Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ú Č E T N I C T V Í Předmět UCE : pro finanční řízení podniku musí mít účetní jednotka dostatek spolehlivých podkladů. Opatření podkladů = úkol UCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ú Č E T N I C T V Í Předmět UCE : pro finanční řízení podniku musí mít účetní jednotka dostatek spolehlivých podkladů. Opatření podkladů = úkol UCE."— Transkript prezentace:

1 Ú Č E T N I C T V Í Předmět UCE : pro finanční řízení podniku musí mít účetní jednotka dostatek spolehlivých podkladů. Opatření podkladů = úkol UCE

2 Definice UCE: Jde o ucelený systém informací, umožňující sledovat stav a pohyb majetku a závazků a zjišťovat výsledek hospodaření.

3 Význam - funkce UCE: UCE INFORMAČNÍDOKUMENTAČNÍ DUKAZNÍ, KONTROLNÍ

4 Organizace UCE v ČR: Nyní jen účetní soustava p o d v o j n é h o U C E např.: (jednoduché UCE nahrazeno daň.evidencí) manažérské vnitropodnikové operativní evidence rozpočty plánování kalkulace předběžné výsledné

5 Právní prostředí UCE v ČR Lze rozdělit na: I. F i n a n č n í II. D a ň o v é

6 I. Finanční UCE I.Finanční UCE Zákon o UCE Obchodní zákoník ČÚSMÚS Vyhlášky MF MPSV ap

7 II.Daňové UCE- upraveno samostat. daňovými zákony I DAŇOVÉ UCE Z. o daní z příjmů PO a FO Z. o DPH Z. o spotřeb. dani z. o dani dědické darovací z. O daní z nemovitosti z. o silniční dani z. o správě daní a poplatků

8 Zákon o UCE č. 563/91 Sb. Část první: „obecná ustanovení“ ------------------------------------------------ - Kdo je účetní jednotka (PO, FO) - Předmět účetnictví - Účetní období - Vedení účetnictví (správně, úplně, průkazně, srozumitelně, trvanlivým způsobem, v české měně, v českém jazyce tak, aby poskytovalo v ě r n ý obraz)

9 Část druhá:“rozsah vedení UCE, úč.doklady, zápisy, knihy“ - Rozsah vedení UCE:a) v plném rozsahu b) ve zjednodušeném rozsahu - Účetní doklady: „průkazné úč.záznamy, které musí obsahovat:. Označení úč. dokladu. Obsah úč. případu a jeho účastníky. Peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství. Okamžik vyhotovení úč. dokladu. Okamžik uskutečnění úč. případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení. Podpisový záznam odpovědné osoby za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování Doklady se vyhotovují průběžně bez zbytečného odkladu

10 - Účetní knihy: - Deník - Hlavní kniha ( PZ, obraty stran MD a D za měsíc, KZ) - Knihy analytických účtů - Knihy podrozvahových účtů

11 Část třetí: „Účetní závěrka“ - Rozvahový den - výkazy účetní závěrky (- Rozvaha - výkaz Zisku a ztráty - Příloha: a) komentář b) Cash flow c) přehled o vl. kapitálu - Audit účetní závěrky - Výroční zpráva - Konsolidovaná úč. závěrka

12 Část čtvrtá „ Způsoby oceňování“ Oceňování dle typů cen: 1. Pořizovací 2. Reprodukční 3. Cena vlastních nákladů 4. Jmenovitá hodnota 5. Reálná cena (tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, posudkem znalce) Přeceňování: a) trvalé b) přechodné

13 Část pátá: „Inventarizace majetku a závazků“ - Povinně provést inventarizaci ke dni účetní závěrky - Porovnání účetního a skutečného stavu pomocí inventarizačních soupisů - Druhy inventarizace (fyzická, dokladová) - Inventarizační rozdíly (manko, schodek, přebytek) - Průkaznost inventarizace – po dobu 5 let

14 Část šestá : Úschova účetních záznamů“ - min. úschova 5 let - 10 let (účetní závěrka a výroční zpráva) - Ostatní termíny dle dalších právních předpisů (archivační zákon, reklamace, apod.,)

