Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3.1 Služby v oblasti sociální integrace"— Transkript prezentace:

1 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

2 Program semináře Informace o výzvě k předkládání projektových žádostí
Výzva č. 3, Zaměření podpory, Vybrané lokality Podmínky pro předkládání žádostí Žádost, Povinné přílohy, Příručka pro žadatele a příjemce, Monitorovací indikátory, Harmonogram administrace projektů Financování v IOP – Způsobilé výdaje

3 Výzva č. 3 Specifický cíl 3.1b) Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce Datum vyhlášení výzvy: 30. září 2009 Zveřejněna na: a Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013 Projekt musí být zrealizován nejpozději do Alokovaná částka pro výzvu: 557 709 000 ,- Kč (474 052 650 ,- Kč SF, 83 656 350 ,- Kč SR) Oprávnění žadatelé: obce svazky obcí NNO (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, evidované právnické osoby)

4 Výzva č. 3 Investiční podpora
Prostředky na pořízení movitého a nemovitého majetku Stavba, nákup majetku, technické zhodnocení majetku (rekonstrukce, modernizace, dokončené přístavby, nástavby, stavební úpravy) Zařízení prostor (sociální služby a zázemí pro vybrané druhy činnosti)

5 Vybrané druhy činností
Zaměření podpory Investiční podpora Vybrané druhy sociálních služeb Vybrané druhy činností

6 Zaměření podpory – sociální služby
1) Vybrané druhy a formy sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů odborné sociální poradenství – ambulantní, terénní forma poskytování sociální služby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – ambulantní popřípadě terénní forma, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní popřípadě ambulantní forma, terénní programy – terénní forma, sociální rehabilitace – terénní, ambulantní forma, krizová pomoc – terénní, ambulantní, pobytová forma, kontaktní centra – ambulantní popřípadě terénní forma, domy na půl cesty – pobytová forma, azylové domy – pobytová forma, raná péče – terénní forma, podpora samostatného bydlení – terénní forma, pečovatelská služba – terénní forma

7 Zaměření podpory - činnosti
2) Vybrané druhy činnosti - volnočasové aktivity, - vzdělávací aktivity, - sportovní aktivity, - odborné poradenství a komunitní centra Tyto činnosti lze realizovat pouze jako fakultativní činnost v návaznosti na poskytovanou sociální službu uvedenou v bodě 1 nebo v návaznosti na sociální službu již poskytovanou v rámci příslušné sociálně vyloučené romské lokality. Bližší specifikace podporovaných druhů sociálních služeb a činností je uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce a v příloze č. 1 Technické a finanční limity.

8 Limity Příloha č. 1 Technické a finanční limity
Azylový dům: max. kapacita 25 lůžek Dům na půl cesty: v jedné bytové jednotce 3-6 osob Krizová pomoc: max. kapacita 8 lůžek v zařízení Zázemí pro terénní služby – kapacita stanovena na základě rozsahu poskytování služby Finanční limity na stavební práce, nákup nemovitosti, úpravu prostor Limity na vybavení pro zaměstnance a uživatele

9 Vybrané lokality Výběr lokalit vychází z Analýzy sociálně vyloučených lokalit (2006) a z rozšíření působení Agentury Rozšíření lokalit a aktualizace výzvy dle analýz a zhodnocení výsledků IP Agentury a dle potřebnosti ad hoc - v roce 2011 se plánuje rozšíření o 10 lokalit

10 Vybrané lokality I. Lokalita (Město/obec/mikroregion) Území dopadu
Brno Jihomoravský kraj Břeclav Sokolov Karlovarský kraj Cheb Jáchymov Toužim Teplá Broumov Královéhradecký kraj Bruntál Moravskoslezský kraj Havířov – Město Karviná Orlová Ostrava

