Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, výnosy v NÚ Přednáška č. 10 Hana Bohušová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, výnosy v NÚ Přednáška č. 10 Hana Bohušová."— Transkript prezentace:

1 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, výnosy v NÚ Přednáška č. 10 Hana Bohušová

2 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary Cílem nákladového účetnictví je rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, neboť: –Výkony podniku vznikají v několika po sobě následujících etapách, které mohou probíhat v odlišných obdobích i místech, –Dochází k předávání výkonů mezi útvary podniku. Pro řízení nákladů v průběhu tvorby výkonů jsou potřebné informace pro: –Kontrolu hospodárnosti vynakládání nákladů, –Vymezení pravomocí a odpovědností jednotlivých útvarů, –Přiřazení předem stanovených a skutečně vynaložených nákladů k jednotce výkonu. strana 2 Přednáška č. 10

3 Předpoklady pro zobrazení vztahů mezi útvary Rozpoznat a vymezit interní výkony útvarů (měřitelnost, příčinná souvislost s náklady). Ocenit interní výkony předávané mezi útvary (zásadní význam pro hodnotové řízení podniku), může vycházet: –ze skutečně vynaložených nákladů –z předem stanovených nákladů (předběžná kalkulace) –z tržních cen strana 3 Přednáška č. 10

4 Ocenění vztahu mezi útvary skutečnými náklady Dochází k přeúčtování skutečně vynaložených nákladů mezi útvary (cíl – zjištění skutečně vynaložených nákladů výkonu – výsledná kalkulace) strana 4 Přednáška č. 10

5 Příklad Projekční kancelář: interní výkon – hodina práce grafika (předem stanovené náklady jsou 500 Kč – vycházejí z předpokládaného rozpočtu nákladů útvaru a předpokládaného počtu hodin), celkové předem stanovené náklady jsou podkladem pro návrh ceny projektu. V období jsou zpracovávány dva projekty (letiště, koupaliště). strana 5 Přednáška č. 10

6 Základní informace strana 6 Přednáška č. 10 PoložkaLetištěKoupalištěCelkem Prodejní cena1 800 000700 0002 500 000 Předem stanovené náklady1 200 000450 0001 650 000 Z toho: externí náklady projekce1 000 000350 0001 350 000 interní náklady grafika 200 000 100 000 300 000 Předem stanovené hodiny grafika400200600

7 Předpoklady pro řešení Všechny externí náklady útvaru Projekce jsou přímé a jsou vedeny podle jednotlivých projektů, –projekt letiště: externí náklady1 045 000 Kč –projekt koupaliště: externí náklady355 000 Kč V útvaru Grafika (poskytuje výkony útvaru Projekce) externí náklady318 000 Kč Předpokládaný počet hodin na projektech byl dodržen (200 a 400) strana 7 Přednáška č. 10

8 Vyjádření skutečných nákladů na projekty Po skončení období se přerozdělí skutečné náklady útvaru Grafika mezi projekty: –Skutečné náklady na 1 hodinu práce: 318 000 / 600 = 530 Kč –Náklady na projekt Letiště: 530 * 400 = 212 000 –Náklady na projekt Koupaliště: 530 * 200 = 106 000 strana 8 Přednáška č. 10

9 Zobrazení v NÚ strana 9 Přednáška č. 10

10 Legenda 1)Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Projekce na projekt Letiště 2)Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Projekce na projekt Koupaliště 3) Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Grafika 4)Zúčtování interních nákladů útvaru Grafika na projekt Letiště 5)Zúčtování interních nákladů útvaru Grafika na projekt Koupaliště strana 10 Přednáška č. 10

