Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Evropský vysokoškolský prostor, Boloňský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Evropský vysokoškolský prostor, Boloňský."— Transkript prezentace:

1 „Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Evropský vysokoškolský prostor, Boloňský proces a role kvalifikačních rámců v mezinárodním kontextu. Věra Šťastná

2 Proč Boloňský proces ? Politické uvolnění v Evropě Snaha o volný pohyb studentů a akademických pracovníků Existovaly programy (Erasmus -ECTS) a další programy EU - mobilita ALE Kvalifikace získávané v jednotlivých zemích byly nepřehledné a nebyly vzájemně uznávány Pestré spektrum národních systémů - binární/ unitární systémy Změny v poslání vysokých škol - sbližování profesně orientovaných VŠ a univerzit- nyní na tomto novém základě potřeba diverzifikace institucí (činností, profilů), programů Významný nárůst počtu studentů X potřeba zachovat kvalitu a excelenci všech činností Různorodost úrovně, věku, zkušeností, očekávání,… studentů (dříve poměrně stejnorodého) Zaostávání Evropy jako místa atraktivního pro studium nebo vědeckou kariéru

3 Cíle Boloňského procesu Setkání ministrů 4 zemí: Francie, Německa, Itálie, Velké Británie u příležitosti oslav Sorbonnské univerzity v r. 1998 „Akční plán“ pro vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání do r. 2010 (Boloňská deklarace, 1999) Přijetí systému srozumitelných a srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělání, mimo jiné prostřednictvím zavedení dodatku k diplomu… Přijetí systému založeného v zásadě na dvou základních cyklech, předgraduálním a postgraduálním. Přístup k druhému cyklu … po úspěšném splnění prvého cyklu studia... Titul získaný po ukončení prvého cyklu bude rovněž mít platnost z hlediska evropského trhu práce jako odpovídající kvalifikační stupeň. Vypracování systému kreditů - podobně jako v systému ECTS …Kredity bude možné získat i v jiných systémech než ve vysokoškolského vzdělání tj. včetně celoživotního vzdělávání Podpora mobilitě odstraněním překážek Podpora evropské spolupráce v oblasti udržování kvality se zřetelem na vypracování srovnatelných kritérií a metodologie Posilování nutné evropské dimenze do vysokého školství V průběhu let 1999-2010 další cíle – CŽV, propojení výzkumu a vzděl.; doktorské studium,…

4 Boloňský proces do r. 2020 Leuven/Louvain-la-Neuve 2009 - 10 prioritních oblastí Framework of Reference for the European Higher Education Area (EHR-QR) of 2005 is based on the Berlin Communiqué of the Bologna Process European Framework of Reference Guideline (EQR) whose development was decided by the European Council in 2006 EH-QR: Restricted to Higher Education (Bachelor, Master, PhD) and makes use of the „Dublin Descriptors“ for qualifications. The integration of informal learning is also possible. EQR Covers the whole education and qualification system which is divided into 8 different levels Higher Education are levels 6-8 Austria: development until 2010, now in discussion and advisory phase

5 EHEA - Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání Na konferenci v Budapešti a ve Vídni byl 11-12/3/2010 vyhlášen Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) Společné principy; společné charakteristiky EHEA Harmonizovaná architektura Společně definované a používané nástroje

6 Charakteristiky EHEA (1) Změna paradigmatu: Celoživotní vzdělávání a učení a vzdělávání zaměřené na studenta (student centred learning) by se měly stát zastřešujícím konceptem pro vysokoškolské vzdělávání; Bude dbáno o to, aby „všechny vysokoškolské instituce podle svého rozmanitého poslání reagovaly na široké společenské potřeby […] (a bylo jim umožněno) v plném rozsahu pokračovat v tom, co je jejich účelem: připravovat studenty pro život aktivních občanů v demokratické společnosti, připravovat studenty pro jejich budoucí profesní a osobnostní rozvoj, vytvářet a udržovat širokou a pokročilou znalostní základnu a podporovat výzkum a inovace...“ Kvalita ve všech činnostech vysokých škol – excelence všech činností Rozrůzněnost “… abychom podpořili vysoce potřebnou rozrůzněnost našich vzdělávacích systémů, v rámci našich národních strategií plně uznáme hodnotu různých poslání vysokého školství, od vzdělávání a výzkumu až po veřejnou službu a angažovanost v oblasti sociální soudržnosti a kulturního rozvoje. …. “ Citace: Lovaňské komuniké ministrů 2009

