Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost zdravotnické reformy - zdravotnictví sociální nebo socialistické? Ekofórum, VŠE 27. 11. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost zdravotnické reformy - zdravotnictví sociální nebo socialistické? Ekofórum, VŠE 27. 11. 2008."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost zdravotnické reformy - zdravotnictví sociální nebo socialistické? Ekofórum, VŠE 27. 11. 2008

2 PROČ REFORMA? Vadí vám složité hledání lékaře? Vadí vám dlouhé čekací doby? Vadí vám přístup zdravotnického personálu? Vadí vám vysoké doplatky na léky? Vadí vám nutnost úplatků za kvalitní péči?

3 Víte, že… …není zákonem definováno, na co má pacient/pojištěnec nárok? …je zakázáno připlatit si na zdravotní služby? …chybí definice základních vztahů mezi poskytovateli - zdravotnickými pracovníky – pacienty? …práva pacientů se stále řídí zákonem z roku 1966? … záchranka jako jediná složka integrovaného záchranného systému nemá vlastní právní úpravu?... k jednomu a půl miliónu lidí záchranka nedojede v zákonných 15 minutách? …jsou rozdílné požadavky na státní a nestátní nemocnice – u státních máte menší garanci kvality?

4 Víte, že… …ZP nevedou standardní účetnictví? … ZP nepatří nikomu, ani státu, ani zakladatelům? …ZP při platební neschopnosti nemají režim na vyrovnání dluhů vůči lékařům? …ZP nemusí prokazovat finanční zdraví? …členové dozorčích a správních rad ZP nemají žádnou odpovědnost? …ZP jsou pod významným politickým vlivem? …ZP mají nad sebou omezený dozor, zatímco třeba banky jsou pod mnohem přísnějším dohledem?

5 Důvody pro reformu Dlouhodobé důvody Stárnutí obyvatelstva Nové medicínské postupy Zvyšující se očekávání občanů Okamžité důvody Plýtvání v systému ve výši minimálně 20 miliard Nestabilní prostředí plynoucí z nedostatečné právní úpravy a přílišného vlivu státu Zajištění dostupnosti zdravotní péče a požadavky na reformu ze strany občanů

6 Vybrané regulační poplatky Odhad úspory nebo možnosti přesunutí prostředků od méně k více nemocným Ambulantní služby 976 mil. Kč810 mil. Kč – pouze u specialistů Recept1211 mil. Kč2 185 mil. Kč Pohotovost55 mil. Kč31 mil. Kč Lůžkové služby 364 mil. Kč385 mil. Kč Celkem2 606 mil. Kč3 411 mil. Kč Celkový finanční dopad v prvním pololetí 2008 POPLATKY FUNGUJÍ

7 Meziroční vývoj poptávky po zdravotních službách - 2008

8  UŠETŘENÉ PENÍZE DÍKY ZMĚNĚ CHOVÁNÍ NÁS VŠECH  DESETIKORUNY  ÚHRADA DŘÍVE NEDOSTUPNÉ A NÁKLADNÉ LÉČBY PRO VÁŽNĚ NEMOCNÉ  TISÍCE A MILIONY KORUN CO UMOŽŇUJÍ REGULAČNÍ POPLATKY

9 VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ NA KATEGORII ZDRAVÍ dom á cnosti... Výdaje na zdrav í celkem v % př í jmu v 1.kvart á le 2008 Výdaje na alkohol a tabák v % př í jmu v 1.kvart á le 2008 N á růst výdajů na zdrav í v Kč měsíčně (1.q. 2008 /1.q 2007) N á růst čistých příjmů v Kč měsíčně (1.q. 2008 /1.q 2007) celkem2,43%2,1%63 Kč832 Kč důchodců3,99%2,13%102 Kč311 Kč ekonomicky aktivn í bez dět í 2,07%2,31%66 Kč1 100 Kč ekonomicky aktivn í s dětmi 2,06%1,73%49 Kč983 Kč s dětmi s min. př í jmy 2,41%2,11%28 Kč16 Kč Zdroj: ČSÚ Výdaje domácností na zdraví patří stále mezi nejnižší v OECD

