Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniková ekonomika Daně a účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniková ekonomika Daně a účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Podniková ekonomika Daně a účetnictví

2

3 Daně Daň je povinná platba vybíraná státními nebo jinými veřejnými orgány od fyz. i práv. osob na základě zákona k úhradě nákladů na plnění funkcí státu. Jednostranná povinnost, nevzniká nárok na ekvivalentní plnění. Daně dělíme např. na přímé daně, vybírané z důchodu poplatníka v závislosti na jeho majetkové, resp. důchodové situaci. Jsou placené poplatníkem z daňového základu podle tarifu – sazby (např. důchodové daně jednotlivců a korporací) nepřímé daně, nepostihují důchod poplatníka přímo, ale jsou vybírány v ceně zboží či služeb při jeho prodeji, placeny cenovou přirážkou finálním spotřebitelem (např. DPH).

4 Daňová soustava v ČR – nepřímé daně
Universální daně: Daň z přidané hodnoty – nepřímá, daň z prodeje zboží, poskytování služeb a z převodu a využití práv s tím souvisejících; stanovena procentně; nezatěžuje zisk ani majetek plátce, promítá se v konečné ceně statků, platí ji finální spotřebitel. Základní sazba je 21 %, snížená 15 %. Kde je nižší DPH: potraviny, nealko nápoje, krmivo pro zvířata, rostliny, dětské pleny, autosedačky, voda, teplo, palivové dřevo, léky, zdravot. Pomůcky, knihy, tiskoviny, nové bydlení, ubytování, veřejná doprava, vstupy na kulturní a sportovní akce, služby fitcenter, sauny, pohřební služby Pravděpodobný výběr v roce 2013 přes 280 mld. Kč DPH (celostátní výnos) 8,92%-kraje (stanoveným procentem) 21,4 % –obce (dle přepočteného počtu obyvatel) 69,68 % - SR

5 Daňová soustava v ČR – nepřímé daně
Selektivní daně: Daň spotřební – nepřímá, podléhají ji vybrané statky: uhlovodíková paliva a maziva (benzin 12,84 až 13,71 Kč/litr), líh a destiláty (285 Kč/l, líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení 143 Kč/l), pivo (Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny 32 Kč – pro malé pivovary snížena až na polovinu), víno (Šumivá vína Kč/hl, Tichá vína 0 Kč/hl), tabák a tabákové výrobky (cigareta 28 % z ceny včetně DPH a 1,12 Kč/kus, celkem nejméně však 2,10 Kč/kus). Jejich sazby se obvykle stanovují částkou Kč na naturální jednotku množství Spotřební daň (celostátní výnos) 100 % - SR

6 Ministerstvo financí děkuje:
DONATOR 28 % 72 % z ceny 23,54 Kč výrobci a prodejcům 60,46 Kč do státního rozpočtu Koupí cigaret v ceně 84,- Kč jste přispěl částkou Jiný pohled na informovanost kuřáků… 

7 Daňová soustava v ČR - přímé daně
Daň silniční – přímá, platí ji držitel vozidla (podle tech. průkazu), které je používáno k podnikání. Výše daně je stanovena pevnou částkou podle typu vozidla. Základem daně je a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, (např cm3 až 1500 cm3 = Kč/rok, 1500 cm3 až 2000 cm3 = Kč/rok) b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. (např. 2 nápravy nad 1 t do 2 t = Kč/rok; 3 nápravy nad 13 t do 15 t = Kč/rok, nad 26 t do 31 t = Kč/rok)

8 100% -obce (podle alokace nemovitosti)
Daňová soustava v ČR Daň z nemovitých věcí – přímá daň, tvoří ji daň z pozemků (např. stavební pozemek 2 Kč/m2 * koeficient obce 1 až 5, pro Ústí n. L. je 3,5 * místní koeficient 2 až 5, pro Ústí n. L. je 2) a daň ze staveb (např. u obytných domů je sazba 2 Kč/m2, u bytů 1 Kč/m2 * koeficient 1 až 5 * místní koeficient) evidovaných v katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí – předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Sazba daně je 4 %. Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu. Daň z nemovitých věcí 100% -obce (podle alokace nemovitosti)

9 Daňová soustava v ČR - přímé daně
Daně z příjmů - přímá daň, týká se FO a PO U FO jsou předmětem daně a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), d) příjmy z pronájmu (§ 9), e) ostatní příjmy (§ 10). Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není stanoveno jinak. U PO jsou předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak. Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady;

