Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy ČR. 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů2 Strukturální fondy (SF) Strukturální fondy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy ČR. 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů2 Strukturální fondy (SF) Strukturální fondy."— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy ČR

2 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů2 Strukturální fondy (SF) Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí.Evropskou komisí Slouží k financování strukturální pomoci Společenství, která je směřována převážně do chudších regionů členských států a s jejíž pomocí je posilována hospodářská a sociální soudržnost EU tak, aby byly splněny výzvy jednotného vnitřního trhu.

3 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů3 Strukturální fondy Pro podporu regionů má Evropská unie tyto finanční nástroje: Evropský sociální fond (the European Social Fund – ESF) byl vytvořen Římskou smlouvou v roce 1957. Evropský záruční a orientační fond (the European Guidance and Garantee Fund – EAGGF), oddělení orientace bylo založeno v roce 1962 a v roce 1964 se z něho vyčlenilo záruční oddělení. Evropský fond regionálního rozvoje (the European Regional Development Fund – ERDF) byl založen v roce 1975. Finanční nástroj pro řízení rybolovu (the Financial Instrument for Fisheries Guidance – FIFG) byl vytvořen v roce 1993 Kohezní fond (the Cohesion Fund) - 1993 Maastrichtská smlouva založila Kohezní fond neboli Fond soudržnosti - nástroj solidarity, který pomáhá slabším zemím splnit kritéria pro vstup do Hospodářské a měnové unie, tzv. maastrichtská kritéria.

4 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů4 SF – Cíle podpory 3 cíle podpory:  1. Cíl: Konvergence  Podpora z ERDF, ESF  modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů  rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana životního prostředí  Podpora z ESF  zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb;  zvýšení investic do lidského kapitálu  adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ  Podpora z Fondu soudržnosti  Členské státy jejichž národní důchod na obyvatele je nižší než 90% průměru Společenství Zahrnuje regiony, kde HDP nepřevyšuje 75 % průměru EU (celá ČR kromě Prahy)

5 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů5 SF – Cíle podpory 3 cíle podpory:  2. Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  inovace a ekonomika založená na znalostech  životní prostředí a předcházení rizikům  dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě)  posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie Pro regiony nespadající do cíle 1 – tj. HDP nad 75% průměru EU (v ČR = Praha)

6 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů6 SF – Cíle podpory 3 cíle podpory:  3. Cíl: Evropská územní spolupráce  Podpora z ERDF  priorita vychází ze současné Iniciativy Interreg  podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni  hlavní priority:  1. podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti  2. životní prostředí a předcházení rizikům  3. řízení vodních zdrojů

7 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů7 NUTS II Územní jednotka NUTS ("La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues") = REGION SOUDRŽNOSTI - základním systematický a závazný nástroj zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU = územně - statistická jednotka. V ČR: 8 územních jednotek NUTS II (včetně hl. m. Prahy): Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Morava, Moravsko-Slezsko a Praha. NUTS II v ČR – obvykle jej tvoří 1-3 kraje

8 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů8 Finanční alokace  Finanční perspektiva EU na roky 2007 – 2013 počítá s 308,1mld. € na 3 cíle politiky soudržnosti  Absorpční limit ČR stanoven na 3,43 % HDP, tj. cca 518 mld. Kč ze Strukturálních fondů (ERDF, ESF) a 255 mld. Kč z Fondu soudržnosti (CF) + spolufinancování z národních zdrojů 15 %.  Rozdělení prostředků dle jednotlivých cílů:  Cíl Konvergence96,98 %  Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1,56 %  Cíl Evropská územní spolupráce 1,46 %  Ministerstvo pro místní rozvoj je centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v České republice.

9 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů9 Pravidla podpory Principy politiky soudržnosti  programování,  partnerství,  spolufinancování,  hodnocení  Decentralizace odpovědností partnerstvím na různých úrovních  Strategický přístup k programování  Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více kontrol a auditů  Základní výchozí dokument Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013  Nasměrování intervencí do oblastí s vysokým růstovým potenciálem, definovaných věcně i územně.  Zaměření podpory do hnacích sil růstu a zaměstnanosti s výrazným multiplikačním efektem.  Podpora aplikace komplexního přístupu k územní soudržnosti.