11 Výhody a nevýhody oceňování ve skutečných nákladech Nevýhody: v systému NÚ není možno sledovat odpovědnost za vznik nákladů, není možnost ovlivnit hospodárnost vynakládání nákladů → Kontrola hospodárnosti mimo systém NÚ, zúčtování skutečných nákladů mezi útvary probíhá až po skončení období, kdy jsou v účetnictví zachyceny všechny náklady vynaložené v období, až když jsou zjištěny skutečné náklady na jednotku výkonu, útvary nemají průběžné informace o vývoji nákladů, které jim budou od dodávajících útvarů zúčtovány Výhoda: podklady pro sestavení výsledné kalkulace v systému NÚ strana 11 Přednáška č. 10

12 Ocenění v předem stanovených nákladech Nedostatky ocenění na úrovni skutečně vynaložených nákladů eliminuje ocenění v předem stanovených nákladech – odpovědnostní účetnictví, Interní výnosy předávajícího útvaru jsou oceněny v předem stanovených nákladech (předběžná kalkulace, rozpočet) a jsou pro přebírající útvar nákladem Interní výnos – kritérium racionality vyložení nákladů strana 12 Přednáška č. 10

13 Předpoklady uznání interního výnosu Předávaný výkon mezi útvary lze vymezit, změřit a ocenit, Pro období (1 rok) je předem stanoveno ocenění vnitropodnikových výkonů, Odebírající útvar rozhoduje o množství, kvalitě a času předání výkonů (motivuje k úsporám nákladů vyvolaných činností odebírajícího útvaru) Předání interních výkonů je interním výnosem předávajícího útvarů a ovlivnitelným nákladem odebírajícího útvaru strana 13 Přednáška č. 10

14 Příklad Projekční kancelář používá pro ocenění vnitropodnikových vztahů ocenění na úrovni předem stanovených nákladů – 500 Kč/hod. Celkové interní výnosy útvaru Grafika 600 hod jsou zúčtovány útvaru Projekce jako interní náklad: Projekt Letiště500 * 400 = 200 000 Projekt Koupaliště500 * 200 = 300 000 strana 14 Přednáška č. 10

15 Zobrazení v NÚ strana 15 Přednáška č. 10

16 Legenda 1)Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Projekce na projekt Letiště 2)Skutečně vynaložené externí náklady v útvaru Projekce na projekt Koupaliště 3)Skutečně vynaložené náklady útvaru Grafika 4)Zúčtování interních výnosů útvaru Grafika a interních nákladů projektu Letiště 5)Zúčtování interních výnosů útvaru Grafika a interních nákladů projektu Koupaliště strana 16 Přednáška č. 10

17 Výhody a nevýhody oceňování v předem stanovených cenách Výhody: umožňuje měřit přínos útvarů k podnikovému výsledku hospodaření, umožňuje zjistit výsledek útvaru (úspora či překročení nákladů), umožňuje průběžně po skončení výkonu zachytit v NÚ interní náklad i výnos, útvary mají možnost sledovat výši svých nákladů a interních výnosů Nevýhoda: není možno systémově sestavit výslednou kalkulaci, strana 17 Přednáška č. 10

18 Hospodářský výsledek podniku a útvarů Výsledek hospodaření podniku – finanční účetnictví: zjišťování rozdílu mezi externími náklady (tř. 5) a externími výnosy (tř. 6) Výsledek hospodaření střediska (útvaru) – nákladové účetnictví: hodnotí se přínos útvaru k celopodnikovému výsledku Útvary, které nepředávají výkony externím odběratelům se podílejí na dosaženém hospodářském výsledku zlepšováním hospodárnosti (výsledek – úspora nebo překročení předem stanovených ukazatelů) strana 18 Přednáška č. 10

19 Hospodářský výsledek podniku Předpokládáme, že oba projekty byly dokončeny a zákazníkům byla vyfakturována dohodnutá cena. Výkaz zisku a ztráty: –Tržby z prodeje2 500 000 Kč –Náklady (druhově) (1 045 000 + 355 000 + 318000) 1 718 000 Kč ZISK782 000 Kč strana 19 Přednáška č. 10

