Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE 2.0. CHEMIE STUDUJE VLASTNOSTI A PŘEMĚNY LÁTEK. VYUŽÍVÁ K TOMU RŮZNÉ POSTUPY, PŘEDEVŠÍM POZOROVÁNÍ, MĚŘENÍ A POKUSY OBORY CHEMIE : ANORGANICKÁ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE 2.0. CHEMIE STUDUJE VLASTNOSTI A PŘEMĚNY LÁTEK. VYUŽÍVÁ K TOMU RŮZNÉ POSTUPY, PŘEDEVŠÍM POZOROVÁNÍ, MĚŘENÍ A POKUSY OBORY CHEMIE : ANORGANICKÁ,"— Transkript prezentace:

1 CHEMIE 2.0. CHEMIE STUDUJE VLASTNOSTI A PŘEMĚNY LÁTEK. VYUŽÍVÁ K TOMU RŮZNÉ POSTUPY, PŘEDEVŠÍM POZOROVÁNÍ, MĚŘENÍ A POKUSY OBORY CHEMIE : ANORGANICKÁ, ORGANICKÁ, BIOCHEMIE, FYZIKÁLNÍ, ANALYTICKÁ, MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMICKÁ VÝROBA VYUŽÍVÁ POZNATKŮ VÝSLEDKŮ STUDIA CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ LÁTEK K PROSPĚCHU ČLOVĚKA. ČLOVĚK BEZ MOŽNOSTI VYUŽITÍ POZNATKŮ CHEMIE BY ZŮSTAL BEZ ZDROJŮ TEPLA, SVĚTLA, NAHÝ, BEZ LÉKŮ, MATERIÁLŮ NA SVÉ OBYDLÍ,NÁSTROJE PRO SVOJI PRÁCI, NEBYL BY OBKLOPEN VÝROBKY, KTERÉ MU ZPŘÍJEMŃUJÍ ŽIVOT, ALE TAKÉ ZNEUŽÍVÁNÍ CHEMIE MŮŽE MÍT NEBLAHÉ NÁSLEDKY K PORUŠOVÁNÍ ROVNOVÁHY PŘÍRODY A NĚKDY I K OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA LIDÍ.

2 CHEMICKÉ LÁTKY 2.1. LÁTKA – HMOTA SKLÁDAJÍCÍ SE Z ČÁSTIC ( ATOMŮ, MOLEKUL, IONTŮ) A MAJÍCÍ CHARAKTERISTICKÉ CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI ROZDĚLENÍ LÁTEK CHEMICKÉ LÁTKY SMĚSY PRVKY KOVY Na, Au, Hg,Zn NEKOVY H, Cl, S, O POLOKOVY B, Si, As, Te SLOUČENINY DVOJPRVKOVÉ HALOGENY NaCl OXIDY BEZ- KYSLÍKATÉ CO 2 KYSELINY TROJPRVKOVÉ KYSLÍKATÉ KYSELINY H 2 S 0 4 HYDROXIDY (NaOH) SOLI CaC0 3 VÍCEPRVKOVÉ HYDROGENNÍ SOLI NaHS0 4 STEJNORODÉ SMĚSY=ROZTOKY TUHÉ KAPALNÉ PLYNNÉ RŮZNORODÉ SMĚSY SUSPENZE EMULZE TUHÁ LÁTKA V KAPALINĚ OVOCNÝ KOMPOT PĚNA DVĚ NAVZÁJEM SE NEMÍSÍCÍ KAPALINY OLEJ + VODA AEROSOL PLYNNÁ LÁTKA V KAPALINĚ MÝDLOVÁ PĚNA DÝMMLHA KAPALNÁ LÁTKA V PLYNNÉ VODNÍ PÁRA VE VZDUCHU TUHÁ LÁTKA V PLYNNÉ POPEL VE VZDUCHU

