Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost zdravotnické reformy - zdravotnictví sociální nebo socialistické? Ekofórum, VŠE 27. 11. 2008 OBSAH: 1)NEJDŘÍVE „VÍTE ŽE“ JAKO DŮVODY PRO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost zdravotnické reformy - zdravotnictví sociální nebo socialistické? Ekofórum, VŠE 27. 11. 2008 OBSAH: 1)NEJDŘÍVE „VÍTE ŽE“ JAKO DŮVODY PRO."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost zdravotnické reformy - zdravotnictví sociální nebo socialistické? Ekofórum, VŠE OBSAH: 1)NEJDŘÍVE „VÍTE ŽE“ JAKO DŮVODY PRO REFORMU 2) CO JSME JIŽ UDĚLALI – POPLATKY, LÉKY + PÁR DALŠÍCH VĚCÍ, EVROPSKÁ AGENDA 3) Zákony o službách atd. 4) Zákony o pojištění 5) Ekonomický exkurz 6) Vize pro budoucí řešení (nominální pojistné) Slovo Lucii možno předat buď už na zdravotní pojištění, nebo před ekonomickým exkurzem.

2 PROČ REFORMA? Vadí vám složité hledání lékaře?
Vadí vám dlouhé čekací doby? Vadí vám přístup zdravotnického personálu? Vadí vám vysoké doplatky na léky? Vadí vám nutnost úplatků za kvalitní péči?

3 Víte, že… …není zákonem definováno, na co má pacient/pojištěnec nárok?
…je zakázáno připlatit si na zdravotní služby? …chybí definice základních vztahů mezi poskytovateli - zdravotnickými pracovníky – pacienty? …práva pacientů se stále řídí zákonem z roku 1966? … záchranka jako jediná složka integrovaného záchranného systému nemá vlastní právní úpravu? ... k jednomu a půl miliónu lidí záchranka nedojede v zákonných 15 minutách? …jsou rozdílné požadavky na státní a nestátní nemocnice – u státních máte menší garanci kvality? = „důvody pro reformu“, proč děláme reformu (PRIMÁRNĚ ZAMĚŘENO NA ZÁKONY, KTERÉ JIŽ VE VLÁDĚ)

4 Víte, že… …ZP nevedou standardní účetnictví?
… ZP nepatří nikomu, ani státu, ani zakladatelům? …ZP při platební neschopnosti nemají režim na vyrovnání dluhů vůči lékařům? …ZP nemusí prokazovat finanční zdraví? …členové dozorčích a správních rad ZP nemají žádnou odpovědnost? …ZP jsou pod významným politickým vlivem? …ZP mají nad sebou omezený dozor, zatímco třeba banky jsou pod mnohem přísnějším dohledem? = „důvody pro reformu“, proč děláme reformu (PRIMÁRNĚ CÍLÍ NA ZÁKONY O POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNÁCH)

5 Důvody pro reformu Okamžité důvody Dlouhodobé důvody
Plýtvání v systému ve výši minimálně 20 miliard Nestabilní prostředí plynoucí z nedostatečné právní úpravy a přílišného vlivu státu Zajištění dostupnosti zdravotní péče a požadavky na reformu ze strany občanů Dlouhodobé důvody Stárnutí obyvatelstva Nové medicínské postupy Zvyšující se očekávání občanů NEJDŘÍVE MLUVIT O OKAMŽITÝCH DŮVODECH! O DLOUHODOBÝCH BUDE MLUVENO POZDĚJI. 5 5

6 Vybrané regulační poplatky
POPLATKY FUNGUJÍ Celkový finanční dopad v prvním pololetí 2008 Vybrané regulační poplatky Odhad úspory nebo možnosti přesunutí prostředků od méně k více nemocným Ambulantní služby 976 mil. Kč 810 mil. Kč – pouze u specialistů Recept 1211 mil. Kč 2 185 mil. Kč Pohotovost 55 mil. Kč 31 mil. Kč Lůžkové služby 364 mil. Kč 385 mil. Kč Celkem 2 606 mil. Kč 3 411 mil. Kč Ad plýtvání: nejdříve o poplatcích.... 6

