Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ú Č E T N I C T V Í Předmět UCE : pro finanční řízení podniku musí mít

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ú Č E T N I C T V Í Předmět UCE : pro finanční řízení podniku musí mít"— Transkript prezentace:

1 Ú Č E T N I C T V Í Předmět UCE : pro finanční řízení podniku musí mít
účetní jednotka dostatek spolehlivých podkladů. Opatření podkladů = úkol UCE

2 Definice UCE: Jde o ucelený systém informací,
umožňující sledovat stav a pohyb majetku a závazků a zjišťovat výsledek hospodaření.

3 Význam - funkce UCE:

4 Organizace UCE v ČR: Nyní jen účetní soustava p o d v o j n é h o
manažérské vnitropodnikové operativní evidence rozpočty plánování kalkulace předběžné výsledné Nyní jen účetní soustava p o d v o j n é h o U C E např.: (jednoduché UCE nahrazeno daň.evidencí)

5 Právní prostředí UCE v ČR
Lze rozdělit na: I. F i n a n č n í II. D a ň o v é

6 I. Finanční UCE I.Finanční UCE Zákon o UCE Obchodní zákoník ČÚS MÚS
Vyhlášky ap MF MPSV

7 II.Daňové UCE- upraveno samostat. daňovými zákony

8 Zákon o UCE č. 563/91 Sb. Část první: „obecná ustanovení“
Kdo je účetní jednotka (PO, FO) Předmět účetnictví Účetní období Vedení účetnictví (správně, úplně, průkazně, srozumitelně, trvanlivým způsobem, v české měně, v českém jazyce tak, aby poskytovalo v ě r n ý obraz)

9 Část druhá:“rozsah vedení UCE, úč.doklady, zápisy, knihy“
Rozsah vedení UCE:a) v plném rozsahu b) ve zjednodušeném rozsahu Účetní doklady: „průkazné úč.záznamy, které musí obsahovat: . Označení úč. dokladu . Obsah úč. případu a jeho účastníky . Peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství . Okamžik vyhotovení úč. dokladu . Okamžik uskutečnění úč. případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení . Podpisový záznam odpovědné osoby za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování Doklady se vyhotovují průběžně bez zbytečného odkladu

10 - Účetní knihy: Deník Hlavní kniha ( PZ, obraty stran MD a D za
měsíc, KZ) Knihy analytických účtů Knihy podrozvahových účtů

11 Část třetí: „Účetní závěrka“
Rozvahový den výkazy účetní závěrky (- Rozvaha - výkaz Zisku a ztráty - Příloha: a) komentář b) Cash flow c) přehled o vl. kapitálu Audit účetní závěrky Výroční zpráva Konsolidovaná úč. závěrka

12 Část čtvrtá „ Způsoby oceňování“
Oceňování dle typů cen: Pořizovací Reprodukční Cena vlastních nákladů Jmenovitá hodnota Reálná cena (tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, posudkem znalce) Přeceňování: a) trvalé b) přechodné

13 Část pátá: „Inventarizace majetku a závazků“
Povinně provést inventarizaci ke dni účetní závěrky Porovnání účetního a skutečného stavu pomocí inventarizačních soupisů Druhy inventarizace (fyzická, dokladová) Inventarizační rozdíly (manko, schodek, přebytek) - Průkaznost inventarizace – po dobu 5 let

14 Část šestá : Úschova účetních záznamů“
min. úschova 5 let 10 let (účetní závěrka a výroční zpráva) Ostatní termíny dle dalších právních předpisů (archivační zákon, reklamace, apod.,)

15 Část sedmá: „Ustanovení společná,přechodná a závěrečná“
Účetní doklady možno uchovávat na technických nosičích Opravy účetních záznamů Sankce: a) až do výše 3 % b) až do výše 6 %

16 Obchodní zákoník Upravuje: Typy společností
Jejich vznik, průběh činnosti a zánik

17 Vyhlášky MF: Vyhláškami se provádějí některá ustanovení
Zákona č. 563/91 Sb. Pro podnikatele vyhláška č. 500/2002 Sb. Upřesňují a vysvětlují význam některých účetních pojmů. Nahrazují částečně dřívější POSTUPY účtování. (např. Způsob sestavování účetní závěrky, charakteristika pojmů ve výkazech, vymezení a obsah účtových osnov, apod.)

18 Stručná charakteristika Vyhlášky k zákonu o účetnictví: č. 500/02 Sb.
Vyhláška neopakuje ustanovení zákona, ale navazuje na jeho znění a rozvádí je s určitou mírou podrobností. S Vyhláškou je nutno pracovat v kontextu se zákonem.

