Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena pro potřeby kursu FU_558 (seminář IAS) na VŠE Praha. Prezentovali – David Kužela – Jan Friček Tato prezentace je autorským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena pro potřeby kursu FU_558 (seminář IAS) na VŠE Praha. Prezentovali – David Kužela – Jan Friček Tato prezentace je autorským."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena pro potřeby kursu FU_558 (seminář IAS) na VŠE Praha. Prezentovali – David Kužela – Jan Friček Tato prezentace je autorským dílem – pro vědecké a vzdělávací účely je možné použít libovolnou její část jako citaci, pod podmínkou uvedení zdroje. (c) 2003 David Kužela IAS17 - Leasing

2 Obsah prezentace: Úvod Pojmy Klasifikace leasingu Nájemce finanční leasing Nájemce operativní leasing Příklad 1 - výpočet leasingových splátek Příklad 2 - finanční leasing IAS vs. CAS u nájemce Pronajímatel finanční leasing Pronajímatel operativní leasing Zpětný prodej a leasing Příklad 3 - finanční leasing IAS vs. CAS u pronajímatele Dotazy IAS17 - Leasing

3 Platný od: 1. 1. 1984 V současném znění: 1. 1. 1999 Rozsah působnosti: Používá se u všech leasingů v účetnictví jiných než (1) leasingových smluv k průzkumu nebo využití přírodních zdrojů a nerostného bohatství (2) licenčních smluv pro autorská díla. Relevantní interpretace: SIC15 (Operating Leases - Incentives), SIC27 (Evaluating the Substance of Transaction in the Legal Form of a Lease)

4 Pojmy IAS17: Leasing je dohoda, kdy pronajímatel poskytuje nájemci právo užívat aktivum po stanovenou dobu za jednorázovou platbu nebo řadu plateb, a to po smluvené období. Finanční leasing je leasing, který přenáší v podstatě všechna rizika a odměny spojené s vlastnictvím aktiva. Vlastnické právo může, ale nemusí být nakonec převedeno. Operativní leasing je jiný leasing než finanční leasing. Minimální leasingové platby jsou platby během doby trvání leasingu, které má nájemce uhradit, nebo na něm mohou být požadovány, s vyjímkou podmíněného leasingu, nákladů za služby nebo daně, které mají být placeny pronajímatelem a nájemci refundovány, společně s: – v případě nájemce: částkami garantovanými nájemcem nebo spřízněnou stranou nájemce, nebo – v případě pronajímatele: zbytkovou hodnotou zaručenou pronajímateli nájemcem, spřízněnou stranou nájemce nebo třetí stranou. Reálná hodnota je částka, za níž může být aktivum směněno nebo vyrovnán závazek mezi znalými a k transakci ochotnými stranami za obvyklých podmínek.

5 Pojmy IAS17 (2): Nezaručená zbytková hodnota je ta část zbytkové hodnoty najatého aktiva, jejíž realizace pronajímatelem není zaručena nebo je zaručena pouze stranou spojenou s pronajímatelem. Hrubá investice do leasingu je souhrn minimálních leasingových plateb v rámci finančního leasingu, které získá pronajímatel za dobu leasingu, zvýšený o případnou nezaručenou zbytkovou hodnotu připadající na pronajímatele. Nerealizovaný finanční výnos je rozdíl mezi (1) souhrnem minimálních leasingových plateb při finančním leasingu z hlediska pronajímatele a případné nezaručené zbytkové hodnoty připadající na pronajímatele; a (2) současnou hodnotou veličiny z bodu (a) při implicitní úrokové míře leasingu. Čistá investice do leasingu je hrubá investice do leasingu minus nerealizovaný finanční výnos. Doba použitelnosti je odhadnuté zbývající období od počátku leasingového vztahu, ale bez omezení na dobu leasingového vztahu, během kterého lze očekávat využitelnost ekonomických přínosů z daného aktiva podnikem.

6 Pojmy IAS17 (3): Ekonomická životnost je buď (1) období, během kterého se očekává, že aktivum bude ekonomicky využitelné jedním nebo více uživateli; nebo (2) očekávaný počet výrobků nebo podobných jednotek, které jsou získatelné z daného aktiva jedním nebo více uživateli. Implicitní úroková míra leasingu je diskontní sazba, která se stanoví na počátku leasingu tak, aby se souhrn současné hodnoty (1) minimálních leasingových plateb a (2) nezaručené zbytkové hodnoty rovnal reálné hodnotě pronajatého aktiva. Přírůstková výpůjční úroková sazba u nájemce je úroková sazba, kterou by nájemce zaplatil za podobný leasing nebo pokud není stanovena úroková míra na počátku leasingového vztahu, kterou by musel nájemce přijmout v případě, že by si vypůjčil prostředky nezbytné pro koupi aktiva na stejně dlouhé období a s podobnou zárukou. Podmíněná část plateb je ta část leasingových plateb, která není stanovena pevnou částkou, ale je založena na faktoru odlišném na čase (např. procento z prodeje, rozsahu použití, cenových indexech, tržní úrokové míře).

