Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o ČES za rok 2012 Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o ČES za rok 2012 Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák"— Transkript prezentace:

1 Zpráva o ČES za rok 2012 Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák
Stav členské základny – V.Hirš Zpráva o hospodaření – V.Hirš Celková zpráva o činnosti – P.Dvořáková Činnost výboru – V.Dvořák Informační média svazu – M.Malovec, P.Dvořáková, M.Hruška Návrh a projednání nového příspěvkového řádu – V.Dvořák, V.Hirš

2 1. Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák a další členové výboru
finanční stabilizace a postupný přechod k vyrovnanému rozpočtu aktualizovat a doplnit databázi členů a klubů/sekcí aktivizace a vzdělávání členské základny (jazyk a internet) snaha o zapojení do dotačních programů vytváření komisí/skupin s jasnou koncepcí (informatika, dotace, překlady z oblasti cestovního ruchu) užívání moderních technologií, zejména internetu muzeum ve Svitavách ?-Co vám chybí či praxe prokázala za potřebné a je realizovatelné s ohledem na naše síly a prostředky ?

3 1a. finanční stabilizace a postupný přechod k vyrovnanému rozpočtu
Prvními kroky jsou např. omezení přímých schůzí výboru či podmínka pro F-členy chtějící Starto (úspora Kč ročně) Nový příspěvkový řád projedná a schválí konference a jeho výsledky se promítnou od r.2013. Dalším cílem je aktivní přístup ke členům a snaha získávat nové členy a vysvětlovat jim smysl členství či úsilí získat další finanční zdroje, ačkoliv je zřejmé, že toto bude velmi komplikované. Zprůhlednění rozpočtu a stavu majetku ČES ?Jaké další cesty na straně příjmů i výdajů ke zlepšení vidíte ?

4 Výsledek hospodaření ČES za rok 2011, plán na rok 2012
Příjmy rok 2011 plán 2012 předplatné Starto 1 000 písemné kurzy 2 500 3 000 prodané zboží libroservo 5 308 5 000 brožura Objevte esperanto 3 140 příspěvky ČES na běžný rok 22 260 20 000 příspěvky ČES na budoucí rok 29 540 30 000 konference (sjezd) ČES 63 485 akce klubů a sekcí bez PS 10 916 15 000 Wikimánie 27 432 konference nevidomých ostatní nedaňové příjmy 21 219 dotace 48 000 40 000 dobrovolné příspěvky a dary 23 170 85 000 úroky z účtů 88 1 500 příspěvky UEA na běžný rok 16 340 příspěvky UEA na budoucí rok 19 350 kongr. popl. na běžný rok 15 600 kongr. popl. na budoucí rok 24 000 příspěvky IFEF 350 příspěvky ILEI 2 400 1 800 kurzový zisk 3 962 Příjmy celkem

5 Výsledek hospodaření ČES za rok 2011, plán na rok 2012
Výdaje rok 2011 plán 2012 poštovné a tisk Starto 36 352 40 000 písemné kurzy 1 000 poštovné a balné libroservo 500 nákup zboží pro libroservo 5 000 brožura Objevte esperanto 18 360 telefon, pošt., cest., kanc.potř. 4 995 6 000 náklady schůzí výboru ČES 4 945 konference (sjezd) ČES 57 141 akce klubů a sekcí bez PS 12 470 15 000 Wikimánie 42 507 konference nevidomých muzeum (akce, výstavy) 1 086 20 000 ostatní nedaňové výdaje 10 000 poplatky bance 1 705 200 příspěvky UEA 27 185 30 000 kongr. poplatek 47 877 příspěvky ILEI 2 706 1 500 příspěvky IFEF 80 407 1 300 náklady UEA kolekt. čl. + EEU 2 287 3 000 kurzová ztráta Výdaje celkem

6 Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích k 31.12.2011
Peněžní prostředky pokladna korunová 369 postkonto 11 625 účet Fio 37 811 účet Fio spořící 64 042 peníze celkem