10 Další stabilizační opatření  Transparentní a racionální systém stanovování cen a úhrad léků a potravin pro zvláštní lékařské účely  v souladu s transparenční směrnicí  v souladu s ústavním pořádkem ČR => rychlejší zařazování nových přípravků na trh => od 1.11.2008 zlevnilo 3 000 léků a 550 je nově bez doplatku  Novelizace zákona o péči o zdraví lidu  Přístup pacientů do své dokumentace  Novelizace zákonů o pojišťovnách  Zlepšení postavení správních rad při řízení pojišťoven  Tkáně a buňky

11 EU agenda  Podpora rozvoje a modernizace zdravotnictví z evropských fondů  Celkem směrnic v resortu: 387  Resty ČSSD: 75  Částečně notifikována po lhůtě: 1 (transponováno, probíhá notifikace)  Nenotifikováno po lhůtě: 4 (3 transponováno, 1 připravují se vyhlášky)  Za 2Q zastaveno řízení: 10  Probíhajících řízení: 18  Notifikováno a čeká se na zastavení: 12  Pracuje se na notifikaci: 4  Odesláno na Úřad vlády: 1  Dosud netransponováno: 1

12 REFORMA POKRAČUJE Regulační poplatky Transparentní stanovování cen a úhrad léků 2007 2010 Realizace závěrů kulatého stolu „KULATÝ STŮL“ Soubor nových zákonů – zdravotní služby, veřejné zdravotní pojištění, věda a výzkum Reforma institucí - zvýšení efektivity dnešního systému Reforma financování – zajištění dlouhodobé udržitelnosti solidárního systému

13 Zákony v legislativním procesu (i) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (ii) Zákon o specifických zdravotních službách (iii) Zákon o zdravotnické záchranné službě Schváleno vládou 19.11.2008 Reformní kroky lépe nastavují role, práva, zodpovědnosti a motivace poskytovatelů zdravotních služeb, občanů a státu v rámci zdravotnictví.

14 (i) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ► Zavedení jednotné terminologie, nastavení jasné odpovědnosti za poskytované služby ► Stejné postavení všech poskytovatelů, stejná práva a povinnosti, snížení administrativy ► Důraz na kvalitu služeb a bezpečí pacienta ► Posílení postavení pacienta, zvýšení spolurozhodování a odpovědnosti

15 (ii) Zákon o specifických zdravotních službách ► Úprava práv a povinnosti pacienta a poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, které dlouhodobě nebo trvale ovlivňují život pacienta ► Asistovaná reprodukce, kastrace, sterilizace, ochranné léčení, psychochirurgické výkony, změna pohlaví transsexuálních osob, genetické dědictví a klonování, umělé ukončení těhotenství ► Jasné stanovení práv pacienta

16 (iii) Zákon o zdravotnické záchranné službě ► Pojem „zdravotnická záchranná služba“ ► Práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby a dalších subjektů (poskytovatelé lůžkových služeb apod.) nad rámec obecného zákona ► Sjednocení dostupnosti zdravotnické záchranné služby na území ČR ► Úprava letecké zdravotnické záchranné služby

17 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJISTĚNÍ DNES:  Povinné veřejné zdravotní pojištění založené na principu solidarity (příspěvky podle schopnosti platit)  Zaměstnanec a zaměstnavatel 13,5% ze mzdy (4,5% + 9%)  OSVČ 13,5% z 50% čistých příjmů ze samostatné výdělečné činnosti  Stát Důchodci, studenti, nezaměstnaní,...  Systém 100% přerozdělení  Systém více zdravotních pojišťoven od 1993  10 zdravotních pojišťoven  Příjmy zdravotních pojišťoven z pojistného v roce 2007: 199,8 mld Kč  Možnost svobodného výběru zdravotní pojišťovny  Možnost svobodného výběru poskytovatele zdravotní péče Zdravotní pojištění: další kolo reformy

