Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Kolegium děkana 21. 4. 2004. 2 Program 1. Předání osvědčení ECDL Předání osvědčení ECDL 2. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 3. Informace z kolegia rektorky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Kolegium děkana 21. 4. 2004. 2 Program 1. Předání osvědčení ECDL Předání osvědčení ECDL 2. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 3. Informace z kolegia rektorky."— Transkript prezentace:

1 1 Kolegium děkana

2 2 Program 1. Předání osvědčení ECDL Předání osvědčení ECDL 2. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 3. Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Informace z kolegia rektorky 4. Pedagogika a informatizace – doc. Kubálek Pedagogika a informatizace 5. Věda – prof. Vlček Věda 6. Zahraniční vztahy – prof. Soukup Zahraniční vztahy 7. Příprava společných studijních programů – prof. Kleibl a prof. Veber Příprava společných studijních programů 8. Termíny – doc. Kubálek Termíny 9. Různé – ostatní členové kolegia děkana

3 3 Noví držitelé certifikátu a osvědčení ECDL ECDL Komplet 1. Ing. Peter Bujalka, KMG 2. Ing. Pavel Dolák, KPE 3. Kateřina Kofránková, sekretářka děkana 4. Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D., KM 5. Marcela Kratochvílová, tutorka distančního studia 6. Ing. David Mareš, M.B.A., KPE 7. Bc. Renata Urbanová, VC ECDL Start 1. Ing. Petr Boukal, Ph.D., KPE 2. doc. Ing. Jan Eisler, CSc., KPE 3. Ing. Jiří Klečka, Ph.D., KPE

4 4 Informace z kolegia rektorky 1. Rozbor hospodaření SÚZ VŠE Výroční zpráva o činnosti za rok Návrh hospodaření VŠE v roce Přehled publikační činnosti fakult 5. Harmonogram přijímacího řízení Studentská anketa za ZS 2003/04 7. Univerzita třetího věku 8. Seznam akreditovaných studijních programů 9. Různé

5 5 Ad 1: Rozbor hospodaření SÚZ 2003 Menza Italská Rokpočty vyrobených jídel náklady na 1 jídlo studentizaměs.dopl.č.celkem , , ,18 Celkové hospodaření SÚZ 2003: +0,315 mil. Kč

6 6 Ad 2: Výroční zpráva o činnosti za rok Úvodní slovo rektorky 2. Organizační struktura VŠE v Praze 3. Složení orgánů VŠE v Praze 4. Studijní a pedagogická činnost 5. Informační a komunikační technologie, vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby 6. Výzkum a vývoj 7. Akademičtí pracovníci 8. Hodnocení činnosti 9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10. Činnost fakult a dalších součástí VŠE v Praze 11. Další aktivity 12. Péče o studenty a zaměstnance 13. Rozvoj VŠE v Praze 14. Činnost správní rady VŠE v Praze 15. Závěr

7 7 Ad 3: Návrh hospodaření VŠE v roce 2004 z podrobné bilance nákladů a výnosů vyplynula nezbytnost navýšit zdroje o 3 mil. Kč a to: – z rezervy na pokrytí dopadů zvýšení DPH 1,5 mil. – zvýšením vlastních výnosů (zejména za poskytované služby a ostatních příjmů) 1 mil. Kč – vyšším hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti 0,5 mil. Kč za předpokladu projednání rozpočtu v AS do : – zvýšení mzdových tarifů od o 6 % (2,8 % ze 4 % celoročního nárůstu mzdových prostředků) – v r nutné navýšení rozpočtu MP o 3,2 mil. Kč (zvýšení tarifů za 4 měsíce) – předpoklad nárůstu proměnlivé složky o 4 %

8 8 Ad 3: Návrh hospodaření VŠE v roce 2004 Nová místa – 1,7 míst studijních referentek (F2 0,6; F3 0,4; F4 0,7) – 1,25 místa zahraniční styky – 1,33 místa interní auditor a obrana a ochrana objektu – 4,75 místa pro studijní a informační centrum Jarov Fond rektorky 5,9 mil. Kč – I (2 mil. Kč): odměny zaměstnanců za mimořádné práce a výsledky celoškolského významu, odměny prorektorů – II (3,9 mil. Kč): podpora celoškolských priorit: zvýšení kvalifikační struktury modernizace studijních programů a metod výuky internacionalizace vědy

9 9 Návrh doplňkové činnosti jednotlivých středisek HV 2003Plán HV 2004 Institut krizového managementu Francouzsko-český institut9750 Program studií střední Evropy Institut oceňováním majetku Centrum exekutivního vzdělávání00 F11121 F21164 F300 F F52748 Rektorátní pracoviště Výpočetní centrum CDMS provoz Celoškolské aktivity Celkem