7 Co je tam nového ? Přehledné členění příjmů/výdajů od prodejů, přes příspěvky a akce až k zahraničním platbám Odlišení běžného a budoucího roku (jednoduché/podvojné účetnictví) Nové tabulky o majetku, pohledávkách, ale i závazcích vč. vnitřních Snaha o reálné zachycení nejen aktuálního roku či plánu, ale i vývoje majetku ČES

8 1b. aktualizovat a doplnit databázi členů a klubů/sekcí
nová členská legitimace a přihláška členská databáze udržována – doplňovat maily zatím téměř nepokračuje práce s kluby/ sekcemi – kompletní adresář vč. právního postavení 3 sekce – katolická (PS), křesťanská a nevidomých, odchod železničářů potřeba a rozlišení smluv s kluby/sekcemi s PS (katolická sekce x KPE Svitavy) 1 nový klub a další smlouvy s kluby s vlastní PS?

9 1c. aktivizace a vzdělávání členské základny (jazyk a internet)
Největší akcí byla Vikimanio v říjnu 2011 (Svitavy) Dále klub v Ml.Boleslavi pořádá pravidelné jazykové semináře ve Skokovech Z různých důvodů na straně organizátorů i zájemců se nedaří pořádat více Individuální pomoc lze získat pro počítače u M.Hrušky a jazykovou u M.Malovce ?-Co byste sami uvítali, popř. organizovali ?

10 1d. snaha o zapojení do dotačních programů
Nepodařilo se bohužel vytvořit žádnou pracovní skupinu, která by měla zkušenosti a cíleně se dotacím věnovala, ač jsme se obrátili na několik jednotlivců vč. nečlenů svazu Nabídka z Itálie na čerpání z evropských fondů byla nepřijatelná Anonymní dar ve výši ,-Kč – poděkování? Výzva japonské nadace Cigno pro r.2012 ?-Existují esperantisté, kteří by se chtěli zapojit?

11 1e. vytváření komisí/skupin s jasnou koncepcí (informatika, dotace, překlady z oblasti cestovního ruchu) Příkladně funguje Muzejní a výstavní skupina – cca 10 osob s koncepcí a rozdělením práce Skupina pro digitalizaci materiálů – zejména dvojice M.Malovec a V.Türk Skupina pro pedagogiku – chybí dostatečná koordinace a vymezení úkolů a cílů, ale i lidé Skupina pro informatiku a počítačovou gramotnost – zejména mladí kolem M.Hrušky zatím bez pevné struktury Chybí skupina pro dotace i překlady (existuje však množství článků a překladů na wikipedii - P.Dvořáková, J.Hron) ?-Co chybí vám a kde byste se mohli zapojit?

12 1f. užívání moderních technologií, zejména internetu
Přizpůsobení se moderním trendům a jejich využití i šetření prostředků a času Výbor omezil schůze a snaží se o cílené mailování a skypové konference Důležitost mailových adresářů klubů/sekcí i jednotlivců zčásti naráží na věkovou strukturu i zvyklosti - ale podařilo se kromě 1 klubu-ČL-získat konečně mail. kontakt na všechny kluby! Pokračuje doplňování mailových kontaktů na členy ČES a rozšiřuje se počet odběratelů Retkomunikoj Dokončuje se systém virtuálních

13 1g. Muzeum esperanta ve Svitavách
V muzeu probíhají akce pořádané svazem, klubem či akce, které pořádá klub s jinými subjekty (klub cestovatelů, Baháí společenství apod.) Od sjezdu se v muzeu konaly tyto větší akce: Wikimánie, Marcipánové vánoce, Jarní setkání a vernisáž, Muzejní noc s vernisáží k nové výstavě „125 let esperanta“, mezinárodní konference OSIEK Zkatalogizováno přes knihovních jednotek Nové multimediální materiály ke stažení v muzejním počítači Muzejní web - zvýšení frekvence nových příspěvků (20 nových článků a 13 fotogalerií)

14 Zahájení účasti v grantovém programu (seznámení s esperantem pro školní skupiny)
ČES uzavřel smlouvu o spolupráci s KPE Svitavy Podařilo se získat depozitum pro muzeum – smlouva se připravuje Vybavení muzea je svazovým majetkem a svaz zde má oficiální sídlo ?-Co od muzea očekáváte a jakou propagaci mu děláte ?