3 VLASTNOSTI LÁTEK - Látky jsou ve skupenst ví pevném - dřevo, železo kapalném – voda,líh,rtuť plynném – vzduch,oxid uhličitý,propan-buta n (některé mají i tři skupenství např. voda, vosk atd.) - VLASTNOSTI PEVNÝCH, KAPALNÝCH A PLYNNÝCH LÁTEK Pevné látky nemění snadno svůj tvar, mohou být křehké p ružné nebo tvárné. Mají různost tvrdost i Kapalné látky jsou tekuté.Snadno mění tvar.V klidu je hladina kapaliny v nádobě vždy vodorovná.Kapaliny nelze znatelně stlačit. Plynné látky jsou tekuté, snadno stlačitelné a rozpínavé 2.1.1.

4 STRUKTURA LÁTEK ATOM – ZÁKLADNÍ STRUKTURNÍ ČÁSTICE PRVKŮ JÁDRO (OBSAHUJE PROTONY A NEUTRONY ELEKTRONOVÝ OBAL (OBSAHUJE ELEKTRONY) ELEKTRONEUTRÁLNÍ ČÁSTICE (POČET p + A e - JE SHODNÝ MOLEKULA- ZÁKLADNÍ STRUKTURNÍ ČÁSTICE PRVKŮ (HOMONUKLEÁRNÍ MOLEKULA) A SLOUČENIN (HETERONUKLEÁRNÍ MOLEKULA), TVOŘENÁ Z NĚKOLIKA ATOMŮ SPOJENÝCH CHEMICKOU VAZBOU 2.1.2.

5 ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ LÁTEK VLASTNOSTI LÁTEK ZJIŠŤUJEME POMOCÍ SMYSLŮ-VŮNĚ, VZHLED, BARVA, ROZPUSTNOST, TVRDOST, KŘEHKOST ATD. NEPŘESNÉ NEBO POMOCÍ PŘÍSTROJŮ- MĚŘENÍM -TEPLOTA,BOD VARU, pH, BOD TUHNUTÍ, HUSTOTA, OBJEM, PRUŽNOST, VISKOZITA ATD. NIKDY NEZNÁMÉ A NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEOCHUTNÁVÁME ANI PŘÍMO NEČICHÁME ROZTOKY A JEJICH SLOŽENÍ – VZNIKAJÍ ROZPUŠTĚNÍM LÁTEK V KAPALINĚ NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ROZPOUŠTĚDLA JSOU: VODA, LÍH, BENZÍN A DALŠÍ ROZPUSTNOST ZÁVISÍ NA: TEPLOTĚ, INTENZITĚ MÍCHÁNÍ, JEMNOSTI L. NASYCENÝ ROZTOK- PŘI URČITÉ TEPLOTĚ SE VÍCE LÁTKY NEROZPUSTÍ NENASYCENÝ ROZTOK – ROZPUŠTĚNÉ LÁTKY JE MÉNĚ NEŽ V NASYC.ROZ. ROZTOKY 2.1.3.

6 CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ NÁZVOSLOVÍ PRVKŮ PŮVOD NÁZVŮ: VLASTNOST PRVKU (JÓD, CHRÓM,BARYUM) ZDROJ PRVKU (VÁPNÍK, UHLÍK, VODÍK) SYMBOLICKÝ ( SÍRA,ZLATO) GEOGRAFICKÝ ( GERMANIUM,GALIUM) VÝZNAMNÝ VĚDEC ( CURIUM,EINSTEINIUM, MYTOLOGICKÝ ( HELIUM) ČESKÉ NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÉ CHEMIE – SYSTÉM OSMI PŘÍPON 2.1.4.

7 1.6.

