Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FS/CF Česká republika Fond soudržnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FS/CF Česká republika Fond soudržnosti"— Transkript prezentace:

1 FS/CF Česká republika Fond soudržnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti

2 „ Finance pro města a obce z evropských fondů v letech 2007 - 2013“
Praha, Budova Rádia Svobodná Evropa „Čerpání Fondu soudržnosti na projekty odpadového hospodářství a vodohospodářství – využité příležitosti a rizika“

3 Obsah prezentace Fond soudržnosti (FS): Výchozí podmínky, definice
Alokace FS pro ČR Využité příležitosti – r a r. 2005 Aktuální situace v r. 2006, rizika JASPERS Budoucí programovací období

4 Předvstupní nástroj ISPA
určen pro: kandidátské státy od roku 2000 do okamžiku vstupu do EU, realizace do roku 2006 zaměřen na: velké infrastrukturní projekty v oblastech životního prostředí a dopravy (celkové náklady minimálně 5 mil. EUR) České republice se podařilo v letech 2000 – 2003 získat 411,3 mil. EUR (na projekty s celkovými náklady 889,2 mil. EUR)

5 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
zřízen: nařízením Rady č. 1164/94 jako doplňkový fond (nikoliv strukturální) k posílení hospodářské a sociální soudržnosti určen pro: země s nižším HDP než 90% průměru EU k umožnění jejich účasti v hospodářské a měnové unii (viz. Řecko, Irsko, Španělsko, Portugalsko) zaměřen na: velké infrastrukturní projekty v oblastech ŽP a dopravy (celkové náklady minimálně 10 mil. EUR) skupiny projektů, fáze jednoho projektu, technicky a finančně nezávislé vyloučeno: financování jednoho projektu ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

6 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Alokace finančních prostředků z Fondu soudržnosti pro ČR v letech 2004 – 2006: r. 2004: min. 282,7 MEUR (9,76%), max. 355,8 MEUR (12,28%), stř. hodnota 319,2 MEUR (11,02%) r. 2005: min. 237,2 MEUR, max. 298,4 MEUR, stř. hodnota 267,8 MEUR r. 2006: min. 317,3 MEUR, max. 399,2 MEUR, stř. hodnota 358,3 MEUR Celkem: min. 837,2 MEUR, max MEUR, stř. hodnota 945,3 MEUR

7 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Výše pomoci Společenství poskytované FS může činit nejvýše % veřejných či rovnocenných výdajů, včetně výdajů subjektů, jejichž činnosti probíhají v takovém správním nebo právním rámci, na základě čehož mohou být považovány za rovnocenné veřejným subjektům. Konkrétní výše pomoci je stanovena podle typu činnosti, která má být provedena. Jestliže je pomoc poskytnuta na projekt přinášející zisk, je stanoven objem výdajů, z něhož se vychází při výpočtu pomoci z  fondu s přihlédnutím k zisku, který projekt původcům projektu přináší.

8 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Prostředky poskytnuté ČR do Fondu soudržnosti v letech 2004 – 2006: r. 2004: min. 152,2 MEUR, max. 191,6 MEUR, stř. hodnota 171,9 MEUR r. 2005: min. 127,7 MEUR, max. 160,7 MEUR, stř, hodnota 144,2 MEUR r. 2006: min. 170,9 MEUR, max. 215 MEUR, stř. hodnota 192,9 MEUR Celkem 2004 – 2006: min. 450,8 MEUR, max. 567,2 MEUR, stř. hodnota 509 MEUR

9 Fond soudržnosti (Kohezní Fond)
dokumenty důležité pro implementaci Fondu soudržnosti v České republice (www.strukturalni-fondy.cz): Usnesení vlády č. 102/2002, 125/2004 Strategické dokumenty: Strategie FS - implementační systém Národní strategie FS pro dopravu Národní strategie FS pro ŽP Příručka Fondu soudržnosti Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Operační manuál Fondu soudržnosti Manuály pracovních postupů řídícího orgánu, zprostředkujících subjektů, realizačních orgánů

10 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Rozhodnutí Komise pro sektor životního prostředí vydaná v roce 2004: Na projekty z oblasti životního prostředí je vyčleněna částka €. Tato částka bude rozdělena mezi 10 následujících projektů:  Karviná - rozšíření kanalizace  €  Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy € Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt € Příbram - úprava čističky odpadních vod € Plzeň - doplnění vodohospodářské infrastruktury města  €  Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje € Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze € Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy € Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun € Klatovy - čisté město €

11 Fond soudržnosti (Kohezní fond
Rozhodnutí Komise pro oblast dopravy vydaná v roce 2004: Na projekty z oblasti dopravy je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka 279 551 030 €. Tato částka bude rozdělena mezi 4 následující projekty: Dálnice D1 - úsek Kroměříž východ - Kroměříž západ € Rychlostní komunikace R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov, 2. etapa Tošanovice - Žukov € Obchvat Prahy, úsek 514 Lahovice - Slivenec € Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě €

