Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová podpora konstruování I 11. přednáška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová podpora konstruování I 11. přednáška"— Transkript prezentace:

1 Počítačová podpora konstruování I 11. přednáška
František Borůvka

2 Postupy související s násobením a kopírováním prvků
Cíl přednášky Postupy související s násobením a kopírováním prvků Uživatelsky definované prvky Skupiny Prvky pro deformaci stěn a těles

3 Uživatelsky definované prvky
Prvek nebo skupiny prvků které se opakují na jedno čí více modelech. Mohou vytvářet knihovny které mohu používat i ostatní uživatelé UDF mohou být podřízené nebo samostatné Podřízené (subordinate) UDF - podřízené UDF dostanou rozměry přímo z originálního modelu s vazbami. To znamená, že jakákoliv úprava originálního modelu se automaticky projeví na UDF. Samostatné (Stand Alone) UDF - jsou vytvořeny tak, že všechny informace jsou z originálního modelu zkopírovány do UDF. Změny na referenční součásti se neprojeví na UDF prvku.

4 Doporučení a omezení pro UDF
Referenční kóty, geometrické tolerance a drsnost povrchu se neobjeví ve skupině instancí. Schéma kótování prvků by mělo umožnit jejich zamýšlené použití. Parametry, které nejsou použity v relacích, nejsou kopírovány s UDF na jinou součást. UDF vytvořen v režimu Part může být použit pro assembly konstrukční prvky, pokud UDF neobsahuje konstrukční prvky, které jsou nepřípustné pro assembly prvky (např. zaoblení). Pokud vytváříte UDF kopírováním prvků, nemůžete spojovat prvky, které byly vytvořeny kopírováním s ostatními prvky

5 Vytvoření a umístění UDF
Pro vytvoření UDF použijeme Tools>UDF Library. Zobrazí se nabídka UDF s následujícími příkazy. Create—přidá nový UDF prvek do existující knihovny UDF. Modify—upraví existující UDF prvek. List—vypíše seznam všech prvků UDF. Dbms—umožňuje na UDF provádět určité příkazy správy databáze. Integrate—zjistí rozdíly mezi dvěmi UDF prvky. Pro vložení UDF do modelu Insert>User-Defined Feature Independent—zkopíruje všechny zvolené UDF prvky do součásti tak, že se vytvoří skupina nezávislá na jakýchkoliv změnách v UDF prvcích. UDF Driven—skupina zůstane řízená pomocí UDF, libovolná změna ve skupině se promítne do vaší součásti. Pokud je skupina UDF Driven, změny ve skupině neaktualizují automaticky součást. Rozměry se musí aktualizovat volbou Update z nabídky GROUP. Systém oznámí, jak je možno skupinu modifikovat. Pokud nějaká existuje, musíte součást regenerovat, abyste dostali aktualizovanou geometrii.

6 Lokální skupiny Použití lokálních skupin je rychlý způsob, jak zkopírovat nebo znásobit více prvků současně bez nutnosti zadání referencí. Při vytváření lokální skupiny nezadáváte žádné reference pro umístění, pouze vybereme prvky, které chcete seskupit, v postupném pořadí, daném při jejich regeneraci Jsou-li mezi určenými prvky zadány prvky, které nejdou přímo po sobě při regeneraci, Pro/ENGINEER zobrazí výzvu "Seskupit všechny prvky mezi?". Ano - zařadí všechny prvky do skupiny Ne - nevytvoří skupinu (nutný přesun prvků) Prvky, které jsou již v jiných skupinách, nelze opět seskupovat

7 Prvky pro deformaci stěn
Local Push-deformuje plochu vytáhnutím nebo zatlačením na kruhovou nebo obdélníkovou oblast plochy. Radius Dome-vytvoří kopuli nad ohraničenou částí plochy. Section Dome-vytvoří kopuli z naskicovaných profilů. Ear-vytváří protažení (protrusion), které je protaženo kolmo (extruded) podél vrchní strany plochy a je ohnuté k základně. Lip-vytváří břit na vybraných hranách, které mohou být použity jako zámek dvou součástí. ToroidalBend-ohýbá vybrané těleso, plochu nebo pomocný prvek ve dvou směrech pro vytvoření toroidního tvaru. Spinal Bend-ohýbá objekt podél zakřivené páteře plynulým přemístěním profilů podél křivky. Solid Free Form-deformuje plochu dynamickou manipulací. Warp- deformuje objemová tělesa, plochy a křivky Replace-nahradí vybranou plochu objemového tělesa vybranou plochou Uvedené volby jsou přístupné, pokud je konfigurační parametr allow_anatomic_features je nastaven na yes.

