Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz

2 Kontaktní údaje  Ředitel: RNDr. Václav Klement  Komenského 16/5  682 01 Vyškov  info@gykovy.cz  tel.: 517 307 010  Gymnaziální obory: Komenského 16/5, Vyškov, tel. 517 307 010  Zdravotnické obory: nám. Svobody 50, Vyškov, tel. 517 350 641  Ekonomické obory: Komenského náměstí 7, Vyškov, tel. 517 307 038 www.gykovy.cz

3 Základní informace Škola vznikla 1. 7. 2012 sloučením dvou subjektů:  Gymnázia  Střední školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické nám. Svobody 50Komenského 16 Komenského 7 www.gykovy.cz

4 Přijímací řízení 2014/2015 Obory:  Gymnázium 8leté  Gymnázium 4leté  Zdravotnický asistent  Zdravotnické lyceum  Obchodní akademie www.gykovy.cz

5 Přijímací řízení 2014/2015  Podrobná kritéria zveřejní škola nejpozději 31. ledna 2014.  Uchazeč podává přihlášku do 15. března 2014 řediteli školy.  Termíny přijímacích zkoušek  22. 4. a 23. 4. 2014  První kolo přijímacího řízení  Uchazeč může podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale různé obory).  Další kola přijímacího řízení  není omezen počet přihlášek ani počet škol www.gykovy.cz

6 Výsledky přijímacího řízení  Budou zveřejněny v budovách školy a na webu do 3 pracovních dnů po posledním termínu daného kola.  Od tohoto data běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.  Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou.  Úložní doba, (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů.  Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. www.gykovy.cz

7 Zápisový lístek  Uchazeč musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb).  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. www.gykovy.cz

8 Gymnázium 8leté  Pro žáky 5. ročníků  30 žáků  Kritéria:  Přijímací zkoušky z testu obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO  Známky na ZŠ z konce 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy  Výsledky soutěží a olympiád www.gykovy.cz

9 Gymnázium 8leté – profil oboru  Obor je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o studium již v rámci povinné školní docházky.  Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků z bohaté nabídky.  Kromě povinného anglického jazyka si žáci mohou zvolit jazyk německý, francouzský, ruský nebo španělský.  Klademe důraz na všeobecné vzdělávání, od 7. ročníku se mohou žáci profilovat v rámci volitelných předmětů a seminářů.  Naše výuka odpovídá současným vzdělávací trendům. Využíváme informační technologie ve výuce všech předmětů.  Žáci mají k dispozici e-learningové prostředí Moodle. www.gykovy.cz

10 Gymnázium 8leté – profil absolventa  Připravujeme žáky především pro studium na vysokých školách všech směrů.  Absolventi mohou také pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách.  Jen malá část absolventů nastupuje po maturitě do zaměstnání a to především ve státní správě a bankovnictví. www.gykovy.cz

11 Gymnázium 4leté  Pro žáky 9. ročníků  60 žáků  Kritéria:  Přijímací zkoušky z testu obecných studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky od společnosti SCIO  Známky na ZŠ z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy  Výsledky soutěží a olympiád www.gykovy.cz

12 Gymnázium 4leté – profil oboru  Obor je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o studium po ukončení povinné školní docházky.  Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků z bohaté nabídky.  Kromě anglického jazyka si žáci mohou zvolit jazyk německý, francouzský, ruský nebo španělský.  Klademe důraz na všeobecné vzdělávání, od 3. ročníku se mohou žáci profilovat v rámci volitelných předmětů a seminářů.  Naše výuka odpovídá současným vzdělávací trendům. Využíváme informační technologie ve výuce všech předmětů.  Žáci mají k dispozici e-learningové prostředí Moodle. www.gykovy.cz

13 Gymnázium 4leté – profil absolventa  Připravujeme žáky především pro studium na vysokých školách všech směrů.  Absolventi mohou také pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách.  Jen malá část absolventů nastupuje po maturitě do zaměstnání a to především ve státní správě a bankovnictví. www.gykovy.cz

14 Zdravotnický asistent  Pro žáky 9. ročníků  30 žáků  Kritéria:  Přijímací zkoušky jsou z testu obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO  Známky na ZŠ z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy  Výsledky soutěží a olympiád  Nutný doklad o zdravotní způsobilosti! www.gykovy.cz