8 HMOTNOSTNÍ ZLOMEK A HMOTNOSTNÍ PROCENTO H.Z. - ROZTOK JE CHÁPÁN JAKO 1 CELEK (NÁDOBA, 1 KONEV) H.P. - ROZTOK JAKO 1 CELEK = 100% (100/100) Př.:Vypočtěte h.p. a h.z. med s MK, jestliže 250g medu s MK obsahuje 2,5g MK. 250 g medu s MK………………………………100% 2,5 g MK …………………………………….. x% ------------------------------------------------------------------------ x 100 = 2,5 250 x = 100.2,5 250 = 1 % Hmotnostní zlomek MK se vypočítá tak, že místo 100% (100/100) se označí celý roztok (250 g) jako 1 celek 250 g roztoku ………………………………. 1 (celek) 2,5 g MK …………………………………….. Ws W s = 1. 2,5 250 = 0,01W s = msmmsm m s = hmotnost rozpuštěné látky m = hmotnost roztoku Med obsahuje 1% MK 2.2.2.

9 OBJEMOVÝ ZLOMEK A OBJEMOVÉ PROCENTO 2.2.3. VÝPOČET OBJEMOVÉHO ZLOMKU    a OBJEMOVÉHO PROCENTA SE ZPRAVIDLA POUŽÍVÁ PŘI MÍSENÍ KAPALIN (LÍH-VODA) VÝPOČET JE OBDOBNÝ JAKO U HMOTNOSTNÍHO PROCENTA, ALE MÍSTO HMOTNOSTI ROZTOKU A ROZPUŠTĚNÉ LÁTKY SE ZADÁVÁ OBJEM ROZTOKU V A OBJEM JEHO SLOŽKY V A  VAVVAV Př.Vypočtěte objemový zlomek a objemové procento 1,8 dm 3 lihu ve 3 dm 3 vodného rozt.  (lihu) = V (lihu) V (směsi) = 1,8 3 = 0,60 ( 40 setin) – objemový zlomek 0,60 = 60% - objemové procento MOLÁRNÍ ZLOMEK A MOLÁRNÍ PROCENTO MOLÁRNÍ ZLOMEK X r, JE POMĚR POČTU MOLŮ ROZPZUŠTĚNÉ LÁTKY n r, K POČTU MOLŮ VŠECH LÁTEK V ROZTOKU n Xr =Xr = nrnnrn molární procento = X r. 100

10 HMOTNOSTNÍ KONCENTRACE 2.2.4. HMOTNOSTNÍ KONCENTRACE c m je udána jako poměr hmotnosti rozpuštěné látky m r k celkovému objemu roztoku V. c m = Udává se v kg/m 3, g/ dm 3, ( g/l), mg/cm 3, (mg/ml) mr V mr V Př: Jaká je hmotnostní koncentrace propolisu v 0,5dm 3 roztoku, jehož odpařením se získá 15 g propolisu ? cr =cr = mrVmrV = 15 0,5 = 30 g/ dm 3 LÁTKOVÁ KONCENTRACE LÁTKOVÁ KONCENTRACE SE VYPOČÍTÁ JAKO PODÍL POČTU molů LÁTKY n A OBJEMU V. LÁTKOVÁ KONCENTRACE SE UVÁDÍ V mol/dm 3 (mol/l) c = nVnV Př: Jaká je látková koncentrace NaCl, který obsahuje v 5 l roztoku 15 mol NaCl? c = nVnV = 15 mol 5 l = 3 mol/ l

11 SMĚŠOVACÍ ROVNICE 2.2.5. SMĚŠOVACÍ ROVNICE SE POUŽÍVÁ PRO VÝPOČTY MÍSENÍ NEBO ŘEDĚNÍ MŮŽE MÍT ZADÁN OBSAH LÁTKY V HMOTNOSTNÍCH PROCENTECH NEBO JAKO HMOTNOSTNÍ ZLOMEK, ALE VŠECHNY ÚDAJE MUSÍ MÍT STEJNÝ ROZMĚR. V PŘÍPADĚ, ŽE SE ROZTOK ŘEDÍ VODOU, POVAŽUJE SE VODA ZA ROZTOK S KONCENTRACÍ NULA. m 1. c 1 + m 2. c 2 = ( m 1 + m 2 ). c 3 m 1, m 2 -hmotnosti výchozích roztoků c 1, c 2 - koncentrace výchozích roztoků c 3 - koncentrace výsledného roztoku Př: Jakou bude mít koncentraci roztok propolisu, vzniklý smíšením 0,4 kg 10% roztoku a 0,1kg 20% roztoku? 4,0 + 2,0 0,5 = 12, výsledná koncentrace je 12%propolisu c 3 =