10 10 Výstavba Rajské budovy náklady11,8410,5182,6348 náklady vč. DPH11,8410, ,4 čerpání FRIM11,842,510,3144 dotace SR8195,7121 chybí (Štěpánská, Černá) 123

11 11 Ad 4: Přehled publikační činnosti fakult Celkem

12 12 Ad 5: Harmonogram přijímacího řízení 2004 fak.1.obor2. obor3. obortermín přij. zkoušek F pá 4. 6., po F st – pá F út 1. – st 2. 6., pá F čt – pá F út F út VŠE11989 po – pá

13 13 Ad 6: Studentská anketa za ZS 2003/04 nabídnuto dotazníků dotázáno studentů každý student se měl v průměru vyjádřit k 6 předmětům odpovězeno dotazníků (21,7 %) analýza dotazníků FPH provedena již na pedagogickém kolegiu

14 14 Ad 7: Univerzita třetího věku Zpráva o činnost v roce 2003 Program činnosti v roce 2004 – oblast společensko-vědní (prof. Holman, prof. Lehmanová, Mgr. Sedláková, prof. Dvořáková, prof. Daňhel) – oblast informatická (prof. Jireš, Ing. Benáčanová, Ing. Kincl, Ing. Mezerová, Ing. Šejharová, Eurotel – individuální rozvoj osobnosti Senior Internet Klub Termíny – , h: slavnostní zakončení – , 9 – 14, SB 335 registrace studujících na ak. rok 2004/05 Úvahy o vzdělávání lidí po 50. roce věku, kteří jsou delší čas nezaměstnáni

15 15 Ad 8: Seznam akreditovaných studijních programů Nové obory – bakalářské studium Cestovní ruch a regionální rozvoj (do ) forma: prezenční a kombinovaná Matematické metody v ekonomii (do ) Statistické metody v ekonomie (do ) – navazující magisterské studium International Business in a Global Context with and Emphasis on Central Europe (do ) – doktorské studium Management (F6, do )

16 16 Ad 9: Různé 1. Stížnosti doc. Schwarze 1. vypovězení smlouvy o spolupráci na výuce mikroekonomie 2. vyklízení Černé ulice 2. Informace o průběhu kongresu účetních – diskuse o přístupu ostatních zaměstnanců na VŠE 3. Národní výzkumné centrum (úvazek alespoň 0,51) 4. Změna předpisu o statutu hostujících profesorů připuštění i renomovaných odborníků z praxe

17 17 Pedagogika Přihlášky na navazující magis. studium prezenčnídistančnícelkem písemné elektronické zaplacené elektronické nezaplacené celkem srpen leden leden

18 18 Pedagogika podklady pro registrace VS ve formuláři pedagogického oddělení do doc. Kubálkovi přijímací řízení – seznamy pedagogických dozorů – rozdělení uchazečů do učeben – zasedací místnost v průběhu přijímacího řízení státní zkoušky promovaných v do , později není možné zařadit na promoci dodatečná oprava evidence z „–“ na „N“ při zapisování „nezapočteno“ po konci semestru není nutná ECTS harmonogram přechodu distančních pomůcek do html formy (eDoceo)

19 19

20 20 Informatizace výběrové řízení ISISNG – vybrán jeden z 9 uchazečů – cena asi 20 mil. Kč – uvedení do provozu do ledna 2006 revize evidence výpočetní techniky nový web: KPSŘ – pozor na duplicitní informace – konvence názvu Fakulty podnikohospodářské web menzy – možnost kontroly stavu účtu a jeho čerpání

21 21 Věda 1. Soutěž ESOP seminární práce (viz Pokyny) termín konání fakultního kola je ve středu od 9 hodin, zasedací místnost fakulty (NB 338) termín odevzdání seminárních prací Ing. Hnilicovi, včetně dalších náležitostí (Pokyny, bod č.4.), je v pondělí do 12 hodin vedoucí přihlášených seminárních prací mají povinnost informovat studenty, autory do soutěže přihlášených seminárních, o termínu a formě konání fakultního kola (Pokyny, bod č.5.2) kolegium děkana musí zvolit tříčlennou hodnotící komisi (Pokyny, bod č.6.1) 2. Termíny obhajob doktorských disertačních prací 3. Návrhy na granty GAČR a FRVŠ 4. Informace o přípravě mezinárodního vědeckého semináře