15 Zdravotnický asistent – profil oboru  Obor je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o studium po ukončení povinné školní docházky.  Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků, žáci mohou zvolit jazyk anglický nebo německý.  Klademe důraz na všeobecné vzdělávání i na vzdělání odborné, od 3. ročníku se mohou žáci profilovat v rámci volitelných předmětů, seminářů a mají praktické vyučování v nemocnici.  Naše výuka odpovídá současným vzdělávací trendům. Využíváme informační technologie ve výuce všech předmětů.  Žáci mají k dispozici e-learningové prostředí Moodle. www.gykovy.cz

16 Zdravotnický asistent – profil absolventa  Připravujeme žáky především pro studium na vysokých školách všech směrů.  Absolventi mohou také pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách.  Absolventi nastupuje po maturitě do zaměstnání a to především ve zdravotnictví a sociální sféře v ČR i v zahraničí. www.gykovy.cz

17 Zdravotnické lyceum  Pro žáky 9. ročníků  30 žáků  Kritéria:  Přijímací zkoušky jsou z testu obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO  Známky na ZŠ z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy  Výsledky soutěží a olympiád www.gykovy.cz

18 Zdravotnické lyceum – profil oboru  Obor je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o studium po ukončení povinné školní docházky.  Nabízíme kvalitní výuku cizích jazyků, kromě anglického jazyka si žáci volí jazyk německý.  Klademe důraz na všeobecné vzdělávání, od 3. ročníku se mohou žáci profilovat v rámci volitelných předmětů a seminářů.  Naše výuka odpovídá současným vzdělávací trendům. Využíváme informační technologie ve výuce všech předmětů.  Žáci mají k dispozici e-learningové prostředí Moodle. www.gykovy.cz

19 Zdravotnické lyceum – profil absolventa  Připravujeme žáky především pro studium na vysokých školách všech směrů.  Absolventi mohou také pokračovat ve vzdělávání na vyšších odborných školách.  Jen část absolventů nastupuje po maturitě do zaměstnání a to především ve zdravotnictví, sociální sféře, školství, státní správě. www.gykovy.cz

20 Obchodní akademie  Pro žáky 9. ročníků  30 žáků  Kritéria:  Přijímací zkoušky jsou z testu obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO  Známky na ZŠ z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy  Výsledky soutěží a olympiád Zaměření oboru: ekonomika a finance informatika www.gykovy.cz

21  absolvují povinně výuku dvou cizích jazyků,  teoretické znalosti aplikují v praktické dovednosti,  profilovou část maturitní zkoušky konají společně z odborných ekonomických předmětů,  absolvují odbornou praxi přímo v reálných podmínkách podniků a organizací. Žáci oboru Obchodní akademie Profil oboru

22 Zaměření na ekonomiku a finance:  Jedná se o tradiční univerzální ekonomický obor, který poskytuje odborné vzdělání ekonomicko- administrativního charakteru.  Žáci získají základní znalosti a dovednosti z informatiky, naučí se pracovat v ekonomických programech.  Obor se vyznačuje širokou nabídkou ekonomických předmětů. www.gykovy.cz

23 Zaměření na informatiku:  Jedná se o ekonomický obor, který poskytuje odborné ekonomické vzdělání a rozšířené vzdělání z informatiky.  Kromě znalostí z ekonomických předmětů získají žáci znalosti a dovednosti v oblasti hardwaru a softwaru, počítačových sítí a jejich programech, o databázových aplikacích a počítačových programech. www.gykovy.cz

24 Obchodní akademie – profil absolventa  Absolvent bude vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z odborných ekonomických předmětů.  Absolvent se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem i v ostatních organizacích.  Další uplatnění je možné ve sférách národního hospodářství, bankovnictví, pojišťovnictví, cestovního ruchu, vedení účetnictví, výkonu daňových a ekonomických poradenských činností, soukromého podnikání.  Absolvent bude také připraven ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole a rovněž pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Se zaměřením na informatiku bude schopen pracovat jako správce počítačové sítě. www.gykovy.cz

25 Stravování  Všem žákům nabízíme školní stravování v prostorách školy, cena oběda je v letošním školním roce 550 Kč za měsíc.  Měsíční záloha na oběd:  do 15 let činí 500,- Kč  nad 15 let 550,- Kč.  Na Komenského 7 je jídelna pro EKO a GYM.  Na Komenského 16/5 je výdejna pro GYM.  Na náměstí Svobody 50 je výdejna pro ZDR. www.gykovy.cz

26 Den otevřených dveří 11. února 2014 10.00 – 17.00 hod.  Gymnázium: Komenského 16/5  Zdravotnické obory: nám. Svobody 50  Obchodní akademie: Komenského 7 Přijďte se na nás podívat! www.gykovy.cz

27 Děkuji za pozornost. www.gykovy.cz


Stáhnout ppt "Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google