7 POPLATKY FUNGUJÍ Meziroční vývoj poptávky po zdravotních službách MEZIROČNÍ ZMĚNA! POPLATKY FUNGUJÍ...

8 CO UMOŽŇUJÍ REGULAČNÍ POPLATKY
UŠETŘENÉ PENÍZE DÍKY ZMĚNĚ CHOVÁNÍ NÁS VŠECH DESETIKORUNY ÚHRADA DŘÍVE NEDOSTUPNÉ A NÁKLADNÉ LÉČBY PRO VÁŽNĚ NEMOCNÉ TISÍCE A MILIONY KORUN ZDE PROMLUVIT O LIMITU, CO DĚLÁ A KOHO CHRÁNÍ: - ochrana velmi nemocných (vážně i chronicky) pacientů před finančními důsledky kumulace doplatků za důležité léky = zavedení limitu Již lidí je tímto limitem chráněno. Do konce roku se očekává, že tento limit ochrání další desítky tisíc nemocných (= např. Jihlava – 50000). - více péče pro vážně nemocné 5 mld. (extrapolace – za 1.pol. 08: 3,4mld. Kč) = důsledek poplatků, které ve zdravotnictví ušetřili významné peníze. Tyto peníze mohly být použity právě na léčbu těch nejvíce potřebných. - podpora specializovaných center = více nemocných se léčí ve specializovaných centrech, kde mají nejlepší možnou péči tedy mají kvalitnější péči než dříve. Např. onkologičtí pacienti

9 VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ NA KATEGORII ZDRAVÍ
domácnosti... Výdaje na zdraví celkem v % příjmu v 1.kvartále 2008 Výdaje na alkohol a tabák v % příjmu v 1.kvartále 2008 Nárůst výdajů na zdraví v Kč měsíčně (1.q /1.q 2007) Nárůst čistých příjmů v Kč měsíčně (1.q /1.q 2007) celkem 2,43% 2,1% 63 Kč 832 Kč důchodců 3,99% 2,13% 102 Kč 311 Kč ekonomicky aktivní bez dětí 2,07% 2,31% 66 Kč 1 100 Kč ekonomicky aktivní s dětmi 2,06% 1,73% 49 Kč 983 Kč s dětmi s min. příjmy 2,41% 2,11% 28 Kč 16 Kč TOTO JE POUZE PERLIČKA – ekonomové mají rádi čísla  =>PŘÍMÉ VÝDAJE NA ZDRAVÍ DOMÁCNOSTÍ STÁLE PATŘÍ MEZI NEJNIŽŠÍ V OECD; (viz první dva chlívky v prvním řádku:) JSOU SROVNATELNÉ S TÍM, CO DOMÁCNOSTI VYDÁVAJÍ ZA ALKOHOL A TABÁK Výdaje domácností na zdraví patří stále mezi nejnižší v OECD Zdroj: ČSÚ

10 Další stabilizační opatření
Transparentní a racionální systém stanovování cen a úhrad léků a potravin pro zvláštní lékařské účely v souladu s transparenční směrnicí v souladu s ústavním pořádkem ČR => rychlejší zařazování nových přípravků na trh => od zlevnilo léků a 550 je nově bez doplatku Novelizace zákona o péči o zdraví lidu Přístup pacientů do své dokumentace Novelizace zákonů o pojišťovnách Zlepšení postavení správních rad při řízení pojišťoven Tkáně a buňky TÍMTO POKLRAČUJE NÁVAZNOST NA „OKAMŽITÉ PROBLÉMY“ A PROVEDENÁ „STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ“ od  zahájil SÚKL celkem 5 665 správních řízení z toho 4 300 řízení z moci úřední (např. zjištění nižších cen v EU = úspora prostředků v.z.p.) U 117 léčivých přípravků bylo rozhodnuto o změně úhrady, z toho u 38 byly zařazeny nové léčivé látky. A DALŠÍ, NAPŘ: - Očkování dětí - nově hexavakcína a připraven pneumokok (nejen odborně, ale i finančně podložené změna!) - cílená podpora vzdělávání absolventů v nedostatkových specializacích skladba a struktura (i věková) lékařů v některých odbornostech je dlouhodobě diskutovaným problémem; přede mnou s tím ale nikdo nic kloudného nedělal (PS: když nepočítáme licence Komory pro internisty na PL…) 500 mil od příštího roku; letos formou grantů; podpora rezidenčních míst, podpora výuky praktiků, atd. - Rozhýbání MZ jako správního úřadu řešení licencí lékařů a různých odvolání 3500 žádostí o uznání kvalifikace, stovky rozkladů