15 Část sedmá: „Ustanovení společná,přechodná a závěrečná“ - Účetní doklady možno uchovávat na technických nosičích - Opravy účetních záznamů - Sankce: a) až do výše 3 % b) až do výše 6 %

16 Obchodní zákoník Upravuje: a) Typy společností b) Jejich vznik, průběh činnosti a zánik

17 Vyhlášky MF: Vyhláškami se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/91 Sb. Pro podnikatele vyhláška č. 500/2002 Sb. Upřesňují a vysvětlují význam některých účetních pojmů. Nahrazují částečně dřívější POSTUPY účtování. (např. Způsob sestavování účetní závěrky, charakteristika pojmů ve výkazech, vymezení a obsah účtových osnov, apod.)

18 Stručná charakteristika Vyhlášky k zákonu o účetnictví: č. 500/02 Sb. Vyhláška neopakuje ustanovení zákona, ale navazuje na jeho znění a rozvádí je s určitou mírou podrobností. S Vyhláškou je nutno pracovat v kontextu se zákonem.

19 Vyhláška č. 500/02 Sb. je uspořádána takto: Část první : předmět úpravy a působnost Část druhá: Účetní závěrka Hlava I. Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Hlava II. Obsahové vymezení některých položek rozvahy (bilance) Hlava III. Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty Hlava IV. Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlu- jících a doplňujících informace k příloze úč. závěrky Hlava V. Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích

20 Pokračování: Hlava VI. Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu Část třetí: Směrná účtová osnova Část čtvrtá: Účetní metody Část pátá: Konsolidovaná účetní závěrka - postup, - metody, - uspořádání a vymezení položek závěrky

21 Pokračování: Část šestá: Ustanovení přechodná a závěrečná, účinnost vyhlášky Přílohy: - č. 1. Rozvaha - č. 2. Výkaz Zisku s ztráty - č. 3. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění - č. 4. Směrná účtová osnova

22 České účetní standardy: Představují obsahové vymezení některých pojmů, postupy účtování a metody vedení účetnictví. (např. Rezervy, Operace s podnikem, Odložená daň, Konsolidovaná účetní závěrka, metody konsolidace, apod.)

23 České účetní standardy: Pro účetní jednotky, které účtují dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. jde o tyto standardy: 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 008 Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty

24 Pokračování ČÚS: 010 Zrušen (zvláštní operace s pohled.) 011 Operace s podnikem 012 Změny vlastního kapitálu 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 014 Dlouhodobý finanční majetek 015 Zásoby

25 Pokračování ČÚS 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 017 Zúčtovací vztahy 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 019 Náklady a výnosy 020 Konsolidace 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 023 Přehled o peněžních tocích

26 Mezinárodní účetní standardy: Upravují postupy účetní evidence pomocí zásad: (např.) 1. Zásada věrného zobrazení skutečnosti 2. Zásada účetní jednotky 3. Zásada opatrnosti 4. Zásada zákazu kompenzace 5. Zásada neomezeného trvání úč.jednotky 6. …

27 Vnitropodniková evidence Vnitropodniková evidence navazuje na vnitroorganizační-vnitropodnikové směrnice, které vycházejí z platných právních předpisů a úč. jednotka je tvoří tak, aby upravila vnitřní organizaci a chod účetní jednotky. Vnitropodnikové směrnice vytváří účetní jednotka dle potřeby a zahrnují např.:

28 a) Celopodnikové směrnice: - Zřizovací listina - Osvědčení o registraci plátce DPH - Charakteristika účetní jednotky (obecné údaje, organizační schéma, apod.) - Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pro poskytování paušálů na údržbu pracovních oděvů, pro poskytování benefitů, apod. - Směrnice pro tvorbu a čerpání FKSP, statutárních a ostatních fondů, apod.

