Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

The Programme for Education in Prisons

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "The Programme for Education in Prisons"— Transkript prezentace:

1 The Programme for Education in Prisons
Developing Training Programmes for Qualified Teachers to Teach in Prisons CP MT-GRUNDTVIG-G11 ASERTIVITA

2 Asertivita je zdravé sebeprosazení se
Aby mohl člověk toto chování zvládnout, musí mít zdravé a přiměřené sebevědomí Sebevědomí je hodnocením vlastní způsobilosti, dovedností a schopností (kompetence).

3 Kdy je vhodné asertivně jednat
            když nás někdo chce vmanipulovat do situace role s níž nesouhlasíme když jsou naše požadavky oprávněné        když chceme najít oboustranně výhodné řešení         když zcela jasně víme co chceme a co nechceme

4 rozvíjí zdravé sebevědomí
Pozitiva asertivity            rozvíjí zdravé sebevědomí            zvyšuje sebeúctu zvyšuje rozhodnost           zlepšuje mezilidské vztahy předchází konfliktům není manipulativní

5 Negativa asertivity může se jevit jako drzost
         může se jevit jako drzost            může nabourat sebevědomí jiných             může se jevit jako manipulace může být chápána jako projev neúcty není vhodná v každé situaci

6 Asertivně jednající člověk
           umí říci, co si myslí, co si přeje, jak by si představoval nejlepší řešení problémové situace             umí nejen mluvit, ale i naslouchat respektuje partnera jako inteligentní bytost, která může mít dobré nápady, někdy dokonce lepší než on sám je proto naladěn ke kompromisu, případně ke změně vlastního stanoviska

7 Asertivně jednající člověk
      váží si nejen druhých, ale i sám sebe, takže se nenechá vmanipulovat kam nechce umí věci říct v klidu, bez tenze, napětí nebo pocitu viny           jedná uvolněně a dovede kolem sebe vytvořit poklidnou a přátelskou atmosféru          není malicherný            úspěch nazývá úspěchem, krach krachem

8 Předpoklad teorie asertivity:
člověk má k dispozici tři základní možnosti, jak zvládat problémové situace: jednání pasivní agresivní asertivní

9 Asertivní práva Máš právo posuzovat své jednání, myšlenky a emoce a být za ně i za jejich důsledky sám zodpovědný. Máš právo neomlouvat své chování. Máš právo rozhodnout, jestli jsi ,a nakolik, zodpovědný za řešení problémů druhých lidí. Máš právo změnit názor. Máš právo dělat chyby a být za ně odpovědný.

10 Asertivní práva Máš právo říct: "Já nevím. "
Máš právo říct: "Já nevím. " Máš právo učinit i nelogická rozhodnutí. Máš právo být nezávislý na dobré vůli ostatních. Máš právo říct "Já ti nerozumím". Máš právo říct "Je mi to jedno". Máš právo se rozhodnout, zda budeš jednat asertivně nebo ne.

11 Techniky asertivity reakce zpětnou vazbou asertivní NE "přeskakující gramofonová deska" žádost o laskavostvost souhlas /"otevřené dveře"/ negativní dotazování negativní aserce asertivní obligace

12 Signály neverbální komunikace
PASIVITA - hlas občas nejistý obvykle monotónní ústupný často nudný někdy zpěvný

13 Signály neverbální komunikace
AGRESIVITA – hlas velmi pevný, sarkastický, vítězný tón, chladný, přísný, důrazný úsečný na konci stoupavý často křik

14 Signály neverbální komunikace
ASERTIVITA - hlas klidný a pevný střední tón vlídný, srdečný střední intenzita jasný

15 Signály neverbální komunikace
Signály neverbální komunikace PASIVITA – způsob řeči váhavý hodně pauz častá změna rytmu odkašlávání občasné zadrhnutí

16 přehnaný důraz na některá slova
Signály neverbální komunikace AGRESIVITA – způsob řeči plynulý občas pomlka rychlé tempo někde úsečný velmi často strohý přehnaný důraz na některá slova

17 Signály neverbální komunikace
ASERTIVITA – způsob řeči plynulý klidný bez zaváhání pravidelné tempo důraz na klíčová slova

18 Signály neverbální komunikace
PASIVITA – výraz tváře strnulý úsměv časté změny zdvižené obočí v očekávání výtek

19 Signály neverbální komunikace tonus mimického svalstva
AGRESIVITA – výraz tváře kyselý úsměv často zamračený tonus mimického svalstva zatnuté zuby

20 Signály neverbální komunikace
ASERTIVITA – výraz tváře odpovídá emocím úsměv při potěšení zamračení v nelibosti jinak klidný

21 Signály neverbální komunikace
PASIVITA – pohled vyhýbavý klopení zraku

22 Signály neverbální komunikace
AGRESIVITA – pohled upřený snaha uvést do rozpaků

23 Signály neverbální komunikace
ASERTIVITA – pohled klidný pevný

24 Signály neverbální komunikace
PASIVITA – gesta krčení se ustupování časté autodoteky zakrývání úst nervózní pohyby (šoupání nohama,podupávání, poposedávání apod.)

