Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda BHD Kategorizace prací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda BHD Kategorizace prací."— Transkript prezentace:

1 Metoda BHD Kategorizace prací

2 Osnova Vývoj kategorizace Právní zakotvení hodnocení rizik
Závodně preventivní péče a lékařské prohlídky Opatření k ochraně zdraví a biologické expoziční testy Zařazení prací podle rozhodujících faktorů - PRACH

3 Vývoj kategorizace Každá práce nese společné znaky, ale i charakteristické a jedinečné odlišnosti. léta sledování zdravotního stavu – databáze HS. 2. Databáze- ověřené údaje o příčinách a okolnostech vzniku nemocí z povolání. 3. Hodnocení míry rizika podle směrnice č. 49/1967 Věst MZ, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

4 Dřívější hodnocení rizik
zátěž faktory stejná pro všechny na pracovišti – bez ohledu na výkon jejich činnosti – práce úloha hygienika - aktivní vyhledávač RF zaměstnavatel pasivní role – základní informace o výrobě HS dle zák.č. 20/1966 Sb. – odborná pomoc zaměstnavatelům (státní podniky) závodní lékaři

5 objektivní hodnocení noxy a podmínek za nichž
Nové hodnocení rizik lineární osa se směrnicemi EU zakotvení do právních předpisů: zákon, nařízení vlády a vyhláška hodnocení zdravotního rizika podle míry zátěže RF v konkrétních podmínkách práce Přínos objektivní hodnocení noxy a podmínek za nichž je práce vykonávaná objektivní hodnocení noxy a podmínek za nichž je práce vykonávaná

6 Úloha OOVZ v hodnocení rizik
hodnocení rizik provádí zaměstnavatel (aktivní úloha) včetně zajištění podkladů pro hodnocení rizik vyhodnocení rizik v rámci zkušebního provozu kontrolní činnost OOVZ

7 Právní zakotvení hodnocení rizik
§ 37 zák. č. 258/2000 Sb., v pl. znění - povinnosti provést kategorizaci § 38 zák. č. 258/2000 Sb., v pl. znění – povinnost měření a vyšetření pro účely kategorizace § 39 zák. č. 258/2000 Sb., v pl. znění – povinnost zajistit mimořádná měření faktorů pracovních podmínek podle požadavků zařízení pracovnělékařské péče a podle rozhodnutí OOVZ, zjištění příčin překročení limitních hodnot BET a řešit jejich odstranění – informace zaměstnanců

8 Právní zakotvení hodnocení rizik
§ 40 zák. č. 258/2000 Sb., v pl. znění – evidence RP § 42 zák. č. 258/2000 Sb., v pl. znění – úhradu nákladů spojenou se zajištěním ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel § 132a) odst. 3 zák. č. 65/1966 Sb., v pl. znění – dodržení metod a způsob zjištění RF upozornění: zák. č. 258/2000 Sb., v pl. znění, platí i pro osoby podnikající podle zvl. právního předpisu – není zaměstnavatelem

9 ZPP a lékařské prohlídky
ZPP je povinen zajistit zaměstnavatel - podle § 40 zák.č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ZPP má být komplexní a multidisciplinární - úměrná rizikovosti v podnicích

10 Program ZPP prevence diagnostika léčba chorob z povolání
péče o pracovníky před výjezdem do zahraničí a po jejich návratu léčebná rehabilitace programy podpory zdraví zaměřené na prevenci kardiovaskulárního onemocnění

11 návrh koncepce pracovního lékařství
Program ZPP programy na snížení rizikových faktorů modifikace chování osvojení zásad zdravého způsobu života prevence pohybově podpůrného systému       návrh koncepce pracovního lékařství

12 Svobodná volba závodního lékaře
Ano NE pokud příslušným OOVZ je stanoveno provedení protiepidemiologických opatření

13 Povinnosti zařízení ZPP
preventivní péče a ochrana zdraví před nemocemi z povolání a jinými poškození práce, včetně prevence úrazů odborná poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví kontrola pracovišť preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců

14 Povinnosti zařízení ZPP
zajištění PP spolupráce s OOVZ výchova v oblasti a podpory zdraví

15 Druhy lékařských prohlídek
Podle § 133 odst. 1d) zák.č.65/1965 Sb., je zaměstnavatel povinen sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje ZPP a jakým druhům očkování a lékařským preventivním prohlídkám souvisejících s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Účast na prohlídkách musí umožnit.

16 Vstupní prohlídky před uzavřením smlouvy, nepřipustit výkon práce, který neodpovídá zdravotní způsobilosti musí být provedena lékařem vykonávající ZPP (vyloučení svobodné volby lékaře) – lékař neléčí, (ZPP vykonává i praktický lékař) periodicita LP za účelem posouzení zdravotní způsobilosti - sm. č. 49/1967 a právními předpisy na ní navazující

17 Řadové prohlídky nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění obdobně jako preventivní, vstupní a výstupní (nejedná se o péči sledující léčebný účel) jde o jiný rozsah vyšetření příklad: prohlídky 1x za 5 let, u pracovníků starších 50 let 1x za tři roky

18 Mimořádná prohlídka Předpoklad - u zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci nebo k používání OOPP . Cíl: posouzení zdravotního stavu při ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti ještě před termínem provedení periodické prohlídky.