11 EU agenda Podpora rozvoje a modernizace zdravotnictví z evropských fondů Celkem směrnic v resortu: 387 Resty ČSSD: 75 Částečně notifikována po lhůtě: 1 (transponováno, probíhá notifikace) Nenotifikováno po lhůtě: 4 (3 transponováno, 1 připravují se vyhlášky) Za 2Q zastaveno řízení: 10 Probíhajících řízení: 18 Notifikováno a čeká se na zastavení: 12 Pracuje se na notifikaci: 4 Odesláno na Úřad vlády: 1 Dosud netransponováno: 1 EU peníze pro české zdravotnictví 0 -> přes 20 mld. Kč Částečná notifikace po lhůtě: light potraviny Nenotifikováno po lhůtě: biocidy (3); tkáně a buňky (1)+je třeba vydat vyhlášky Pracuje se na notifikaci: biocidy + light potraviny Odesláno na Úřad vlády: hygienické požadavky na předměty pro styk s potravinami Dosud netransponováno: tkáně a buňky

12 REFORMA POKRAČUJE Reforma institucí - zvýšení efektivity dnešního systému Reforma financování – zajištění dlouhodobé udržitelnosti solidárního systému Soubor nových zákonů – zdravotní služby, veřejné zdravotní pojištění, věda a výzkum Regulační poplatky Transparentní stanovování cen a úhrad léků TOTO JE „PŘECHODOVÝ SLIDE“ K ZÁKONŮM NYNÍ V LEGISLATIVNÍM PROCESU, VIZ DALŠÍ 4 SLIDY - ZPĚT ODKAZ NA „DŮVODY PRO REFORMU“ – OKAMŽITÉ DŮVODY: PLÝTVÁNÍ NESTABILNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ ZASTARALÁ LEGISLATIVA Realizace závěrů kulatého stolu „KULATÝ STŮL“ 12

13 Zákony v legislativním procesu
(i) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (ii) Zákon o specifických zdravotních službách (iii) Zákon o zdravotnické záchranné službě Schváleno vládou Reformní kroky lépe nastavují role, práva, zodpovědnosti a motivace poskytovatelů zdravotních služeb, občanů a státu v rámci zdravotnictví.

14 (i) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
► Zavedení jednotné terminologie, nastavení jasné odpovědnosti za poskytované služby ► Stejné postavení všech poskytovatelů, stejná práva a povinnosti, snížení administrativy ► Důraz na kvalitu služeb a bezpečí pacienta ► Posílení postavení pacienta, zvýšení spolurozhodování a odpovědnosti Zdravotní služby = poskytování odborné zdravotní péče za účelem, který povoluje zákon Poskytovatel zdravotních služeb = fyzická nebo právnická osoba mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona a poskytující zdravotní služby na vlastní jméno a odpovědnost Zdravotnické zařízení = prostor, který je přístrojově a věcně vybaven pro konkrétní druh zdravotních služeb = provozovna Pacient = příjemce zdravotních služeb Možnost samostatné zdravotnické praxe → zvýšení dostupnosti specializovaných služeb Dědění praxí při úmrtí fyzické osoby přechod oprávnění (význam pro pacienty a poskytovatele) Revize povinností poskytovatele důraz na kvalitu služeb (nové povinnosti), vymahatelnost stanovených povinností Možnost ukládat nápravná opatření a vymáhat jejich plnění, sankce v případě zjištění oprávněnosti stížnosti Jasně definovaná práva pacienta, která musí být vymahatelná; důraz na informovanost pacienta Odpovědnost pacienta za svá rozhodnutí Nový systém řešení stížností s důrazem na jednoduchost a nižší administrativu

15 (ii) Zákon o specifických zdravotních službách
► Úprava práv a povinnosti pacienta a poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, které dlouhodobě nebo trvale ovlivňují život pacienta ► Asistovaná reprodukce, kastrace, sterilizace, ochranné léčení, psychochirurgické výkony, změna pohlaví transsexuálních osob, genetické dědictví a klonování, umělé ukončení těhotenství ► Jasné stanovení práv pacienta