22 22 Zahraniční vztahy Nabídka účasti na konferencích Konference Vzdělávání v období snižování nákladů – v Praze v hotelu Josef – registrační formulář: na – hlavní organizátor konference: server EduCity 11th European Mentoring and Coaching Conference – 18. – – organizátor konference: The European Mentoring & Coaching Council (EMCC) – podrobnosti: callforpapers-mentoring.pdfhttp://www.efmd.be/data/networkevents-nov- callforpapers-mentoring.pdf

23 23 Nabídka účasti na konferencích (pokračování) XIVth Seminar of the Institut Psychoanalysis and Management – 25. a , Roanne, Francie – téma letošního semináře: Revisiting Quality: from bondage to enthusiasm – kontakt Kathleen Randerson p/o Loïck ROCHE, Président du Comité Scientifique IP&M, Grenoble Ecole de Management, 12 rue Pierre Sémard, Grenoble cedex 01 France. tél (33) , cell: (33) Evropské Forum Alpbach 2004 – – téma: Hranice a jejich překonávání – podrobnosti na webu odboru zahraničních styků VŠE v Praze

24 24 Studijní pobytu a letní škola Studijní pobyty na University of Pavia (Itálie) – 10 stáží na dobu 4 až 10 týdnů pro vysokoškolské učitele – Podrobnosti u proděkana pro zahraniční styky. Letní škola – – termín přihlášek: – obsah školy: Corporate Governance and Changes in Organizational Boundaries – organizuje: The Faculty of Economics of the Universidade Nova de Lisboa – kontakt: Olga Tormenta at (třeba zaslat CV) – školné: 500 EUR

25 25 Nabídka mezinárodního výzkumu Společné výzkumné projekty s USA (National Science Foundation) – Bližší informace na webové adrese: – Návrhy předložit NSF nejpozději do 31. května The University of National and World Economy, Sofie, Bulharsko – hledá českého partnera do programu Erasmus – kontakt u proděkana pro mez. vztahy Soutěž ve zpracování případových studií pro rok 2004 – organizuje: European Foundation for Management Development (efmd), Brusel, Belgie – podrobnosti: – Uzávěrka pro odeslání případových studií:

26 26 Semestrální zahraniční pobyty FakultaPřihlášeníVybraníÚspěšnost osob% % 17115,172814,2139, , ,3846, ,962613,2037, ,84115,5834, ,48136,6037, ,1442,0340,00 VŠE468100, ,0042,09

27 27 Disciplinární komise Počet projednávaných přestupků: 6 Počet podmíněných vyloučení: 5 Počet napomenutí: 1 Upozornění na servery: – vse.borec.cz, vse.borec.cz – – – – –

28 28 Příprava společných studijních programů Návrhy společných programů navazujícího magisterského studia Ekonomika a management zdravotnických služeb zajištění výuky: – FPH a další pražské fakulty VŠE – FM v Jindřichově Hradci – 1. lékařská fakulta Podnikání a management v průmyslu – zajištění výuky – FPH a další pražské fakulty VŠE – ČVUT forma výuky: prezenční, následně kombinovaná forma místo výuky: prostory partnerské školy první studenti: od akademického roku 2005/06, za 16 měsíců návrh zpracoval: prof. Veber z pověření děkana fakulty

29 29 Termíny termíny kolegií děkana FPH: – , (vždy středa) termín pedagogického kolegia FPH: – (vždy středa) termíny vědeckých rad FPH v 1. pololetí 2004: – , (vždy středa) testování ECDL: pá , od 9.30 h (NB 313, přihlášky Ing. Švecová)

30 30 Termíny út termín pro odevzdání podkladů pro registrace VS doc. Kubálkovi po termín pro odevzdání diplomových prací pro studenty hlásící se k obhajobě konané v červnu 2004 st h Fakultní kolo soutěže ESOP - kategorie seminární práce (NB 338) st termín pro vložení jmen učitelů k rozvrhu hodin na ZS 2004/05 v systému PES čt – pá mezinárodní vědecký seminář Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU (FPH VŠE v Praze, FPM EU v Bratislavě, FHF Košice) po – pá závěrečný tutoriál distančního studia út 1. 6., st 2. 6., pá přijímací zkoušky na bakalářské studium pá přijímací zkoušky na doktorské studium út promoce FPH st přijímací zkoušky na magisterské navazující studium pá úvodní soustředění nově přijatých studentů mag. nav. studia čt úvodní soustředění nově přijatých studentů bakalářského studia pá imatrikulace FPH


Stáhnout ppt "1 Kolegium děkana 21. 4. 2004. 2 Program 1. Předání osvědčení ECDL Předání osvědčení ECDL 2. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 3. Informace z kolegia rektorky."

Podobné prezentace


Reklamy Google