11 Vybrané lokality II. Lokalita (Město/obec/mikroregion) Území dopadu
Přerov Olomoucký kraj Jesenicko Lokalita Jesenicko zahrnuje: Mikroregion Zlatohorsko (Mikulovice, Velké Kunětice, Zlaté Hory, Písečná, Supíkovice), Mikroregion Jesenicko (Česká Ves, Jeseník, Ostružná, Lipová Lázně, Bělá pod Pradědem), Mikroregion Žulovsko (Stará Červená Voda, Černá Voda, Kobylá nad Vidnávkou, Skorošice, Velká Kraš, Vápenná, Vidnava, Žulová), Mikroregion Javornicko (Bernartice, Bílá Voda, Javorník, Uhelná, Vlčice). Klatovy Plzeňský kraj Kutná Hora Středočeský kraj Kolín Kladno

12 Vybrané lokality III. Lokalita (Město/obec/mikroregion) Území dopadu
Bílina Ústecký kraj Chomutov Jirkov Litvínov Most Obrnice Trmice Ústí nad Labem Roudnice nad Labem Šluknovsko Lokalita Šluknovsko zahrnuje: Česká Kamenice, Krásná Lípa, Varnsdorf, Chřibská, Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou, Rumburk, Jiříkov, Šluknov Jihlava Kraj Vysočina Holešov Zlínský kraj

13 Harmonogram administrace projektů
Činnosti Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od předložení projektu Posouzení přijatelnosti projektů 5 od převzetí žádosti 5 Kontrola formálních náležitostí 2 7 Hodnocení projektu 25 32 Ex-ante analýza rizik 37 Zahájení kontroly ex-ante 20 57 Schvalování projektů výběrovou komisí (VK) Minimálně 5x ročně (VK 22. října 2010) Dle počtu podaných projektů Vydání Registrace akce a Podmínek k registraci akce 2 (od doručení zápisu z výběrové komise) x Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3 měsíce od schválení výběrovou komisí – až max. 1 rok

14 Upozornění pro nastavení projektu
Zohlednit při nastavení harmonogramu aktivit a jejich financování výše uvedené lhůty - od podání žádosti min. 57 pracovních dní a termín výběrové komise zveřejněný na webových stránkách MPSV. Financování projektových aktivit ze strany poskytovatele proběhne až po schválení Rozhodnutí poskytnutí dotace. x Způsobilost výdajů počíná podáním projektu. Pokud je žadatel vyzván CRR při kontrole žádosti v prvotní fázi k doplnění, lhůty se protahují. Rovněž průběh kontroly ex ante může proces prodloužit.

15 A. Předkládání žádosti o dotaci
Výzva s průběžným příjmem žádostí Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu Po vyplnění této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel společně s přílohami doručí 1x v tištěné podobě v originále a 1x v elektronické podobě (CD/DVD) s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR (viz příloha č. 10 Seznam kontaktních míst).

16 Povinné přílohy předkládané společně se žádostí o podporu
Výčet příloh je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce Seznam příloh Doklady o právní subjektivitě Pověření statutárním orgánem Rozhodnutí o registraci sociální služby Popis poskytování sociální služby, Popis změny/rozšíření poskytování sociální služby Popis provozování činnosti, Popis změny/rozšíření provozování činnosti Vyjádření kraje k potřebnosti projektu Vyjádření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Vyjádření obce k podpoře projektu

17 Povinné přílohy předkládané společně se žádostí o podporu
Potvrzení o zařazení projektu do IPRM Specifické indikátory Investiční záměr Čestné prohlášení (text se generuje sám v Benefit7) Doklad o partnerství Čestné prohlášení o využití majetku Doporučení: Přílohy k probíhajícím činnostem související s projektem (např. dokumenty pro posouzení zadání zakázky k zahájeným/ukončeným výběrovým řízením) Přílohy jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií. Přílohy nejsou žadateli navraceny zpět.

18 Povinné přílohy předkládané nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Dokumenty požadované pro posouzení zadání zakázky. (Metodika zadávání zakázek) Výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný dle platného sazebníku. Aktualizovaná vstupní data na formulářích EDS (přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. v platném znění, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku). Případný strukturovaný komentář jednotlivě zdůvodňující každé nedodržení/úpravy/upřesnění v Registraci akce. Návrhy smlouvy případně jiných smluvních dokumentů realizace projektu s vybraným dodavatelem včetně všech příloh. Všechny dosud uzavřené smlouvy nebo objednávky vztahující se k dané akci. Harmonogram realizace, včetně platebního kalendáře vyplývající z návrhu smlouvy. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a stavební povolení. Fotodokumentace staveb před zahájením rekonstrukce.