16 (iii) Zákon o zdravotnické záchranné službě
► Pojem „zdravotnická záchranná služba“ ► Práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby a dalších subjektů (poskytovatelé lůžkových služeb apod.) nad rámec obecného zákona ► Sjednocení dostupnosti zdravotnické záchranné služby na území ČR ► Úprava letecké zdravotnické záchranné služby Poskytovatel zdravotnické záchranné služby právnická osoba zřízená nebo založená krajem povinnost kraje zachovat si trvale rozhodující vliv Struktura zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby - jednotná struktura na území ČR předání pacienta mezi zdravotnickou záchrannou službou a nemocnicí (kontaktní pracoviště nebo urgentní příjem), povinnost hlásit omezení (malování…), povinnost součinnosti osob na místě zásahu… přednemocniční neodkladné služby a činnosti krizové připravenosti ► Financování zdravotnické záchranné služby - zvýšení podílu pojišťoven na financování Plán plošného pokrytí - zlepšení dojezdnosti oproti současnosti (cca 25 nových stanovišť) - interval 5-20 min podle rizik oblasti, hustoty osídlení, četnosti výjezdů apod.

17 Zdravotní pojištění: další kolo reformy
SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJISTĚNÍ DNES: Povinné veřejné zdravotní pojištění založené na principu solidarity (příspěvky podle schopnosti platit) Zaměstnanec a zaměstnavatel 13,5% ze mzdy (4,5% + 9%) OSVČ 13,5% z 50% čistých příjmů ze samostatné výdělečné činnosti Stát Důchodci, studenti, nezaměstnaní,... Systém 100% přerozdělení Systém více zdravotních pojišťoven od 1993 10 zdravotních pojišťoven Příjmy zdravotních pojišťoven z pojistného v roce 2007: 199,8 mld Kč Možnost svobodného výběru zdravotní pojišťovny Možnost svobodného výběru poskytovatele zdravotní péče ZDE PŘEDAT SLOVO LUCII ALTERNATIVNĚ: POKUD NEPŘEDÁVAT SLOVO, PAK VYNECHAT TENTO A NÁSLEDUJÍCÍ SLID, RESP. JE POSUNOUT AŽ ZA POPIS ZMĚN NAVRHOVANÝCH V ZÁKONECH O ZDRAV.POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNÁCH.

18 Finanční bilance systému zdravotnictví
Historicky opakující se problémy finanční bilance zdravotnictví Nedostatečná likvidita a platební schopnost – VZP Finanční podpora státu (Česká konsolidační agentura, státní příspěvky) V současnosti systém veřejného zdravotního pojištění finančně stabilizován, v roce 2007 kladný hospodářský výsledek všech ZP Dáno celkovým dobrým výsledkem české ekonomiky (příjmy systému jsou vázány na mzdy) Nárůst výše příspěvků státu za neaktivní část populace (děti, studenti, důchodci, nezaměstnaní, ...) Nárůst o 28% v roce 2006 = 9,5 mld. Kč Změna systému přerozdělení

19 DNEŠNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ NOVÝMI ZÁKONY O POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNÁCH
Zdravotní pojišťovny nemají dostatečnou motivaci k hospodárnému chování – nikomu nepatří a nemají jasně stanovenou zodpovědnost Zdravotní pojišťovny nemohou účinně nakupovat zdravotní péči Zdravotní pojišťovny nemohou nabízet různé pojistné produkty a motivovat pojištěnce ke zdravému životnímu stylu a účelné spotřebě zdravotních služeb Plýtvání Nejasná pravidla Neexistují jasná pravidla pro určení a vymáhání nároku pojištěnce (tedy i pro konstrukci standardů); ZP nemusí vyřizovat stížnosti pojištěnců – potlačen statut mimosoudního vyrovnání ve zdravotnictví Občané si nemohou legálně připlatit na nadstandardní péči, což vede k rozvoji korupce Dohled nad zdravotními pojišťovnami je rozdělený a nedostatečně vymezený v zákoně; omezené možnosti sankcí 19

20 CO ZŮSTANE ZACHOVÁNO Základní principy systému veřejného zdravotního pojištění zůstávají: Nárok na zdravotní péči pro všechny občany Solidarita mezi bohatými a chudými - veřejné zdravotní pojištění s povinnou účastí, odvody založenými na schopnosti platit a významným přerozdělením Systém více zdravotních pojišťoven Reforma rozvíjí systém veřejného zdravotního pojištění, nastavený na začátku 90. let. Návrh reformy není experiment Nizozemsko Švýcarsko - Viz OECD, Hospodářský přehled ČR 2008 Reformní kroky zásadně nemění současný systém, pouze lépe nastavují role, zodpovědnosti a motivace poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, občanů a státu. 20