10 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů10 Klíčové programové dokumenty  Strategické obecné zásady Společenství  rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti  navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament  Národní rozvojový plán  tvoří členský stát při použití principu partnerství  Národní strategický referenční rámec  rámcová rozvojová strategie na úrovni státu  základ pro sektorové (tematické) a regionální program  navrhuje členský stát při použití principu partnerství  předmět vyjednávání s Komisí  Operační programy  jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II  popis souhrnných priorit, řízení a finanční zdroje  nakonec o něm rozhoduje Komise  Strategie hospodářského růstu  promítnuta do všech výše uvedených materiálů

11 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů11 Národní rozvojový plán 2007 – 2013  výchozí dokument pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (NSRR)  podpůrný dokument pro vyjednávání ČR s Evropskou komisí o způsobu implementace politiky HSS v ČR  překlene mezeru mezi Strategií hospodářského růstu a Národním strategickým referenčním rámcem  formuluje hierarchii priorit a rozpracovává cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti

12 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů12 Národní strategický referenční rámec Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu Základ pro sektorové (tematické) a regionální operační programy Navrhuje členský stát při použití principu partnerství Předmět vyjednávání s Komisí Prioritní osy

13 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů13 Oblasti podpory – prioritní osy I.  Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky  Konkurenceschopný podnikatelský sektor  Rozvoj udržitelného cestovního ruchu  Podpora kapacit VaV, inovací  Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti  Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti  Vzdělávání  Posilování sociální soudržnosti  Modernizace veřejné správy

14 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů14 Oblasti podpory – prioritní osy II.  Životní prostředí a dostupnost  Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí  Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních technologií  Vyvážený a harmonický rozvoj území ČR  Vyvážený rozvoj regionů  Rozvoj městských oblastí  Rozvoj venkovských oblastí  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – Praha  Evropská územní spolupráce

15 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů15 Operační programy  Cíl Konvergence  OP Doprava (ERDF + FS)  OP Životní prostředí (ERDF + FS)  OP Podnikání a inovace (ERDF)  OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)  OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)  7 x regionální OP (ERDF) – Regionální operační programy  Integrovaný OP (ERDF)  OP Technická pomoc  Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  OP Praha - Adaptabilita, OP Praha - Konkurenceschopnost  Cíl Evropská územní spolupráce  OP Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce, OP Přeshraniční spolupráce (Bavorsko, Rakousko, Sasko, Slovensko, Polsko) ESPON II, INTERACT II

16 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů16 Příležitosti -Zvětšení objemu disponibilních prostředků -Podpory v rámci OP PI dostupná i pro MSP a drobné podniky, pro velké podniky oblast lidských zdrojů -Rozšíření podpory rozvoje lidských zdrojů – 2 OP -Výraznější podpora inovací -Čerpání FS v rámci operačních programů -Flexibilní financování -Mezinárodní spolupráce

17 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů17 Problémy Kritika NSRR Evropskou komisí – nedostatky – dlouhé schvalování Nepřipravenost programů - nutné opravy v OP – zejména IOP, OP Výzkum a vývoj pro inovace Zpoždění startu jednotlivých OP (první výzvy v OP PI, OP ŽP, OP Doprava) Nepřipravenost a pozdní nastavení implementačních struktur Nevhodné nastavení podmínek v některých OP (výše dotace, oprávněnost žadatelů…) Náročnější administrace výzev a zajištění publicity Náročná orientace pro žadatele

18 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů18 Předpokládané pozitivní změny Větší množství výzev Velká část výzev by měla být kontinuální (příjem žádostí, hodnocení, vyplácení dotací) Zjednodušení administrativy: –Menší počet příloh –Elektronické formy žádostí i některých příloh –Jednodušší a rychlejší hodnocení – zaměření hlavně na kvalitu (změna vah x nejsou manuály) –Zjednodušení monitorování u „měkkých projektů“ Využití zálohových plateb – dostupnost dotací pro NNO a PO