8 Local Pusch Lokální protlačení (Local Push) deformuje stěnu součásti protlačením nebo vytažením kruhové nebo pravoúhlé oblasti, přitom je možné je vytvořit jako znásobený prvek (pattern). Pro naskicování pravoúhlé hranice lokálního protlačení jsou k dispozici jen příkazy pro obdélník a kružnici: Pro/ENGINEER vás vždy vyzve k zadání plochy pro umístění lokálního protlačení ze dvou důvodů: Lokální deformace lze skicovat přes hranice ploch a mohou být vytvořeny na více než jedné ploše. Plocha, použitá jako skicovací rovina, nemusí být plochou, na které bude lokální deformace umístěna. Lokální deformace je umístěna na plochu vybranou po výzvě systému. Po vytvoření lokálního protlačení je mu dána standardní výška, měřená od skicovací roviny. Tento parametr lze měnit pro vytvoření požadované deformace stěny. Při jeho změně na zápornou hodnotu, lokální protlačení deformuje stěnu dovnitř součásti.

9 Radius Dome Radius Dome (kopule) je používána k vytváření kulové kopule zadané poloměrem. Kopule deformuje stěnu součásti a je parametrizována poloměrem kopule a vzdáleností odsazení.. Menu: Insert > Advanced > Radius Dome. Vytvořená geometriie má dva parametry Poloměr kopule je poloměr oblouku, procházejícího dvěmi hranami klenuté plochy. A tedy výsledkem většího poloměru je menší výška od výchozí stěny. Parametr umístění ovlivňuje strmost kopule: čím blíže je poloměr kopule ke středu klenuté plochy, tím menší je výška vyklenutí. Na nepravoúhlých stěnách bude kopule ořezána ke hranám součásti.

10 Section Dome Tvarovaná kopule (Section Dome) nahradí rovinnou stěnu obecnou plochou. Tato plocha může být definována jako sweep nebo blend. Tažená (swept) kopule využije dva kolmé průřezy pro vytvoření plastické plochy. Spojená kopule (blended dome) využije rovnoběžné skici spojené dohromady k vytvoření nové plochy. U spojené kopule je možné použít referenční profil jako pomoc při generování skic. Menu:  Insert>Advanced > Section Dome nabizí volby: Sweep—vytváří kopuli tažením prvního profilu podél druhého profilu, tažením druhého podél prvního a pak použitím matematického průměru dvou ploch k vytvoření kopule. Blend—vytvoří kopuli spojením dvou/více skic. No Profile—vytvoří spojenou kopuli (blended dome) bez použití profilů. Tato volba není přístupná, byla-li vybrána volba Sweep. One Profile—vytvoří kopuli použitím referenčního profilu. Kopule je vždy vytvořena přes celou zadanou plochu. Pokud skica nepokrývá celou plochu, protáhne se kopule tak, jak je to nutné k jejímu dokončení

11 Section Dome Před vytvářením tvarovaných kopulí je nutno brát v úvahu následující omezení: Plocha, která má být vyklenuta, musí být při tvorbě skic vodorovná. Skicovací rovinu určete tak, jako byste normálně skicovali na součásti. Protože skica musí být kolmá k profilu, může být nezbytné přeorientovat pohled mezi definováním skic (použitím volby View). Pro/ENGINEER přidá nebo odstraní materiál při vytváření tvarové kopule podle toho, jak vysoko nebo nízko je skica skicována vzhledem k určené ploše. Skici by neměly být tečné k bokům součásti. Kopuli nelze přidat k ploše, která je zaoblena podél nějaké hrany. Je-li požadováno zaoblení, vytvořte nejdříve kopuli a pak hranici zaoblete. Pro každou skicu není nutné mít stejný počet segmentů. Skici by měly být alespoň tak dlouhé jako stěna a nemusí být připojeny ke stěně. Skici musí být skicovány jako otevřené.

