Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013

2 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Na 16. Kongresu WMO v Ženevě byly schváleny nové standardy způsobilosti leteckého meteorologického personálu (AMP) a byly včleněny do dokumentu WMO č. 49 Technical Regulations, Vol I. spolu s požadovaným základním penzem znalostí (BIP-M), které by měl letecký meteorolog (AMF) a/nebo letecký meteorologický pozorovatel (AMOB) splňovat. Požadavky na kvalifikaci AMP byly vytvořeny na základě ICAO Annex3 ust. 2.1.5, které stanovuje, že: Poskytovatel meteorologické služby (v ČR ČHMÚ, viz L3-ust. 2.1.4) je povinen plnit požadavky Světové meteorologické organizace (WMO) týkající se kvalifikace a výcviku meteorologického personálu poskytujícího meteorologickou službu mezinárodnímu letectví. Všichni poskytovatelé meteorologické služby mezinárodnímu letectví musí být schopni prokázat, že jejich meteorologický personál splňuje kompetenční požadavky do 1. prosince 2013, a že požadavky na kvalifikaci meteorologů vyhovují BIP-M do 1. prosince 2016.

3 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Letecký meteorolog musí prokázat pro (Aeronautical Meteorological Forecaster, AMF) 1.oblast a vzdušný prostor, pro který poskytuje předpovědní a výstražnou službu (ČR, LKAA) 2.s uvážením vlivu MET jevů na letecké operace a 3.v souladu s požadavky leteckých uživatelů, mezinárodních předpisů a místních postupů, že je schopen : 1.nepřetržitě analyzovat a monitorovat meteorologickou situaci. 2.předpovídat MET jevy a parametry pro leteckou dopravu. 3.vydávat výstrahy na nebezpečné jevy. 4.zajistit kvalitu MET informací a služeb. 5.zajistit předávání MET informací pro interní i externí uživatele

4 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Letecký meteorologický pozorovatel musí prokázat pro (Aeronautical Meteorological Observer, AMO) 1.oblast a vzdušný prostor, pro který poskytuje předpovědní a výstražnou službu (ČR, LKAA) 2.s uvážením vlivu MET jevů na letecké operace a 3.v souladu s požadavky leteckých uživatelů, mezinárodních předpisů a místních postupů, že je schopen : 1.nepřetržitě analyzovat a monitorovat meteorologickou situaci. 2.pozorovat a zaznamenávat letecké meteorologické jevy, prvky a charakteristiky. 3.zajistit kvalitu MET informací a služeb. 4.zajistit předávání MET informací pro interní i externí uživatele.

5 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Proto byl v ČHMÚ vytvořen systém hodnocení způsobilosti leteckého meteorologického personálu tak, aby vyhovoval uvedeným požadavkům. Cílem hodnocení je 1.trvale a průběžně prokazovat způsobilost leteckého meteorologického personálu v souladu se standardy a požadavky. 2.identifikovat a dále sledovat oblasti pro zlepšení znalostí AMP s důrazem na neustálé zlepšování kvality poskytované meteorologické služby pro civilní letectví. 3.poskytovat objektivní informace pro další vzdělávání AMP. Systém hodnocení není pouze kontrolou kvality vzdělání AMP, ale tvoří její nedílnou část zajišťující trvalé zlepšování kvality poskytování letecké meteorologické služby pro civilní letectví. Na základě výsledků hodnocení i zjištěných nedostatků je upravován Plán školení AMP. Systém hodnocení způsobilosti AMP je také nedílnou součástí systému kvality ISO 9001:2008

6 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Hodnocení způsobilosti AMP je určeno pro : 1.Letecké meteorologické pozorovatele a asistenty meteorologa v OLM na letištích Praha/Ruzyně, Karlovy Vary, Brno/Tuřany, Liberec a Ostrava/Mošnov zařazených ve třídách B1-3 a C1-3 2.Letecké meteorology v OLM na letištích Praha/Ruzyně, Brno/Tuřany a Ostrava/Mošnov zařazených ve třídách C1-3 Hodnocení je koncipováno tak, aby teoreticky obsáhlo všechny požadované oblasti práce AMP při poskytování meteorologické služby mezinárodnímu letectví. Mělo by prokázat, že hodnocená osoba je schopna požadované znalosti a dovednosti úspěšně aplikovat při plnění provozních požadavků. Hodnotící proces je nutné řádně dokumentovat pro účely inspekce a regulatorních auditů provozní bezpečnosti dle prováděcích nařízení EU č. 1035/2011 a č. 1034/2011 ze strany ÚCL.

7 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Hodnocení je prováděno formou auditu a mělo by být: 1.zaměřené na prokázání odpovídající kvalifikace, 2.věrohodné, 3.opakovatelné, 4.spravedlivé a 5.otevřené. Hodnocení se provádí jednou za tři roky, první hodnocení AMP proběhne v průběhu roku 2013 nebo po zácviku před nástupem do rutinního provozu. Hodnocení provádí tým hodnotitelů, který je složen z pěti pracovníků OVL. Ti se kromě jiného podílí také na zdokonalování samotného procesu hodnocení a vzdělávání. Hodnocení reflektuje kritéria výkonnosti a předepsaných požadavků vyplývajících z řídících dokumentů systému ISO 9001:2008 v souladu s předpisy WMO a ICAO.