18 Finanční bilance systému zdravotnictví Historicky  opakující se problémy finanční bilance zdravotnictví  Nedostatečná likvidita a platební schopnost – VZP  Finanční podpora státu (Česká konsolidační agentura, státní příspěvky) V současnosti  systém veřejného zdravotního pojištění finančně stabilizován, v roce 2007 kladný hospodářský výsledek všech ZP  Dáno celkovým dobrým výsledkem české ekonomiky (příjmy systému jsou vázány na mzdy)  Nárůst výše příspěvků státu za neaktivní část populace (děti, studenti, důchodci, nezaměstnaní,...) Nárůst o 28% v roce 2006 = 9,5 mld. Kč  Změna systému přerozdělení

19 DNEŠNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ NOVÝMI ZÁKONY O POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNÁCH Plýtvání Nejasná pravidla Zdravotní pojišťovny nemají dostatečnou motivaci k hospodárnému chování – nikomu nepatří a nemají jasně stanovenou zodpovědnost Zdravotní pojišťovny nemohou účinně nakupovat zdravotní péči Zdravotní pojišťovny nemohou nabízet různé pojistné produkty a motivovat pojištěnce ke zdravému životnímu stylu a účelné spotřebě zdravotních služeb Neexistují jasná pravidla pro určení a vymáhání nároku pojištěnce (tedy i pro konstrukci standardů); ZP nemusí vyřizovat stížnosti pojištěnců – potlačen statut mimosoudního vyrovnání ve zdravotnictví Občané si nemohou legálně připlatit na nadstandardní péči, což vede k rozvoji korupce Dohled nad zdravotními pojišťovnami je rozdělený a nedostatečně vymezený v zákoně; omezené možnosti sankcí

20 CO ZŮSTANE ZACHOVÁNO Základní principy systému veřejného zdravotního pojištění zůstávají: Nárok na zdravotní péči pro všechny občany Solidarita mezi bohatými a chudými - veřejné zdravotní pojištění s povinnou účastí, odvody založenými na schopnosti platit a významným přerozdělením Systém více zdravotních pojišťoven Reformní kroky zásadně nemění současný systém, pouze lépe nastavují role, zodpovědnosti a motivace poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, občanů a státu. Reformní kroky zásadně nemění současný systém, pouze lépe nastavují role, zodpovědnosti a motivace poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, občanů a státu.

21 CO BUDE POSÍLENO Dostupnost zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění Ekonomické stimuly pro hospodárné nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění Dohled ze strany státu nad veřejným zdravotním pojištěním a pojišťovnami Možnost výběru pro občany Kvalita a efektivita poskytovaných zdravotních služeb Postupný přívod soukromých zdrojů (včetně připojištění)

22 PŘIPRAVOVANÉ ZÁKONY A JEJICH CÍLE 1.Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce, možnosti výběru pojistky a zvýšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady – návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění 2.Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plněním jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb - návrh na zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami 3.Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů – návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

23 ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce, možnosti výběru pojistky a zvýšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady: Zachování charakteru v.z.p.: solidarita, povinná účast na v.z.p. a povinnost platit dle příjmu Stanovení jasné definice péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně časové a místní dostupnosti Pro pojištěnce možnost připlatit si legálně na „nadstandard“, získat bonus za zdravý životní styl nebo aktivní přístup k prevenci Pro zdravotní pojišťovny odbourání překážek v řízení nákladů a nakupování zdravotní péče Možnost nabízet zdravotní plány v režimu řízené péče a zdravotní plány s vyšší spoluúčastí na základě dobrovolného rozhodnutí pojištěnce