12 Ear (ucho) Ear je kolmé protažení (extruded protrusion), které je vytvářeno kolmo ke skicovací rovině podél horní části stěny a může být ohnuto vzhledem k této základně. Menu: Insert>Advanced > Ear Nabízí dva typy Variable—ucho bude ohnuto pod uživatelem zadaným a modifikovatelným úhlem k ploše, ze které je protaženo. 90 deg tab—ucho bude ohnuto o 90°, přitom nebude vytvořena žádná úhlová kóta. Lze předefinovat prvek Ear z jednoho typu na druhý. Kótování těchto dvou typů je rozdílné: Variable ear—U ucha s proměnným zahnutím představuje délka skici celkovou délku vnitřní hrany (včetně délky ohybu). Tab—U ucha s konstantním zahnutím 90° představuje délka skici vzdálenost mezi horní a spodní vnějšími hranou (včetně průmětu ohybu a rovinu přímé části).

13 Lip (břit) Prvek Lip (břit) může být vytvořen na lícujících plochách dvou rozdílných součástí v sestavě pro zajištění shodnosti geometrie, určující jejich vzájemnou polohu na obou součástech. Břit je vytvářen jako protažení (protrusion) na jedné součásti a jako odřezání (cut) na druhé. Břit není prvkem sestavy, musí být vytvořen na každé součásti zvlášť. Vazby mezi rozměry mohou být nastaveny pomocí relací Prvek Lip je vytvořen odsazením slícované plochy ve směru vybraných hran. Hrany musí tvořit spojitou konturu, otevřenou nebo uzavřenou. Horní (nebo spodní) plocha prvku je zkopírovaná slícovaná plocha, můžete zkosit boční plochy v daném směru Menu Insert > Advanced > Lip nabízí výběr hran: Single Chain Loop

14 Toroidal Bend Příkaz ToroidalBend (toroidní ohyb) způsobí ohyb objemů, neobjemových ploch nebo pomocných křivek do toroidních tvarů.  Prvek vytváří najednou dva ohyby. První ohyb je skica, která definuje křivost průřezu toroidního tvaru. Druhý ohyb je určen rovnoběžnými rovinami, které definují poloměr toroidu.  Pro nadefinování ohybu je třeba vybrat souřadnicový systém. X-vektor souřadnicového systému definuje neutrální rovinu ohybu objektu.Neutrální rovina definuje teoretickou rovinu o nulové deformaci. Materiál, který leží vně roviny je deformací natažen, materiál, který leží uvnitř je deformací stlačen. Menu Insert > Advanced > Toroidal Bend zobrazí nabídku OPTIONS pro bližší definici prvku

15 Spinal Bend Prvek Spinal Bend ohýbá těleso nebo složené plochy (quilt) podél zkřivené "spiny" (páteře, trajektorie) plynulým přemístěním profilů podél trajektorie. Rovinné profily kolmé k ose jsou přemístěny kolmo k trajektorii bez zkřivení. Všechny stlačení nebo zkroucení jsou provedeny podél trajektorie. Menu Insert > Advanced > Spinal Bend umožňuje: Sketch Spine—naskicujte páteř (tj. trajektorii). Select Spine—vyberte hranu nebo řetězec hran pro určení "spine" trajektorie. No Prop Ctrl—neupraví výslednou geometrii. SecProp Ctrl—upraví výslednou geometrii pomocí rozdělení proměnných průřezových hmotnostních charakteristik podél páteře. Linear—vlastnosti skici se budou měnit lineárně mezi hodnotami v počátečním a koncovém bodě. Graph—vlastnosti skici se budou měnit mezi hodnotami v počátečním a koncovém bodě dle grafu.

16 Replace Replace umožňuje nahradit danou stěnu objemové součásti pomocnou rovinou nebo quiltem. Pokud nahradíme stěnu součásti quiltem, systém tuto plochu spotřebuje. Pokud chceme tuto plochu zachovat, musíte v dialogu definovat element Keep Quilt v nabídce Options. Pro provedení použijeme volbu Edit > Offset. Objeví se lišta volby ofset a ze seznamu typů odsazení v liště je nutno vybrat volbu Replace

17 Warp Prvek Warp umožňuje měnit pomocí různých deformací oběmová tělesa, quilty nebo křivky Menu Insert > Warp > nabízí deformaci pomocí operací: transformace borcení protahování ohýbání zkroucení Změny probíhají interaktivně pomocí posouvání nebo natáčení vybraných bodů


Stáhnout ppt "Počítačová podpora konstruování I 11. přednáška"

Podobné prezentace


Reklamy Google