Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šetření postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných pomocí technických herních zařízení obdobných VHP Nálezy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šetření postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných pomocí technických herních zařízení obdobných VHP Nálezy."— Transkript prezentace:

1 Šetření postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných pomocí technických herních zařízení obdobných VHP Nálezy Ústavního soudu - oprávnění obcí regulovat hazard a navazující povinnosti Ministerstva financí Změny právní úpravy Barbora Kubíková

2 www.ochrance.cz 2 1)výherní hrací přístroj (VHP) versus jiné technické herní zařízení 2)přiměřená aplikace druhé části loterijního zákona (dopadající na VHP) při povolování jiných technických herních zařízení 3)pochybení ministerstva 4)právo obcí na samosprávu - oprávnění regulovat hazard na vlastním území – judikatura Ústavního soudu 5)ochráncem navržená opatření k nápravě 6)účinky zákona č. 300/2011 Sb. („Farského novela“) Obsah

3 www.ochrance.cz 3 „Výherní hrací přístroj“ § 2 písm. e) loterijního zákona „Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména: e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje"); …“ § 17 odst. 1 loterijního zákona „Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj.“ § 17 odst. 7 loterijního zákona „Výherní hrací přístroje na české koruny umístěné v hernách a kasinech mohou být propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), …“

4 www.ochrance.cz 4 Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 29/10 (Chrastava) systematický a teleologický výklad vymezení výherních hracích přístrojů: (1)užší: § 17 odst. 1 loterijního zákona (2)širší: § 2 písm. e) loterijního zákona zahrnuje jak výherní hrací přístroje podle ustanovení § 17 odst. 1 loterijního zákona, tak i „jakákoliv zařízení podobná elektronicky či elektromechanicky řízeným hracím přístrojům“

5 www.ochrance.cz 5 Hra použitím technického přístroje přímo ovládaného hráčem umožňující okamžitou výhru (ve smyslu možnosti zisku hotových peněz bez ohledu na to, vydá-li je přímo přístroj). Tuto sázkovou hru lze teoreticky provozovat jak pomocí výherního hracího přístroje ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 loterijního zákona, tak prostřednictvím jiného technického herního zařízení. Sázková hra podle § 2 písm. e) a druhé části loterijního zákona

6 www.ochrance.cz 6 nepovažuje centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály (CLS s IVT) – pro nekompaktnost považuje triplexy (třímístná technická herní zařízení) elektromechanickou ruletu a kostky v podobě kompaktních zařízení Za VHP ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 loterijního zákona ochránce

7 www.ochrance.cz 7 „Legislativní termín "přiměřeně" je nutno chápat jako interpretační pravidlo, jehož obsahem je takový postup při použití obecně závazného právního předpisu, při kterém se na nově upravené právní vztahy aplikují jen některé odpovídající části dosavadní právní úpravy, jež má být přiměřeně použita. Úvaha o míře použitelnosti takové právní úpravy přitom musí vycházet zejména z cíle sledovaného právní úpravou daných právních vztahů, ze způsobu, jakým jsou tyto právní vztahy upraveny, a ze vzájemného srovnání jednotlivých ustanovení obsažených v obecně závazném právním předpisu, jenž má být přiměřeně použit, a způsobem, jakým nová právní úprava vymezuje dané právní vztahy. Teprve na základě takové úvahy lze učinit jednoznačný závěr o přiměřené použitelnosti konkrétních ustanovení obsažených v dosavadní právní úpravě a o tom, u kterých z nich je přiměřené použití vyloučeno.“ Přiměřená aplikace jednotlivých ustanovení - rozhodnutí Nejvyššího soudu 7 Cz 13/91 ze dne 15. března 1991

8 www.ochrance.cz 8 povaha jednání ministerstva - výkon státní moci účel loterijního zákona - regulace provozování hazardu (vymezení podmínek, na nichž vůbec může být tato pro společnost riziková činnost realizována) účel druhé části loterijního zákona – ochrana hráčů a jejich okolí před riziky spojenými s tímto druhem hazardu technická odlišnost jiných technických herních zařízení od klasických VHP nepodstatná pro posouzení povahy zkoumané sázkové hry Kritéria úvah o přiměřené aplikaci druhé části loterijního zákona