7 Klasifikace leasingů: podle rozsahu rizika a odměn plynoucích z vlastnictví aktiva důležitá je podstata, ne právní forma Kritéria, která vedou k finančnímu leasingu: – změna vlastnictví – nákupní opce (za nižší cenu než reálnou) – leasing na podstatnou dobu životnosti – PV min. leasingových splátek >= reálná hodnota aktiva – zvláštní povaha aktiva (použitelné jen pro nájemce) Kritéria, která mohou vést k této klasifikaci: – nájemce může leasing zrušit, ale nese pronajímat. ztráty, – zisky/ztráty z reálné zbytkové hodnoty připadají nájemci, – nájemce je schopen pokračovat v leasingu v dalším období za nájemné podstatně nižší než je tržní.

8 Nájemce - finanční leasing  předmět leasingu v rozvaze jako aktivum + závazek platit v budoucnu leasingové splátky  aktiva se vykazují v reálné hodnotě nebo, pokud je nižší, pak v současné hodnotě minimálních leasingových plateb (pro výpočet se použije implicitní úroková míra, je-li to možné, jinak se použije přírůstková výpůjční úroková míra nájemce)  náklady prokazatelně se vztahující k fin. leasingu jsou zahrnuty jako součást celkové částky najatého aktiva  splátky se rozdělují na finanční náklady a snížení nesplaceného závazku  finanční náklady se alokují do jednotlivých období tak, aby byla zajištěna konstantní úroková míra  najaté aktivum se odepisuje stejně jako běžná aktiva (není-li jistý přechod vlastnictví, pak doba životnosti <= doba leasingu)  změny hodnoty najatého aktiva ošetřuje podnik dle příslušných IAS

9 Nájemce - finanční leasing (2) Nájemce zveřejňuje k rozvahovému dni: 1. u každé třídy aktiv jejich čistou účetní částku; 2. odsouhlasení mezi souhrnem min. leasingových plateb k rozvahovému dni a jejich současnou hodnotou v členění na období do 1 roku, 1-5 let, více než 5 let; 3. podmíněnou část leasingových plateb vykázanou ve výnosech; 4. budoucích min. platby v rámci nezrušitelného sub-leasingu 5. obecný popis významných leasing. smluv zahrnující zejm.:  základ pro výpočet splátek podmíněného leasingu;  podmínky prodloužení, kupní opce a eskalační doložky; a  omezení stanovená leasingovými smlouvami

10 Nájemce - operativní leasing:  platby se vykazují jako náklad rovnoměrně po dobu leasingu, pokud není jiná systematická základna pro model přínosů u uživatele (kromě pojištění, údržby apod.)  To platí, i když splátky jsou realizovány na jiné bázi. Nájemce zveřejňuje k rozvahovému dni:  min. leasingové plateb pro nezrušitelný operativní leasing pro každé období: do 1 roku, 1-5 let, více než 5 let;  budoucí očekávané platby, z nezrušitelného sub-leasingu;  leasingové a sub-leasingové platby zachycené ve výnosech;  obecný popis významných leasing. smluv zahrnující zejm.:  základ pro určení splátek podmíněného leasingu;  podmínky prodloužení,kupní opce a eskalační doložky; a  omezení stanovená leasingovými smlouvami

11 Příklad 1 - výpočet leasingových splátek: Zadání: Společnost si k 1. 1. X pronajala zařízení na dobu 4 let, po skončení leasingu se stává vlastníkem. Platí vždy na konci roku 1000. Implicitní úroková míra pronajímatele není nájemci známa. Přírůstková výpůjční úroková míra je 15%. Reálná hodnota zařízení je 2980. Očekávaná životnost je 5 let, odhadovaná zůstatková cena (pro odpisy) je 4,98.

12 Příklad 1 - výpočet leasingových splátek (2): (1) výpočet současné hodnoty plateb: PV platby = platba / (1+i)^n, kde ‘i’ je přírůstková výpůjční IR a ‘n’ počet let

13 Příklad 1 - výpočet leasingových splátek (3): (2) porovnání PV plateb s reálnou hodnotou aktiva: PV plateb (2854,98) < Reálná hodnota (2980) Tudíž: Hodnota aktiva pro nájemce je 2854,98. Z této hodnoty bude odepisováno, výše odpisu: (2854,98 - 4,98) : 5 = 570 Celková výše fin. nákladů (úroků) za dobu leasingu: (4 x 1000) - 2854,98 = 1145,02 Nyní si vytvoříme tabulku „splátkového kalendáře“.