15

16 2. Stav členské základny – V.Hirš
ČES má v současnosti celkem 575 členů a počty vykazují sestupnou tendenci Největší a nadpoloviční počet je v kategorii F (304), která odvádí jen dobrovolné příspěvky Dále následují z hlavních kategorií B (133 členů), základní A (72) a nakonec C (36) Evidujeme i 29 čestných členů Připravíme i statistiku členů dle krajů, věku či pohlaví

17 Stav členské základny k 28.9.2012

18 KLUBY Celkem 27 vykazuje alespoň občasnou dílčí činnost, 8 funguje dlouhodobě formálně Existují kluby bez PS a s PS odvozenou od stanov ČES, ale i s vlastními stanovami Potěšující - právě vzniká nový klub v Moravských Budějovicích(vede Viktor Dvořák) Plán na vznik sítě místních/oblastních delegátů bude předmětem zprávy o projektech

19 Od října 2011 opustili naše řady
Ing. Miroslav Hlaváč Jiří Pištora (ČČ ČES) Milan Neuvirth Eli Urbanová (ČČ ČES a UEA) Jindřich Ondráček (ČČ ČES) Míla Fránková JUDr. Karel Traxler Lubomír Středa JUDr. Vladimír Mohapl (ČČ ČES) Jiří Vychodil (ČČ ČES a UEA)

20 3. Zpráva o hospodaření – V.Hirš
Problém s účetnictvím r.2011 a následně se zprávou RK RK bude plnit spíše úlohu prevence a kontroly by měly probíhat v lednu za předešlý rok před podáním DP Loni byly náklady na každé číslo Starta pro kat. F a ČČ cca Kč (333 osob), zatímco nyní po výzvě cca Kč (92 osob), ale při dražším poštovném o 2.50 Kč/kus I tak roční náklady na Starto dosahují skoro 90 % všech vybraných příspěvků (rozdíl je cca Kč)

21 Stav hosp., pohledávek a závazků
Stav pokladny Bank. účty Celkem ~ UEA CP Kongres Starto Ostatní Celkem Očekávaný konec roku Dary Podpora AEF Celkem Řádné příspěvky

22 Příspěvky dle přísp. řádu „2007“

23 4. Celková zpráva o činnosti – P.Dvořáková
1) Propagace esperanta – informování veřejnosti - informace v tisku, rozhlase a televizi - Putovní výstava, nová ZEOj 2) Výuka esperanta 3) Klubové akce a setkání 3) Projekty: 1) Delegáti 2) Digitalizace, fonotéka, Karel Čapek, 3) Počítačová gramotnost 4) Spolupráce s ost. organizacemi

24 Projekt „Agado 125“ koordinuje Pavla Dvořáková
Tisková kampaň – distribuce zprávy na 100 HSP Články o výročí esperanta Rozhlasové relace (4 + 3) Vydání samolepky Vývěsky – Č. Třebová, Pardubice

25 Další články (statistika se sčítá) ….
Vl.Kočvara zpracoval hesla do prestiž. encyklopedie Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 Wikimánie – 4 televizní reportáže! M. Turková prezentovala esperanto na akcích literátů („Babylonfest Brno“ a další) P.Chrdle – Cestopisné přednášky/besedy

26 Putovní výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“
Od listopadu 2011: Česká Třebová, Ostrov n.O., Liberec, Vratislavice n.N., Česká Lípa, Doksy, Brno, Žirovnice Dále: Dačice, Brno, smlouvy na r. 2013 Informační kampaň (mailové pozvánky), info v reg. tisku, 4 ofic. vernisáže či besedy

