Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od slunce po asteroidy. Popis Slunce Slunce vzniklo asi p ř ed 4,6 miliardami let a bude svítit ješt ě p ř ibližn ě 7 miliard let. Stejn ě jako všechny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od slunce po asteroidy. Popis Slunce Slunce vzniklo asi p ř ed 4,6 miliardami let a bude svítit ješt ě p ř ibližn ě 7 miliard let. Stejn ě jako všechny."— Transkript prezentace:

1 Od slunce po asteroidy

2 Popis Slunce Slunce vzniklo asi p ř ed 4,6 miliardami let a bude svítit ješt ě p ř ibližn ě 7 miliard let. Stejn ě jako všechny hv ě zdy hlavní posloupnosti i Slunce zá ř í díky termonukleárním reakcím v jád ř e. Povrch se neustále m ě ní, vznikají a zanikají slune č ní skvrny, protuberance, erupce i jiné slune č ní útvary. Slunce ovliv ň uje ostatní t ě lesa Slune č ní soustavy nejen gravita č n ě, ale i zá ř ením v širokém spektru vlnových délek, magnetickým polem i proudem nabitých č ástic.

3 Fakta Slunce Hmotnost 1,989×1030 kg Pr ů m ě r 1 400 000 km Teplota povrchu 5 700 K Teplota jádra 15 000 000 K Doba oto č ení kolem osy 25 dní rovník; 36 dní Pr ů m ě rná hustota1,4 g/cm3

4 Struktura Slunce

5 Popis MerkurU Merkur je planeta nejbližší Slunci. Vzhledem k pomalé rotaci Merkuru kolem vlastní osy trvá den na Merkuru dvakrát déle než ob ě h Slunce. Je to skalnatá planeta, posetá krátery podobn ě jako náš M ě síc. Je tém ěř bez atmosféry. Teplota povrchu tohoto t ě lesa kolísá mezi –180°C a 430°C.

6 Fakta MerkurU Hmotnost 3,3×1023 kg Pr ů m ě r 4870 km Hustota 5430 kg×m−3 Povrchová teplota−180°C až 430°C Doba oto č ení kolem osy 58,65 dne Doba ob ě hu kolem Slunce 88 pozem. Dní Pr ů m ě rná vzdálenost od Slunce 58 mil. Km Excentricita 0,21 Inklinace7° Po č et m ě síc ů 0

7 Popis Venuše Venuše, zahalená v husté atmosfé ř e, dob ř e odráží slune č ní svit a je proto snadné nalézt ji v n ě kterých obdobích na obloze jako Ve č ernici nebo Jit ř enku. Díky nem ě nnosti po č así se povrch planety tém ěř nezm ě nil ani za milióny let.

8 Fakta Venuše Hmotnost 4,87×1024 kg Pr ů m ě r 12 100 km Hustota 5250 kg m−3 Povrchová teplota max. 480°C Doba oto č ení kolem osy 243 dní Doba ob ě hu kolem Slunce 224,7 pozem. Dní Pr ů m ě rná vzdálenost od Slunce 108×106 km Po č et m ě síc ů 0 Atmosféra CO2 (96%), N2 (3%), SO2, H2O, CO, He, Ne, HCl, HF

9 Popis Zem ě Zem ě je t ř etí planetou v po ř adí od Slunce. Je nejv ě tší z planet zemského typu. Je jedinou planetou v celém Vesmíru, o které víme, že na ní existuje život. Má dostate č n ě hustou atmosféru, dostatek kapalné vody v povrchových oceánech. Kolem Zem ě obíhá jediný m ě síc s vázanou rotací.

10 Fakta Zem ě Hmotnost 5,9×1024 kg Pr ů m ě r 12 700 km Hustota 5 520 kg m−3 Magnetický dipólový moment 8×1015 T·m3 Pr ů m ě rná povrchová teplota 13°C Doba oto č ení kolem osy 1 den Doba ob ě hu kolem Slunce 365,26 dne Pr ů m ě rná vzdálenost od Slunce 149×106 km Po č et m ě síc ů 1 Ob ě žná rychlost kolem Slunce 30 km/s

11 Popis M ě sícE M ě síc je jediná p ř irozená družice Zem ě a také krom ě Zem ě jediné t ě leso,na kterém stanul č lov ě k. Má Malé pevné jádro obklopené plastickou vrstvou.

12 Fakta M ě sícE Hmotnost 1/81 M Zem ě Pr ů m ě r 3 476 km Hustota 3 340 kg×m3 Povrchová teplota 100 - 400 K Doba oto č ení kolem osy 27,3 dní (vázaná rotace) Doba ob ě hu kolem Zem ě 27,3 dní Pr ů m ě rná vzdálenost od Zem ě 384 000 km

13 Popis MarsU Mars - planeta více než 100 let spojovaná s mimozemským životem - si až do dnes uchovala své tajemství. Ani s dnešními poznatky ze sond nem ů žeme tuto otázku s ur č itostí potvrdit ani vyvrátit. Mars byl p ř ínosem pro lidské poznání i v dobách Johannese Keplera, kterého pozorování Marsu p ř ivedlo ke t ř em zákon ů m pohybu planet.