19 Přílohy příručky pro žadatele a příjemce (PŽP)
Technické a finanční limity Vybrané lokality pro aktivitu 3.1 b) Specifické indikátory Popis poskytování sociální služby Popis změny/rozšíření poskytování sociální služby Popis provozování činnosti Popis změny/rozšíření provozování činnosti Vyjádření k potřebnosti projektu Vyjádření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Seznam lokalit Agentury Vyjádření obce k podpoře projektu Potvrzení o zařazení projektu do IPRM Seznam kontaktních míst

20 Přílohy příručky pro žadatele a příjemce (PŽP)
Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti Benefit7 Manuál pro hodnocení projektů Statuty a jednací řády komisí a etické kodexy Vzor Registrace akce a návrh podmínek k registraci akci Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace Prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Návrh podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodika zadávání zakázek včetně příloh Pravidla propagace a publicity Čestné prohlášení o využití majetku

21 Projektový cyklus Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Podání projektu (Registrace) Udržitelnost 5 let Ukončení realizace projektu IOP Vydání Registrace akce Výběrová komise Počátek způsobilosti výdajů Počátek financování - fakturované výdaje lze uhradit skrze pověřenou banku Fáze Realizace projektu – Etap/y – Projektové aktivity (lze zahájit od podání žádosti, ale doporučujeme jejich zahájení až po vydání Registrace akce nebo až po schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace) Doba využití majetku 5 let

22 Harmonogram realizace projektu
Projekt je rozložen do etap – etapa by neměla zasahovat do dvou kalendářních let, ale končit vždy s koncem roku. Nastavení počátku první etapy lze od podání projektové žádosti První etapa projektu musí být ukončena až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Každá další etapa nesmí být kratší než 3 měsíce a delší než 12 měsíců. Naplánovat podání projektu a nastavení etap s ohledem na jejich financování a možnosti platebního systému. Po 1. etapě budou zpětně proplaceny způsobilé výdaje vynaložené před podáním projektu (vyjmenované výdaje: výdaje na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008). Do 20 pracovních dnů od ukončení každé etapy následuje podání monitorovací zprávy a žádosti o platbu na P-CRR.

23 Realizace projektu - etapy
1. etapa -hodnocení a schválení projektu, přípravné práce -sepsání kupní smlouvy na nemovitost -VŘ na projektanta, dodavatele publicity, externí manažery Po rozhodnutí - nákup nemovitosti - zpracování projektové dokumentace - VŘ na zhotovitele stavebních prací 2. etapa Podání (registrace) projektu Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoD) – na částky ze smluv Vydáno změnové RoD – zahrnuje částku na nově dodané smlouvy Podání MZ a Žádosti o platbu - Stavební práce (rekonstrukce objektu) - VŘ na vybavení objektu - Nákup vybavení - Kolaudace stavby

24 B. Monitorování postupu projektů
Povinností příjemce je pravidelně předkládat informace o stavu realizace projektu prostřednictvím etapových a závěrečných monitorovacích zpráv (MZ) a hlášení o pokroku (= redukovaná monitorovací zpráva). Monitorovací zprávy obsahují: žádost o platbu, dále popis uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání rozpočtu a plnění finančního plánu, informace o výběrových řízeních, naplňování předepsaných indikátorů. Zprávy se vyplňují přímo v aplikaci Benefit 7.

25 Monitorovací indikátory
V žádosti se uvádí indikátor výsledku: Počet nových sociálních služeb a aktivit V příloze žádosti Specifické indikátory Kapacita nových sociálních služeb a aktivit Naplnění kapacity Indikátor výsledku má minimální hodnotu 1; specifické indikátory jsou vzájemně provázány; Indikátory musí být udrženy od doložení po celou dobu udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu). Nesplnění indikátorů či neudržení v době udržitelnosti: sankce ve výši 100 % získané dotace

