Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současné trendy v laboratoři klinické biochemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současné trendy v laboratoři klinické biochemie"— Transkript prezentace:

1 Současné trendy v laboratoři klinické biochemie
Kateřina Andelová Oddělení klinické biochemie Spadia Lab, Ostrava BioNet Centrum UP Olomouc

2 Laboratorní medicína 222 – transfúzní lékařství
801 - klinická biochemie 802 - lékařská mikrobiologie 805 - lékařská virologie 812 - laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv 813 - laboratoř alergologická a imunologická 814 - laboratoř toxikologická 815 - laboratoř nukleární medicíny 816 - laboratoř lékařské genetiky 817 - laboratoř klinické cytologie 818 - laboratoř hematologická 822 - laboratoř lékařské mykologie 823 - laboratoř patologie

3 Laboratorní diagnostika
Laboratoř klinické biochemie cca 2000 analýz denně (M+S, RIA, ELFO, HPLC, AAS) Laboratoř hematologie a krevní transfúze cca 300 KO, 120 koagulací, 20 IH denně Laboratoř molekulární biologie cca vzorků týdně

4 Quo vadis, zdravotnická péče v ČR?

5 Financování zdravotnictví
Ambulantní zdravotnická péče A). Praktický lékař pro dospělé, děti a dorost B). Ambulantní specialisté C). Komplement D). Stomatologická péče E). LSPP F). Doprava Akutní lůžková péče

6 Rok 2011 – systém úhrad diagnostické a komplementární péče
Zbývající péče segmentu komplementární a diagnostické péče je hrazena v souladu s ustanovením vyhlášky MZ ČR č. 396/2010 Sb.: v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 se do vypočteného objemu stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč, nad vypočtený objem se zdravotní péče hradí s hodnotou bodu 0,40 Kč. Pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny 98 procent objemu úhrady za odpovídající období roku 2009. Zdroj: Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

7 Trend č. 1 - Automatizace Automatizace: ● Preanalytická fáze
▪ Pre-preanalytická fáze ? – indikace laboratorního vyšetření, příprava pacienta, odběr biologického materiálu, skladování, transport → edukace! ● Analytická fáze ● Postanalytická fáze (hlášení kritických hodnot, doba odezvy TAT, validace výsledkových zpráv) ▪ Post-postanalytická fáze ? – co s tím → edukace!

8 Automatizace preanalytické fáze
Efektivnější zpracování vzorků Vhodné u velkých laboratoří (> 1000 vzorků denně) Personální úspora Prostorová náročnost Eliminace chyb (incidence laboratorních chyb se pohybuje v intervalu 1-10%, 50% z toho produkuje preanalytická fáze – velký podíl připadá na interference způsobené hemolýzou, ikterickým, příp. chylozním sérem resp. plazmou → využití sérových indexů )

9 Jeden příklad za všechny – Modular Preanalytics MPA (Roche)
A vstupní modul B centrifugační moduly C odzátkovací modul D aliquoter E modul pro označení alikvotu pomocí BC F zátkovací modul G sorter třídí alikvoty H výstupní modul

10 Spojení preanalytického a analytického modulu
Čtvercové uspořádání Paralelní uspořádání Lineární uspořádání

11 Integrovaný analytický systém – propojení biochemického a imunochemického modulu
boom v laboratorní medicíně (fotometrie, turbidimetrie, potenciometrie, chemiluminiscence), zkrácení doby analýz díky paralelnímu průběhu biochemických (vč. ISE) a imunochemických analýz, široké spektrum parametrů, schopnost nezávislé funkce biochemického a imunochemického modulu, zvýšení kapacity analyzátorů (2000 t/h klinická chemie, 170 t/h heterogenní imunoanalýza, cca 1000 t/h ISE)

12 Vše řízené pomocí sw Reagencie c501 (fotometrie, turbidimetrie)
Reagencie e601 (chemiluminiscence)

13 Příklad – aplikace metody Cobas 6000

14 Jak na interference způsobené preanalytickou fází?
Měření sérových indexů (H,L,I – ovlivnění fotometrických, ISE a částečně imunochemických metod), Po překročení limitů možnost náhrady výsledku textem, kontrola průběhu reakce, nový odběr, SI se získávají výpočtem z absorbance změřené po naředění vzorku fyziologickým roztokem při několika vl. délkách na autom. analyzátoru.

15 Automatizace postanalytické fáze
cobas p701 – postanalytický modul (Roche) archivace biologického materiálu, zátkování a eliminace potenciální nákazy infekčních chorob, odstranění, vše programovatelné dle sw

16 Máme se radovat? PRO…. úplné automatizaci Snížení mzdových nákladů,
Zpracování velkého množství biolog. materiálu, Eliminace lidského faktoru – zvýšení přesnosti, Snadné programování, Bezpečné pracovní prostředí, Softwarové řízení.

17 Máme se radovat? PROTI…. úplné automatizaci Obtížný pohyb obsluhy,
Produkce velkého množství odpadu, Ztráta profesionální zručnosti laborantů, Velké finanční a instalační nároky, Nutnost záložního analyzátoru, Softwarové řízení.