19 Mimořádná prohlídka Provádí se zvl. předpis OOVZ nebo SÚJB
změna pracovních podmínek změna zdravotního stavu zaměstnance ještě před termínem periodické prohlídky změna v použití OOPP

20 Mimořádná prohlídka Provádí se
ohrožení zdravotní způsobilosti k výkonu práce, jež byl zjištěn v rámci lékařské preventivní prohlídky po ukončení pracovní neschopnosti – vážný úraz, onemocnění spojené s bezvědomím apod.

21 Mimořádná prohlídka MP lze uskutečnit na podnět ošetřujícího lékaře
podnět pracovníka podnět OOVZ

22 Výstupní prohlídka Cíl: zjištění změn ve zdravotním stavu, jehož příčinou jsou pracovní podmínky. Provádí se po ukončení určitého druhu práce. před ukončením práce u zaměstnavatele před ukončením práce při převedení na jinou práci

23 Následná prohlídka Provádí se za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce, jejíž důsledky se mohou objevit i po ukončení práce. Je předepsána právním předpisem nebo nařízením OOVZ.

24 Očkování Nárok na očkování je dán vyhl. č. 439/2000 Sb.
pravidelné očkování zvláštní očkování mimořádné očkování očkování při úrazech, poranění, nehojících se ranách, před některými léčebnými výkony očkování před výjezdem do zahraničí jiné očkování

25 Lékařské prohlídky u RP
Stanovení prohlídek v § 82 odst. 2 písm. e zákona č. 258/2000 Sb., v pl. znění minimální náplň a termíny periodických lékařských preventivních prohlídek (pokud tak nestanoví zvl. právní předpis) prohlídek po skončení rizikové práce nařízení mimořádných lékařských preventivních prohlídek

26 Lékařské prohlídky u RP
Periodické lékařské preventivní prohlídky Mimořádné lékařské prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů Dispenzární prohlídky: u osob s hlášenou nemocí z povolání u osob, u kterých vlivy rizik působí i po ukončení expozice riziku

27 Opatření k ochraně zdraví a BET
Opatření k ochraně zdraví je jedna ze základních povinností zaměstnavatele. Opatření jsou součástí procesu zařazování práce do kategorií č. 2 . Opatření jsou součástí návrhu na zařazení práce do kategorií č. 3 a č. 4.

28 Opatření k ochraně zdraví a BET
Rozsah opatření je přímo úměrný riziku. OOVZ je oprávněn nařídit změnu opatření k ochraně zdraví (§ 84 odst. 1 písm s) zák.č. 258/2000 Sb., v pl. znění.)

29 Dodatková opatření k OZ
zkrácení pracovní doby (výjmečně) režim práce a odpočinku dodatková dovolená

30 Ochrana zdraví žen těhotné, kojící, matky po porodu
zákazy práce a pracovišť vyhl. č. 288/2003 Sb. povinnost zaměstnavatele převést dočasně na jinou práci – stejný výdělek nutnost informovat ženy v pracovním procesu na rizika z výkonu jejich práce

31 Biologické expoziční testy
Biologické monitorování Vyšetřovací metody k průkazu expozice člověka k určité látce, včetně dopadu jejího množství, která se dostala do organismu.

32 Biologické expoziční testy
Sledování škodlivin nebo jejich metabolitů v moči, krvi nebo v jiném biol. materiálu (vlasy, mateřské mléko, vydechovaný vzduch apod.). Krátkodobé, celosměnové, namátkové vzorky.

33 Zařazení prací podle rozhodujících faktorů
PRACH

34 Prach Znečištění ovzduší hmotnými částicemi.
Ve vzduchu rozptýlené částice jsou označovány jako aerosoly: prach – pevné částice vzniklé drcením pevných hmot kouř-spalování org. látek dým-oxidace org. látek

35 Aerosoly Tuhé Kapalné Mlha (kapalný aerosol vzniklý kondenzací vodních par)

36 Aerosol je charakterizován
koncentrací velikostí částic fyzikálně-chemickými, popř. biologickými vlastnostmi

37 Aerosol podle účinku toxický prach prach bez toxických účinků

38 Rozdělení prachů bez tox. účinku
prachy s převážně fibrogenním účinkem (zmnožení vaziva ve tkáni) – obsahují fibrogenní složku (křemen, dinas, slída apod.). Hornictví, slévárenství, lomy, průmysl na zpracování kamene…..tam kde je surovina hornina prachy s možným fibrogenním účinkem – pravděpodobný výskyt fibrogenní složky (amorfní oxid křemičitý, svářečské dýmy apod.)

