Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry"— Transkript prezentace:

1 Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry

2

3 Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry
Příprava strategické průmyslové zóny Kolín – Ovčáry probíhala za významné podpory státu. Na podporu této průmyslové zóny pro strategického investora byla postupně přijata 3 usnesení vlády (č.708/2001, 66/2002, 421/2002). Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry se nachází v obci Kolín, kat.území Sendražice u Kolína a obci Ovčáry, kat. území Ovčáry u Kolína. V rámci územních plánů obou obcí bylo pro tuto průmyslovou zónu vymezeno území o celkové rozloze 370 ha. Město Kolín úspěšně zajistilo majetkoprávní scelení pozemků v rozsahu více než 360 ha. Pro realizaci jednotlivých investičních záměrů tak byla připravena plocha cca 293 ha (zbývající část zóny je využita pro koridory komunikací, inženýrských sítí, ČOV, retenční nádrž, apod.). Výstavba technické infrastruktury a dopravní pak byla započata v květnu První etapa napojení na technickou infrastrukturu, která zahrnovala výstavbu hlavních páteřních rozvodů a zřízení potřebných především pro realizaci závodu TPCA byla realizována ve dvou fázích, kdy ke konci srpna 2002 bylo připraveno napojení pro stavbu a definitivní napojení bylo dokončeno v srpnu 2003 s tím, že ve druhé polovině roku 2004 bylo dokončeno napojení na železnici a v roce 2005 připravena potřebná kapacita vody.

4 V roce 2003 byl vypracován generel výstavby podrobné technické a dopravní infrastruktury v rámci území samotné průmyslové zóny tak, aby ke každému jednotlivému pozemku bylo zajištěno přivedení kompletní infrastruktury. Počátkem roku 2004 pak byla zahájena i samotná výstavba druhé etapy technické infrastruktury. V průběhu roku 2003 byla vedena intenzivní jednání s několika zájemci o investování v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry a k dnešnímu dni jsou vedle závodu TPCA umístěny dalších čtyři firmy. Jedná se o 4 společnosti, jejichž aktivity jsou navázány na závod TPCA. V průmyslové zóně jsou postaveny čistička odpadních vod /samostatná - postavena pouze pro zónu/, železniční vlečka, obslužné komunikace. Jednotlivé obsazené sektory jsou napojené na vodovod a kanalizaci.V případě volných sektorů k prodeji je možné dobudovat a napojit se na stávající infrastrukturu. U volných sektorů D je možné dobudování a napojení na železniční vlečku

5 TPCA Firma Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o. realizuje svoji činnost v sektoru A na 124 ha, které zakoupila od města Kolín. Výroba byla zahájena v únoru Ve firmě byl zaveden inovační systém JUST IN TIME /dodávka dílu na montážní linku automobilů bez meziskladu, přímá vazba výrobce-montážní linka/ a zároveň firma používá ekologické metody míchání barev k lakování karoserií. Automobilka vyrábí modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1. Do firmy byla vybudována železniční vlečka. TPCA používá nejekologičtější technologie, což potvrdila i certifikace BAT, kterou automobilka obdržela společně s mezinárodním certifikátem řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004. K  pracuje u firmy 3 226 zaměstnanců. Investice k  dosáhla částky 18 700 mil.Kč. Firma ovlivňuje nejen zaměstnanost v Kolíně a okolí, ale též se aktivně podílí na ostatních aktivitách v kolínském regionu. Grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko vznikl v roce 2005 s cílem systematicky přispívat k rozvoji kolínského regionu.Každý rok jsou vybírány veřejně prospěšné projekty, které jsou podpořeny celkovou částkou 4 miliony Kč.Podílí se též na všestranném rozvoji, sponzoruje nejvýznamnější kulturní a společenské události jako Kmochův Kolín, akci OREGON dětem a je partnerem prvoligového basketbalového klubu v Kolíně. Na podporu Kolínska věnovala TPCA již více než 80 milionů korun.