12 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Rozhodnutí Komise pro oblast technické pomoci vydaná v roce 2004: Na projekty z oblasti technické pomoci je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka €. Tato částka bude je přidělena jedinému projektu: Technická pomoc Řídícímu orgánu FS € Projekty FS 2004 celkem: eur Kč (tj. při kursu Kč/eur )

13 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Rozhodnutí Komise pro sektor životního prostředí vydaná v roce 2005: Na projekty z oblasti životního prostředí je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka  €. Tato částka bude rozdělena mezi 10 následujících projektů: Střední Pomoraví – výstavba a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, dostavba a rekonstrukce kanalizace a rek. ČOV –  EUR Čistá horní Úpa EUR Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy EUR Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec EUR Labe-Loučná (CCI 2005CZ16CPE006) - K(2005) EUR Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích EUR Mladoboleslavsko-čištění a odkanalizování odpadních vod EUR Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko EUR Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov EUR Zlepšení kvality vody v řece Cidlině a jejích přítocích - 11 100 000 EUR.

14 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Rozhodnutí Komise pro oblast dopravy vydaná v roce 2005: Na projekty z oblasti dopravy je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka  €. Tato částka bude přidělena 1 projektu: Optimalizace železniční trati Plzeň – Stříbro - 79 400 000 EUR Projekty FS 2005 celkem: EUR Kč (tj. při kursu Kč/eur )

15 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Alokace roku 2006 a její naplnění: 56,4 mil. EUR (tj. cca 1,5 mld. Kč) Jednání o 4 projektech (vodohospodářské projekty – oblast životního prostředí): Původně: Olše (26,5 mil. EUR), Jihlava (9,9 mil. EUR), Vírský vodovod (8,2 mil. EUR) a Zlínsko (14,6 mil. EUR) Aktuální dohoda ministra pro místní rozvoj a EK – podpora tzv. náhradních projektů: Táborsko (7,7 mil. EUR) a Čisté Horní Labe (10,6 mil. EUR), tj. možná podpora projektů Olše, Jihlava, Táborsko a Čisté Horní Labe

16 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Zbývá k dořešení s EK v roce 2006 (vdh proj.): Podmínka v Rozhodnutích Komise vydaných pro projekty Radbuza, Šumperk, Beroun, Lužická Nisa, Klatovy, Karlovy Vary, Plzeň, Olomouc II (Rozhodnutí Komise vydaná v roce 2004) - přiblížení se podmínkám tzv. „nejlepší mezinárodní praxe“ Řídící orgán FS odeslal do Bruselu zprávu o splnění podmínky v Rozhodnutích Komise, aktuálně se očekává reakce EK – DG Regio Obecné podmínky ve smlouvách pro budoucí programovací období – tzv. standardy smluv, nikoliv vzorová smlouva, 1. oponentura: do

17 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
JASPERS „Společná podpora projektům v evropských regionech“ Nový typ technické pomoci uplatněné ve spolupráci DG Regio a EIB na základě tzv. ročního Akčního plánu Pomoc pro členské státy čerpající FS bez nároku na pokrytí nákladů z jejich strany – cíl: kvalitní projekty pro přijetí EK (poskytnutí pomoci od prvotního záměru po schválení grantu) Rozsah JASPERS: programování (pomoc žádá DG Regio), příprava projektů (pomoc žádá příslušný Řídící orgán OPu, hodnocení projektů (pomoc žádá DG Regio)

18 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Sektory pro podporu JASPERS: trans-evropské sítě, projekty ŽP, projekty z oblasti širšího udržitelného rozvoje (úspory energií, OZE), projekty z oblasti dopravy mimo TEN, z oblasti železniční, říční, mořské, intermodální dopravní systémy, řízení silniční a letecké dopravy, „čistá“ městská a veřejná doprava

19 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
JASPERS - Akční plán 2006/2007 Modernizace železniční křižovatky – Brno Modernizace železničního úseku Brno – Přerov Modernizace 3. železničního tranzitního koridoru Optimalizace železnice Planá u M. Lázní – Cheb Optimalizace železničního úseku Benešov – Stránčice Modernizace železničního úseku Doubí u Tábora – Tábor Instalace digitální – mobilní – radiové sítě GSM-R Pražský okruh (JZ, SZ, SV část) Rozšíření Pražského metra (A, D) Zlepšení navigace na Labi AirCon – studie proveditelnosti Ústřední čistírna odpadních vod v Praze Rekultivace území po těžbě uranu – region Blata (Dívčice, Mydlovary a Olešník) Kladensko

20 Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Alokace finančních prostředků z Fondu soudržnosti pro ČR v letech 2007 – 2013 (podle původního, dosud neschváleného rozpočtu EU) Každoroční příjmy z evropských fondů určené pro Českou republiku při střední hodnotě cca 110 mld Kč (při kurzu 1€/ 29,20 Kč) Z toho každoročně pro Fond soudržnosti cca 1/3, tj . 36,6 mld Kč Celkem: každoročně pro FS téměř 4x více než za období

21 Ing. Radka Bučilová Děkuji za pozornost
ředitelka odboru Řídícího orgánu Fondu soudržnosti Kontakt: tel.:


Stáhnout ppt "FS/CF Česká republika Fond soudržnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google