39 Rozdělení prachů bez tox. účinku
prachy s nespecifickým účinkem – nemají výrazný biologický účinek (cement, hnědé uhlí, oxidy železa apod.) prachy s převážně dráždivým účinkem – 5 hlavních skupin

40 Prachy s převážně dráž. účinkem
textilní prachy (vlna, bavlna, len, konopí, syntetická textilní vlákna) živočišné prachy (peří, srst, ost. živ. prachy) rostlinné prachy (mouka, čaj, káva, obilní prach, tabák, čaj, koření) prachy ze dřeva (exot. dřeviny, tvrdá a ostatní dřeva) jiné prachy s dráždivým účinkem (epoxidové, polyakrylát., fenolformaldehyd. pryskyřice, sklolamináty)

41 Rozdělení prachů bez tox. účinku
minerální vláknité prachy přírodní minerální (azbest –chryzotil, amfibolitové azbesty) umělá minerální vlákna (skleněná čedičová, strusková)

42 Vstup do organismu Dýchací cesty Kůží (hrubší umělá minerální vlákna)

43 Míra znečištění Vyjadřuje se koncentrací aerosolu.
Určuje se hmotnostně, tj. hmotností všech částic obsažených v jednotce objemu vzduchu (hodnocení v mg/m3 ) nebo počtem částic v jednotce objemu vzduchu (počet vláken/cm3 (vláknité prachy)).

44 Hodnocení prachu Podle přílohy č. 4 nař.vl.č. 178/2001 Sb. v pl. znění.

45 Limitní hodnoty přípustný expoziční limit (PEL)
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P)

46 PEL Nejsou jediným ukazatelem míry zátěže (podle povahy prachu).
PEL platí za předpokladu průměrná plicní ventilace při práci nepřekračuje 20 l/min

47 Azbest Označení chrysotil a ostatní azbestové prachy (amfibolové povahy závažnější zdravotní riziko). Zařazení vždy podle závažnějšího rizika.

48 Stanovení prašnosti v ovzduší
Zjištění míry a možného vlivu na pracovníka, přičemž vycházíme ze základních vlastností aerosolu účinek závisí na dávce a nikoli na okamžité koncentraci do organismu aerosol vniká selektivně v závislosti na velikosti částic, velikost částic závisí na depozici v organismu

49 Stanovení prašnosti v ovzduší
účinek různých druhů prachu závisí na způsobu jejich depozice v organismu některé vláknité prachy mají karcinogenní účinek (nezávisí na hmotnostní dávce, ale na počtu vláken)

50 Stanovení prašnosti v ovzduší
Měříme průměrné celodenní koncentrace, eventuelně podíl respirabilního prachu Výsledky porovnáváme s limitními hodnotami, PEL. PEL: míra znečištění ovzduší prachem, vyjádřena koncentrací aerosolu s přihlédnutím k jeho vlastnostem (účinek a velikost částic, počet deponovaných vláken).

51 Stanovení prašnosti v ovzduší
U fibrogenních prachů se hodnotí podíl jemného prachu, tzv. respirabilního prachu a fibrogenní složky v celkově měřeném prachu. U vláknitých prachů - početní koncentrace

52 Zařazení do kategorií Kategorie č. 2
Průměrné celodenní koncentrace prachu v pracovním vzduší jsou vyšší než 30% hodnoty přípustného expozičního limitu (PEL) sledovaného druhu prachu, ale tuto hodnotu nepřekročí.

53 Zařazení do kategorií Kategorie č. 3
Překročení PEL pro daný druh prachu, ale nepřekročení trojnásobku této hodnoty.

54 Zařazení do kategorií Kategorie č. 4
Koncentrace prachu jsou vyšší než u kategorie č. 3.

55 Preventivní opatření - prach
Zřetel na specifické účinky prachu (jiné pro dráždivý, vláknitý, fibrogenní prach apod.). Technická opatření Organizační opatření Náhradní opatření Preventivní opatření

56 Technická opatření Změna technologie (náhrada za bezprašné technologie, technologie s nižší prašností, vznik prachu méně závažného) Uzavření zdrojů prašnosti (kapotování strojů) Místní odsávání

57 Technická opatření Srážení prachu (vodou)
Ředění prašnosti (zónové, celkové větrání Izolace pracovníka (velín)

58 Organizační opatření Dodržování určitého způsobu práce (zkrápění, mokrý úklid) Zabraňovat zviřování prachu

59 Náhradní opatření Používání OOPP (kukly, masky, respirátory)
Takové, které jsou určeny pro daný druh prachu!

60 Preventivní opatření Vstupní a periodické a výstupní lékařské prohlídky

61 Prach- vliv na zdraví Alergické účinky (astma bronchiale, exogenní alergická alveotida – farmářská, sladovnická plíce) Fibrogenní účinky – pneumokoniózy kolagenní (silikóza plic, azbestóza, svářecké plíce..) Karcinogenní účinky (azbest)

62 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Metoda BHD Kategorizace prací."

Podobné prezentace


Reklamy Google