6 LEAR V sektoru C1 realizuje svůj investiční záměr firma LEAR Corporation Czech s.r.o., která zde vyrábí přední a zadní autosedačky určené pro závod TPCA. Z celkové plochy sektoru C1 tj. 4,9 ha je zastavěná plocha výrobními bjekty 0,82 ha. Ostatní plochy jsou komunikace, zpevněné plochy a zeleň. V areálu firmy v současné době pracuje 241 zaměstnanců.Výše investice k dosáhla výše 339 mil.Kč. GEFCO V sektoru B je firma GEFCO Česká republika s.r.o. Praha, která provozuje logistické centrum sloužící k meziskladu a distribuci automobilů Peugeot, Citroen z evropských závodů PCA a automobilů z výrobního areálu TPCA. Z celkové plochy sektoru B – komerční zóny tj. 24,74 ha zaujímají výrobní objekty 0,42 ha, zbylé plochy jsou komunikace, zeleň apod. Areál je napojen vlastní trasou vlečky na vlečku vyprojektovanou a schválenou pro výrobní areál TPCA. Celková skladovací kapacita areálu je cca aut. V areálu firmy v současné době pracuje 187 zaměstnanců.Výše investice k činí 492 mil.Kč

7 TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A.
TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. /dále jen TTESA/ realizuje svůj záměr v sektoru D3. TTESA shromažďuje odpad produkovaný v PZ Kolín – Ovčáry. Tento odpad třídí a přetváří do kompaktních celků k expedici především do hutí popřípadě k dalšímu druhotnému využití. Přeprava železného šrotu probíhá po železnici. Z celkové plochy 7,5 ha je výrobními objekty zastavěno 0,70 ha.Firma k  zaměstnává 71 pracovníků.Výše investice dosáhla k  částky 172 mil.Kč. NYK LOGISTIC V sektoru C 3 a C 4 firma NYK Logistic (Czech Republic) s.r.o. se sídlem v Říčanech funguje jako logistické centrum sloužící ke skladování a distribuci prázdných obalů (přepravky, palety) a výrobních dílů dodavatelů, k zajištění plynulých dodávek pro výrobu automobilů TPCA, včetně parkování tahačů a návěsů. Užití pozemků: sklad na distribuci vratných obalů od TPCA k dodavatelům, sklad materiálu pro dodavatele TPCA, parkoviště přívěsů, administrativní budovy. Parkoviště návěsů je navrženo o kapacitě stání, parkoviště osobních automobilů 85 stání.Celkový počet zaměstnanců k  je 420 pracovníků. Investice k  dosáhla 426 mil.Kč.

8 Rok zahájení výstavby: 2002
Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry Celková plocha (ha): Rok zahájení výstavby: Počet pracovníků v zóně k: : Počet firem v zóně k  Struktura firem dle země původu: ČR – 0 zahraničí - 5 Struktura zahraničních firem dle země původu: USA - 1 Japonsko - 3 Francie - 1 Inovační firma: Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o. – zavedení systému JUST IN TIME (dodávka dílu na montážní linku automobilů bez meziskladu, přímá vazba výrobce-montážní linka), používání ekologických metod míchání barev k lakování karoserií.

9 PZ Kolín – Ovčáry Kraj průmyslové zóny: Středočeský kraj Velikost PZ celkem: 370 ha Obsazenost investory: 171,54 ha Volné sektory k prodeji: 122,13 ha Ostatní plochy: ,33ha Obsazenost: OKEČ plocha v ha TPCA ,00 Lear Corporation Czech ,90 Gefco Česká republika ,74 Toyota Tsusho Europe ,50 NYK Logistics ,40 Celkem ,54

10 Pracovní místa: k TPCA Lear Corporation Czech Gefco Česká republika Toyota Tsusho Europe NYK Logistics Celkem Investice v mil.Kč k TPCA Lear Corporation Czech Gefco Česká republika Toyota Tsusho Europe NYK Logistics Celkem

11 Volné pozemky v PZKO / celkem 1 221 315 m2/
Katastrální území Sendražice: par.č. výměra/m2/ par.č. výměra/m2/ / 205/ / 205/ / 205/ / 222/ / / 4 051 2 719 480 5 396 277/ 277/ 277/ 277/ 277/ 277/ 277/

12 Katastrální území Ovčáry u Kolína:
par.č. výměra/m2/ par.č. výměra/m2/ 637/ / 637/ PK 637/ PK 637/ PK 216/ 637/ PK 1018/ PK 1049/ PK 218/ 1049/ PK 218/ 1067/ PK 1067/ PK 1067/ PK 1067/ PK 1067/ PK 1067/ PK 1067/ PK 1067/ PK 1067/ PK 1067/ PK 1067/ PK 1067/ / 1155/

13 Vynětí ze zemědělského půdního fondu
Volné pozemky celkem: 122 ha Vyjmuto ze ZPF: ha Zbývá vyjmout: ha U předmětných volných pozemků v PZ Kolín-Ovčáry, které nejsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu budoucí investor /kupující/ požádá o trvalé odnětí předmětného pozemku ze zemědělského půdního fondu a provede veškerá opatření týkající se sejmutí ornice a jejího uskladnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podmínkami stanovenými rozhodnutím o trvalém odnětí předmětného pozemku ze zemědělského půdního fondu, územním rozhodnutím a stavebním povolením na stavbu závodu, a to vše na vlastní náklady a odpovědnost. U předmětných volných pozemků, které byly již vyjmuty, uhradí investor městu náklady spojené s vyjmutím těchto pozemků.