8 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 1.PŘÍMÉ POZOROVÁNÍ, doplněné ÚSTNÍMI DOTAZY a PŘÍPADOVÝMI SIMULACEMI. 2.PÍSEMNÝ TEST. 3.PŘÍPADOVÉ STUDIE. Základním prvkem hodnocení je přímé pozorování práce AMP doplněné o ústní a písemné přezkoušení, případové simulace a případové studie. Každá součást hodnocení je zaměřena na odlišnou oblast znalostí a pracovních návyků hodnocených. Hodnocení se skládá z několika částí. Obsah hodnocení je v souladu s požadavky vyplývajícími z dokumenu WMO č.49 a vychází z dokumentu „Systém hodnocení způsobilosti leteckého meteorologického personálu“.

9 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 PŘÍMÉ POZOROVÁNÍ, ÚSTNÍ DOTAZY a PŘÍPADOVÉ SIMULACE Během přímého pozorování hodnotitel u hodnocené osoby sleduje a zaznamenává chyby a nedostatky včetně chybějících a/nebo neadekvátních kroků a chybných rozhodnutí, stejně tak i nekorektních pracovních postupů, které hodnocený učiní během pracovní směny. Kromě toho hodnotitel sleduje zda použité pracovní postupy a metody jsou v souladu s platnou legislativou. Hodnocení metodou přímého pozorování je prováděno s využitím kontrolních listů. Ty obsahují konkrétní oblasti rutinní činnosti hodnocených Tento soubor slouží jako podkladový materiál pro hodnotícího, na jejich základě se potom zpracovává samotný závěrečný protokol hodnocení. Doporučená doba hodnocení: cca 4 hodina Váha hodnocení: 60 %

10 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 PŘÍMÉ POZOROVÁNÍ, ÚSTNÍ DOTAZY a PŘÍPADOVÉ SIMULACE Pro určité typy počasí nebo vybrané pracovní situace lze pozorování doplnit o PŘÍPADOVÉ SIMULACE, kdy se hodnocená osoba musí rozhodnout jak vyřeší dané zadání simulace. Simulace je zaměřena na praktické návyky a dovednosti hodnocené osoby. Při simulaci například musí hodnocený reagovat na telefonický požadavek externího/interního uživatele, nefunkčnost techniky, přenosů dat či jednotlivých přístrojů. Hodnotitel může pomocí ÚSTNÍCH DOTAZŮ ověřit znalosti nebo pracovní postupy, které se během „přímého pozorování“ nevyskytly nebo které upřesní reálné počasí. Tyto dotazy by se měly použít jako doplněk „přímého pozorování“ buď v situaci, kdy je potřeba zpřesnit a/nebo upravit řešení určité situace či pracovní postup č metodu. Stejně tak v případě pokud je nutné ověřit znalosti hodnocené osoby.

11 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 PÍSEMNÝ TEST Písemný test obsahuje otázky zaměřené na znalostí mezinárodních standardů, oblastních a místních postupů a požadavků, znalostí meteorologických systémů či dostatečného penza meteorologických znalostí. Otázky a odpovědi jsou koncipovány výběrem z nabízených možností, volnou Ano/Ne nebo Pravda/Nepravda. Test je vytvořen automaticky s využitím odpovídající webové aplikace, automaticky také probíhá vyhodnocení. Doporučená doba hodnocení: cca 1 hodina Váha hodnocení: 20 % Databáze otázek obsahuje zatím více jak 420 položek a bude průběžně doplňována a upravována. Test by měl prověřit požadované teoretické znalosti hodnocené osoby.

12 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 PŘÍPADOVÉ STUDIE Případové studie jsou určeny pro ověření praktických znalostí hodnoceného týkajících se řídce se vyskytujících meteorologických jevů či situací nebo situací, které se nevyskytují během období, kdy probíhá hodnocení. Zadání případové studie se skládá buď z jednotlivých meteorologických podkladů doplněných souborem otázek nebo z popisu tématu k navození situace či problému, který má hodnocený řešit, opět doplněný souborem otázek. Doporučená doba hodnocení: cca 1 hodina Váha hodnocení: 20 % Kromě odpovědí na položené otázky jsou u hodnoceného posuzovány i použité pracovní postupy a metody. Při hodnocení je ověřována správnost analýzy předložených materiálů a přesnost předpovědí (podle odpovědí na předložené otázky) V současnosti databáze studií obsahuje cca 25 případů a bude průběžně doplňována a upravována.