9 www.ochrance.cz 9 Ministerstvo financí bylo povinno aplikovat veškerá ustanovení druhé části loterijního zákona, u nichž to není z povahy věci vyloučeno, zejména však: § 17 odst. 4 (výše maximální sázky a nejvyšší výhry z jedné hry), § 17 odst. 6 (maximální hodinová prohra), § 17 odst. 11 (zákaz umístění přístrojů na určitých místech včetně případné regulace rozsahu „sousedství“ obecně závaznou vyhláškou obce), § 18 odst. 3 (maximální doba trvání povolení) Přiměřená aplikace druhé části loterijního zákona - závěry ochránce

10 www.ochrance.cz 10 Povolilo sázkové hry, jejichž parametry nejvyšší vsazené částky na jednu hru nebo nejvyšší hodinové prohry odporují limitům zakotveným ustanovením § 17 odst. 4 a 6 loterijního zákona (schválilo např. limit sázky na jednu hru ve výši 1.000,- Kč, přestože u VHP tento limit činí 2,-, 5,-, nebo 50,- Kč podle umístění VHP). Nezjišťovalo, zda schváleným umístěním technického zařízení nedojde k porušení zákazu jejich provozování ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov, čímž v mnoha případech rozhodlo v rozporu s ustanovením § 17 odst. 11 loterijního zákona. Přestože se povolení k provozování VHP vydává nejdéle na dobu jednoho roku (§ 18 odst. 3 loterijního zákona), sázkové hry provozované prostřednictvím jiných zařízení povolovalo na dobu 10 a více let. Namísto obcí povolilo provozování sázkových her prostřednictvím těch technických zařízení, která jsou ve skutečnosti vícemístnými VHP (elektromechanická ruleta a kostky v podobě kompaktních zařízení a tzv. triplexy). Tehdy také rozhodlo zjevně v rozporu s druhou částí loterijního zákona (parametry, umístění, doba povolení). Obecná pochybení ministerstva

11 www.ochrance.cz 11 Ministerstvo zasáhlo do Ústavou zaručeného práva obcí na samosprávu tím, že při rozhodování o umístění jednotlivých technických zařízení ignorovalo jejich obecně závazné vyhlášky vydané na základě ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona nebo ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích. Nadále do uvedeného práva obcí zasahuje tím, že dosud odmítá zahájit řízení o přezkumu již vydaných povolení odporujících obecně závazným vyhláškám, a postupovat v intencích ustanovení § 43 odst. 1 loterijního zákona, jež umožňuje zrušit již vydaná povolení. Zásah ministerstva do práva obcí na územní samosprávu

12 www.ochrance.cz 12 Pl. ÚS 29/10, 14. červen 2011 (Chrastava) oprávnění obcí regulovat podle ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona provozování zařízení podobných výherním hracím přístrojům, jež však nelze považovat za VHP podle ustanovení § 17 odst. 1 loterijního zákona (aplikace regulace podle ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona i na jiná technická herní zařízení) povinnost ministerstva ze zákona zahájit řízení o přezkumu již vydaných povolení odporujících obecně závazným vyhláškám, jakmile takovou kolizi zjistí (postup podle § 43 odst. 1 loterijního zákona umožňujícího zrušit již vydaná povolení) riziko zásahu do právní jistoty provozovatelů? - „provozovatelé těchto zařízení si museli být vědomi existence ustanovení § 43 loterijního zákona, a tedy skutečnosti, že mohou být v podstatě kdykoliv, nastanou-li v průběhu platnosti povolení okolnosti vylučující provoz těchto zařízení, tohoto povolení zbaveni“. Ústavní soud - právo obcí na samosprávu (obecně závazné vyhlášky obcí), povinnosti ministerstva

13 www.ochrance.cz 13 Pl. ÚS 56/10, 7. září 2011 (Františkovy Lázně) oprávnění obcí regulovat provozování loterií a jiných podobných her na svém území vychází z ústavních záruk práva na územní samosprávu možnost regulace na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích (zmocnění zakotvené ustanovením § 50 odst. 4 loterijního zákona je prakticky nadbytečné) povinnost Ministerstva financí zahájit přezkumná řízení nečinnost ministerstva zásahem do ústavního práva na územní samosprávu obcí individuální ochrana dotčených obcí například v řízeních o komunálních ústavních stížnostech posouzení souladu zákonné úpravy (rozdělení pravomocí mezi stát a územní samosprávu - svěření rozhodování o povolení umístit provozovnu loterie či jiné hry na území obce ministerstvu financí) s ústavním pořádkem z pohledu zaručeného práva na územní samosprávu Pl. ÚS 22/11, 27. září 2011 (Kladno) Ústavní soud - právo obcí na samosprávu (obecně závazné vyhlášky obcí), povinnosti ministerstva

