Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy prepozicionalizace aneb Předložka je, když… Hana Prokšová 33. studentský workshop Žďárek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy prepozicionalizace aneb Předložka je, když… Hana Prokšová 33. studentský workshop Žďárek."— Transkript prezentace:

1 Principy prepozicionalizace aneb Předložka je, když… Hana Prokšová 33. studentský workshop Žďárek

2 předložky  vlastní × nevlastní  primární × sekundární  pravé × nepravé  J. Gebauer (1900/1903)  prvotné × podružné  podružné: vznikly z výrazů příslovečných a jmenných  chybí několikaslovné předložky  chybí deverbativní předložky → vývoj? ≈ další autoři, postupné rozšiřování

3 sekundární předložky v nelibosti  jejich počet narůstá, jsou nezřídka kritizovány  spojovány s úředním jazykem  A. Opravil (1941)  v důsledku, důsledkem, následkem, z důvodu, z důvodů, v pádu, v případě, za příčinou, za účelem, za cenu, cestou, na místo / namísto, namístě, s ohledem, ohledně, oproti, pomocí, při příležitosti, u příležitosti, příležitostně, ve příčině, včetně, s výjimkou, s vyloučením, vzdor  pořád ještě nejmenuje deverbální

4 vztah primárních a sekundárních předložek  HYPOTÉZA  rysy kategorie předložek mají různý stupeň podmíněnosti, při škálovém rozložení rysů by rysy společné naprosté většině primárních a naprosté většině sekundárních předložek mohly být esenciálními rysy kategorie předložek, nespolečné rysy a) obecně periferní, b) esenciální jen pro jednu subkategorii

5 proč dál se zabývat prepozicionalizací?  prepozicionalizace = typ slovnědruhové transpozice  stanovení společných rysů komplexu předložek  syntaktický výzkum  anotace syntaktických korpusů  možné důsledky pro zkoumání koherence textu  gramatikalizace (… ztráta významu v přímém přenosu)

6 kritéria prepozicionalizace (L. Kroupová, 1971)  SYNTAKTICKÁ 1)vyjádření vztahu mezi členem určujícím a určovaným 2)vazebné sepětí 3)převaha fce vztahové nad významovou 4)netvoří VČ ani větu 5)nepřemístitelnost za výraz, k němuž vyjadřuje vztah 6)odstranění vztahu k subjektu v neosobní větě  MORFOLOGICKÁ 1)tvarová ustrnulost 2)ustálenost 3)spojení s pádem (nutná vazba) 4)j- –> ň- u os. zájmen 5)postavení vztažného zájmena jako u prim. prep.  SÉMANTICKÁ 1)významová neplnost 2)abstraktnost původního významu (tendence k abstraktosti) 3)synonymie/opozice k primárním či stabilizovaným sekundárním prep. 4)ztráta původního lexikálního významu

7 kritéria prepozicionalizace (L. Kroupová, 1971)  SYNTAKTICKÁ 1)vyjádření vztahu mezi členem určujícím a určovaným = 3) 2)vazebné sepětí 3)převaha fce vztahové nad významovou = 1) 4)netvoří VČ ani větu 5)nepřemístitelnost za výraz, k němuž vyjadřuje vztah (ne vždy) 6)odstranění vztahu k subjektu v neosobní větě  MORFOLOGICKÁ 1)tvarová ustrnulost 2)ustálenost (jako komplexní jednotky, nikoli vždy slovosled uvnitř prepozice) 3)spojení s pádem (nutná vazba) 4)j- –> ň- u os. zájmen (ne plně prokazatelné, jen návodné) 5)postavení vztažného zájmena jako u prim. prep.  SÉMANTICKÁ 1)významová neplnost 2)abstraktnost původního významu (tendence k abstraktosti) (??) 3)synonymie/opozice k primárním či stabilizovaným sek. prep. 4)ztráta původního lexikálního významu

8 kritérium j- → ň-  ESČ (s. 249): z testů navržených k identifikaci prepozice sekundární je relativně spolehlivý test […] po předložce se mění j- u zájmena 3. os. v ň-  kvůli *jemu × kvůli němu  během, blízko, díky, dovnitř, kolem, kromě, mimo, namísto, naproti, následkem, naspod, ohledně, poblíž, podél, podle, pomocí, proti, stran, uprostřed, uvnitř, vinou, vůči, vyjma, vzdor,  zevnitř, zkraje, znad, zpod, zpoza, zprostředka  ?? napospas jemu – příslovce?  × navzdory, vyjma (× ČNK)  viz!!

