Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenová politika zkrácená. Cena Definice: –Výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za výrobek/službu –Míra hodnoty výrobku –odráží míru užitečnosti produkce,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenová politika zkrácená. Cena Definice: –Výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za výrobek/službu –Míra hodnoty výrobku –odráží míru užitečnosti produkce,"— Transkript prezentace:

1 Cenová politika zkrácená

2 Cena Definice: –Výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za výrobek/službu –Míra hodnoty výrobku –odráží míru užitečnosti produkce, tedy schopnost uspokojit naše potřeby –Marketingový pohled -Cena je peněžním vyjádření hodnoty výrobku (služby) ve srovnání s jinými výrobky nebo službami. –Zákon č. 526/90 Sb., o cenách - Cena je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží. Podoby ceny: nájemné, školné, poplatky, provize, plat, jízdné

3 Zákon o cenách Cena Dohoda o ceně

4 Struktura ceny Výrobce – náklady, zisk, DPH Velkoobchod - vstupní cena, obchodní marže, DPH Maloobchod - vstupní cena, obchodní marže, DPH

5 Postup utváření celkové cenové politiky VOLBA STRATEGICKÉ JEDNOTKY CÍLE CENOVÉ POLITIKY VOLBA KONKRÉTNÍ STRATEGIE METODY TVORBY CEN REALIZACE CENOVÉ POLITIKY

6 Faktory ovlivňující stanovení ceny Náklady na výrobu a distribuci výrobku Hodnota výrobku vnímaná zákazníkem Cílový trh Reakce konkurence na změnu ceny Zvolená cenová strategie

7 Strategie sbírání smetany (skimming pricing) metoda spočívá ve stanovení vysokých cen pro produkty nově uváděné na trh a v postupném snižování cen v průběhu životního cyklu

8 Strategie prestižních cen Prestižní cena je stanovována s úmyslem, že bude zachována během celého životního cyklu výrobku

9 Cenová penetrace (pronikání) rychle pokrýt počáteční náklady, nikoli však cestou vysokých cen, ale velkých objemů produkce, čili maximalizace objemu prodeje spočívá ve stanovení nízkých cen nových produktů v zájmu stimulace co nejvyššího objemu prodeje

10 Strategie svazování cen (price lining) Cenová strategie založená na psychologickém principu

11 Při stanovování správné výše ceny podnik může použití následujících metod: 1. Nákladové orientovaná cena 2. Cena podle konkurence 3. Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem

12 Nákladově orientovaná cena Cena vychází z nákladů a zisku (marže, obchodní rozpětí) a vypočte se procentem k nákladům. Při stanovování správné ceny se musí zohlednit nejen prodejní cena podniku, ale i výše obchodní přirážky na distribuční cestě k zákazníkovi

13 pomocí cenové přirážky

14 ypový kalkulační vzorec Měsíčně: Přímý materiál – 1800 Kč/m³ (dle faktury od dodavatele) Přímé mzdy – a) dělníci – 4 * 10 000 Kč = 40 000 Kč = 40 000 Kč měsíčně/ 1700 m³ = 23,6Kč/ m³ Ostatní přímé náklady – 3,4 Kč/ m³ ---------------------------------------------------- Přímé náklady celkem : 3,4 Kč/ m³ + 23,6 Kč/ m³ + 1800 Kč/ m³= 1827 Kč/ m³ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Výrobní režie (manufacturing expense) - El.proud : 18 000 Kč/měs. - Odpis budovy : 10 000 000 / (30 let x 12 měs/rok) = 27 778 Kč/měs - Odpisy stoju : 869 000 Kč / (5 let x 12 měs./rok) = 14 484 Kč/měs - Odpisy vozů : 9 100 000 Kč / (5 let x 12 měs./rok) = 151 667Kč/měs - Mzdové náklady nevýrob.dělníků a)řidič multikáry (rozvoz pilin) = 10 000Kč/měs b)mistr na dílně = 18 000 Kč/měs - Reklama : 20 000 Kč/měs. ----------------------------------------------------- Výrobní režije celkem : 259 929 Kč /měs / 1700 m³/měs = 152,9 Kč/ m³ (tj. 8,5 % z přím.material.) ----------------------------------------------------- Vlastní náklady výroby – 152,9 Kč/ m³ + 1827 Kč/ m³ = 1979,9 Kč/ m³

15 Správní režije (general/administrative expense) : skladník – 10 000 Kč/měs elektřina – 20 000 Kč/měs vedení firmy mzdy – 200 000 kč/měs benzín – 35 000 Kč/měs topení, plyn – 10 000 Kč/měs telefony,internet a fax – 10 000 Kč/měs Zásobovací režije : řidiči dovozci materiálu = 2 x 14 000 Kč = 28 000 Kč celkem : 313 000 Kč / 1700 m³/měs = 184,1 Kč/ m³ (tj. 9,3 % z přím. mat.) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlastní náklady výkonu – 1979,9 Kč/ m³ + 184,1 Kč/ m³ = 2164 Kč/ m³ ---------------------------------------- odbytová režije (sales and distribution overhead) - řidič kamionu pro odvoz výrobků : 60 000 Kč - balení výrobků 10 000 60 000 Kč / 1700 m³/měs = 35,3 Kč/m³ ( 2 % z přím.mat.) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Úplné vlastní náklady výkonu – 2164 Kč/ m³ + 35,3 Kč/ m³ = 2199,3 Kč/ m³ ------------------------------- Zisk (Profit)- 100 Kč/ m³ ------------------------------- cena bez DPH- 2299,3 Kč/m³ +19% DPH - 436,9 Kč/ m³ obchodní cena (sales price)- 2736.2 Kč/ m³