19 Vyhláška č. 500/02 Sb. je uspořádána takto:
Část první : předmět úpravy a působnost Část druhá: Účetní závěrka Hlava I. Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Hlava II. Obsahové vymezení některých položek rozvahy (bilance) Hlava III. Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty Hlava IV. Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlu- jících a doplňujících informace k příloze úč. závěrky Hlava V. Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích

20 Pokračování: Hlava VI. Uspořádání a obsahové
vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu Část třetí: Směrná účtová osnova Část čtvrtá: Účetní metody Část pátá: Konsolidovaná účetní závěrka - postup, - metody, - uspořádání a vymezení položek závěrky

21 Pokračování: Část šestá: Ustanovení přechodná a
závěrečná, účinnost vyhlášky Přílohy: - č. 1. Rozvaha - č. 2. Výkaz Zisku s ztráty - č. 3. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění - č. 4. Směrná účtová osnova

22 České účetní standardy:
Představují obsahové vymezení některých pojmů, postupy účtování a metody vedení účetnictví. (např. Rezervy, Operace s podnikem, Odložená daň, Konsolidovaná účetní závěrka, metody konsolidace, apod.)

23 České účetní standardy:
Pro účetní jednotky, které účtují dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. jde o tyto standardy: 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 008 Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty

24 Pokračování ČÚS: 010 Zrušen (zvláštní operace s pohled.)
011 Operace s podnikem 012 Změny vlastního kapitálu 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 014 Dlouhodobý finanční majetek 015 Zásoby

25 Pokračování ČÚS 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé
bankovní úvěry 017 Zúčtovací vztahy 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 019 Náklady a výnosy 020 Konsolidace 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 023 Přehled o peněžních tocích

26 Mezinárodní účetní standardy:
Upravují postupy účetní evidence pomocí zásad: (např.) Zásada věrného zobrazení skutečnosti Zásada účetní jednotky Zásada opatrnosti Zásada zákazu kompenzace Zásada neomezeného trvání úč.jednotky

27 Vnitropodniková evidence
Vnitropodniková evidence navazuje na vnitroorganizační-vnitropodnikové směrnice, které vycházejí z platných právních předpisů a úč. jednotka je tvoří tak, aby upravila vnitřní organizaci a chod účetní jednotky. Vnitropodnikové směrnice vytváří účetní jednotka dle potřeby a zahrnují např.:

28 a) Celopodnikové směrnice:
Zřizovací listina Osvědčení o registraci plátce DPH Charakteristika účetní jednotky (obecné údaje, organizační schéma, apod.) Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pro poskytování paušálů na údržbu pracovních oděvů, pro poskytování benefitů, apod. Směrnice pro tvorbu a čerpání FKSP, statutárních a ostatních fondů, apod.

29 b) Účetní směrnice PPD VPD FAP
Seznam účetních knih, symbolů a zkratek, např. Druh účetních Dokladů Označení úč. případ Příjmový pokl.dokl. PPD Výdajový pokladní doklad VPD Faktura Přijatá FAP Vydaná FAV Bank.výpisy VPS-Bu Vnitřní účetní doklad VÚD

30 Oběh účetních dokladů

31 -Směrnice pro oběh úč.dokladů dále obsahují:
Podpisové vzory osob jednajících jménem organizace Podpisové vzory pro disponování s bankovními účty Postup pro vedení pokladní knihy a jiné analytické evidence,apod.

32 -aktuální účtový rozvrh:
(- dle z.UCE §14 “Směrná účtová osnova FM a účtový rozvrh ÚJ určuje uspořádání a označení účtových tříd, skupin a účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladů a výnosů tak, že musí zajistit sestavení účetní závěrky. (- dle vyhlášky MF § 45 a§ 46 . UCE v plném rozsahu ÚJ stanoví uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy MF a každoročně aktualizuje . UCE ve zjednodušeném rozsahu mohou být uvedeny pouze účtové skupiny)

33 Účtové osnovy MF pro: Podnikatele ( 500/2002Sb.) Banky ( 501/2002 Sb.)
Pojišťovny (502/2002Sb.) OSS,ÚSC, PO od 2009 vyhl.č.410/2010 Sb.(505/2002 Sb.) Obecně prospěšné společnosti a jiné nevýdělečné organizace (504/2002Sb.) Zdravotní pojišťovny (503/2002 Sb.) Fond národního majetku ČR, Pozemkový fond (506/2002 Sb.)

34 -směrnice pro : . Evidenci, účtování, odpisování majetku,
operativní evidence pro vedení DHM,DNM, DFM+DDNM + DDHM . Evidenci, účtování a oceňování zásob, způsoby rozpouštění odchylek od pořizovacích cen zásob, normy přirozených úbytků, rozhodnutí o tom, které zásoby se účtují přímo do spotřeby

35 - směrnice pro : . Inventarizaci majetku a závazků
. Dohody o hmotné odpovědnosti . Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, vč. dohadných položek . Účtování, tvorbu a čerpání zákonných a ostatních rezerv . Tvorba a používání opravných položek . Vazba analytických účtů na účty syntetické

36 -směrnice pro: Evidenci, poskytování a účtování cestovních náhrad
Evidenci upravující spotřebu pohonných hmot Evidenci DPH a jejímu průkaznému vykazování Evidenci vnitropodnikového účetnictví Evidence upravující leasing Způsoby úschovy a ukládání účetních písemností a záznamů na technických nosičích, atd.