7 Charakteristiky EHEA (2) Autonomní a společnosti odpovědné univerzity; Na řízení vysokého školství i institucí se budou podílet studenti; Bude nadále posilována sociální spravedlivost; Bude podporován volný pohyb studentů a zaměstnanců univerzit v rámci celé EHEA; Otevřenost a spolupráce s ostatními částmi světa;

8 EHEA - koordinace dokončení strukturálních reforem (nástroje) Implementace systému srozumitelných a srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělání (3- stupňový systém: bakalářský, magisterský a doktorský stupeň); Zapojení všech relevantních partnerů, zejména vysokých škol a studentů; Zajištění transparentnosti studijních programů za pomoci metodiky výsledků učení (včetně jejich hodnocení) a na ně navázaných ECTS kreditů; Zajištění transparentnosti získané kvalifikace s využitím dodatku k diplomu Spravedlivého uznávání jak kvalifikací a titulů, tak částí studia založené na implementaci Lisabonské úmluvy o uznávání, kterou téměř všechny země Boloňského procesu ratifikovaly. Za tímto účelem byl vytvořen manuál pro spravedlivé uznávání European Area of Recognition Manual (2011); Implementace a společně sdílené evropské principy v systémech zabezpečení kvality založené na Souboru standardů, postupů a hlavních směrů v oblasti zabezpečení kvality v EHEA; Evropský registr kvality (EQAR) Vytvoření národních rámců kvalifikací a jejich sebecertifikace vůči Zastřešujícímu rámci kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (QF-EHEA) Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) a přiřazení národního rámce vůči EQF

9 Struktura studijních programů, 2008 - převzato ze Strategického rámce vysokoškolské politiky, MŠMT 2011 Zdroj: OECD, Education at a Glance 2010

10 Restrukturalizace studia Převzato: Eurydice: Focus on HE in Europe, 2010, str.19

11 První cyklus (bakalář) Převzato: Eurydice: Focus on HE in Europe, 2010, str.18

12 Druhý cyklus (magistr) Převzato: Eurydice: Focus on HE in Europe, 2010, str.18

13 IntegratedTools! C URRENT E UROPEAN H IGHER E DUCATION R EFORM I SSUES S U R V I V A L ? Qualification Frameworks (FQ-EHEA -2012 deadline+ EQFLLL + binary divide issues) Bologna process EHEA established. but objectives not achieved (Budapest- Vienna 2010) Mobility Targets (By 2020 20% study/training abroad) Curriculum reform/develop ment Markets Borderless education (TNE) Internationalisati on Credit Systems + confusions ECTS v ECVET Recognition issues (Diploma Supplement + Lisbon Recognition Convention + RPL) Quality Assurance (Internal + External) + accreditation issues (for profit HEI) Mission statement/diver sity in university roles Revenue sources – Finance + Mergers New technology RANKI NGS ? Student- centred learning Employabil ity Learning outcomes –delivery assessme nt CONTEXT: Growth in demand Constrained funding Demographic change Increased competition Globalisation

14 Rámce kvalifikací na evropské úrovni Dva evropské rámce vznikaly nezávisle na sobě Zastřešující rámec kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání rámci Boloňského procesu (rámec kvalifikací pro EHEA) Přijat 2005 v Bergenu ministry odpovědnými za vysokoškolské vzdělávání Založený na tzv. Dublinských deskriptorech 3 úrovně/cykly - pouze vysoké školy; v rámci 1. cyklu je diskutována i nižší kvalifikace tzv. „krátký cyklus“ Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) na úrovni EU Doporučení Evropského parlamentu a Rady z 23.dubna 2008 8 úrovní celé vzdělávací soustavy Vznikal v rámci odborného vzdělávání Umožňuje přiřadit systém, nejenom národní rámec kvalifikací

15 QF - EHEA 3 Cyckly První (Bc.) v rámci něho tzv. „krátký cyklus“ Druhý (Mgr.) Třetí (Ph.D) Výsledky učení (Learning Outcomes) tzv. Dublinské deskriptory) ECTS kredity pro 1. a 2. cyklus (Bc. A Mgr.); Standardní roky pro 3.cyklus (Ph.D) QF - EHEA Cíle: větší transparentnost, flexibilita, mobilita (uznávání) Potenciál pro celoživotní učení – uznávání předchozího vzdělávání a učení (vč. neformálního a informálního)