21 CO BUDE POSÍLENO Dostupnost zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění Ekonomické stimuly pro hospodárné nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění Dohled ze strany státu nad veřejným zdravotním pojištěním a pojišťovnami Možnost výběru pro občany Kvalita a efektivita poskytovaných zdravotních služeb Postupný přívod soukromých zdrojů (včetně připojištění) ZDŮRAZNIT DOHLED A SANKCE AD MOŽNOST VÝBĚRU – ODKAZ NA TEORII POJIŠTĚNÍ, SPACE FOR LOADING CHARGE (= NE VŽDY JE PRO VŠECHNY DOBRÉ, NUTÍME-LI JE DO STEJNÉHO ROZSAHU POJIŠTĚNÍ CO SE TÝKÁ POKRYTÝCH SLUŽEB I VÝŠE SPOLUÚČASTI. NĚKTEŘÍ TAK MOHOU VÝZNAMNĚ TRATIT. VIZ PŘÍKLAD S POJIŠTĚNÍM DOMÁCNOSTI, POJIŠTĚNÍ PROTI POŽÁRU VS. POJIŠTĚNÍ ROZBITÍ OKNA). 21

22 PŘIPRAVOVANÉ ZÁKONY A JEJICH CÍLE
Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce, možnosti výběru pojistky a zvýšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady – návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plněním jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb - návrh na zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů – návrh zákona o zdravotních pojišťovnách 22

23 ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce, možnosti výběru pojistky a zvýšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady: Zachování charakteru v.z.p.: solidarita, povinná účast na v.z.p. a povinnost platit dle příjmu Stanovení jasné definice péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně časové a místní dostupnosti Pro pojištěnce možnost připlatit si legálně na „nadstandard“, získat bonus za zdravý životní styl nebo aktivní přístup k prevenci Pro zdravotní pojišťovny odbourání překážek v řízení nákladů a nakupování zdravotní péče Možnost nabízet zdravotní plány v režimu řízené péče a zdravotní plány s vyšší spoluúčastí na základě dobrovolného rozhodnutí pojištěnce 23

24 ÚŘAD PRO DOHLED NAD Z.P. 2. Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plněním jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb: Ustavení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami jako ústředního orgánu státní správy Vydávání a odebíraní licencí a povolení zdravotním pojišťovnám za přesně stanovených podmínek Kontrola plnění závazků pojišťoven vůči pojištěncům (místní a časová dostupnost, čekací seznamy, agenda žádostí a stížností) Sledování hospodaření a činnosti zdravotních pojišťoven a možnost zásahu Úřadu (nápravná opatření, nucená správa,..) Dohled nad přerozdělením odvodů na veřejné zdravotní pojištění, vedení centrálního registru pojištěnců Předmět dohledu: dodržování povinností podle zákona o zdravotních pojišťovnách a dalších právních předpisů upravujících postavení a činnosti zdravotních pojišťoven a zákona o veřejném zdravotním pojištění ▪ Správní úřad, ústřední orgán státní správy rozhodování podle správního řádu ▪ Nezávislý dohledový orgán = nezávislý na ministerstvech i zdravotních pojišťovnách ▪ V čele Úřadu předseda – způsob jeho jmenování a možnosti odvolání zárukou nezávislosti Úřadu ▪ Financování – Úřad součástí státního rozpočtu 24