24 ÚŘAD PRO DOHLED NAD Z.P. 2. Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plněním jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb: Ustavení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami jako ústředního orgánu státní správy Vydávání a odebíraní licencí a povolení zdravotním pojišťovnám za přesně stanovených podmínek Kontrola plnění závazků pojišťoven vůči pojištěncům (místní a časová dostupnost, čekací seznamy, agenda žádostí a stížností) Sledování hospodaření a činnosti zdravotních pojišťoven a možnost zásahu Úřadu (nápravná opatření, nucená správa,..) Dohled nad přerozdělením odvodů na veřejné zdravotní pojištění, vedení centrálního registru pojištěnců

25 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH 3. Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů: Jednotný zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny Zajištění průhledného účetnictví a jasné zodpovědnosti managementu a správních rad za výsledky organizace Stanovení jasných a přísnějších podmínek pro vznik a činnost zdravotních pojišťoven Zavedení standardních bezpečnostních nástrojů pro zdravé hospodaření: požadavky na provozování a organizaci zdravotní pojišťovny, požadavky na minimální míru solventnosti Posílení orientace na pojištěnce: stížnostní agenda, agenda žádostí, transparentní čekací seznamy Regulace finančních toků ve zdravotních pojišťovnách – jednoznačné oddělení prostředků na provoz a na zdravotní péči, stanovení podílu pojišťovny na úsporách vyplácených pojištěncům

26 PRÁVNÍ ZALOŽENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NOVÁ PODOBA ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Zvláštní dohled Omezení provozních nákladů 15% podíl na úsporách Úprava „sui generis“ Obchodní zákoník = zajištění služeb ve veřejném zájmu

27 RIZIKA NOVÉHO A DNEŠNÍHO SYSTÉMU

28 NUTNÉ NELEGISLATIVNÍ ZMĚNY Změny v úhradách služeb Zlepšení klasifi- kačních systémů Směřování peněz za poskytnutou péčí Podpora primární péče Rozvoj ambulantních a jednodenních služeb Rozvoj pravidel kódování pro DRG „Zreálněný“ seznam výkonů od roku 2009 Transformace Národního referenčního centra v instituci spravující klasifikační systémy pro lůžkovou i ambulantní péči Vytvoření společné platformy zdravotních pojišťoven, poskytovatelů a ministerstva zdravotnictví Stanovení doporučení pro vybranou zdravotnickou techniku a koncentraci vybrané péče Podpora vzniku standardů a doporučení správné klinické praxe Podpora vzniku standardů

29 10 podmínek pro zdravotní pojišťovny + 1 zisk pro pojištěnce Zisk je motivací zdravotních pojišťoven zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro svého pojištěnce.  Splnění nároku pojištěnce ze zákona  Splnění místní dostupnosti  Splnění časové dostupnosti  Vedení transparentních objednacích seznamů  Povinnost hotovostní rezervy - plnit včas lékařům i pojištěncům  Limit provozních nákladů  Limit na bonusy pro pojištěnce - zabránění úniku peněz na marketing  Povinnost solventnosti  Povinnost zajistit další služby - druhý názor, objednací systémy  Povinnost podrobit se dohledu +1) Zisk pro pojištěnce = 85% z úspor pojištěncům

30 Důvody pro reformu Dlouhodobé důvody Stárnutí obyvatelstva Nové medicínské postupy Zvyšující se očekávání občanů Okamžité důvody Plýtvání v systému ve výši minimálně 20 miliard Nestabilní prostředí plynoucí z nedostatečné právní úpravy a přílišného vlivu státu Zajištění dostupnosti zdravotní péče a požadavky na reformu ze strany občanů

31 Zdravotnictví v makročíslech Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP v zemích OECD, v % Zdroj: OECD Health Data 2006

32 Zdravotnictví v makročíslech Podíl veřejných výdajů na celkových výdajích zdravotnictví v zemích OECD, v % Zdroj: OECD Health Data 2006

33 Zdravotnictví v makročíslech Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP a HDP per capita v zemích OECD, 2006 Zdroj: OECD Health Data 2006 HDP per capita v USD, ppp

34 ČR: růst výdajů na zdravotnictví, absolutní a v porovnání s HDP

35 ČR: příjmy systému zdravotnictví

36 Populace ČR bude stárnout...

37 Dopady stárnutí obyvatelstva na veřejné zdravotní pojištění 2003 2050 Při dnešním způsobu výběru a využití prostředků veřejného zdravotního pojištění dokážeme v roce 2050 zaplatit jenom 50% potřebné péče Dnešní rozsah péče kryté veřejným zdravotním pojištěním.