25 Signály neverbální komunikace
AGRESIVITA – gesta ukazování ťukání do stolu předklon bouchání

26 Signály neverbální komunikace
ASERTIVITA – gesta volná uvolněné sezení zdvižená hlava odpovídající emocím

27 Verbální aspekty chování
AGRESIVITA převládají výroky s „já“, „můj“, „moje“ názory předkládané jako fakta výhružné otázky požadavky v podobě pokynů a hrozeb častá argumentace domněnkami sarkasmy a ironizování obviňování

28 Verbální aspekty chování
PASIVITA dlouhé, nesouvislé, často vztahovačné výroky doplňková slova „možná“ omluvy prošení o dovolení promluvit málo vět v první osobě jednotného čísla věty bagatelizující vlastní potřeby „odrovnává“ sama sebe výroky typu „jsem nemožný“

29 Verbální aspekty chování
ASERTIVITA stručné, jasné, věcné výroky výroky v první osobě typu „rád bych“ rozlišování názorů a faktů návrhy nejsou radami zákaz výroku: „měl byste“ konstruktivní kritika bez obviňování a domněnek snaha zjistit názor druhé strany, její přání

30 Webové odkazy Stránky v angličtině:

31 Literatura Recommended literature:
Capponi,V.;Novák,T.: Asertivně do života. Praha: Grada Publishing, 1994 O´Brienová,P.: Pozitivní řízení. Asertivita pro managery. Praha, Management Press, 1996 Křivohlavý,J.: Tajemství úspěšného jednání. Praha, Grada publishing, 1995 Berne, E.: Jak si lidí hrají. Praha, Svoboda 1970 Capponi, V., Novák. T.: Jak se prosadit - asertivně do života. Praha, Svoboda 1992 Gruber, D.: Zlatá kniha komunikace. Ostrava, Repronis 2005 Hermochová, S.: Sociálně psychologický výcvik, Praha, SPN 1995 Honzák, R., Novotná, V.: Jak se dobře cítit mezi lidmi. Praha, Grada 1999 Kolman, L., Špalíková, M.: Vést a být veden. Praha, TES 1985 Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988 Mezihorský, Š.: Asertivita. Brno, Elfa 1991 Vojáček, K.: Autogenní trénink. Praha, Avicenum 1988

32 Literatura Literature in Slovak language: Honzák, R., Novotná, V.: Jako sa dobře cítiť medzi luďmi. Bratislava, SPN 1988 Svobodová, M.: K niektorým otázkam tréninku asertivity. In: Metody aktivního sociálního učení. Brno 1985 Literature in English language: Cavood, D.: Assertiveness for Managers. Learning Effective for Managing People. Seattle, Self Counsel Press, Inc Cotller, S. B., Guerra, J. J.: Assertion Training, Champsing, III. Research Press New York, Pergamon Press 1987 Fensterheim, H., Bear, J.: Don’t say yes, when you want to say no. London, A Future Bock 1976

33 Modelová situace Prostřednictvím osobního prožitku si lze vyzkoušet:
Prostřednictvím osobního prožitku si lze vyzkoušet: jak je v určité situaci obtížné efektivně komunikovat, jak snášíme čekání ( práce s pauzou), do jaké míry ovládáme svou agresivitu (sebeovládání), do jaké míry jsme schopni reagovat na překvapení ( kreativita), do jaké míry jsme schopni volit asertivní přístup při řešení problému

34 Modelová situace Význam výcviku
Uvědomit si, že jsou situace, které ani pasivním jednáním ani jednáním agresivním nevyřešíme. Asertivní jednání nám poskytuje širší manévrovací prostor pro uplatnění efektivní komunikace

35 Diskuse Pokuste se o vyjádření vašich názorů, zda je při jednoznačném vymezení rolí učitel- žák (vězeň) vhodná asertivita? Zkuste popsat, zda jste pocítili zlost a agresi. Jaké bylo vaše hodnocení učitele jako formální autority při domnělém neadekvátním chování v konfliktu?

36 Videozáznam Lze sledovat projevy aktéra z pohledu verbální i neverbální komunikace Projevy pasivity, agresivity, asertivity Při projekci záznamu si aktér i pozorovatelé mohou porovnat vlastní pocity a prožitky se záznamem reality

37 Závěrečné shrnutí Cíl tohoto výukového modulu:
Zajistit osvojení si vědomostí, dovedností a návyků při uplatňování asertivního přístupu při práci se skupinou vězňů.


Stáhnout ppt "The Programme for Education in Prisons"

Podobné prezentace


Reklamy Google