25 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH
3. Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů: Jednotný zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny Zajištění průhledného účetnictví a jasné zodpovědnosti managementu a správních rad za výsledky organizace Stanovení jasných a přísnějších podmínek pro vznik a činnost zdravotních pojišťoven Zavedení standardních bezpečnostních nástrojů pro zdravé hospodaření: požadavky na provozování a organizaci zdravotní pojišťovny, požadavky na minimální míru solventnosti Posílení orientace na pojištěnce: stížnostní agenda, agenda žádostí, transparentní čekací seznamy Regulace finančních toků ve zdravotních pojišťovnách – jednoznačné oddělení prostředků na provoz a na zdravotní péči, stanovení podílu pojišťovny na úsporách vyplácených pojištěncům Požadavky na hospodaření ZP ▪ Povinnost ZP hospodařit s odbornou péčí, v zájmu pojištěnců a s cílem účelného efektivního naplňování účelu veřejného zdravotního pojištění ▪ Solventnost - Povinnost mít po celou dobu své činnosti vlastní zdroje nejméně ve výši požadované míry solventnosti - Vlastní zdroje musí být po celou dobu činnosti kryty odpovídající hodnotou jejich aktiv - Určení hodnoty vlastních zdrojů a způsob vypočítání míry solventnosti stanoví prováděcí předpis Úřadu - Alespoň požadovanou část míry solventnosti tvoří fond minimálních hotovostních rezerv => Dlouhodobé plnění zákonných nároků pojištěnců => Dlouhodobá finanční stabilita, vč. opatření proti ohrožení nepříznivými výkyvy finančních toků v důsledku vnějších vlivů => Finanční zdraví, solventnost, nástroje včasné identifikace rizika úpadku Regulace hospodaření ZP a zisku ▪ Regulace provozních nákladů Úspora do limitu provozních nákladů je ziskem ZP (jedna část zisku) ▪ Regulace (limit) finančních prostředků motivační programy - jen zdravotní služby nad rámec rozsahu, ve kterém jsou hrazeny z v.z.p., nebo zdravotní služby, které nejsou zdravotními službami podporujícími zdraví podle zvláštního právního předpisu - Možnosti vypořádání nároku pojištěnců - Výplata pojištěncům na spořící osobní zdravotní účty; Převedení do dalšího roku na úhradu nákladů na zdravotní péči ▪ Regulace tvorby rezerv a skladby finančního umístění - Povinnost rezervy v souvislosti s vytvořenými objednacími seznamy ▪ Regulace rozdělení výsledku provozování zdravotních plánů - Pojištěnec má nárok 85 % 25

26 PRÁVNÍ ZALOŽENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
NOVÁ PODOBA ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN = zajištění služeb ve veřejném zájmu Zvláštní dohled Omezení provozních nákladů 15% podíl na úsporách Úprava „sui generis“ LEX SPECIALIS + LEX GENERALIS Obchodní zákoník 26

27 RIZIKA NOVÉHO A DNEŠNÍHO SYSTÉMU
TENTO SLIDE MOŽNO PŘESKOČIT... 27

28 NUTNÉ NELEGISLATIVNÍ ZMĚNY
v úhradách služeb Směřování peněz za poskytnutou péčí Podpora primární péče Rozvoj ambulantních a jednodenních služeb Rozvoj pravidel kódování pro DRG „Zreálněný“ seznam výkonů od roku 2009 Transformace Národního referenčního centra v instituci spravující klasifikační systémy pro lůžkovou i ambulantní péči Zlepšení klasifi- kačních systémů Vytvoření společné platformy zdravotních pojišťoven, poskytovatelů a ministerstva zdravotnictví Stanovení doporučení pro vybranou zdravotnickou techniku a koncentraci vybrané péče Podpora vzniku standardů a doporučení správné klinické praxe Podpora vzniku standardů 28

29 10 podmínek pro zdravotní pojišťovny + 1 zisk pro pojištěnce
Zisk je motivací zdravotních pojišťoven zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro svého pojištěnce. Splnění nároku pojištěnce ze zákona Splnění místní dostupnosti Splnění časové dostupnosti Vedení transparentních objednacích seznamů Povinnost hotovostní rezervy - plnit včas lékařům i pojištěncům Limit provozních nákladů Limit na bonusy pro pojištěnce - zabránění úniku peněz na marketing Povinnost solventnosti Povinnost zajistit další služby - druhý názor, objednací systémy Povinnost podrobit se dohledu +1) Zisk pro pojištěnce = 85% z úspor pojištěncům

30 Důvody pro reformu Okamžité důvody Dlouhodobé důvody
Plýtvání v systému ve výši minimálně 20 miliard Nestabilní prostředí plynoucí z nedostatečné právní úpravy a přílišného vlivu státu Zajištění dostupnosti zdravotní péče a požadavky na reformu ze strany občanů Dlouhodobé důvody Stárnutí obyvatelstva Nové medicínské postupy Zvyšující se očekávání občanů „PŘECHODOVÝ SLIDE“ ZDE MOŽNO, JAKO DRUHÁ ALTERNATIVA, PŘEDAT LUCII SLOVO. 30 30

31 Zdravotnictví v makročíslech
Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP v zemích OECD, v % NA ZDRAVOTNICVTÍ JE MOŽNO SE DÍVAT Z RŮZNÝCH POHLEDŮ... 1) VÝDAJE JAKO PROSTÝ % NA HDP Zdroj: OECD Health Data 2006 31