38 Jiné prognózy: možnosti vývoje ještě pesimističtější... Zdroj: Kulatý stůl, 2008

39 Zdravotnictví se svým charakterem řadí mezi tzv. high-tech odvětví  Sektor zdravotnictví zaměstnává vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Podíl vysokoškolsky vzdělaných činí více než 21 % všech pracovníků v sektoru.  Sektor zdravotnictví využívá náročných moderních postupů; zdravotnictví je otevřené novým technologiím. ZDRAVOTNICTVÍ JE EKONOMICKÝ SEKTOR S RŮSTOVÝM POTENCIÁLEM!

40 Zdravotnictví v systému národních účtů Produkce sektoru zdravotnictví (5,2% HDP*) = spotřeba sektoru (2,2% HDP) + přidaná hodnota (3% HDP) aneb jak se počítá a co znamená přidaná hodnota * počítáno bez spotřeby léků a PZT (podle údajů ČSÚ a klasifikace OKEČ), údaje z roku 2004 Přidaná hodnota: Lidská práce (mzdy) a užití kapitálu (zisky) Přidaná hodnota: Lidská práce (mzdy) a užití kapitálu (zisky) Zdravotnictví-produkce zdravotních služeb Vstupy: Technologie, materiál, energie, budovy,… Vstupy: Technologie, materiál, energie, budovy,… Výstupy: Objem zdravotní péče násoben její cenou Výstupy: Objem zdravotní péče násoben její cenou

41 Zdravotnictví v systému národních účtů Odvětví Přidaná hodnota na pracovníka Podíl vysokoškolsky vzdělaných Ubytování a stravování271 551 Kč2% Zemědělství, myslivost, lesnictví325 552 Kč8% Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost368 304 Kč7% Zpracovatelský průmysl377 636 Kč6% Stavebnictví396 003 Kč9% Celá ekonomika451 119 Kč12% Doprava, skladování, spoje692 612 Kč6% Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti697 346 Kč26% Informační sektor797 349 Kč Finanční zprostředkování838 815 Kč24% Sektor zdravotnictví má potenciál k dalšímu rozvoji. Zdravotnictví307 725 Kč 21% Údaje z roku 2004

42 Možnosti dalšího rozvoje Sektor zdravotnictví má rozvojový potenciál (nové technologie a postupy) + Poptávka po zdravotních službách z důvodu objektivního nárůstu potřeb poroste = Potřeba a) neustále zvyšovat efektivitu b) umožnit přísun peněz z nových zdrojů Alternativou je:  Snižování dostupnosti zdravotních služeb  Omezování vstupu a zavádění nových technologií do praxe  Kompromisy v kvalitě zdravotních služeb  => Zdravotnictví na příděl

43 Možnosti dalšího rozvoje Umožnit cenovou konkurenci ve zdravotním pojištění - Nikoli cestou paralelního systému jen pro bohaté, ale umožněním řízené konkurence v základním systému Zavést nominální pojistné jako doplněk k financování z mezd - Regulované podmínky stanovení jeho výše - Doplněné o sociální kompenzace a zodpovědnost státu za neaktivní část populace Podporovat zdravotní spoření

44 Děkujeme za pozornost! www.mzcr.cz


Stáhnout ppt "Budoucnost zdravotnické reformy - zdravotnictví sociální nebo socialistické? Ekofórum, VŠE 27. 11. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google