14 www.ochrance.cz 14 Ministerstvo v režimu ustanovení § 43 odst. 5 písm. b) loterijního zákona změní vydaná povolení tak, aby odpovídala ustanovení § 17 odst. 4 a 6 (maximální sázka na jednu hru, maximální výhra, hodinová prohra), § 17 odst. 11 (zákaz provozování v určitých budovách a jejich sousedství) a § 18 odst. 3 loterijního zákona (maximální doba povolení). V další rozhodovací praxi bude ministerstvo aplikovat veškerá ustanovení druhé části loterijního zákona, u nichž to není z povahy věci vyloučeno, a obecně závazné vyhlášky obcí. Opatření k nápravě (1 z 4) rozpor s druhou částí loterijního zákona (parametry her)

15 www.ochrance.cz 15 Ministerstvo v režimu ustanovení § 43 odst. 1 loterijního zákona neprodleně (částečně) zruší vydaná povolení v rozsahu, v němž schválené umístění jiného technického herního zařízení (koncové části zařízení) v okamžiku vydání povolení odporovalo obecně závazné vyhlášce obce. Podkladem nechť mu jsou krom vlastních zjištění veškeré v minulosti obdržené výhrady obcí k jeho rozhodovací praxi v těchto věcech. Opatření k nápravě (2 z 4) rozpor s obecně závaznou vyhláškou obce v okamžiku povolení

16 www.ochrance.cz 16 Opatření k nápravě (3 z 4) nečinnost pro případ rozporu povolení s pozdější obecně závaznou vyhláškou obce V případech upozornění na možný rozpor povolení s později účinnou obecně závaznou vyhláškou obce (co do schváleného umístění jiného technického herního zařízení) ministerstvo bez dalšího zahájí řízení ve smyslu ustanovení v režimu ustanovení § 43 odst. 1 loterijního zákona. V rámci tohoto řízení samo (aniž si bude vynucovat ústavněprávní argumentaci obcí) posoudí a zváží zachování ústavně vymezených principů. Bude při tom respektovat nálezy Ústavního soudu důrazně upozorňující na vědomí provozovatelů zařízení, že s ohledem na ustanovení § 43 odst. 1 loterijního zákona mohou být povolení v podstatě kdykoliv zbaveni i tehdy, nastanou-li v době platnosti povolení dodatečně okolnosti překážející povolení takové hry.

17 www.ochrance.cz 17 Opatření k nápravě (4 z 4) překročení mezí věcné příslušnosti povolováním vícemístných VHP (triplex, elektromechanická ruleta a kostky), rozpor s druhou částí loterijního zákona Ministerstvo v režimu ustanovení § 43 odst. 5 písm. b) loterijního zákona změní vydaná povolení tak, aby odpovídala ustanovení § 17 odst. 4 a 6 (maximální sázka na jednu hru, maximální výhra, hodinová prohra), § 17 odst. 11 (zákaz provozování v určitých budovách a jejich sousedství) a § 18 odst. 3 loterijního zákona (maximální doba povolení). Jinak tato rozhodnutí zruší pro nesplnění podmínky zakotvené ustanovením § 19 odst. 2 písm. c) ve spojení s ustanovením § 19 odst. 3 písm. c) loterijního zákona. Ministerstvo bude nadále respektovat ustanovení § 18 odst. 1 loterijního zákona - případné žádosti o povolení postoupí k tomu příslušnému správnímu orgánu.

18 www.ochrance.cz 18 § 50 odst. 4 loterijního zákona (s účinností od 14. října 2011) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 mohou být provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce. přechodné ustanovení (čl. II bod 4 zákona č. 300/2011 Sb.) Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; totéž platí pro ustanovení § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012. Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31. prosince 2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012. Změny právní úpravy zákon č. 300/2011 Sb. účinný (s výjimkami) od 1. ledna 2012

19 www.ochrance.cz 19 rozsah dosavadního regulačního oprávnění obcí (podle dřívějšího ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona): všechna technická herní zařízení ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) loterijního zákona (širší definice) nepřípustnost retroaktivního zásahu do práva obcí na samosprávu obecné regulační zmocnění vyplývající ze samotného § 10 písm. a) zákona o obcích Překáží přechodné ustanovení čl. II odst. 4 novely (částečnému) rušení povolení?

20 www.ochrance.cz Děkuji za pozornost Mgr. Barbora Kubíková barbora.kubikova@ochrance.cz


Stáhnout ppt "Šetření postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných pomocí technických herních zařízení obdobných VHP Nálezy."

Podobné prezentace


Reklamy Google