29 b) Účetní směrnice - Seznam účetních knih, symbolů a zkratek, např. Druh účetních Dokladů Označeníúč. případ Příjmový pokl.dokl. PPD Výdajový pokladní doklad VPD Faktura Přijatá FAP Faktura Vydaná FAV Bank.výpisy VPS-Bu Vnitřní účetní doklad VÚD

30 -Oběh účetních dokladů Vyhotovení nebo přijetí dokladu Přezkoušení Příprava k zaúčtování (očíslování, Zaúčtování: -Deník Hlavní kniha Ost. knihy archivace skartace

31 -Směrnice pro oběh úč.dokladů dále obsahují: - Podpisové vzory osob jednajících jménem organizace - Podpisové vzory pro disponování s bankovními účty - Postup pro vedení pokladní knihy a jiné analytické evidence,apod.

32 -aktuální účtový rozvrh: - Aktuální účtový rozvrh (- dle z.UCE §14 “Směrná účtová osnova FM a účtový rozvrh ÚJ určuje uspořádání a označení účtových tříd, skupin a účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladů a výnosů tak, že musí zajistit sestavení účetní závěrky. (- dle vyhlášky MF § 45 a§ 46. UCE v plném rozsahu ÚJ stanoví uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy MF a každoročně aktualizuje. UCE ve zjednodušeném rozsahu mohou být uvedeny pouze účtové skupiny)

33 Účtové osnovy MF pro: - Podnikatele ( 500/2002Sb.) - Banky ( 501/2002 Sb.) - Pojišťovny (502/2002Sb.) - OSS,ÚSC, PO od 2009 vyhl.č. 410 /2010 Sb.(505/2002 Sb.) - Obecně prospěšné společnosti a jiné nevýdělečné organizace (504/2002Sb.) - Zdravotní pojišťovny (503/2002 Sb.) - Fond národního majetku ČR, Pozemkový fond (506/2002 Sb.)

34 -směrnice pro :. Evidenci, účtování, odpisování majetku, operativní evidence pro vedení DHM,DNM, DFM+DDNM + DDHM. Evidenci, účtování a oceňování zásob, způsoby rozpouštění odchylek od pořizovacích cen zásob, normy přirozených úbytků, rozhodnutí o tom, které zásoby se účtují přímo do spotřeby

35 - směrnice pro :. Inventarizaci majetku a závazků. Dohody o hmotné odpovědnosti. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, vč. dohadných položek. Účtování, tvorbu a čerpání zákonných a ostatních rezerv. Tvorba a používání opravných položek. Vazba analytických účtů na účty syntetické

36 -směrnice pro: - Evidenci, poskytování a účtování cestovních náhrad - Evidenci upravující spotřebu pohonných hmot - Evidenci DPH a jejímu průkaznému vykazování - Evidenci vnitropodnikového účetnictví - Evidence upravující leasing - Způsoby úschovy a ukládání účetních písemností a záznamů na technických nosičích, - atd.

37 Závěr: Po takto provedeném zpracování vnitřní evidence účetní jednotky dle právních předpisů může být sestaven přehled o stavu majetku a zdrojích financování.

38 Zahájení podnikatelské činnosti Podstatou je : - soupis majetku - soupis zdrojů financování majetku

39 ROZVAHA podniku (Bilance) AKTIVA = PASIVA I. DM I. Vlastní kapitál II. Oběžná aktiva II. Cizí zdroje III.Časové rozlišení III. Časové rozlišení

40 Příklady 1. Sestavení rozvahy Sestavte rozvahu podniku dle stupně likvidity: (údaje v tis. Kč).Peníze v bance … 860,-.Peníze v pokladně … 70,-. Krátkodobý bank. úvěr …420,-. Dlouhodobý bank.úvěr. …300,-. Pohledávky vůči odběratelům … 350,-. Závazky vůči dodavatelům … 420,-. Závazky vůči zaměstnancům …350,-. Závazky vůči státu … 150,-. Zásoby materiálu … 300,-. Vlastní výrobky … 520,-. Zásoby zboží 80,-. Výrobní linka 6 000,-. Automobil … 640,-. Výsledek hospodaření z let minulých … 580,-. Akcie určené k obchodování … 80,-. Základní kapitál …….. (vypočítejte)