37 Závěr: Po takto provedeném zpracování vnitřní evidence účetní jednotky dle právních předpisů může být sestaven přehled o stavu majetku a zdrojích financování.

38 Zahájení podnikatelské činnosti
Podstatou je : - soupis majetku - soupis zdrojů financování majetku

39 ROZVAHA podniku (Bilance) AKTIVA = PASIVA
I. DM Vlastní kapitál II. Oběžná aktiva II. Cizí zdroje III.Časové rozlišení III. Časové

40 Příklady 1. Sestavení rozvahy
Sestavte rozvahu podniku dle stupně likvidity: (údaje v tis. Kč) .Peníze v bance … 860,- .Peníze v pokladně … 70,- . Krátkodobý bank. úvěr …420,- . Dlouhodobý bank.úvěr. …300,- . Pohledávky vůči odběratelům … 350,- . Závazky vůči dodavatelům … 420,- . Závazky vůči zaměstnancům …350,- . Závazky vůči státu … 150,- . Zásoby materiálu … 300,- . Vlastní výrobky … 520,- . Zásoby zboží 80,- . Výrobní linka ,- . Automobil … 640,- . Výsledek hospodaření z let minulých … 580,- . Akcie určené k obchodování … 80,- . Základní kapitál …….. (vypočítejte)

41 Příklad 2. Sestavení rozvahy-textilní výrobní podnik
Sestavte rozvahu podniku dle stupně likvidity z následujících údajů: (v tis.Kč.) . Dodavatelé … 150,- . Emitované dluhopisy … 320,- . Kolky … 90,- . Koženka …250,- . Krátkodobé bankovní úvěry … 560,- . Licence … 450,- . Nákladní automobily … ,- . Odběratelé … ,- . Pokladní hotovost … 90,- . Závazky vůči pracovníkům … 180,- . Směnky k inkasu … 350,- . Směnky k úhradě … 190,- . Umělecká sbírka … 880,- . Vklady na bankovním účtu … 1 950,- . Závazky vůči finančnímu úřadu … 150,- . Základní kapitál … 4 895,- . Výsledek hospodaření … (vypočítejte)

42 Změny rozvahových položek dle úč. dokladů zaznamenáme :
a) pomocí účtů: účet (konto) MD D DEBET KREDIT Na VRUB VE PROSPĚCH b) Pomocí zásad: - podvojnosti a souvztažnosti ,

43 Typické změny rozvahových stavů: 1. A + A - = P 2. A + = P + 3
Typické změny rozvahových stavů: A + A - = P A + = P A - = P – A = P + P -

44 Účetní technologie pro evidenci rozvahových změn
-sestavení Počáteční rozvahy -Otevření počátečního účtu rozvažného -Zaznamenání změn rozvahových stavů pomocí účtů -Uzávěrka účtů -Sestavení konečného účtu rozvažného - Sestavení Konečné rozvahy

45 Účetní technologie dle ČÚS č.001 a č.002
Počátek úč.období Rozvaha 701 Deník Hlavní kniha Účty rozvahové + Účty výsledkové +Účty podrozahové

46 Konec úč.období -účetní uzávěrka účtů:
Převod KZ výsledkových účtů na 710 Převod KZ rozvahových účtů na 702 včetně VH c) Obratová předvaha

47 Schéma uzávěrkových účtů:
Výsledek hospodaření KZ nákladových účtů KZ výnosových účtů Výsledkový účet 710 Uzávěrkový účet 702 Obratová předvaha= PZ+Přírůstky-Úbytky=KZ Konečná R O Z V A H A

48 Příklad:

49 Postup účetních prací:
I. Počátek účetního období: 0.Počáteční rozvaha 1.Účtový rozvrh (výběr účtů ze směrné účtové osnovy MF, aktualizace účtové osnovy z min. období) 2.Otevření účetních knih a rozvahových účtů (ze 701) 3.Vymezení typů dokladů (číselných řad)

50 II. Průběh účetního období: ------------------------------------
A.Účtování jednotlivých operací: 1.Přijetí nebo vyhotovení účetního dokladu 2.Kontrola účetního dokladu (formální, věcná) 3.Přiřazení čísla dokladu 4.Určení předkontace 5.Zaúčtování operace do deníku, do hlavní knihy, do knih analytické a podrozvahové evidence) 6.Založení dokladu do složky B. Průběžné, občas: 1.Průběžná kontrola správnosti účetnictví 2.Průběžné výstupy (měsíční rozvaha a výsledovka)

51 III. Konec účetního období: -------------------------------------
Předběžné uzavření účetních knih Kontrola správnosti účetnictví (kontrolní soupiska účtů ,obratová a zůstatková předvaha) Oprava účetnictví dle výsledků kontroly Konečná uzávěrka účtů (710 a 702)= řeší ČÚS č.002 Závěrka (sestavení výkazů) Archivace dokladů Převod do dalšího účetního období (otevření 701 ze 702 pro nové období)


Stáhnout ppt "Ú Č E T N I C T V Í Předmět UCE : pro finanční řízení podniku musí mít"

Podobné prezentace


Reklamy Google