19 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů19 Harmonogram příprav 16.10.2007 - podepsány první tři české OP pro programové období 2007 – 2013. Jedná se o neinvestiční programy spolufinancované z ESF: OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Praha - Adaptabilita Výzvy: OP Podnikání a inovace, OP Životní prostředí, OP Doprava, některé ROP – dopravní infrastruktura

20 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů20 Základní charakter SF (2007 – 2013) Dopad výsledků:regionální, nadregionální, národní, přeshraniční, mezinárodní (zaměření na regionální rozvoj) Partnerství:ČR (možný zahraniční partner) Typy projektů:Národní, systémové, grantové/individuální Projekty:Investiční i neinvestiční (infrastruktura, hmotné investice, zařízení a vybavení) Jazyk podávání projektů:čeština Vyhlašování výzev (ŘO,ZS):ČR (obvykle ministerstva) Podávání žádostí,hodnocení:ČR Podpis smlouvy:ČR Právní rámec:ČR

21 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů21 Příprava projektů KONZULTUJTE projektový záměr! Konzultovat projektový záměr s příslušným poskytovateli dotace nebo s jejich pověřenými zástupci/ organizacemi Příprava projektů – pozor na náročnost – investiční/neinvestiční projekty. Není vždy nutné partnerství/někde je vyloučené Pozor na uznatelné a neuznatelné náklady V některých případech uznatelnost výdajů na zpracování projektové dokumentace – investiční projekty Struktura: PROČ, PRO KOHO, JAK, S KÝM, KDE, JAKÉ BUDOU VÝSTUPY A VÝSLEDKY ??? Zajištění financování – předfinancování/ spolufinancování

22 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů22 Projektový záměr PROČ? PRO KOHO? JAK? S KÝM? KDE? JAKÉ BUDOU VÝSTUPY A VÝSLEDKY?

23 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů23 JAK SE VYVAROVAT CHYB Naplnit veškeré hodnotící indikátory projektu (závisí na zadání opatření) Prokázat relevanci projektu Prokázat udržitelnost projektu (i finanční) Napsat žádost srozumitelně a doložit veškerou požadovanou dokumentaci Nepřipravovat projekt na poslední chvíli

24 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů24 Podávání projektů Projekty se podávají v tištěné i elektronické podobě – uložené na CD, disketě, někdy pouze elektronicky – konkretizováno ve výzvě! Musí být použita správná verze el. formuláře, odpovídající výzvě! Pozor na povinné přílohy! (různé programy – různé přílohy) Zkontrolujte formu (osobně, poštou) a datum, místo a hodinu podání projektu – konkretizováno ve výzvě!

25 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů25 Příprava projektů Programový dokument Prováděcí dokument Výzva - formuláře Příručka pro žadatele (Každý program má vlastní pravidla!) Příručka pro příjemce (Příručka pro hodnotitele – staňte se hodnotitelem!) Vždy stahovat aktualizované verze a aktuální elektronické formuláře ELZA/BENEFIT/eAccount!

26 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů26 ZÍSKAT DOTACI NENÍ LEHKÉ! Časová a administrativní náročnost zpracování a realizace projektu Nepřehlednost informací a jejich velký objem (obtížná orientace v dotačních titulech) Málo zkušeností s dotačním tituly EU SCHVÁLENÍM DOTACE PRÁCE NA PROJEKTU TEPRVE ZAČÍNÁ!

27 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů27 Další zdroje informací  www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz  www.esfcr.cz www.esfcr.cz  www.praha-mesto.cz www.praha-mesto.cz  www.businessinfo.cz www.businessinfo.cz  www.edotace.cz www.edotace.cz  www.euroskop.cz www.euroskop.cz  www.mmr.cz www.mmr.cz  www.mfcr.cz www.mfcr.cz


Stáhnout ppt "Strukturální fondy ČR. 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů2 Strukturální fondy (SF) Strukturální fondy."

Podobné prezentace


Reklamy Google