10 Daňová soustava v ČR - přímé daně
Sazby daně z příjmů: DzPPO je 19 % (od ). DzPFO je 15 % (od ). Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání) 30% -obce (dle bydliště podnikatele) 60% celostátní výnos 10% celostátní výnos SR 8,92%-kraje (stanoveným procentem) 21,4 % –obce (dle přepočteného počtu obyvatel) 69,68 % - SR 8,92%-kraje (stanoveným procentem) 69,68 % - SR Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) 21,4 % –obce (dle přepočteného počtu obyvatel) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos) 8,92%-kraje (stanoveným procentem) 21,4 % –obce (dle přepočteného počtu obyvatel) 1,5%–obce (dle přepočteného počtu zaměstnanců) 68,18 % - SR

11 Ekologické daně Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
Plátcem daně ze zemního plynu je dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu, aj. Od daně je osvobozen například plyn určený: pro výrobu tepla v domácnostech, k výrobě elektřiny, jako pohonná hmota pro plavby na vodách, v metalurgických procesech či mineralogických postupech Sazby daně jsou stanoveny v § 6 zákona 261/2007 Sb. a liší se podle druhu plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla, nelze-li vyjádřit spalné teplo plynu v MWh, stanoví se spalné teplo ve výši 15 MWh na tunu plynu. Daň z pevných paliv Plátcem daně z pevných paliv je dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli, aj. Od daně jsou osvobozena například paliva určená k výrobě elektřiny, k výrobě koksu, jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby na vodách na daňovém území, aj. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Daň z elektřiny Plátcem daně z elektřiny je dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy, aj. Od daně je osvobozena například elektřinu, která je: ekologicky šetrná; vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována); vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh. Základem daně z elektřiny je množství elektřiny v MWh.

12 Inkaso (výběr) daní v ČR (v mil. Kč)

13 Cla Cla jsou dávky vybírané státem při přechodu zboží přes celní hranici, a to při dovozu (dovozní cla) a nebo při vývozu (vývozní cla). Podle účelu rozlišujeme: cla finanční, uvalovaná s cílem zajistit především příjmy pro státní pokladnu, cla ochranná zvýhodňující domácí výrobce proti zahraniční konkurentům. Podle způsobu stanovení celní sazby rozlišujeme: cla hodnotová (ad valorem), vyjádřená procentem z deklarované hodnoty zbož cla specifická (vyměřují se podle fyzických jednotek, například podle hmotnosti či jiné jednotky charakterizující velikosti zboží). Často se vyskytuje kombinace obou.

14 Dále existují: cla prohibitivní - znemožňující obchod, mají omezit spotřebu určitého druhu zboží, cla antidumpingová jsou určená na ochranu proti dumpingu Vedle daní a cel mohou platit podniky různé poplatky, příp. pokuty

15 Sociální a zdravotní pojištění
Má 2 základní složky: Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatel platí 25 % z hrubých mezd z toho: 2,3 % na pojistné na nemocenské pojištění 21,5 % na pojistné na důchodové pojištění 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanec platí 6,5 % z hrubých mezd, Pojistné na zdravotní pojištění. Sazba je celkem 13,5 % z hrubých mezd, které se rozdělí takto: zaměstnavatel platí 9 % z hrubých mezd, zaměstnanec platí 4,5 % z hrubých mezd. Sazby Zaměstnavatel (za zaměstnance) 21,5 % důchodové pojištění 2,3 % nemocenské pojištění 1,2 % státní politika zaměstnanosti Zaměstnanec 6,5 % důchodové pojištění OSVČ 28 % důchodové pojištění 1,4 % nemocenské pojištění 15 15

16 Příklad Jaké daně a jiné platby budou odváděny za zaměstnance s měsíční hrubou mzdou Kč a jaký bude mít čistý příjem, pokud je: 1) ženatý a vyživuje jedno dítě (manželka je na mateřské) 2) svobodný a bezdětný student do 26 let Doplňující informace (ze zákona o daních z příjmů): daň vypočtená se dle zákona snižuje o částku na poplatníka, na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období Kč; 4 020 u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění (slevu na dani) na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši Kč ročně