16 EQF - LLL 8 úrovní úroveň 5 odpovídá „krátkému cyklu“ úrovně 6 – 8 odpovídají VŠ Bc.; Mgr.; Ph.D Výsledky učení (Learning Outcomes) Kredity nejsou součástí, jsou zmíněny v textu EQF - LLL Cíle: větší transparentnost, flexibilita, mobilita (uznávání) Celoživotní učení – uznávání předchozího vzdělávání a učení (vč. neformálního a informálního)

17 Rámce kvalifikací na evropské úrovni Úroveň rámce EQFCyklus v rámci kvalifikací pro EHEA 1- 2- 3- 4- 5 1 „Kvalifikace krátkého cyklu“ 120 ECTS kreditů 6 180-240 ECTS kreditů 72 60 – 180 ECTS kreditů, přičemž zpravidla 90-180 ECTS, a současně minimálně 60 ECTS kreditů musí být dosaženo na úrovni 2.cyklu 83 Není specifikováno; jako standard se uvádějí 3-4 roky prezenční formy studia

18 Porovnání deskriptorů QF-EHEA a EQF – pro vybraný cyklus a odpovídající úroveň Rámec pro EHEA – Prvý cyklus Typicky 180-240 ECTS kreditů EQF – 6.úroveň Nepožaduje kreditové ohodnocení, doporučuje Znalosti a porozumění (knowledge and understanding) prokázali znalosti a porozumění ve studijním oboru, který staví na všeobecném sekundárním vzdělání a jenž se na své obvyklé úrovni opírá o odborné učebnice; tyto znalosti poskytují základ pro obor činnosti či povolání, osobnostní rozvoj a další studia, jimiž se dokončuje první cyklus Znalosti pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické porozumění teoriím a zásadám

19 Porovnání deskriptorů QF-EHEA a EQF – pro vybraný cyklus a odpovídající úroveň Rámec pro EHEA – Prvý cyklusEQF – 6.úroveň Využívání znalostí a porozumění (applying knowledge and understanding) umějí uplatnit své znalosti a porozumění způsobem, z něhož je patrný profesionální přístup k jejich práci či povolání, a mají kompetence, jež se obvykle prokazují sestavováním a obhajováním argumentace a řešením problémů v tomto studijním oboru Dovednosti pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializovaném oboru práce nebo studia

20 Rámec pro EHEA – Prvý cyklusEQF – 6.úroveň Tvoření úsudku (making judgments) jsou schopni shromáždit a interpretovat relevantní údaje (obvykle ve vlastním studijním oboru) a z nich dospět k úsudkům, zohledňujícím též příslušné společenské, vědecké a etické problémy Komunikace (communication) umějí sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům tak laikům Schopnost dalšího vzdělávání (learning skills) vytvořili si schopnost dalšího vzdělávání, potřebnou ke studiu s vysokou mírou samostatnosti Kompetence řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty, nést odpovědnost za rozhodování v nepředvídatelných pracovních nebo vzdělávacích situacích nést odpovědnost za řízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin

21 21 QUALIFICATIONS FRAMEWORKS LEARNING OUTCOMES CRED ITS (ECT S) QUALITY ASSURANCE Z prezentace prof. Stephena Adama, Bologna Experts, 23.6.2009 RELATIO NSHIPS and LINKAGE S Z prezentace prof. Stephena Adama, Bologna Experts, 23.6.2009

22 Výsledky učení Jsou nástrojem (nejsou cílem) Snadno mohou být špatně použity Jsou součástí změny paradigmatu (učení zaměřené na studenta, celoživotní koncept, uznávání předchozího vzdělávání) Musí být jasné, jak budou ověřovány – hodnotící kritéria, hodnocení; Musí být skutečně tím, co student/absolvent zná a umí, nikoliv jenom záměrem Napomáhají lepšímu kurikulu studijního programu; Výsledky učení a kredity dohromady mohou napomoci překlenout kvalifikace mezi různými sektory (odborné a vysokoškolské) Uznání neformálního či informálního učení Napomáhají prostupnosti, tarnsparentnosti a uznávání

23 ECTS kredity Velmi účinný nástroj, ale také zdroj nedorozumění Jsou různě chápány Definice, porozumění, aplikace Nejednotné i v rámci různých fakult téže (velké) instituce Různé implementace v různých zemích Vztah mezi ECTS a ECVET kredity Vztah mezi EQF a QF-EHEA. Stále není jednotné chápání – studijní zátěž; kontaktní hodiny Dosud často přiřazeny kurzům, nikoliv výsledkům učení Nový Průvodce pro implementaci ECTS (ECTS Users´ Guide 2009)