14

15 Průmyslová zóna Kolín byla podpořena v rámci Programu na podporu rozvoje průmyslových nemovitostí ze dne 3/2006. Obsazování zóny se řídí podmínkami Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce a pravidly výše uvedeného programu. Dle podmínek Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce:"Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry“ (ze dne ) Příjemce dotace nesmí po dobu 5 let od dokončení Výkupu bez předchozího souhlasu Určené organizace vykoupené pozemky pronajmout nebo zatížit věcným břemenem či zástavním právem, a to bez ohledu na to, zda-li se na jejich financování podílely prostředky státního rozpočtu a v jaké výši či nikoliv. Změna vlastnictví vykoupených pozemků je po dobru realizace Výkupu až po dobu 5 let od dokončení Výkupu možná pouze po předchozím souhlasu Určené organizace, a to bez ohledu na to, zda-li se na jejich financování podílely prostředky státního rozpočtu a v jaké výši či nikoliv. Se žádostí o souhlas Příjemce předkládá Určené organizaci základní informace o investičním záměru zájemce o koupi pozemků, tzn. jméno investora, zařazení investičního záměr podle OKEČ, výši investice určenou na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku v nejbližších třech letech v členění na jednotlivé roky, počet vytvořených pracovních míst v nejbližších třech letech v členění na jednotlivé roky. Dále Příjemce předkládá návrh kupní smlouvy a znalecký posudek o tržní ceně převáděných pozemků vypracovaných nezávislým znalcem.

16 Dle pravidel Programu na podporu rozvoje průmyslových nemovitostí:
Nestanoví-li Správce programu jinak, nesmí příjemce dotace, v období po přijetí žádosti o dotaci až po dobu 5 let od dokončení závěrečné etapy stavební části projektu, využít podnikatelskou nemovitost pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu (OKEČ ) vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb, v technologických centrech, věděckotecnických parcích a v oblasti výzkumu a vývoje. Omezení velikosti investice a vytvořením pracovních míst se vztahuje na strategického investora, kdy dle podmínek Programu na podporu rozvoje průmyslových zón se strategickým investorem rozumí: Podporovaný podnik, který předložil záměr vynaložit za účelem podnikání v odborech zpracovatelského průmyslu (OKEČ 15-37) investiční prostředky na pořízení hmotného a nehmotného majetku dlouhodobé povahy nejméně v částce Kč a současně vytvořit více než nových pracovních míst; Podporovaný podnik, který předložil záměr vynaložit za účelem podnikání v oboru strategických služeb nebo technologických center investiční prostředky na pořízení hmotného a nehmotného majetku dlouhodobé povahy nejméně v částce Kč a současně vytvořit více než 500 nových pracovních míst; Podporovaný podnik, působící v oblasti výzkumu a vývoje, který předložil záměr vynaložit investiční prostředky na pořízení hmotného a nehmotného majetku dlouhodobé povahy nejméně v částce Kč a současně vytvořit více než 50 nových pracovních míst; Podporovaný podnik, kterého jako strategického označí Vláda ČR.

17 Územní plán & PZ Kolín-Ovčáry
ÚP města Kolín Hlavní využití: Hlavní funkcí území je průmyslová výroba hromadného, továrního a velkosériového charakteru.Území je určené pro umístění provozoven průmyslové výroby a jejich doprovodné služby. Představuje monofunkční plochu, která je vyhrazena jen pro velké investory republikového či regionálního významu a nebude parcelována pro běžné investory. V případě, že plocha zóny nebo její část nebude ze strany velkého investora využita, bude užívána dosavadním způsobem. V území zároveň platí všechna limity vyplývající z obecně platných předpisů. Přípustné využití území, činností a stavby podnikatelská činnost bydlení správce nebo majitele, dočasné ubytování zaměstnanců odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků doprovodné, obslužní a logistické plochy velkovýrobní, výrobní, průmyslová činnost obslužné plochy občanského vybavení veřejného zájmu účelová a místní komunikace