26 Vykazování monitorovacích indikátorů
Počet nových sociálních služeb a aktivit - počet zařízení sociálních služeb, v nichž jsou poskytovány sociální služby a další aktivity ve prospěch příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit Kapacita nových sociálních služeb a aktivit – za období 12 měsíců - pobytové sociální služby – počet lůžek - ambulantní a terénní služby – počet potenciálních uživatelů služby/ intervencí/ kontaktů - ostatní činnosti – počet klientů / počet akcí / počet činností dle volby uživatele a povahy činnosti Naplnění kapacity - počet uživatelů/klientů využívajících sociální službu/aktivitu za období 12 měsíců vzhledem ke stanovené kapacitě zařízení (popř. počet intervencí/kontaktů/počet akcí/činností ku kapacitě) - naplnění kapacity ze 100 %

27 Naplnění monitorovacích indikátorů
Doložení do závěrečného vyhodnocení akce (3 měsíce od ukončení realizace projektu): Počet nových sociálních služeb a aktivit Kapacita nových sociálních služeb a aktivit rozhodnutím o registraci služby (u sociálních služeb a fakultativních činností), Čestným prohlášením o zahájení provozování činnosti, a to do 30 dnů od předložení závěrečného vyhodnocení akce (u komunitních center nebo činností, které nejsou fakultativními činnostmi). Na vyžádání: Naplnění kapacity nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu minimálně z 60 %, po dobu udržitelnosti alespoň z 85% písemnými smlouvami poskytovatelů s uživateli služeb, evidencí uživatelů služeb, evidencí kontaktů/intervencí evidencí klientů, jimž byly poskytnuty vybrané druhy činnosti nebo evidencí akcí/činností

28 Udržitelnost projektu
Zachovat efekty projektu v nezměněné podobě 5 let od ukončení realizace hlášení o udržitelnosti (po 10 měsících od ukončení projektu, následně každý rok) – indikátory, rizika, provedené kontroly, změny projektu povinnost prokázat fungování služeb a aktivit v druhu a kapacitě uvedených v žádosti a v přílohách naplnit indikátory a vykazovat je popsaným způsobem Využití majetku pro stanovené účely 5 let v objektu budou provozovány výzvou stanovené soc. služby/činnosti pro příslušníky lokalit neplatí pro: projekty do 2 mil Kč, týkající se pořízení dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, u nichž podíl výdajů na rekonstrukci činí maximálně 10 % celkové částky dotace

29 C. Financování projektů v IOP
Obsah: Financování – výše podpory, systém programového financování, průběh financování v podmínkách IOP – oblast intervence 3.1 Způsobilé výdaje

30 Financování projektů v IOP
Omezení výše podpory na jeden projekt: Minimální přípustná výše podpory na jeden projekt 500 000,- Kč. Maximální přípustná výše podpory na jeden projekt 20 000 000,- Kč. Financování: Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu (85% ERDF, 15% SR ČR)

31 Systém programového financování
►REGISTRACE AKCE = předběžný souhlas MPSV s poskytnutím dotace, obsahuje základní údaje o žadateli a projektu, nedílnou součástí jsou Podmínky k registraci akce (mj. souhrn dokumentů požadovaných před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace) ►ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (RoD) = vydává MPSV; obsahuje identifikaci žadatele, stanovení termínů realizace a ukončení projektu, maximální částku finančních prostředků poskytnutých na projekt a monitorovací indikátory; součástí jsou Podmínky RoD (obecná ustanovení; finanční rámec projektu; podmínky, na které se váže poskytování dotace; pozastavení / vrácení dotace) ►ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE = vydává MPSV na základě Formulářů EDS, které vyplňuje příjemce; lhůta pro vyhotovení je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (max. 3 měsíce od ukončení realizace projektu)

32 V podmínkách IOP – oblast intervence 3.1 (1):
podpora poskytována formou dotace prostřednictvím principu financování ex-ante ex-ante platba prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, tzv. „limitky“ (vydává MPSV do 15-ti pracovních dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) financování ex-ante = průběžné předkládání originálních faktur zprostředkujícímu subjektu (pobočka Centra pro regionální rozvoj, dále jen P-CRR) ke kontrole

33 V podmínkách IOP – oblast intervence 3.1 (2):
každá faktura předávaná pověřené bance (UniCredit Bank) musí být ověřena a podepsána zprostředkujícím subjektem (P-CRR) pověřená banka provádí po prověření platby zprostředkujícím subjektem (P-CRR) úhrady jednotlivých faktur na účty dodavatele platby, na které nebudou vystaveny faktury, budou refundovány formou ex-post platby (tj. Příkazem k převodu prostředků na účet příjemce) při předložení žádosti o platbu společně s MZ platby uhrazené příjemcem v době do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou refundovány také formou ex-post platby při předložení první žádosti o platbu

34 Způsobilé výdaje (1) Z hlediska způsobilosti musí výdaje být přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy: hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

35 Způsobilé výdaje (2) musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, musí být řádně doloženy průkaznými doklady, musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008).