24 Implementace ECTS, Eurydice 2008/09 75 % + using ECTS based on learning outcomes and student workload 75 % + using ECTS based on student workload 75 % + using ECTS based on contact hours, or contact hours & student workload 75 % or less using ECTS with variety of credit definitions National credit systems in parallel. ECTS mainly used for transfer Source: Eurydice

25 Národní rámec kvalifikací (NRK)QF - EHEA Popisuje reálnou situaci v dané zemi; Umožňuje popsat specificity národního systému Detailnější; Více úrovní ; … Vytváří rámec v němž jsou všechny národní rámce vyvíjeny; Umožňuje jejich diverzitu a zároveň vytváří její limit. Je vlastnictvím/součástí národního systému;Posiluje mobilitu mezi systémy; Jednoznačně určuje jakých kvalifikací absolventi mohou dosáhnout; Zaručuje kompatibilitu kvalifikací mezi národními systémy; Slouží pro “ překlad“ ze systému do systému. Popisuje kvalifikace v rámci národního systému, jak jsou propojeny; Jak jsou prostupné/neprostupné. Utváří společnou „tvář“ “Bolo ňského procesu /EHEA ; Prezentuje kvalifikace do mimoevropských zemí.

26 Možnosti NRK Nezbytný nástroj pro měnící se paradigma Zvyšující se srozumitelnost kvalifikací v EHEA Transparentnější pro studenty (rodiče) a zaměstnavatele i pro spolupráci VŠ Je možné porozumět a uznat i kvalifikace získané mimo hlavní proud formálního vzdělávání Národní i nadnárodní referenční standard Ukazuje jak postupovat v systému, jaké jsou možné cesty Napomáhá prostupnosti studia Zvyšuje možnosti pro přenositelnost kvalifikací Vytváří platformu pro spolupráci Mezi sektory Mezi zájmovými skupinami Vytváří předpoklady pro větší provázanost národních reforem Může kodifikovat současný stav, může být nástrojem pro změnu Hraje důležitou roli v mezinárodním porozumění a větší transparentnosti systémů (vysokoškolského) vzdělávání

27 10 kroků k NRK 10 kroků k NRK Krok 1. Rozhodnutí začít vytvářet NRK bylo učiněno orgánem odpovědným za VŠ/ nebo ministrem; Krok 2. Účel(y) byl(y) definovány a panuje na nich shoda; Krok 3. Proces vytváření NRK započal, byly identifikovány a zapojeny zájmové skupiny. Bylo vytvořeno odpovědné grémium; Krok 4. Struktura NRK, národní deskriptory pro jednotlivé úrovně a počty/rozsah kreditů byly stanoveny; Krok 5. Konzultace/národní diskuse byla zahájena a byla nalezena shoda mezi všemi zainteresovanými skupinami (stakeholders) na podobě NRK; Krok 6. NRK byl ukotven legislativně nebo přijat na vysoké politické úrovni; Krok 7. Implementace NRK započala; odpovědnost a role VŠ, národní agentury pro zabezpečení kvality a dalších grémií byly odsouhlaseny; Krok 8. Studijní programy byly vyjádřeny pomocí výsledků z učení vycházejících z národních deskriptorů v NRK; Krok 9. Kvalifikace byly zařazeny do NRK; Krok 10. NRK byl sebecertifikován vzhledem k QF-EHEA.

28 Eurydice-připravovaná zpráva 2012

29 Na co je třeba se soustředit Rámce kvalifikací patří k nejdůležitějším nástrojům v Boloňském procesu/EHEA – KOORDINACE, STEJNÉ POROZUMĚNÍ Jedná se komplexní nástroj-je třeba vědět proč jej implementuji – jinak hrozí nebezpečí formálnosti Pro řadu zemí stále ještě na začátku Přepracovat studijní programy metodikou výsledků z učení potřebuje čas a značné úsilí (žádná země neskončila na úrovni 8) Sebecertifikace je náročný proces – zejména zapojení všech relevantních zájmových skupin Ze zprávy pracovní skupiny: “…vytvořit funkční kvalifikační rámec je mnohem náročnější nežli pouze vytvořit struktury”. Problémy s kvalifikacemi nezbytnými pro přístup k VŠ (maturita) a s kvalifikací „krátkého cyklu“ Dynamický proces - po vytvoření NRK se bude vyvíjet a měnit spolu se systémem Důsledné napojení na systém(y) zabezpečení kvality Využití pro uznávání Využití v globálním kontextu