17 Ženatý s dítětem vs. student

18 Student Superhrubá mzda Sociální pojištění za zaměstnavatele Státní rozpočet (31,32 %) Zdravotní pojištění za zaměstnavatele Hrubá mzda ( x 12) Zdravotní pojišťovna (10,07 %) Sociální pojištění zaměstnance Zdravotní pojištění zaměstnance Čistá mzda ( měsíčně) Čistá mzda (58,30 %) Daň 15 % ze superhrubé mzdy Daň k zaplacení Sleva na dani (studium) 4 020 Sleva na dani základní

19 Ženatý s dítětem 75 000 Kč 94 500 Kč 402 000 Kč 19 500 Kč 300 000 Kč
Superhrubá mzda Sociální pojištění za zaměstnavatele Státní rozpočet (23,5 %) Sociální pojištění za zaměstnance Hrubá mzda ( x 12) Zdravotní pojišťovna (10,07 %) Čistá mzda ( měsíčně) Čistá mzda (67,11 %) Daňový bonus Kč Sleva na dani za dítě Daň 15 % ze superhrubé mzdy Zdravotní pojištění za zaměstnance Sleva na dani za manžela(ku) Zdravotní pojištění za zaměstnavatele Sleva na dani základní

20

21 Příklad – výpočet DPH Výpočet DPH si ukážeme na zkráceném příkladu zpracování chmele a výroby a prodeje piva. Každý článek řetězce platí státu rozdíl mezi DPH z prodeje (na výstupu) a DPH již zaplacené předchozími články (na vstupu). Konečné břemeno DPH nese spotřebitel (platí celou DPH odvedenou státu).

22 Struktura daní v ČR - shrnutí

23

24

25 Účetnictví podniku

26

27 Účetnictví Účetnictví lze charakterizovat jako uspořádané záznamy o hospodářských jevech účetní jednotky. Účetnictví je systém (uzavřená a vnitřně uspořádaná soustava informací) pomocí něhož se v peněžním vyjádření měří (zaznamenává) a hodnotí hospodářská činnost účetní jednotky Předmětem účetnictví je evidence: a) stavu a pohybu majetku a závazku (dluhů) b) nákladů a výnosů c) příjmů a výdajů d) hospodářského výsledku = příjmy mínus výdaje v daňové evidenci (dříve jednoduché účetnictví) = výnosy mínus náklady v podvojném účetnictví

28 Funkce účetnictví Funkce registrační -účetnictví zaznamenává hospodářské jevy v podniku Funkce informační -účetnictví poskytuje informace širokému okruhu uživatelů Funkce důkazová -důkaz při soudních sporech,hlavně pokud se soudí věřitel s dlužníkem Funkce daňová -z účetnictví se vychází při stanovení základu daně z příjmu a DPH Funkce kontrolní -umožňuje kontrolovat hospodaření účetní jednotky -kontrola: vnitřní (např.majitel) a vnější (např.finanční úřad)

29 Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Podnikatelé účtující v soustavě jednoduchého účetnictví evidují své hospodářské operace z hlediska příjmů a výdajů a to v následujících účetních knihách: a) v peněžním deníku, b) v knize pohledávek a závazků, c) v pomocných knihách o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud pro ně mají použití.

30 Podvojné účetnictví Předmět účetnictví - Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Podstata podvojného účetnictví spočívá v tzv. podvojném zápise každého účetního případu (hospodářské operace), tzn. každá operace se zapisuje (projeví v účetnictví) dvakrát. Zápis se provádí na tzv. účtech

31

32 Účetní knihy Účetní jednotky účtují:
a) v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky), c) v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy, d) v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách podle písmen a) a b).

33 Jednoduché účetnictví (daňová evidence Finanční (podvojné) účetnictví
Rozdíly Jednoduché účetnictví (daňová evidence Finanční (podvojné) účetnictví • je daňové => jeho hlavním úkolem je poskytnout informace pro zjištění základů daně z příjmů fyzických osob • není daňové účetnictví, jeho úkolem je věrně zobrazit hospodaření účetní jednotky -zajištění základu daně z příjmu je až na druhém místě • všímá si pouze příjmů a výdajů a evidenci hospodářského výsledku • zabývá se celým předmětem účetnictví • není ideálním nástrojem pro řízení podniku • ideální pro řízení podniku • nepoužívá žádné účty, zapisuje se do peněžního deníku • používá účty • evidence stavu a pohybu závazku a majetku