18 Nepřípustné využití území, činnosti a stavby
bydlení v bytových domech bydlení v rodinných domech rekreace v objektech pro rodinnou rekreaci maloobchodní zařízení nad 500 m2 prodejní plochy Pravidla pro prostorové uspořádání budou upřesněna dle konkrétního záměru v územním řízení, pro každá objekt budou v územním rozhodnutí stanoveny podrobnější regulační a zastavovací podmínky v území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelní, která bude chránit okolní území před negativními účinky činností prováděných v tomto území, esteticky oddělovat pohledově exponovaná území součástí projektu bude dokumentace řešení odstavování vozidel zákazníků i zaměstnanců a řešení odtoku dešťových vod z území součástí podnikatelského záměru bude mj. stanovení přepravních kapacit dopravy do závodu

19 Územní plán Ovčáry Základní funkční využití: Území je určeno pro průmyslovou výrobu velkých investorů republikového či regionálního významu. Hlavní funkcí je průmyslová výroba hromadného, továrního a velkosériového charakteru a obchodní činnost.Území je určeno pro umístění provozoven průmyslové výroba a obchodu a jejich doprovodné služby. Okrajové části území, které budou vyděleny vybudováním infrastruktury, nebo které nevyužije strategický investor, mohou být parcelovány pro menší investiční záměry. Vhodné a převládající činnosti: podnikatelská činnost doprovodné, obslužné a logistické plochy objekty průmyslové výroby a služby objekty skladů příslušné komunikace a parkovací plochy garáže pro nákladní automobily a jiná účelová vozidla příslušné technické vybavení

20 Přípustné činnosti zdravotnické, školící, sportovně relaxační zařízení pro zaměstnance obchodní činnost-velkoobchodní, maloobchodní zařízení specifické služby jako doprovodná administrativní, stravovací a ubytovací zařízení prodej výrobků hasičské zbrojnice ochranná izolační zeleň bydlení správce nebo majitele účelových staveb, dočasné ubytování zaměstnanců Nepřípustné činností: jakékoliv trvalé bydlení s výjimkou služebních a pohotovostních bytů veřejná školská, zdravotnická, sociální, sportovní, rekreační, spolková zařízení, individuální rekreace negativní vlivy průmyslové výroby nesmí zasahovat obytné a rekreační plochy Podmínky prostorového uspořádání pro novou výstavbu a pro podstatnou přestavbu objektů, včetně základních podmínek krajinného rázu umístění jednotlivých investic včetně podrobnějších regulačních a zastavovacích podmínek bude podrobněji definováno v územním řízení koeficient zastavění max. 50 % /zpevněné plochy se jako zastavěné nepočítají/ v území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy s keřovou a stromovou zelení, která bude chránit okolní území před negativními účinky činností, prováděných v tomto území a esteticky oddělovat pohledově exponovaná území, minimální rozsah těchto ploch -20 % součástí dokumentace pro územní řízení bude: řešení odstavování vozidel zákazníků i zaměstnanců řešení odtoku dešťových vod z území stanovení přepravních nároků ve vztahu k jednotlivým druhům a trasám dopravy

21

22

23

24

25

26

27

28 Financování výstavby PZ Kolín-Ovčáry
A. Výkup pozemků: Dotace: 643,116 mil.Kč NFV 123,618 mil.Kč Vl. zdroje: 108,796 mil. Kč Výkup celkem 875,530 mil.Kč B. Výstavba PZKO: Soubory staveb: příprava území HTÚ - oprava přepravních tras retenční nádrž - ČOV Zásobení vodou 1 a 2 etapa - Zásobení vodou-Ovčárecká Vodojem Vinice - Propoj vodojem Letiště I.-II. Odvedení splaškových vod - Odvedení splaškových vod-Ovčárecká Kanalizace Sendražice I Napojení na rozvod zemního plynu Objekt měření zemního plynu - Napojení na rozvod EE Napojení na rozvod EE pro ČOV - Transformovna 110/22 kV Vedení 110 kV - Posílení vedení 110 kV Přístupové komunikace 1-3 část - Cyklostezky Napojení na komunikaci II/ Napojení na upravenou komunikaci II/328 Železniční vlečka - Železniční vlečka – objízdná kolej Telekomunikace - Příprava území pro požární zbrojnice v PZKO Protihlukový val

29 Financování PZ Kolín-Ovčáry
Vlastní zdroje 777,675 mil.Kč Úvěry 220,000 mil.Kč NFV 183,618 mil.Kč Dotace ,310 mil.Kč Příspěvky 179,768 mil.Kč /náklady ČEZ,Český Telecom apod./ Náklady celkem ,371 mil.Kč


Stáhnout ppt "Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry"

Podobné prezentace


Reklamy Google