30 Přiřazení národního systému vzdělávání České republiky k EQF Existujícího systému kvalifikací získávaných v počátečním vzdělávání Úrovní kvalifikací vedených v registru Národní soustava kvalifikací (dále NSK) 30

31 Národní přiřazovací zpráva k EQF 2010-2011 proběhlo přiřazení národního systému k EQF Národní přiřazovací zpráva byla vytvořena v Koordinačním centru pro EQF při NÚV (dále KC EQF) ve spolupráci s odborníky z různých oblastí vzdělávání a byla široce diskutována. Popisuje průběh a výsledek přiřazovacího procesu v České republice při respektování všech podmínek stanovených v doporučení o zavedení EQF a Poradní skupinou EQF zřízenou při Evropské komisi. Přiřazení bylo odsouhlaseno Akreditační komisí ČR a ČŠI Zpráva byla oponována zahraničními experty a přijata vládou ČR (červen 2011) Evropské komisi byla zaslána k posouzení v prosinci 2011. Dostupná je na adrese http://www.nuov.cz/narodni-prirazovaci-zprava-ceske- republikyhttp://www.nuov.cz/narodni-prirazovaci-zprava-ceske- republiky Výsledné přiřazení pro existující kvalifikace v terciárním vzdělávání lze shrnout do následující tabulky(QF_ EHEA uveden pouze orientačně). K rámci pro EHEA nelze provádět přiřazení systému, musí být nejprve vytvořen národní rámec kvalifikací Po přijetí Zprávy budou instituce na svých dokumentech certifikujících dosaženou kvalifikaci uvádět příslušnou úroveň EQF

32

33 Stupeň vzdělání/typ terciárního vzdělání Úroveň rámce EQFCyklus v rámci pro EHEA vyšší odborné vzdělání 3 – 3,5 roku studia Absolventům studia vyššího odborného vzdělávání je udělován titul „diplomovaný specialista“ (ve zkratce „DiS.“ uváděné za jménem) Nesplňuje podmínku QF-EHEA – dát přístup na trh práce i do 2. cyklu studia, není tedy „boloňskou“ kvalifikací 1.cyklu v pravém slova smyslu 6 180-240 ECTS 1 vysokoškolské bakalářské vzdělání 3-4 standardní roky studia 180 – 240 ECTS kreditů Absolventům studia v bakalářských studijních programech jsou udělovány následující akademické tituly: „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem), „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“ uváděné před jménem) v oblasti umění akademický titul vysokoškolské magisterské vzdělání 1-3 standardní roky studia, pokud magisterský studijní program navazuje na bakalářský 60 -180 ECTS kreditů 4-6 standardních roků studia, pokud magisterský studijní program nenavazuje na bakalářský 240 – 300 ECTS kreditů Absolventům magisterského studijního programu jsou udělovány následující akademické tituly: „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem)v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství, „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“) uváděné před jménem) v oblasti architektury, „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“ uváděné před jménem) v oblasti umění, „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem) v ostatních oblastech s výjimkou lékařství, zubního lékařství a veterinárního lékařství a hygieny. 7 60-120 ECTS zpravidla 90 – 120 ECTS V součtu za bakalářské a magisterské vzdělání je obvyklý počet ECTS kreditů 300 2 „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem) v oblasti lékařství, “doktor zubního lékařství” (ve zkratce MDDr. uváděné před jménem) v oblasti zubního lékařství, „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem), Po vykonání státní rigorózní zkoušky: „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem) v oblasti práva, „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem) v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd, „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem) v oblasti přírodních věd, „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem) v oblasti farmacie, „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem) v oblasti katolické teologie „doktor teologie“ (ve zkratce „ThDr.“ uváděné před jménem); pro oblast teologie s výjimkou katolické teologie. Vysokoškolské doktorské vzdělání 3 – 4 standardní roky studia Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem), „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.“ uváděné za jménem) v oblasti teologie. 8 3-4 standardní roky studia 3

34 Děkuji Vám za pozornost vera.stastna@ruk.cuni.cz


Stáhnout ppt "„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Evropský vysokoškolský prostor, Boloňský."

Podobné prezentace


Reklamy Google