Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostředky právní ochrany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostředky právní ochrany"— Transkript prezentace:

1 Prostředky právní ochrany
Procesní právo Prostředky právní ochrany Mgr. Pavel Pražák

2 Soudní ochrana Monopol moci státu
Obecná soudní ochrana soukromých práv § 12 NOZ Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud. Pravomoc soudu § 7 o.s.ř. § 7 odst. 1: V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Soudní ochrana

3 Hlavní principy civilního řízení
Zásada dispoziční (x zás. oficiality) žalobce je pánem sporu – dispozice s předmětem řízení Zásada projednací (x zás. vyšetřovací) povinnost a břemeno tvrzení a důkazní Zásada volného hodnocení důkazů Zásada rovnosti účastníků Zásada ústnosti Zásada veřejnosti Hlavní principy civilního řízení

4 Žaloba – zahájení řízení = okamžik, kdy dojde soudu (vliv na promlčení)
Zjišťování podmínek řízení 5P: pravomoc, příslušnost, podmínky ř. (res iudicata, litispendence, proces. subjektivita…), plná moc, poplatek Platební rozkaz (při žalobě na peněžité plnění) Výzva k vyjádření (x § 114b o.s.ř.) Uznání DS Jednání (přednesy, dokazování, záv. návrhy, rozhodnutí) Opr. prostředek (koncentrace!) Stručný průběh civ. ř.

5 Správní ochrana soukromých práv
§ 129 odst. 1 zák. o el. komunikacích (ČTÚ) § 1 odst. 1 z. o finančním arbitrovi (pravomoc na výběr) Soudní ochrana v „plné jurisdikci“ § 244 odst. 1 o.s.ř. Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen „správní orgán“) podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení. Správní ochrana soukromých práv

6 Svémoc x svépomoc Eigenmacht x Selbsthilfe
Svépomoc je pomoc jednajícího sobě samému k tomu, nač má podle svého přesvědčení právo, a to vlastními silami a prostředky, tedy pomoc bez cizí účasti, zvláště bez účasti veřejné moci. Svémoc = svévole, libovůle a zejména nedovolené zmocnění se věci nebo práva, tedy použití vlastní moci k tomu, aby se jednající domohl něčeho, nač ani podle svého vědomí nemá právo. § 1006 NOZ držitel se smí svémocnému rušení vzepřít a věci, jež mu byla odňata, při rušebním činu znovu zmocnit, nepřekročí-li přitom meze nutné obrany. Svémoc x svépomoc

7 Svépomoc v NOZ § 14 NOZ Svépomoc
(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. (2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci. Zajištění práva – na zaplacení náhrady škody (zloděj). Svépomoc v NOZ

8 Předpoklady svépomoci
1) Ohrožení práva + zřejmé, že zásah veř. moc pozdě 2) Hrozí bezprostředně neopr. zásah + přiměřené prostředky Neoprávněnost zásahu do práva; Bezprostřednost takového zásahu spočívající v tom, že zásah buď reálně hrozí jako bezprostřední, anebo již nastal a trvá jako dosud neukončený; Přiměřenými prostředky osobě v jeho postavení (nikoliv. např. samostříl jako obrana proti krádeži) Předpoklady svépomoci

9 Svépomoc jako okolnost vyl. protiprávnost
Spáchá revizor přestupek, když násilím zadrží černého pasažéra do příjezdu policie? Vztah soukromoprávní (sml. o přepravě § 2550 NOZ) Konkludentní uzavření nastoupením – i bez jízdenky. Černý pasažér 1) Porušení smlouvy 2) Podvod dle § 50 odst. 1 písm. a) ZoPř. Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí. § 209 (1) TZ Podvod: Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Svépomoc jako okolnost vyl. protiprávnost

10 Svépomoc jako okolnost vyl. protiprávnost
§ 2 (2) ZoPř: Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak. Útok na zájem chráněný zákonem, kterým je ochrana majetkových práv provozovatele => nutná obrana ze strany revizora nebo jiné pověřené osoby je přípustná, a to možností odvrátit tento útok zadržením cestujícího, který se pokouší utéct, a uniknout tak následkům jízdy bez platné jízdenky. 1 As 34/ ze dne NSS Svépomoc jako okolnost vyl. protiprávnost

11 KONEC Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz
Informace o přednáškách na KONEC


Stáhnout ppt "Prostředky právní ochrany"

Podobné prezentace


Reklamy Google