32 Zdravotnictví v makročíslech
Podíl veřejných výdajů na celkových výdajích zdravotnictví v zemích OECD, v % NA ZDRAVOTNICVTÍ JE MOŽNO SE DÍVAT Z RŮZNÝCH POHLEDŮ... 2) VEŘEJNÉ VÝDAJE JAKO PROSTÝ % NA CELKOVÝCH VÝDAJÍCH ZDRAVOTNICTVÍ Zdroj: OECD Health Data 2006 32

33 Zdravotnictví v makročíslech
Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP a HDP per capita v zemích OECD, 2006 NA ZDRAVOTNICVTÍ JE MOŽNO SE DÍVAT Z RŮZNÝCH POHLEDŮ... 3) DVĚ DIMENZE: VÝDAJE JAKO PROSTÝ % HDP A HDP PER CAPITA HDP per capita v USD, ppp Zdroj: OECD Health Data 2006 33

34 ČR: růst výdajů na zdravotnictví, absolutní a v porovnání s HDP
ZDRAVOTNICKÉ VÝDAJE JSOU VZHLEDEM K EKONOMICE VŽDY TROCHU ZPOŽDĚNÉ CCA 2 ROKY? -> DÁNO ZPŮSOBEM STANOVOVÁNÍ PLÁNŮ NA ROK DOPŘEDU NA ZÁKLADĚ ÚDAJŮ O ROK DOZADU ZATÍMCO ABSOLUTNĚ VÝDAJE SAMOZŘEJMĚ ROSTLY, RELATIVNĚ K HDP JSME SE KRÁTKODOBĚ OCITLI NA SESTUPNÉ DRÁZE. ALE: LETOS NA PŘÍŠTÍ ROK VYJEDNÁNO TAKOVÉ NAVÝŠENÍ ÚHRAD, JAK KDYBY EKONOMIKA NADÁLE MĚLA RŮST ZÁZRAČNÝM TEMPEM MINULÝCH LET! TJ. TREND URČITĚ BUDE ZVRÁCEN... - NAŠTĚSTÍ ZP MAJÍ REZERVY  (POZN. O REZERVÁCH ZP, ŽE JEN NA NĚKOLIK DNÍ, ZBYTEK PROVOZNÍ LIKVIDITA)

35 ČR: příjmy systému zdravotnictví
DTTO PŘÍJMY JAKO VÝDAJE: NAVÝZÁNY NA REÁLNOU EKONOMIKU Ale: platba státu zpožděná,neb na průměrné mzdy v ekonomice o 2 roky dříve! SYSTÉM JE NASTAVEN TAK, ŽE BUDE VŽDY GENEROVAT NĚCO MÁLO NAD 6% HDP – A NIKDY VÍCE PROSTĚ NE! ALE: ZDRAVOTNICTVÍ BUDE POTŘEBOVAT DALŠÍ PENÍZE; NEMŮŽEME UMĚLE BRZDIT VÝDAJE, PROTOŽE TÍM V PODSTATĚ JEN NEUSPOKOJUJEME POTŘEBY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB. ODKUD SE TY NOVÉ POTŘEBY BUDOU BRÁT? NAPŘ. STÁRNUT POPULACE, VIZ DALŠÍ GRAF:

36 Populace ČR bude stárnout...
VÍCE STARÝCH LIDÍ = OBJEKTIVNÍ NÁRŮST POTŘEBY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB => RŮST POPTÁVKY PO ZDRAVOTNÍ PÉČI A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH (DLOUHODOBÁ PÉČE)

37 Dopady stárnutí obyvatelstva na veřejné zdravotní pojištění
Dnešní rozsah péče kryté veřejným zdravotním pojištěním. 2003 2050 Při dnešním způsobu výběru a využití prostředků veřejného zdravotního pojištění dokážeme v roce 2050 zaplatit jenom 50% potřebné péče 37 37 37

38 Jiné prognózy: možnosti vývoje ještě pesimističtější...
NASKÝTÁ SE OTÁZKA, KDE VZÍT DALŠÍ PENÍZE?!?? Červená čára – prognóza příjmů Šedé pole- rozptyl v predikcích výdajů, v závislosti na scénáři (spodní okraj až nerealisticky optimistický; předchozí prognóza cca na úrovni 9,5% HDP v 2050) Zdroj: Kulatý stůl, 2008