9 signály probíhající/dokončené prepozicionalizace (M. Vondráček, 2013)  ztráta paradigmatu  omezení morfologické a lexikální variability na počátku procesu  obvykle oslabení lexikální sémantiky  obvyklá zaměnitelnost (za primární či jednoslovné sekundární předložky)

10 následkem × na následky  následkem, v důsledku – sek. prep. (Vondráček, 2013)  × na následek, na následky  oslabení paradigmatu (ale ne ztráta!!)  pevná vazba (GEN)  zaměnitelnost s jinou PREP (kvůli – obv. u kauzality)  posun lexikálního významu (posílení jednoho z možných významů na úkor jiných)  nemožnost stát na konci věty (tady platí!)

11 kritérium syntaktické návaznosti  nemožnost na ně syntakticky plně navazovat (odkazovat)  Pacientka zemřela následkem zranění.  *Ten se nedal předpokládat.  Pacientka zemřela v důsledku zranění.  ?Ten se nedal předpokládat.  Pacientka zemřela na následek zranění.  ?Ten se nedal předpokládat.  Pacientka zemřela na následky zranění.  ?Ty se nedaly předpokládat.

12 kritérium syntaktické hustoty  syntaktická hustota  u víceslovných PREP  nemožnost libovolného funkčního rozvíjení původem plnovýznamové jednotky  *na vážné následky ≈ *ve vážném důsledku  (× upozorňovat/podezření + na vážné následky)  *na nehody následky ≈ *v nehody důsledku  na jeho následky ≈ v jeho důsledku  jen při textové návaznosti – sporná platnost prepozice

13 kritérium ustálenosti a syntaktického postavení  inverze uvnitř komplexní předložky?  postavení na konci klauze?  A nebylo podstatou jejich společného demokratismu, na rozdíl od jejich vzorů, velkých západních demokracií francouzské a anglosaských, že chtěli rozšířit jeho bázi a zahrnout dopočtu jeho opor a tvůrčích činitelů i celý čtvrtý stav v nejširším pojetí, vrstvy socialistického a internacionalistického dělnictva v to zahrnujíc?  Ctižádostivost - tu ziskovou v to zahrnujíc - je samozřejmým atributem člověka obchodníka - peněžníka.  S odstupem se bude tento vývoj vztahovat i k dalším skupinám zemí, rozvojové země v to zahrnujíce.  slovosled u komplexní víceslovné není vždy dostačující  (zahrnujíc × zahrnujíc v (to))

14 VIZ(TE), SROVNEJ/SROV.  Vondráček, M. (2013)  oslabení paradigmatu  ztráta ponětí o slovesném původu  vazba s NOM → funkční prepozicionalizace  (připouští částici strukturující text… to má ode mě)

15 proč nechápat VIZ (ani SROVNEJ) jako předložku?  morfologické  byly by to jediné deverbativní předložky s osobní koncovkou (× rodové koncovky u přechodníků)  syntaktické  možná vazba s adverbiem: viz výše  sémantické  jediná funkce – odkazovací, uvozující odkaz jinam  vždy ve specifickém okolí – poznámka pod čarou, závorka aj.  sémanticky omezené na jednu funkci, ale v této funkci významově plné  není vždy nahraditelné jinou prepozicí při zachování významu (× *u Vondráčka, 2013)

16 deverbativní víceslovné sekundární předložky (Blatná, 2006)  pokud jde o, nedbaje na, nedbajíc na, nehledě k, nehledě na, nehledíc k, nehledíc na, nemluvě o, nemluvíc o, nepočítaje v, nepočítajíc v, počínaje od, počínajíc od, počítaje v, počítajíc v, přihlížeje k, přihlížejíc k, soudě podle, soudíc podle, co se týče, co se týká, vycházeje z, vycházejíc z, zahrnuje v, zahrnujíc v  × Vondráček, 2013: + … v to  FEM × MASK IA.  0 dokladů v ČNK: nepočítajíc v, přihlížeje k a zahrnuje v  1–5 dokladů v ČNK: nehledíc na, nehledíc k, nedbajíc na, počínajíc od, nemluvíc o, počítajíc v, přihlížejíc k, zahrnujíc v  oslabení paradigmatu (nikoli ztráta), ale plošně rodové dublety?!

17 literatura  Blatná, R. (2006): Víceslovné předložky v současné češtině. Praha: NLN.  Gebauer, J. (1903): Příruční mluvnice jazyka českého, 2. vyd.  Kroupová, L. (1971): K synchronnímu pojetí českých nevlastních předložek při lexikografickém zpracování. SaS, 32/3.  Kroupová, L. (1974): K diskusi o slovnědruhové povaze předložek a jejich klasifikaci. SaS, 35/4.  Opravil, A. (1941): Úřední jazyk. NŘ, 25/5-6.  Vondráček, M. in: Štícha, F. (2013): Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.

18  děkuji za vyslechnutí


Stáhnout ppt "Principy prepozicionalizace aneb Předložka je, když… Hana Prokšová 33. studentský workshop Žďárek."

Podobné prezentace


Reklamy Google