Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrogeologický geoinformační systém UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra kartografie a geoinformatiky Vypracovala: Renata Janglová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrogeologický geoinformační systém UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra kartografie a geoinformatiky Vypracovala: Renata Janglová."— Transkript prezentace:

1 Hydrogeologický geoinformační systém UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra kartografie a geoinformatiky Vypracovala: Renata Janglová Vedoucí magisterské práce: Mgr. Blanka Hálková-Malá

2 Cíle magisterské práce: využít postupů geoinformatického modelování k vytvoření obecného hydrogeologického modelu území aplikace hydrogeologického modelu pro oblast Českého krasu v systému ARC/INFO 8.0.2.

3 Vrstvy hydrogeologického systému: Topografický základ Tematická náplň

4 Topografické údaje: vodní toky vodní plochy vrstevnice lesní porosty sady komunikace obrysy obcí a měst povrchové lomy a kaliště hranice zájmového území celky územního členění hranice chráněných území kilometrové souřadnice

5 Tematická náplň : Rozsah kolektorů a izolátorů Předpokládané směry proudění podzemní vody Bodová data z terénního měření konduktivity vody Bodová data vytvořená z databází Geofondu ČR

6 Vysvětlení hydrogeologických pojmů: Hydrogeologický izolátor je geologické těleso, které ve srovnání s bezprostředně přilehlým horninovým prostředím propouští daleko méně podzemní vody. Hydrogeologický kolektor je geologické těleso, které ve srovnání se svým bezprostředním okolím propouští více vody. Konduktivita je charakteristika vody, která vyjadřuje její vodivost respektive odpor. (komplexní, snadno měřitelná charakteristika vody, která může částečně nahradit rozsáhlé chemické rozbory s mineralizací)

7 Vstupní data : Pro topografické údaje –Vybrané vrstvy DMÚ-25 Pro tematické údaje –Základní Geologická mapa ČSSR 1:25 000 –Geologická mapa odkrytá 1:25 000 –Tabulková data z šetření prováděna hydrogeology z PřF UK –Tabulková data s informacemi o vybraných vrtech z geodatabází Geofondu ČR –Náčrt předpokládaných směrů proudění podzemní vody v černobílých kopiích Odkrytých geologických map, který vytvořili hydrogeologové PřF UK

8

9

10 Názvy vrstev: blk_p zkratka obsahu vrstvy geometricko-topologicko- strukturní typ objektu _b...............bodová vrstva _l...............liniová vrstva _p...............polygonová vrstva _t...............TIN _g...............GRID _i...............rastr _h...............Thiessenovy polygony Použité geometricko-topologicko-strukturní typy objektů

11 Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

12 Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

13 Tvorba topografických vrstev Vrstvy vygenerované z DMÚ-25: Vrstvy vygenerované z textových souborů: kilometrové linie (kms_l) zájmová oblast (hrn_p)

14 DMÚ-25: vektorová databáze topografických informací o území odpovídá vojenským topografickým mapám 1:25 000 data jsou poskytována ve formátech: - ARC/INFO coverage - ARC/INFO Library - ESRI shapefile data jsou poskytována v souřadnicových systémech: - v S-42 - S-JTSK - WGS-84

15 DMÚ-25 - Katalog topografických objektů: seznam neutajovaných typů topografických objektů a jevů a seznamy jejich kvalitativních, kvantitativních a popisných vlastností, které jsou předmětem zobrazování v DMÚ-25 tematický okruh objektůpočet objektů vodstvo 30 komunikace22 potrubní, energetické a telekomunikační trasy8 rostlinný a půdní kryt15 sídla, průmyslové a jiné topografické objekty44 hranice a ohrady7 terénní reliéf22 celkově popisuje 170 objektů rozdělených do sedmi okruhů:

16 Organizace dat DMÚ-25 v systému ARC/INFO: WORKSPACE ( 1 MAPOVÝ LIST ) VRSTVA : ARC ( prostorové informace )INFO ( databáze) VRSTVA.XXX HODNOTAIDNASE-ID bod_b.pat linie_l.aat plocha_p.pat = STYP (typ objektu) KTO

17 Postup vygenerovaní vrstev z DMÚ-25: pouhou editací a výběrem stávajících prvků z DMÚ 25 podle jednoduchého skriptu jazyka AML: - spojení šesti dílčích vstupních vrstev (z šesti workspace) - znovusestavení topologie - oříznutí vzniklé vrstvy polygonem z vrstvy hrn_p - vstup atributových údajů ­ spojení šesti dílčích tabulek do jedné ­ propojení s atributovou tabulkou vrstvy