12 SMĚŠOVACÍ ROVNICE – KŘÍŽOVÉ PRAVIDLO 2.2.5.2 Př:Kolik 10% a kolik 20% roztoku se musí smísit, aby vzniklo 0,5 kg 12% propolisového roztoku? Řešení křížovým pravidlem: DO HORNÍCH ROHŮ POMYSLNÉHO ČTVERCE SE ZAPÍŠE V ÝCHOZÍ KONCENTRACE ROZTOKŮ, DO STŘEDU ČTVERCE. KONCENTRACE VÝSLEDNÁ. DO KŘÍŽE SE ODEČÍTÁ NIŽŠÍ HODNOTA OD VYŠŠÍ. V DOLNÍCH ROZÍCH ČTVERCE SE ZAPÍŠI DÍLY ROZTOKU, KTERÝ JE TŘEBA POUŽÍT. 20% 10% 12% 12 - 10 = 2díly 8 dílů =20 - 12 2 díly 20% + 8 dílů 10% roztoku = 10 dílů = 0,5kg 1 díl = 0,5:10 = 0,05kg je třeba použít 8. 0,05= 0,4kg 10% roztoku a 2. 0,05 = 0,1kg 20% roztoku

13 směšovací rovnici i křížové pravidlo lze použít i pro výpočet OBJEMOVÝCH VELIČIN : objemového zlomku , objemových procent, látkové nebo hmotnostní koncentrace 2.2.5.3. V 1. c 1 + V 2 c 2 = ( V 1 + V 2 ). c 3 V 1, V 2 - objemy roztoků c 1, c 2 - výchozí obsah látky nebo koncentrace c 3 - konečný obsah látky nebo koncentrace PŘEVOD HMOTNOSTI KAPALIN NA OBJEM V CHEMICKÉ PRAXI SE ZPRAVIDLA KAPALINY NEVÁŽÍ,ALE ODMĚŘUJÍ HMOTNOST KAPALIN SE NA POBJEM PŘEVÁDÍ POMOCÍ HUSTOTY V = mm V = objem kapaliny, m = hmotnost kapaliny,  hustota kapaliny

14 JEDNOTKA LÁTKOVÉHO MNOŽSTVÍ 2.2.6. RELATIVNÍ MOLEKULOVÁ HMOTNOST M r SE VYPOČÍTÁ JAKO SOUČET RELATIVNÍCH ATOMOVÝCH HMOTNOSTÍ A r JEDNOTKOU JE 1 mol HMOTNOST 1 molu v g (molární hmotnost M ) je číselně rovna relativní molekulové hmotnosti M r, ale je vyjádřena v g. Př: Vypočtěte relativní molekulovou hmotnost M r H 2 SO 4 A r vodíku = 1 A r síry = 32 A r kyslíku = 16 H 2 S 1 O 4 1. 2 + 32. 1 + 16. 4 = 98 M r H 2 SO 4 = 98 molární hmotnost M = 98g Látkové množství n (počet molů) v určitém množství látky o hmotnosti m se vypočte pomocí molární hmotnosti M n= mMmM Př: Jaké je látkové množství H 2 SO 4 v 500 g kyseliny? M H 2 SO 4 = 98g 98 g.........................1 mol 500 g..........................n mol n = 1. m M = 1. 500g 98 g = 5,1 mol


Stáhnout ppt "CHEMIE 2.0. CHEMIE STUDUJE VLASTNOSTI A PŘEMĚNY LÁTEK. VYUŽÍVÁ K TOMU RŮZNÉ POSTUPY, PŘEDEVŠÍM POZOROVÁNÍ, MĚŘENÍ A POKUSY OBORY CHEMIE : ANORGANICKÁ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google