16 Příklad : Zadávací údaje. Raut pro 130 osob, v sortimentu dva teplé pokrmy, studené výrobky, cukrářské výrobky, nápoje. Sídlo firmy dodavatele -Mladá Boleslav, firma není plátcem DPH Místo rautu- Sobotka, pronájem prostor slavnosti nehradí dodavatel

17 Cena podle konkurence Je to nejjednodušší metoda při stanovování ceny podnik zde stanoví ceny vyšší nebo nižší nebo stejnou jako konkurence Výrobek podniku musí být podobný nebo shodný s výrobkem konkurence

18 Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem Tato cena je založena na přesvědčení zákazníka, že dané zboží mu přináší mimořádné uspokojení potřeb Nezohledňuje náklady ani ceny konkurence Pomocí anket snaha odhadnout vnímání hodnoty spotřebitelem –Metoda přímého cenového porovnání –Nepřímého –Pomocí vlastností výrobku

19 Respondenti nehodnotí výrobek pomocí peněžních částek, ale pomocí bodů Bodovány jsou produkty konkurenční – musíme respondenty seznámit se standardním výrobkem jednotlivé vlastnosti - body, či váhy, které se pak odráží na ceně

20 Zjišťuje se také cenová škála přijatelná pro zákazníky Umožní získat optimální cenové rozmezí, v němž zákazník bude nejvíce ochotný nakupovat

21

22 Postup stanovení ceny na základě užitku stanovení znaků užitku, respektive výkonových znaků produktu určení měrové jednotky hodnocení tohoto výkonového znaku určení bodovací stupnice pro porovnání výkonových znaků mezi obdobnými výrobky stanovení váhy pro jednotlivé výkonové znaky, čímž je vyjádřeno pořadí užitků pro zákazníka určení výkonnostního indexu srovnatelných produktů Cena se odvozuje v porovnání s jiným výrobkem na základě bodové hodnoty výkonových znaků.

23

24 Metoda orientovaná na poptávku Vychází z cenové přizpůsobivosti poptávky a jejím cílem je opět maximalizace zisku. Vychází z teorie nabídky a poptávky. Výhody - odráží skutečnost poptávky po zboží

25 Změny ceny Příčiny –chování konkurence –snížení ceny výrobků v důsledku změn tržního podílu firmy –ke zvýšení ceny při zvýšení vstupních nákladů na výrobu –z důvodu nesouladu mezi nabídkou a poptávkou

26 Zjištění poptávky zjistit, jaké množství má vyrobit určuje horní hranici ceny, kterou ochotný zákazník zaplatit V praxi nereálné zjistit –složitost trhů –náročnost průzkumů (finanční a organizační –pouze odhad na základě zvoleného statistického vzorku důchodová a klasická elasticita

27 Regulace cen = stanovení nebo přímé usměrňování výše cen cenovými orgány. Způsoby regulace cen jsou: - úředně stanovené ceny jsou ceny určeného druhu zboží nebo služeb stanovené cenovými orgány jako maximální, pevné nebo minimální., - věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen. Tyto podmínky určují maximální rozsah možného zvýšení ceny ve vymezeném období nebo závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci, - časově usměrňovanými cenami se rozumí ceny zboží nebo služeb, u kterých stanoví cenový orgán podmínku minimálního časového předstihu pro ohlášení uvažovaného zvýšení cen. Tento způsob se uplatňuje, pokud prodávající zaujímá monopolní nebo dominantní postavení na trhu, - cenové moratorium je časově omezený zákaz zvyšování cen nad dosud platnou úroveň.

28 Skladba nákladové ceny v silniční nákladní dopravě Nákladová cena se tvoří kalkulací a je tvořena zpravidla součtem těchto nákladových položek za roční období: 1. Pohonné hmoty - paliva a maziva 2. Pneumatiky - pneu, protektory, duše 3. Údržba - opravárenská činnost, údržba 4. Odpisy - kupní cena vozidla a dopravné, maximálně za dobu životnosti 5. Mzdy osádek vozidel - hrubé mzdy, pojištění, daně 6. Cestovné - diety, cestovní náhrady 7. Ostatní náklady - pojištění, silniční daň, komerční výlohy ( povolení, sped. poplatky apod. ) 8. Režie - správa dopravní nebo spediční firmy ( nájemné, mzdy, telefony, os. vozidla apod. )


Stáhnout ppt "Cenová politika zkrácená. Cena Definice: –Výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za výrobek/službu –Míra hodnoty výrobku –odráží míru užitečnosti produkce,"

Podobné prezentace


Reklamy Google