18 Trend č.2 – Management jakosti
ZÁSADY PRO VÝBĚR SMLUVNÍCH PARTNERŮ V SEGMENTU POSKYTOVATELŮ AMBULANTNÍ DIAGNOSTICKÉ PÉČE 3.1. Speciální kritéria pro segment poskytovatelů diagnostické péče Laboratorní péče 1) Laboratoř musí splňovat personální nepodkročitelná minima příslušných odborných společností a požadavky na laboratorní vybavení vzhledem k vykazovaným výkonům 2) Laboratoř musí mít zaveden efektivní systém vnitřní kontroly kvality (se splněním doporučení odborných společností, pokud taková existují) a musí se zúčastňovat externího hodnocení kvality (se splněním požadavků odborných společností na rozsah a úspěšnost v tomto hodnocení) 3) Laboratoř předloží dokumenty o funkčnosti používaného přístrojového vybavení 4) Laboratoř předloží: Osvědčení o akreditaci včetně přílohy osvědčení o akreditaci vydaným Českým institutem pro akreditaci (ČIA) Nebo Osvědčení o splnění podmínek Auditu I, na který bude navazovat Osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydané NASKL Vysvětlení k Osvědčení akreditace ČIA a Osvědčení o splnění podmínek Auditu I a II: Základním kriteriálním dokumentem pro posouzení způsobilosti klinických laboratoří je mezinárodní norma ISO Norma obsahuje požadavky, které musejí klinické laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že: jsou odborně způsobilé provádět kompletní laboratorní služby, provozují systém managementu jakosti a zabezpečují kontinuální zvyšování kvality celého laboratorního výkonu, podílejí se aktivně na kvalitní zdravotní péči v celé oblasti klinických Zdroj: Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 222, 820)

19 Systém kontroly kvality
Analytická kvalita je zajištěna návazností a charakterizována nejistotou výsledků Systém kontroly kvality: a). IKK b). EHK

20 Interní kontrola kvality
Jeden z nástrojů zajištění bezpečí pacientů, vyžadován ZP, Cílem je detekovat a minimalizovat chyby v analytickém procesu, Každá laboratoř by si měla vytvořit vlastní funkční systém kontroly kvality, Hodnocení IKK: krátkodobé (regulační diagramy – většina analyzátorů) dlouhodobé (indexy spolehlivosti, mezilehlá přesnost )

21 IKK – regulační diagram př. sw Cobas 6000

22 IKK- přehled Cobas 6000

23 IKK – přehled Cobas 6000

24 Externí hodnocení kvality
Výběr záleží na laboratoři (SEKK, SZU Praha, CAP, DGKL, UK NEQAS, firemní), Nutnost – ZP, akreditační orgány, Výpočet bias – nejistoty, Kontrola provozu – měřit jako pacienty (existence kooperace laboratoří).

25 Trend č.3 – návaznost, srovnatelnost
Zajistit pravdivost měření (bias), Zvýšit porovnatelnost výsledků, Evropská direktiva 98/79 EC vyžaduje po výrobcích IVD MD návaznost návaznost hodnot pracovních kalibrátorů, Limitována neznalostí (přesné) struktury mnoha analytů → neexistence referenčních materiálů.

26 HbA1c – jeden příklad za všechny
Ukončený proces standardizace → zlepšení mezilaboratorní porovnatelnosti, Od r.2007 v platnosti IFCC metoda (HPLC-ESI/MS nebo HPLC-CE – metoda IFCC), IRMM 466, IRMM 467 = CRM.

27 (Ne)srovnatelnost v praxi

28 (Ne)srovnatelnost v praxi

29 (Ne)srovnatelnost v praxi

30 (Ne)srovnatelnost v praxi

31 (Ne)srovnatelnost v praxi
Výskyt proporcionální systematické chyby (c < 130 µmol/l, Jaffého metoda) AKS1/11: vz. A (344 µmol/l) vz. B (117 µmol/l)

32 Realita – není čas na změnu?
PRO: pozitivní bias (Jaffé) – dopad na hodnotu eGFR (MDRD) → diagnosticko-terapeutický omyl PROTI: Jaffé stanovení: 0,60 kč/test Enzymatické stanovení: 4,95 kč/test Rozdíl: 4,35 kč/1 stanovení ~ cca 1000 vyšetření denně ~ úspora 4350 kč/denně

33 Shrnutí Stagnace – jen zdánlivě (multiplexová analýza s využitím proteinových čipů, POCT – dynamicky se rozvíjející úsek laboratorní medicíny, vývoj hs metodik, SELDI TOF v onkologickém výzkumu …..) Trendy – závisí na úhlu pohledu (automatizace) Enormní tlak na kvalitu a návaznost Ekonomika zdravotní péče

34 Děkuji za pozornost…..


Stáhnout ppt "Současné trendy v laboratoři klinické biochemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google