27 4 nové ZEO 12.10.2011 Pamětní deska dr. Hradila ve Skokovech
ulice Zamenhofova v Praze

28 14. 4. 2012 Esp. strom (lípa) ve Svitavách 15. 7. 2012 Esp
Esp. strom (lípa) ve Svitavách Esp. pamětní kámen u esp. stromu ve Svitavách Svitavy

29 VÝUKA ESPERANTA Jazyková výuka v klubech: Mladá Boleslav, Brno,
Olomouc, Ostrava, Moravské Budějovice Týdenní jazykové semináře ve Skokovech (AEH, J.Drahotová,M.Boleslav) podzim 2011, jaro 2012 + = noví úč. středního věku

30 Projekt „Místní/oblastní delegáti“
Doplnění sítě o obce, v nichž nefungují kluby Města z nefunkčními kluby změněna na města s delegátem: Karlovy Vary-Miloš Bloudek, Vyškov-Vratislav Hirš Zatím 5 nových delegátů: P. Chrdle-Dobřichovice, J.Křížková-Lanškroun, V.Türk-Netolice, M.Kazdera-Liberec (již dříve),P. Jačka-Kroměříž – již zaneseno do mapy na webu Zpracována pravidla a podmínky spolupráce (bude ještě konkretizováno)

31 Dětské kroužky: Okříšky (K.Bártlová), Brandýs nad Orlicí (Z.Novotná), Ratíškovice (J. Melichárková) květen 2012 – Dětský den ve Svitavách - s dětmi z Polska Petr Chrdle – výuka ve sdružení Veselý senior Praha MU Brno – podařilo se obnovit výuku (J.Vojáček) SET Lančov – esperanto pouze omez. na 1.běhu (nový vedoucí – Olga Lacinová)

32 Korespondenční kurzy – koord.
J. Melichárková, vyučuje M. Tomečková Pouze 10 žáků v zač. a pokr. kurzech (z toho 3 v pokr. absolvovali v daném roce kurz pro zač.) Nevyřešený problém – účinná a finančně nezatěžující reklama Kolem 30 studentů na Lernu.net – kontaktováni s nabídkou Břeclavi a Skokov, odezva dosud nízká Týdenní kurz esperanta se Stano Marčekem v červenci ve Svitavách

33 TRADIČNÍ KLUBOVÉ AKCE Předvánoční setkání Písek
Silvestrovský bál Česká Třebová Regionální setkání ve Svitavách Setkání EK Šumperk v Postřelmově Setkání EK Přerov v Lipníku n.B. Setkání táborníků k 60. výročí Lančova Poprázdninové setkání v Písku

34 Digitalizace, zvukové nahrávky (hudba a mluvené slovo)
Zpracovává zejména dvojice M.Malovec a V.Türk, ale i další jednotlivci Celkem 1616 zdigitalizovaných literárních textů, u kterých se provádí nyní kontrola Existuje několik tisíc stránek textů a dopisů naskenovaných jako obrázky a několik desítek magnetofonových nahrávek Texty jsou postupně přepisovány do počítače Spolupráce na Frazeologii Josefa Cinka

35 Hudební nahrávky z konference OSIEK
Novinky nahrávány na Muzejní web na Ipernity a avízovány ve a Retkomunikoj Plán na realizaci nových zvuk.nahrávek s novými zájemci ve Skokovech se ze zdrav. důvodů nerealizoval – přesunuto na další ročník

36 Projekt „Karel Čapek“ Začátek v r. 2010
Součást širšího projektu „Fonotéka“ Hl. realizátor Vladimír Türk za posl. rok 18 nových nahrávek, převážně z „Povídek z jedné“ Vydání 1 CD A 1 CD-ROM (premiéra - Konference OSIEK) nyní oficiální edice – prezentováno včera

37 Překlad knihy „Bona Espero“ de češtiny real. Jindřiška Drahotová a Ing
Překlad knihy „Bona Espero“ de češtiny real. Jindřiška Drahotová a Ing. Jan Pospíšil Text s fotodokumentací zdarma k dispozici na Internetu přednášky a besedy i pro neesp. veřejnost