18

19

20 Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

21 Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

22 Tvorba základních tematických vrstev vymezení hydrogeologických těles podle horninového prostředí (rozsah kolektorů a izolátorů) předpokládané směry proudění podzemní vody bodově znázorněná konduktivita vody

23 Hydrogeologická tělesa Českého krasu: podložní izolátor, který je tvořen horninami siluru a jeho podloží hlavní kolektor tvoří horniny pražského a lochkovského souvrství nadložní izolátor tvořený třebotovskými a chotečskými vápenci a dalejskými břidlicemi izolátor srbského souvrství tělesa zlíchovského souvrství, která tvoří komplexy s proměnou funkcí

24 Postup tvorby vrstvy horninového prostředí (hrn_p) digitalizace Základních geologických map ČSSR 1:25 000 a Geologických map odkrytých 1:25 000 na skeneru CONTEX FSC 3040 CHROMA s rozlišením 200 dpi přiřazení souřadnic JTSK rastrovým obrazům (REGISTER a RECTIFY) vektorizace mapového podkladu vybudování polygonové topologie oříznutí vrstvy podle polygonu hrn_p vstup atributových informací –přidání položky do atributové tabulky SOUVRST (písmenná zkratka souvrstvích, která tvoří dané hydrogeologické těleso)

25

26 Postup tvorby vrstvy předpokládané směry proudění (smr_l) obdoba tvorby předchozí vrstvy - rozdíly pro vstup atributových informací přidání položek do atributové tabulky: -TYP - uchovává informaci o typu proudění podzemní vody (přírodní X ovlivněné či vyvolané antropogenní činností -C_PROUD neboli číslo proudění, které odpovídá číslu v podkladovém materiálu

27

28 Postup tvorby vrstvy konduktivita (knd_b) vytvořeny dva soubory z původní tabulky s naměřenými daty: textový s pořadovým číslem zájmového bodu a souřadnicemi X a Y -příkazem GENERATE převeden do bodové vrstvy -vybudování topologie tabulka ve formátu dbf, která obsahovala pořadové číslo bodu, popis objektu (OBJEKT), konduktivitu (KND) a nezaměnitelné číslo měřícího bodu (NCB) -příkazem DBASEINFO převedena na tabulku v databázi INFO -propojení INFO tabulky a atributové tabulky příkazem JOINITEM

29

30 Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

31 Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

32 Zpracování tabulkových dat Geofondu ČR výběr nejdůležitějších charakteristik vody, zjistitelných z databází Geofond ČR, zejména z Databáze hydrogeologických objektů rozdělení databáze na dílčí tabulky vygenerování bodových vrstev s prostorovou informací o lokalizaci vrtů vybudování topologie propojení INFO tabulek s atributovými tabulkami bodových vrstev vytvoření Thiessenových polygonů vytvoření TIN struktur

33 Vybrané charakteristiky vody hladina podzemní vody před čerpací zkouškou koncová hloubka čerpacího intervalu průměrná hloubka hladiny podzemní vody maximální hloubka hladiny podzemní vody minimální koeficient filtrace minimální koeficient transmisivity minimální využitelná vydatnost mineralizace podzemní vody obsah Cl v podzemní vodě obsah NO3 v podzemní vodě obsah HCO3 v podzemní vodě obsah SO4 v podzemní vodě

34

35 Vizualizace dat: modul ARCPLOT vytvoření souborů se symboly HGIS.lin a HGIS.shd vytvoření skriptů jazyka AML a jejich použití vytváření náhledů dat v „GIS prohlížečce“ ArcMap převedení mapové kompozice do formátu periferního zařízení tisk na periferních zařízení: -Hewlett Packard DeskJet 930C Series -Hewlett Packard LaserJet 1200 Series PCL 6 -Hewlett Packard DesignJet 750C+ (E/A0)

36 Závěr: byl vytvořen model HGIS se třemi základními tematickými údaji: -rozsahem izolátorů a kolektorů -předpokládanými směry proudění podzemní vody -konduktivitou byly zpracovány databáze Geofondu ČR byl aplikován model HGIS pro území Českého krasu největší důraz byl kladen naplňování systému

37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra kartografie a geoinformatiky Vypracovala: Renata Janglová Vedoucí magisterské práce: Mgr. Blanka Hálková-Malá


Stáhnout ppt "Hydrogeologický geoinformační systém UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra kartografie a geoinformatiky Vypracovala: Renata Janglová."

Podobné prezentace


Reklamy Google