36 Způsobilé výdaje (3) pořízení dlouhodobého hmotného majetku,
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pořízení majetku s dobou použitelnosti kratší než jeden rok nebo s pořizovací cenou nižší než 3 000,- Kč pořízení programového vybavení s pořizovací cenou do 7 000,- Kč výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (služby tvořící součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na zaškolení pracovníků), výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření,

37 Způsobilé výdaje (4) mzda projektového a/nebo finančního manažera v maximálním rozsahu 2 pracovních úvazků, maximální výše mzdy na 1 úvazek je ,- Kč měsíčně včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele, výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera, maximální uznatelný výdaj činí ,- Kč měsíčně (platí i při kombinaci nákupu služeb a mzdových výdajů), výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy nemovitého majetku do výše 3% celkových způsobilých výdajů projektu daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu. Další limity a podmínky jsou uvedeny v Technických a finančních limitech a v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS ( ).

38 D. Zakázky Postupy zadávání zakázek Předmět zakázky Druhy zakázek
Obsah: Postupy zadávání zakázek Předmět zakázky Druhy zakázek Limity zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

39 Důležité upozornění Veškeré dotazy a nejasnosti ohledně VŘ zodpovídá CRR! Rozhodnutí o poskytnutí dotace je možné vydat pouze na částky (v případě dodávek, služeb a stavebních prací), které byly vysoutěžené ve VŘ – tj. jsou podložené smlouvami Výběrová řízení na projektanta, zhotovitele stavby a dodavatele zboží či služeb musí být realizována v době před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo před vydáním dalších změn tohoto Rozhodnutí.

40 ad 1. Postupy zadávání zakázek
Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zadavatele upravuje § 2 zákona (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel). Zadávání zakázek, na které se postupy uvedené v zákoně nevztahují  Metodika MPSV pro zadávání zakázek IOP (příloha č. 16 Příručky pro žadatele a příjemce)

41 ad 2. Určení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky
Předmětem jedné zakázky jsou všechna obdobná a spolu související plnění, zadavatel specifikuje v zadávací dokumentaci požadavky a technické podmínky požadovaného plnění. Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky, předpokládaná hodnota se stanovuje hospodárně a v cenách obvyklých v místě a čase plnění zakázky. Předpokládaná hodnota je výše peněžitého závazku bez DPH.

42 ad 3. Určení druhu zakázky
Podle předmětu se zakázky dělí na 3 druhy: Zakázky na dodávky (= předmětem je pořízení věci zejména formou koupě, včetně služby spočívající v umístění, montáži či uvedení do provozu) Zakázky na stavební práce (= předmětem je provedení stavebních prací nebo zhotovení stavby a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost) Zakázky na služby (≠ zakázka na dodávky či stavební práce)

43 Předpokládaná hodnota zakázky
ad 4. Limity zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Předpokládaná hodnota zakázky Hranice v tis. Kč bez DPH Dodávky a služby Stavební práce Zadávání zakázky 1. kategorie do 200 do 600 min. 2 dodavatelé, písemná nebo elektronická forma (internet) 2. kategorie 200 – 800 600 – 3 000 min. 3 dodavatelé, písemná forma 3. kategorie 800 – 2 000 3 000 – 6 000 4. kategorie nad 2 000 nad 6 000 min. 5 (resp. 9) dodavatelů, písemná forma

44 ad 5. Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č. 137/2006 Sb
ad 5. Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Informace o výběrovém řízení musí být nad rámec zákona zveřejněna na stránkách MPSV (min. 10 pracovních dní před zveřejněním povinnost předložit P-CRR zadávací dokumentaci) Příjemce zve zástupce zprostředkujícího subjektu (P-CRR) na jednání hodnotící komise jako pozorovatele (min. 5 pracovních dnů před jednáním). Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria nejnižší nabídkové ceny – § 78, odst. 1, písm. b).