38 Počítačová gramotnost
Několik školení v rámci Wikimánie ( ) Nové instruktážní filmy (Skype, Audacity) Aktualizace doporučených webů na

39 Spolupráce s neesperantskými neziskovými organizacemi
Prezentace esperantistů na Týdnu dobrovolnictví v Praze ( ) 2) Spolupráce se skautským oddílem Vainakan v Kopřivnici (záchrana desky z esp. pomníku, beseda, tel. reportáž, články) – Jiří Tomeček 3) Bahá‘í společenství – přednáška v E-muzeu ( ) + články na webu muzea a v Baháí listech 4) Klub cestovatelů ve Svitavách – realizace cestopisných přednášek v muzeu 5) Průzkum možností registrace v různých webech neziskovek

40 5. Činnost výboru – V.Dvořák
Obsáhlá schůze v dubnu 2012 ve Svitavách a podrobný dlouhý zápis Důsledná mailová a skypová korespondence (+zavedení pravidel - 3 dny, kompetence) Rozdělení oblastí a samostatnost každého člena Chybějící člen – abdikace L.Hýblové (pro práci s členskou základnou a vztahů k UEA a EEU) Postupný náběh do „rutinního provozu“ Hledáme člověka pro dotační programy a mediální komunikaci (vdv převzal UEA/EEU, vhi konference a pdv by mohla zpět k členské základně)

41 6. Informační média svazu – M.Malovec, P.Dvořáková, M.Hruška
Starto Weby: Muzejní stránka na Ipernity Retkomunikoj

42 Starto rediguje Miroslav Malovec
K dispozici na internetu, dosud bezplatně: (nebo kliknout na obrázek STARTO na titulní straně Diskuze o zavedení nových rubrik – stále nedostatek dalších příspěvatelů Průzkum zájmu o zasílání Starta (zejména F členům) a zájmu o pouze elektronické Starto Výsledky ankety (odp. asi 60 členů) zveřejněny ve Startu 2012/1 – 60% ochotno rezignovat na tištěnou formu Starta, naprostá většina těch, kdo ji vyžadují, je ochotno si příp. připlatit

43 Starto Další souvislosti ve zprávě o hospodaření a návrhu nového příspěvkového řádu Obecně se nyní snížil počet tištěných Start z 550 ks na 350 pozitivní a dražší novinka – barevná obálka a digitální tisk (nad 400 ks lze pouze ofset)

44 www.esperanto.cz - od dubna 2010 rediguje
P. Dvořáková, spolupracuje M.Hruška, rubriku Historie a databázi osobností spravuje M.Malovec Hlavní koncentrace práce – Aktuality - za rok celkem 100 článků (60% česky, 40% esp.) , aktualizace kontaktů na kluby Na doplnění dalších rubrik chybí síly, ale i v souč. stavu je web zřejmě funkční technické dodělávky od administrátora Spolupracovníci jsou velmi žádáni!

45 GoogleAnalytics – statistika návštěvnosti www.esperanto.cz
Měsíčně přibližně 1650 návštěvníků, 80 % z ČR 58 % návštěvníků přichází na web na základě vyhledávání (Google a Seznam) Zajímavý zdroj: vyhledávání nesouvisející s esperantem Články nesouvisející přímo s esperantem mohou přispět ke zvýšení návštěvnosti

46 www.muzeum.esperanto.cz Oživení a doplnění informací:
20 nových článků (Č + Esp.) a 13 fotogalerií (nejen v souvislosti s aktivitami muzea, ale i obecná alba: např. fotogalerie překladů světové beletrie, dětské literatury apod.) Problém – nízká návštěvnost, absence spolupracovníků pro tvorbu dalších virtuálních alb (redakční systém je na tvorbu alb časově náročný-neumožňuje přesouvání souborů apod.) Výzva k návštěvnosti, informování o webu a přispívání!!