39 ZDRAVOTNICTVÍ JE EKONOMICKÝ SEKTOR S RŮSTOVÝM POTENCIÁLEM!
Zdravotnictví se svým charakterem řadí mezi tzv. high-tech odvětví Sektor zdravotnictví zaměstnává vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Podíl vysokoškolsky vzdělaných činí více než 21 % všech pracovníků v sektoru. Sektor zdravotnictví využívá náročných moderních postupů; zdravotnictví je otevřené novým technologiím. PROČ BYCHOM MĚLI SEKTOR ZDRAVOTNICTVÍ V EKONOMICKÉM SLOVA SMYSLU „ŠKRTIT“??? POPTÁVKA OBJEKTIVNĚ BUDE RŮST KVŮLU STÁRNUTÍ LIDÍ. ZÁROVEŇ KVŮLI VYŠŠÍM OČEKÁVÁNÍM. NABÍDKA SE OBJEKTIVNĚ MŮŽE ROZVÍJET A ZLEPŠOVAT SLUŽBY, ZKVALITŇOVAT...

40 Zdravotnictví v systému národních účtů
aneb jak se počítá a co znamená přidaná hodnota Přidaná hodnota: Lidská práce (mzdy) a užití kapitálu (zisky) Zdravotnictví-produkce zdravotních služeb Výstupy: Objem zdravotní péče násoben její cenou Vstupy: Technologie, materiál, energie, budovy,… Když se ke zdravotnictví přihodí výroba léčiv a výroba zdravotnických přístrojů, je přidaná hodnota dohromady 3,52% HDP V USA (VIZ RESPEKT TENTO TÝDEN): GM, Ford a Chrysler dohromady 4% HDP. A teď se podíváme, jak zdravotnictví v českém hospodářství řadí dnes... (viz další slide) Produkce sektoru zdravotnictví (5,2% HDP*) = spotřeba sektoru (2,2% HDP) + přidaná hodnota (3% HDP) * počítáno bez spotřeby léků a PZT (podle údajů ČSÚ a klasifikace OKEČ), údaje z roku 2004

41 Zdravotnictví v systému národních účtů
Odvětví Přidaná hodnota na pracovníka Podíl vysokoškolsky vzdělaných Ubytování a stravování 2% Zemědělství, myslivost, lesnictví 8% Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 7% Zpracovatelský průmysl 6% Stavebnictví 9% Celá ekonomika 12% Doprava, skladování, spoje Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 26% Informační sektor Finanční zprostředkování 24% Zdravotnictví Kč % Sektor zdravotnictví má potenciál k dalšímu rozvoji. NE BRZDIT, ALE ROZVÍJET JE TŘEBA ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ... Údaje z roku 2004

42 Možnosti dalšího rozvoje
Sektor zdravotnictví má rozvojový potenciál (nové technologie a postupy) + Poptávka po zdravotních službách z důvodu objektivního nárůstu potřeb poroste = Potřeba a) neustále zvyšovat efektivitu b) umožnit přísun peněz z nových zdrojů Alternativou je: Snižování dostupnosti zdravotních služeb Omezování vstupu a zavádění nových technologií do praxe Kompromisy v kvalitě zdravotních služeb => Zdravotnictví na příděl K alternativě: samozřejmě, vzhledem k průběžnosti financování systému bude deficit a dluh vznikat jen do omezené výše. Pak e prostě přestanou služby poskytovat. Co to ale znamená pro pojištěnce a pacienty? Viz alternativa.....

43 Možnosti dalšího rozvoje
Umožnit cenovou konkurenci ve zdravotním pojištění - Nikoli cestou paralelního systému jen pro bohaté, ale umožněním řízené konkurence v základním systému Zavést nominální pojistné jako doplněk k financování z mezd - Regulované podmínky stanovení jeho výše - Doplněné o sociální kompenzace a zodpovědnost státu za neaktivní část populace Podporovat zdravotní spoření Nová konkurence = skutečná konkurence

44 Děkujeme za pozornost! www.mzcr.cz


Stáhnout ppt "Budoucnost zdravotnické reformy - zdravotnictví sociální nebo socialistické? Ekofórum, VŠE 27. 11. 2008 OBSAH: 1)NEJDŘÍVE „VÍTE ŽE“ JAKO DŮVODY PRO."

Podobné prezentace


Reklamy Google