13 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 HODNOCENÍ Každá část hodnocení je nejprve klasifikována samostatně podle schválené klasifikace: 1.Kompetentní bez připomínek. 2.Kompetentní s připomínkou, tzv. pozorování. 3.Kompetentní se závažnou připomínkou, tzv. neshoda. 4.Nekompetentní. Pokud hodnocený neprokáže v opakovaném hodnocení, že neshodu(y) odstranil, jeho „Oprávnění“ pozbývá platnosti a nemůže samostatně vykonávat svoji funkci. Hodnocená osoba, u které byla shledána neshoda nebo pozorování, musí nejpozději do 2 měsíců prokázat při opakovaném hodnocení, že nalezené pozorování a/nebo neshoda byly odstraněny. Závěrečné hodnocení je potom průměrováním jednotlivých dílčích hodnocení podle dále uvedeného postupu.

14 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Kompetentní bez připomínek Kompetentní s připomínkou Kompetentní se závažnou připomínkou Nekompetentní Přímé pozorování Práce v souladu s platnými předpisy, pracovními postupy a jsou používány stanovené pracovní metody Drobné chyby a/nebo odchylky od platných předpisů, pracovních metod či postupů, které ale neovlivnily práci hodnocené osoby Závažné chyby, neznalost a/nebo nedodržení platných předpisů, pracovních metod či postupů Hrubé porušení platných předpisů, pracovních metod či postupů ovlivňujícím samotnou práci hodnoceného Ústní dotazy Správná odpověď na 80 % otázek Správná odpověď na 60 až 80 % otázek Správná odpověď na méně jak 60 % otázek Případové simulace Správné vyřešení simulace Řešení obsahuje nepodstatné chyby, drobné odchylky od stanovených postupů a používaných metod Řešení obsahuje podstatné chyby, závažné odchylky od stanovených postupů a používaných metod Simulace není vyřešena Písemný test 37 a více správných odpovědí na 40 otázek 33 až 36 správných odpovědí na 40 otázek 30 až 32 správných odpovědí na 40 otázek méně jak 30 správných odpovědí na 40 otázek Případové studie Vyřešení studie a správná odpověď na 80 % otázek Vyřešení studie s nepodstatnými chybami a správná odpověď na 60 až 80 % otázek Řešení studie s závažnými chybami a správná odpověď na méně než 60 % otázek Nevyřešení studie

15 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 HODNOCENÍ Jestliže jsou všechna hodnocení bez připomínek, je i výsledné hodnocení „Kompetentní bez připomínek“. Pokud je minimálně jedno hodnocení s připomínkou, je stejné i výsledné hodnocení. Stejné hodnocení je také možné v případě, že přímé pozorování je hodnoceno bez připomínek, zatímco maximálně jedno zbylé může být hodnoceno se závažnou připomínkou a ostatní maximálně s připomínkou. Při hodnocení přímého pozorování se závažnou připomínkou nebo s připomínkou a současně s hodnocením se závažnou připomínkou v dalším dílčím hodnocení, bude výsledné hodnocení „Kompetentní se závažnou připomínkou“. V případě, že je libovolné hodnocení „Nekompetentní“, musí být i výsledné hodnocení „Nekompetentní“.

16 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Kompetentní bez připomínek Kompetentní s připomínkou Kompetentní se závažnou připomínkou Nekompetentní VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ Všechna dílčí hodnocení Kompetentní bez připomínek Kromě jednoho všechna dílčí hodnocení Jedno dílčí hodnocení Kompetentní s připomínkou Minimálně hodnocení přímého pozorování Ostatní dílčí hodnocení Jedno dílčí hodnocení Kompetentní s připomínkou Ostatní dílčí hodnocení Jedno dílčí hodnocení Kompetentní se závažnou připomínkou Alespoň jedno dílčí hodnocení Nekompetentní

17 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Na závěr hodnocení je vytvořen protokol „Závěrečné hodnocení “. Pokud hodnocená osoba nesouhlasí s hodnocením, vyplní příslušnou část protokolu. Po úspěšném absolvování auditu obdrží hodnocená osoba „Certifikát“. Platnost „Certifikátu“ je tři roky a „Certifikát“ je nedílnou součástí portfolia AMP.

18 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI AMP Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 PORFOLIO Pro všechny AMP je nutné shromažďovat trvale materiály, které prokazují jeho kvalifikovanost, tzv. „portfolio“. V portfoliu by měly být vedeny dokumenty: 1.Znalosti a dovednosti doložené doklady o kvalifikaci AMP (diplom, maturitní vysvědčení, Oprávnění, kurzy…). 2.Zkušenosti jako počet odsloužených let atd. 3.Kompetence, tzn. záznamy o všech hodnotících procesech a školeních, které AMP absolvoval v procesu CAS. Za vedení a aktualizaci portfolia jsou zodpovědní jednotliví vedoucí LMSl/LMSt a příslušní hodnotitelé. Portfolia jsou uložena vždy na příslušné LMSl/LMSt a přístup k nim je umožněn pouze oprávněným osobám.

19 Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI LETECKÉHO METEOROLOGICKÉHO PERSONÁLU Odbor letecké meteorologie,ČHMÚ, Praha 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google