41 Příklad 2. Sestavení rozvahy- textilní výrobní podnik Sestavte rozvahu podniku dle stupně likvidity z následujících údajů: (v tis.Kč.). Dodavatelé … 150,-. Emitované dluhopisy … 320,-. Kolky … 90,-. Koženka …250,-. Krátkodobé bankovní úvěry … 560,-. Licence … 450,-. Nákladní automobily … 2 250,-. Odběratelé … 1 450,-. Pokladní hotovost … 90,-. Závazky vůči pracovníkům … 180,-. Směnky k inkasu … 350,-. Směnky k úhradě … 190,-. Umělecká sbírka … 880,-. Vklady na bankovním účtu … 1 950,-. Závazky vůči finančnímu úřadu … 150,-. Základní kapitál … 4 895,-. Výsledek hospodaření … (vypočítejte)

42 Změny rozvahových položek dle úč. dokladů zaznamenáme : a) pomocí účtů: účet (konto) --------------------------------------------------- MD D DEBET KREDIT Na VRUB VE PROSPĚCH b) Pomocí zásad: - podvojnosti a souvztažnosti,

43 Typické změny rozvahových stavů: 1. A + A - = P 2. A + = P + 3. A - = P – 4. A = P + P -

44 Účetní technologie pro evidenci rozvahových změn -sestavení Počáteční rozvahy -Otevření počátečního účtu rozvažného -Zaznamenání změn rozvahových stavů pomocí účtů -Uzávěrka účtů -Sestavení konečného účtu rozvažného - Sestavení Konečné rozvahy

45 Účetní technologie dle ČÚS č.001 a č.002 Počátek úč.období Rozvaha 701 Deník + Hlavní kniha Účty rozvahové + Účty výsledkové +Účty podrozahové

46 Konec úč.období -účetní uzávěrka účtů: a) Převod KZ výsledkových účtů na 710 b) Převod KZ rozvahových účtů na 702 včetně VH c) Obratová předvaha

47 Schéma uzávěrkových účtů: KZ nákladových účtů KZ výnosových účtů Výsledkový účet 710 Uzávěrkový účet 702 Výsledek hospodaření Obratová předvaha= PZ+Přírůstky-Úbytky=KZ Konečná R O Z V A H A

48 Příklad:

49 Postup účetních prací: I. Počátek účetního období: -------------------------------------- 0.Počáteční rozvaha 1.Účtový rozvrh (výběr účtů ze směrné účtové osnovy MF, aktualizace účtové osnovy z min. období) 2.Otevření účetních knih a rozvahových účtů (ze 701) 3.Vymezení typů dokladů (číselných řad)

50 II. Průběh účetního období: ------------------------------------ A.Účtování jednotlivých operací: 1.Přijetí nebo vyhotovení účetního dokladu 2.Kontrola účetního dokladu (formální, věcná) 3.Přiřazení čísla dokladu 4.Určení předkontace 5.Zaúčtování operace do deníku, do hlavní knihy, do knih analytické a podrozvahové evidence) 6.Založení dokladu do složky B. Průběžné, občas: 1.Průběžná kontrola správnosti účetnictví 2.Průběžné výstupy (měsíční rozvaha a výsledovka)

51 III. Konec účetního období: ------------------------------------- 1. Předběžné uzavření účetních knih 2. Kontrola správnosti účetnictví (kontrolní soupiska účtů,obratová a zůstatková předvaha) 3. Oprava účetnictví dle výsledků kontroly 4. Konečná uzávěrka účtů (710 a 702)= řeší ČÚS č.002 5. Závěrka (sestavení výkazů) 6. Archivace dokladů 7. Převod do dalšího účetního období (otevření 701 ze 702 pro nové období)


Stáhnout ppt "Ú Č E T N I C T V Í Předmět UCE : pro finanční řízení podniku musí mít účetní jednotka dostatek spolehlivých podkladů. Opatření podkladů = úkol UCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google