47

48 Muzejní stránka na Ipernity (zal. 5.1.2011)
Redig. P.Dvořáková nyní v muzejní síti 2048 členů z 90 zemí (i neesp.) za poslední rok nových virt. návštěv (celkem od doby vzniku ) Od října 2011: 350 nových souborů, z toho 25 filmů a 30 zvukových nahrávek Členy sítě Ipernity minim. 20 členů ČES

49

50 Retkomunikoj rediguje a distribuuje M.Hruška
od října 2011 vyšla 4 čísla 289 příjemců celkem, z toho 53 příjemců z ciziny Průběžné doplňování o nové adresy (oproti srpnu 2011 nárůst o 30 příjemců z ČR) Od čísla 2011/04 bylo nově zavedeno i zpracování ve formátu PDF s obrazovou dokumentací Zvýšil se počet odkazů na nově zpřístupněné multimediální dokumenty (mluvené slovo, hudba, filmy)

51 7. Návrh a projednání nového příspěvkového řádu – V.Dvořák, V.Hirš
Dlouhé roky beze změny a ohledu na náklady a rozpočet Je třeba nastavit hranici, aby členstvo zůstalo a zároveň se netvořil deficit (náklad cca Kč za F a Č-členy – dříve přes Kč) Současná cena Starta vč. rozeslání je cca Kč/kus

52 Návrh příspěvkového řádu ČES pro rok 2013
Výše členského příspěvku je stanovena podle zařazení do níže uvedených kategorií: Zápisné: 20,- Kč Členský příspěvek: A: řádný člen, osoba ekonomicky aktivní - s tištěným Startem - minimálně 350,- Kč/rok - s přístupem k elektronickému Startu - minimálně 250,- Kč/rok B: řádný člen, osoba ekonomicky neaktivní (studenti, důchodci, invalidní důchodci,rodič na rodičovské dovolené) - s tištěným Startem - minimálně 250,- Kč/rok - s přístupem k elektronickému Startu - minimálně 200,- Kč/rok C: řádný člen (rodinní příslušníci člena v kategorii A, B nebo F, osoby nevidomé, nebo zájemci o členství bez Starta vč. elektronického), minimálně 100,- Kč/rok P: příznivci esperanta (bez závazku učit se esperanto a nároku na Starto), minimálně 150,- Kč/rok F: doživotní, řádný člen (členové ČES, kteří v minulosti jednorázově výrazně podpořili činnost ČES; od roku 2004 se nelze stát novým doživotním členem), roční příspěvek je dobrovolný

53 Zdůvodnění návrhu Návrh téměř zachovává vzhledem ke složité ekonomické situaci a věkové struktuře členů výši příspěvků a v základní A- kategorii umožňuje výběr formy odběru Starta (za příplatek 50,-Kč mít tištěné Starto a za slevu 50,-Kč členství s elektronickým Startem) a v B-kategorii členství s tištěným Startem zvyšuje o 50,-Kč. Elektronické Starto by mělo být kryto přístupovým kódem předaným mailem s informací o novém čísle a uvolněno k volnému přístupu po 2 dalších číslech Je třeba rozhodnout, zda Retkomunikoj budou k dispozici komukoliv či jen členům svazu

54 Příjem z příspěvků členů

55 Porovnání variant příspěvk. řádu

56 Ostatní Stav plnění usnesení sjezdu v bodě ukládá (úprava a podání stanov, kroky k finanční stabilizaci, právní postavení klubů a seznam představitelů) V případě účasti v soutěži nadace Cigno ustanovit dočasnou skupinu pod vedením P.Dvořákové a zpracovat další výstupy Diskuse a návrhy na místo nového člena výboru Zpráva hlavního delegáta UEA P.Chrdleho Probrat návrhy na pořádání příští konference a kongresu – Kolín -2014 – Prostějov Další příspěvky, dotazy, náměty a připomínky? Návrh a schválení stručného zápisu


Stáhnout ppt "Zpráva o ČES za rok 2012 Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák"

Podobné prezentace


Reklamy Google