14 Fakta MarsU Hmotnost6,4×1023 kgPr ů m ě r6794 km × 6751 kmHustota3930 kg m−3Povrchová teplota–130oC až +17oC Povrchový tlak 590 Pa až 1400 Pa Sklon rota č ní osy24°Doba oto č ení kolem osy24h 39min Doba ob ě hu kolem Slunce687 poz. Dní Vzdálenost od Slunce(207 až 249)×106 km Pr ů m ě rná ob ě žná rychlost24 km/s

15 Popis JupiterU Nejv ě tší a nejhmotn ě jší planeta Slune č ní soustavy má plynokapalný charakter a chemické složení podobné Slunci. Od hv ě zd se Jupiter liší pouze malou hmotností, která nesta č í k vytvo ř ení podmínek pro reakce, probíhající ve hv ě zdách. I p ř esto se se svými mnoha m ě síci podobá jakési "Slune č ní soustav ě " v malém.

16 Fakta JupiterU Hmotnost1,9×1027 kg Pr ů m ě r143 760 km Hustota1310 kg m−3 Povrchová teplota− 160°C (svrchní obla č ná vrstva) Doba oto č ení kolem osy 9 hodin 55 minut Doba ob ě hu kolem Slunce 11,86 roku Pr ů m ě rná vzdálenost od Slunce778 mil. Km Pr ů m ě rná ob ě žná rychlost13 km/s Po č et m ě síc ů 39

17 Popis SaturnU Saturn, v po ř adí 6. planeta od Slunce, druhá nejv ě tší planeta Slune č ní soustavy. Je charakteristická svým dob ř e viditelným prstencem. Saturn je od Slunce desetkrát dále než Zem ě a proto je jeho teplota velmi nízká (-150°C). Pr ů m ě rná hustota planety je nejnižší z celé Slune č ní soustavy, dokonce nižší než hustota vody.

18 Fakta SaturnU Hmotnost 5,68×1026 kg Pr ů m ě r 120 420 km Hustota 710 kg m−3 Povrchová teplota (svrchní obla č ná vrstva)– 150 °C Doba oto č ení kolem osy10 hodin 32 minut Doba ob ě hu kolem Slunce29,46 roku Pr ů m ě rná vzdálenost od Slunce 1427×106 km Pr ů m ě rná ob ě žná rychlost 9,65 km/s Po č et m ě síc ů 30

19 Popis UranU Další z ob ř ích planet, sedmá planeta Slune č ní soustavy má charakteristický modrozelený nádech. Pr ů m ě rná hv ě zdná velikost 5,5m je na hranici viditelnosti lidského oka. Planeta má soustavu prstenc ů a kolem krouží rozsáhlý systém m ě síc ů podobn ě jako u ostatních ob ř ích planet.

20 Fakta UranU Hmotnost 8,7×1025 kg Pr ů m ě r 51 300 km Hustota 1270 kg×m- 3 Povrchová teplota – 220 °C Doba oto č ení kolem osy 17 h 14 min Sklon rota č ní osy 98° Doba ob ě hu kolem Slunce 84 let Pr ů m ě rná vzdálenost od Slunce 2,86×109 km Po č et m ě síc ů 21

21 Popis NeptunU Neptun je poslední z ob ř ích planet, osmá planeta v po ř adí od Slunce. Podobn ě jako ostatní ob ř í planety má prstence, pravd ě podobn ě rozsáhlou soustavu m ě síc ů a pásovitou strukturu atmosféry s ob ř ími víry - skvrnami.

22 Fakta NeptunU Hmotnost 1,0×1026 kg Pr ů m ě r 49 500 kmHustota 1770 kg m−3 Povrchová teplota– 213°C Doba oto č ení kolem osy 16 h 7 min Doba ob ě hu kolem Slunce 165 let Pr ů m ě rná vzdálenost od Slunce 4,5 miliard km Po č et m ě síc ů 11

23 Komety Komety jsou malá t ě lesa Slune č ní soustavy. Zajímavé jsou tím, že vytvá ř ejí komu a ohon, což z jasných komet č iní objekty, na které je vcelku p ě kná podívaná. Jsou sou č ástí meziplanetární hmoty stejn ě jako planetky nebo meteoroity.

24 Meteory Meteory jsou sv ě telné úkazy na obloze, které vznikají p ř i pr ů chodu meteorického t ě líska vyššími vrstvami atmosféry.


Stáhnout ppt "Od slunce po asteroidy. Popis Slunce Slunce vzniklo asi p ř ed 4,6 miliardami let a bude svítit ješt ě p ř ibližn ě 7 miliard let. Stejn ě jako všechny."

Podobné prezentace


Reklamy Google