14 Příklad 1 - výpočet leasingových splátek (4): Dluh (t) = dluh (t-1) - úmor (t-1) Úrok =dluh x IR Úmor = platba - úrok

15 Příklad 2 - finanční leasing IAS vs. CAS: Zadání: Leasing automobilu v hodnotě 600tis.Kč s leasingovým koeficientem1,3 -> cena leasingu činí 780tis.Kč. Nájemce zaplatí 1.1.X splátku ve výši 315tis.Kč a na konci každého roku, celkem třikrát, 150tis.Kč. Cena při odkupu 31.12.X+2 je stanovena na 15tis.Kč. Životnost aktiva je 5 let. (1) Účtování v ČR: Splátky se musí časově rozlišovat, do nákladů tedy připadá každý rok (v tis.): 315/3 + 150 = 255

16 Příklad 2 - finanční leasing IAS vs. CAS (2):

17 Příklad 2 - finanční leasing IAS vs. CAS (3): (2) Výkazy podle CAS:

18 Příklad 2 - finanční leasing IAS vs. CAS (4): (3) Účtování podle IAS Vypočteme PV leasingových plateb: Reálná hodnota aktiva (600) je nižší než PV splátek (667,35), hodnotu aktiva tedy stanovíme na 600. Celkové finanční náklady tedy činí 180 (= 780-600) Abychom dostáli požadavku na konstantní úrokovou míru (IR), musíme určit takovou IR, aby suma úroků za jednotlivé roky byla rovna 180. Můžeme použít vzorec pro výpočet vnitřního výnosového procenta. Dostaneme IR=28,58 %. Odpisy činí pro každý rok: 600:5 = 120

19 Příklad 2 - finanční leasing IAS vs. CAS (5): Dluh (t) = dluh (t-1) - úmor (t-1) Úrok =dluh x IR Úmor = platba - úrok

20 Příklad 2 - finanční leasing IAS vs. CAS (6):

21 Příklad 2 - finanční leasing IAS vs. CAS (7): (4) Výkazy podle IAS + další 2 roky = odpisy 120

22 Příklad 2 - finanční leasing IAS vs. CAS (8): (5) Srovnání finančního leasingu: Klasifikace: fin. leasing podle IAS je podle CAS často chápán jako operativní. Hospodářský výsledek: v IAS se mění v jednotlivých letech - snižuje se. Zařízení se odepisuje nezávisle na době leasingu. Aktiva: Zařízení je v IAS vykazováno v reálné hodnotě (resp. v PV min. leasingových splátek). Bilanční suma je vyšší než v CAS. Pozn.: V ČR lze použít ještě jeden způsob účtování leasingu!

23 Pronajímatel - finanční leasing Obecně:  Alokace výnosů je založena na modelu odrážejícím konstantní periodickou míru návratnosti pronajímatelovi čisté nesplacené investice vznikající v souvislosti s fin. leasingem.  leasingové splátky vztahující se k úč. období snižují jak jistinu, tak nerealizovaný finanční výnos z leasingu.  odhadnuté nezaručené zbytkové hodnoty používané při výpočtu hrubé investice jsou pravidelně revidovány, pokud dojde k jejich snížení, měli by být redukovány i celkové již časově rozlišené výnosy za dobu leasingového vztahu.  náklady jako provize, právní poplatky apod. vynakládané při jednání o uzavření leasingové smlouvy mohou být uznány ve výnosech okamžitě nebo jsou alokovány proti tomuto výnosu během celé doby leasingu.

24 Pronajímatel - finanční leasing (2) Je-li pronajímatelem výrobce nebo prodejce, pak vykazuje 2 druhy výnosů:  výnosy z prodeje  fin. výnos během doby trvání nájmu Výnosem z prodeje je reálná hodnota aktiva nebo současná hodnota min. leasingových splátek (nižší z nich). Náklad prodeje se stanoví v reálné výši nebo (je-li odlišná) v účetní hodnotě majetku po odečtení nezaručené zbytkové hodnoty. Zisk z prodeje se zachycuje v souladu s pravidly užívanými podnikem pro prodej. Je-li pro výpočet splátek použita uměle nízká úroková míra, může být zisk z prodeje omezen do výše, která by odpovídala použití tržní úrokové míry. Výrobci a prodejci zachycují přímé náklady na počátku leasingu – vztahují se k dosažení zisku z prodeje.