34 Účtová osnova Čísla účtů lze nalézt v účtové osnově pro podnikatele
Účtové třídy: Účtová třída Dlouhodobý majetek Účtová třída Zásoby Účtová třída Finanční účty Účtová třída Zúčtovací vztahy Účtová třída Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Účtová třída Náklady Účtová třída Výnosy Účtová třída Závěrkové a podrozvahové účty

35 Účty a účtové postupy Účty v účtové osnově dělíme na syntetické a analytické (slouží pro podrobnější členění syntetických účtů) Aktivní účty mají přírůstky na levé straně, pasivní na straně pravé. Příklad: Banka poskytla úvěr 1 mil. Kč a převedla je na běžný účet. 221 - Běžný účet 46 - Bankovní úvěry

36 60 – Tržby za vlastní výkony a služby
Další krok: Podnik splatil Kč ze svého dluhu. Podnik prodal své výrobky za na fakturu 221 - Běžný účet 46 - Bankovní úvěry 60 – Tržby za vlastní výkony a služby 311 - Odběratelé

37 Odběratelé zaplatili polovinu dlužné částky v hotovosti.
211 - Pokladna

38 Účetní výkazy Účetní výkazy jsou výsledkem tzv. účetní závěrky – představují souhrnný výstup účetních informací. Zobrazují jednak hospodářské procesy, probíhající ve firmě, dále slouží k řízení a hodnocení podniku, jsou součástí výročních zpráv podniku. Jsou podkladem a objektem tzv. auditu – kontrolní činnosti, která je povinná pro akciové a některé další společnosti

39 Účetní systém a účetní výkazy
Veškeré aktivity podniku Informace (souhrnné) o aktivech a pasivech Účetnictví Rozvaha ……………….. Nákup majetku Účty aktiv Účty pasiv Účty výnosů Účty nákladů (jednotlivé účty rozdělené podle účtových tříd) Informace (souhrnné) o výnosech a nákladech Nákup materiálu Prodej výrobků Výsledovka ……………….. Získání úvěru Informace (souhrnné) o příjmech a výdajích Vyplacení mezd Výkaz o CF ……………….. Zaplacení faktury

40 Vzájemné vztahy účetních výkazů
Rozvaha, výsledovka a výkaz CF jsou navzájem propojeny Výkaz o CF Počáteční stav peněž. prostředků + Příjmy - Výdaje = Konečný stav peněžních prostředků (Peníze) Rozvaha Aktiva Stálá aktiva Oběžná aktiva Peníze Pasiva Vlastní kapitál HV (běžného účetního období) Cizí kapitál Výsledovka + Výnosy - Náklady = HV (běžného účetního období) Vznikl kvůli potřebě podrobnější znalosti přítoků a odtoků peněžních prostředků v podniku Vznikl kvůli potřebě podrobnější znalosti výnosů a nákladů a tvorby zisku v podniku

41 Účetní závěrka Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztrát; c) příloha, obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

42 Otevírání a uzavírání účetních knih – vždy na začátku a na konci účetního období a v dalších případech (likvidace, konkurs, …) Podniky podléhající povinnému auditu jsou povinny vyhotovit tzv. výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje. Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, mají povinnost zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu a to jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu.

43 Dodatek

44 Audit (Účetní) Audit je ověřování vykazovaných skutečností souvisejících s podnikáním, tedy v podstatě kontrolní činnost, kdy tzv. auditor ověřuje správnost vedení účetnictví, zda je vedeno v souladu s platnými předpisy. Část podnikatelských subjektů, u kterých to stanoví Zákon o účetnictví, je povinno si nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

45 Audit Podmínky auditu (zjednodušený výtah ze zákona o účetnictví):
1. aktiva celkem více než 40 mil. Kč 2. roční (průměrný) čistý obrat více než 80 mil. Kč 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50 A.S. podléhá auditu pokud splňuje alespoň jedno kritérium, ostatní společnosti dvě ze tří uvedených

46 Účetní doklady Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

47 Oceňování majetku a závazků
Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou,

48 Oceňování majetku a závazků
h) nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, j) příchovky zvířat vlastními náklady, k) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmeny e) a g), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit nebo jsou tyto náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku, reprodukční pořizovací cenou.

49 Pro účely zákona o účetnictví se rozumí:
a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti, d) vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami.


Stáhnout ppt "Podniková ekonomika Daně a účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google