je podepsána písemnost, za vlastní; obdoba úředně ověřeného podpisu na listině pro elektronický podpis  Faktické zrovnoprávnění uznávaného elektronického podpisu s podpisem holografickým  Elektronickou legalizaci provádí stejný okruh subjektů jako konverzi dokumentů prováděných na žádost. Legalizace uznávaného elektronického podpisu

9 © eStat.cz Elektronickou legalizaci nelze provést u:  jde-li o elektronickou legalizaci podpisu ověřující osoby, která elektronickou legalizaci provádí  jde-li o elektronickou legalizaci podpisu písemnosti, která neobsahuje žádný text  jde-li o elektronickou legalizaci podpisu písemnosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem jiného subjektu než podpisem žadatele  jde-li o elektronickou legalizaci podpisu písemnosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem, který byl platný v době provedení elektronické legalizace a jeho kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatněn a písemnost, na níž je elektronicky legalizovaný podpis, nebyla následně změněna. Legalizace uznávaného elektronického podpisu

10 © eStat.cz  Přepážka jejíž prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu, úřady přes tuto přepážku mohou doručovat své písemnosti příslušným adresátům, stejně jako mohou komunikovat mezi úřady samotnými.  Přepážka je založena na speciálních datových schránkách, které jsou přiděleny jednotlivým subjektům  Předloha počítá, že datové schránky by byly právnickým osobám a všem úřadům zřízeny obligatorně a fyzickým osobám fakultativně na žádost Elektronická přepážka pro komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci

11 © eStat.cz Datové schránky  identifikace schránek je založena na zvláštních bezvýznamových identifikátorech  přihlašování do schránky se provede kombinací zvláštního bezvýznamového identifikátoru schránky a PIN příslušného uživatele schránky (je-li více uživatelů příslušné schránky např. u právnických osob, má každý uživatel vlastní PIN, schránka tak rozpozná, kdo se do schránky přihlásil)  přihlašování do schránky nevyžaduje elektronický podpis (může však být použit, bude-li mít o to příslušný uživatel zájem, kvůli posílení bezpečnosti) a tak mohou schránky (např. jako doručovací adresa pro úřední písemnosti) používat i subjekty, které nejsou držiteli elektronického podpisu. Elektronická přepážka pro komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci

12 © eStat.cz Podání učiněné prostřednictvím elektronické přepážky  obsah podání učiněného prostřednictvím elektronické přepážky je strukturováno do podacího formuláře (výsledkem je vždy strukturovaný dokument, který lze bezproblémově evidovat a archivovat)  podací formulář, na kterém je zaznamenán obsah podání učiněného prostřednictvím elektronické přepážky, musí být označen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem uživatele, který činí podání  podání je učiněno, je-li tomu, kdo činí podání, zasláno oznámení o převzetí datové zprávy k dodání elektronickou přepážkou  stanoví-li zvláštní právní předpis, že podání lze učinit písemně, je tato forma splněna, je-li podání učiněno prostřednictvím elektronické přepážky Elektronická přepážka pro komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci

13 © eStat.cz Doručování písemností prostřednictvím elektronické přepážky  obsah písemnosti orgánu veřejné moci doručované prostřednictvím elektronické přepážky je strukturováno do doručovacího formuláře  doručovací formulář, na kterém je zaznamenán obsah písemnosti orgánu veřejné moci doručované prostřednictvím elektronické přepážky, musí být označen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem orgánu, který ji vyhotovil  písemnosti orgánů veřejné moci se považují za doručené třetím dnem od okamžiku, kdy bylo adresátovi zasláno elektronickou přepážkou oznámení o vložení datové zprávy do doručovacího oddílu datové schránky adresáta  stanoví-li zvláštní právní předpis, že písemnost orgánu veřejné moci se doručuje na adresu pro doručování, adresu trvalého pobytu, adresu bytu, adresu pracoviště, adresu kanceláře, adresu podnikání nebo adresu sídla, ale i do vlastních rukou, je tento způsob doručení splněn, je-li písemnost doručena adresátovi prostřednictvím elektronické přepážky Elektronická přepážka pro komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci

14 © eStat.cz  Předpoklad, že pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, budou spisové služby včetně spisů (umožní-li to povaha evidovaných dokumentů) vedeny elektronicky a uloženy v centrálním datovém skladu, zamezí se tak možnostem ztráty spisu, výrazně se tak zjednouší nakládání se spisem a jeho předávání, což povede k zefektivnění celého řízení  Spisy budou ve strukturované podobě  U všech dokumentů v listinné podobě bude provedena autorizovaná konverze písemnosti do elektronické podoby Spisová služba

15 © eStat.cz  Návrh zákona není absolutním vyřešením problémů s budováním eGovernmentu v ČR - pro dosažení ještě vyšší efektivity státu je potřeba také upravit výměnu dat mezi jednotlivými registry.  Předloha zákona je díky svým institutům a nástrojům logickým a systémovým předstupněm úplné elektronizace procesů v oblasti orgánů veřejné moci, jejímž vyvrcholením bude vytvoření registrů, jejichž data si bude možné plně vyměňovat elektronicky - samotná výměna dat mezi registry by bez předchozí implementace nástrojů a institutů uvedených v předloze mohla způsobit kolaps všech registrů a následné znehodnocení dat v nich obsažených. Co dál?


Stáhnout ppt "© eStat.cz Prezentace eStat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci."

Podobné prezentace


Reklamy Google