25 Pronajímatel - finanční leasing (3) Pronajímatel zveřejňuje:  rozdíl mezi souhrnem hrubých investic do leasingu a současnou hodnotou pohledávek z min. leasingových plateb k rozvahovému dni v rozdělení na období do 1 roka, 1-5 let, nad pět let;  nerealizovaný finanční výnos;  nezaručenou zbytkovou hodnotu časově rozlišenou ve prospěch pronajímatele;  kumulované opravné položky k pohledávkám za nezinkasované min. leasingové pohledávky  podmíněné leasingové platby uznané jako výnos  obecný popis významných leasingových smluv pronajímatele.

26 Pronajímatel - operativní leasing  předmět leasingu se vykazuje ve třídě aktiv dle své povahy  výnos se vykazuje rovnoměrně během doby leasingu, pokud neexistuje systematická základna, která lépe vystihuje rozvržení modelu užitků z pronajatého aktiva  Náklady (včetně odpisů) vynaložené pro zajištění výnosů z leasingových splátek jsou zachyceny jako náklad.  Výchozí přímé náklady jsou buď odloženy nebo alokovány do výnosů během doby trvání leasingu nebo jsou vykázány jako náklad v období, kdy jsou vynaloženy.  pro odpisy se používá běžná odpisová politika pronajímatele  změny hodnoty najatého aktiva ošetřuje pronajímatel podle příslušných standardů (např. IAS36 – Impairment)  výrobce nebo prodejce, který je pronajímatelem nevykazuje při uzavření smlouvy žádný zisk z prodeje - operativní leasing není ekvivalentem prodeje.

27 Pronajímatel - operativní leasing (2) Pronajímatel zveřejňuje: pro každou třídu aktiv hrubou účetní hodnotu, oprávky a akumulované znehodnocení k rozvahovému dni, dále: - odpisy zachycené ve výnosech za příslušné období, - ztráty ze znehodnocení za účetní období, - ztráty ze znehodnocení zachycené zpětně;  souhrn budoucích min. leasingových plateb v rámci nezrušitelného operativního leasingu pro každé z období: do 1 roku, 1-5 let, nad 5 let;  souhrn možných leasingových plateb zachycených ve výnosech; a obecný popis významných leasingových smluv pronajímatele.

28 Zpětný prodej a leasing: Charakteristika:  jde o prodej aktiva a leasing stejného aktiva prodávajícím;  splátky a prodejní cena jsou obvykle vzájemně závislé. Zachycení v účetnictví podle IAS:  pokud vede zpětný leasing k finančnímu leasingu, neměl by prodávající (nájemce) vykázat prodejní cenu jako výnos, ale měl by ji odložit a umořovat po dobu trvání leasingu – jde vlastně o poskytnutí finančních prostředků s aktivem jako zárukou.  pokud vede operace k operativnímu leasingu, pak –. je-li prodejní cena založena na reálné hodnotě, nebo je nižší (kromě viz níže), vykazuje se zisk/ztráta okamžitě –. je-li prodejní cena > než reálná hodnota nebo pokud nižší a ztráta je kompenzována budoucími leasingovými splátkami, pak by měl být přebytek/ztráta odložen(a) a umořován(a) po dobu předpokládaného použití aktiva.  požadavky na zveřejnění závisí na typu leasingu.

29 Příklad 3 - finanční leasing IAS vs. CAS: Zadání: je totožné s příkladem 2. (1) Účtování podle CAS:

30 Příklad 3 - finanční leasing IAS vs. CAS (2):

31 Příklad 3 - finanční leasing IAS vs. CAS (3): (2) Výkazy podle CAS

32 Příklad 3 - finanční leasing IAS vs. CAS (4): (3) Účtování podle IAS:

33 Příklad 3 - finanční leasing IAS vs. CAS (5): (4) Výkazy podle IAS

34 Příklad 3 - finanční leasing IAS vs. CAS (6): (5) Srovnání finančního leasingu: Hospodářský výsledek: IAS oproti CAS neumožňuje realizovat jako výnos celou splátku, pouze její úrokovou část - výnosy a náklady jsou nižší a zisk je rozdělen do jednotlivých období nerovnoměrně. Aktiva: Bilanční suma je nižší než v CAS. Majetek je evidován jako pohledávka, nikoli jako aktivum. Pozn.: V ČR lze použít ještě jeden způsob účtování leasingu!

35 Dotazy:


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena pro potřeby kursu FU_558 (seminář IAS) na VŠE Praha. Prezentovali – David Kužela – Jan Friček Tato prezentace je autorským."

Podobné prezentace


Reklamy Google