45 Administrace zadání zakázky
Výzva k podání nabídek – obsah výzvy, zveřejnění výzvy, zveřejnění informace o VŘ na stránkách MPSV Zadávací dokumentace Příjem nabídek – lhůta pro podání, označení obálky s nabídkou. Posouzení nabídek – formální a věcná správnost. Hodnocení nabídek – hodnocení podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Zadavatel vypracuje zprávu o posouzení a hodnocení. Uzavření smlouvy s dodavatelem a zveřejnění výsledku výběrového řízení.

46 Další informace k postupům zadavatele
Zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka – prodloužení lhůty pro podání nabídek, zahájení nového výběrového řízení nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který doručil nabídku. Změna podmínek výzvy – informaci nutno prokazatelně podat všem osloveným dodavatelům. Dříve uzavřené smlouvy budou akceptovány za předpokladu výběru provedeného v souladu s Metodikou zadávání zakázek.

47 Benefit – vyplnění projektové žádosti
- V Popisu projektu - uvést, na co je projekt zaměřen (vyjmenovat sociální služby a činnosti) nevyplňuje se rozpočet (neaktivní záložka) Parametry akce bilance finančních potřeb a zdrojů  záložky Potřeby EDS, Zdroje EDS Přehled financování Etapy Finanční plán Každý výdaj v záložce Potřeby a každý zdroj krytí v záložce Zdroje je evidován pod určitým číselným kódem – viz Popis řádků EDS (příloha č. 20c Příručky pro žadatele a příjemce) Návod pro vyplnění projektové žádosti Benefit – příloha č. 11 PŽP

48 Benefit – záložka Potřeby
Žadatel vyplní způsobilé a nezpůsobilé výdaje rozdělené na investiční a neinvestiční potřeby v jednotkách Kč na záložce Potřeby (EDS) do příslušných let v závislosti na harmonogramu realizace a proplácení prostředků ze strukturálních fondů a státního rozpočtu na záložce Zdroje (EDS). Kód řádku – výběr všech očekávaných výdajů projektu (pro usnadnění výběru použijte přílohu Příručky pro žadatele a příjemce č. 20c Popis řádků EDS) Částky v jednotlivých letech - způsobilé výdaje se uvádí v roce, kdy žadatel předpokládá čerpat z limitky nebo bude proplaceno ex post. Vynaložené nezpůsobilé výdaje se uvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy bez ohledu na datum ukončení etapy.

49 Benefit – záložka Zdroje
Vybírejte: - 15% financování ze SR: „VDS - rozpočet kapitoly správce programu“ (č.řádku 6570 pro investiční zdroje, 5570 pro neinvestiční zdroje) - 85% financování z EU: „VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU“ (č. řádku 6573 pro investiční zdroje, 5573 pro neinvestiční zdroje). V případě vlastních zdrojů je možné vybrat řádek „Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu“ (č. řádku 6679 pro investiční zdroje, 5679 pro neinvestiční zdroje), např. pro výdaje nad maximální hranici výdajů.

50 Web MPSV http://www.mpsv.cz/cs/7613 - Výzva
Příručka pro žadatele a příjemce včetně příloh Semináře – prezentace ze seminářů Termíny výběrových komisí Pokyny Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

51 Kontakty Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR oddělení implementace ESF a IOP Na Poříčním právu 1 Praha 2 Seznam poboček CRR k předkládání žádostí je v příloze č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj

52 Kontakty Kontaktní osoby pro danou výzvu:
Ing. Michaela Prokůpková, projektová manažerka oddělení implementace ESF a IOP tel.: , Ing. Jana Solověvová, finanční manažerka tel.: ,

53 Děkujeme za pozornost a přejeme Vám hodně úspěchu při předkládání projektové žádosti!


Stáhnout ppt "3.1 Služby v oblasti sociální integrace"

Podobné prezentace


Reklamy Google