20 Výsledek hospodaření středisek Kalkulovaný zisk z prodeje: rozdíl mezi celkovými výnosy z prodeje a předem stanovenými náklady na prodané výkony (1 800 000 – 1 200 000) + (700 000 – 450 000) = 850 000 Výsledek hospodaření střediska: rozdíl mezi předem stanovenými náklady a skutečnými náklady –Grafika (300 000 – 318 000)překročení 18 000 –Projekce Letiště (1 200 000 – 1 245 000)překročení 45 000 Koupaliště (450 000 – 455 000)překročení 5 000 –Celkem střediskapřekročení 68 000 Celkový výsledek v nákladovém účetnictví součet kalkulovaného zisku a výsledků středisek 850 000 – 68 000 = 782 000 strana 20 Přednáška č. 10

21 Předpoklady pro uplatnění odpovědnostního řízení Odpovědnostní řízení vyžaduje odpovídající úroveň informačního zabezpečení – odpovědnostní účetnictví, jehož úkolem je: –Rozčlenit hodnotové informace podle odpovědnosti za vývoj nákladů a výnosů –Zobrazit vztahy mezi jednotlivými útvary (interní výkony) v předem stanoveném ocenění a vyjádřit tak přínos jednotlivých útvarů, –Vyjádřit přímo v účetním systému rozdíly či odchylky skutečného vývoje od předem stanoveného, včetně odpovědnosti za vznik odchylky strana 21 Přednáška č. 10

22 Strukturální předpoklady Základním předpokladem je vymezení struktury podniku a vyřešení otázky kompetencí pří řízení: –Vytvoření odpovídající organizační struktury, –Stanovení míry centralizace a decentralizace při řízení vnitropodnikové struktury, –Vytvoření ekonomické struktury podniku strana 22 Přednáška č. 10

23 Organizační struktura Vymezuje věcnou náplň činnosti jednotlivých prvků a vazby mezi nimi, pravomoc a odpovědnost jednotlivých útvarů Tvorba organizační struktury vychází z charakteru a složitosti procesu tvorby podnikových výkonů, rozsahu spektra podnikových aktivit, ze způsobu distribuce výkonů zákazníkům, Důležité: vyjádření vazeb mezi útvary (horizontální a vertikální) strana 23 Přednáška č. 10

24 Centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení Pro vytvoření vhodné organizační struktury je třeba vyřešit otázku, jaká je žádoucí úroveň centralizace řízení podniku. –Centralizace: rozhodovací pravomoc a odpovědnost je soustředěna na vrcholové úrovni, nižší úrovně disponují pouze výkonnými funkcemi –Decentralizace: přenášení pravomocí a odpovědností na nižší úrovně (útvary disponují rozhodovacími a výkonnými funkcemi) strana 24 Přednáška č. 10

25 Ekonomická struktura Tvorba ekonomické struktury navazuje na organizační strukturu a doplňuje o využití motivačně hodnotových nástrojů odpovědnostního řízení – prvky ekonomické struktury – odpovědnostní střediska (zainteresovány na výsledcích) strana 25 Přednáška č. 10

26 Typy odpovědnostních středisek Nákladové středisko – pracovníci mohou ovlivnit výši nákladů (nutno vymezit náklady, které může útvar ovlivnit), které vznikají v důsledku činnosti střediska (neodpovídají na výši externích výnosů), kriteriem pro hodnocení jsou odchylky skutečných a předem stanovených nákladů, Výdajové středisko (marketing,, výzkum a vývoj, vzdělávání) – pracovníci mohou ovlivnit výši nákladů, Výnosové středisko – pracovníci mohou ovlivnit výši externích výnosů (nemohou ovlivnit náklady spojené s výkony), vstupují do vztahů se zákazníky a ovlivňují objem a strukturu podnikových výkonů (útvary prodeje, oddělení v obchodních domech) Ziskové středisko – pracovníci mohou ovlivnit jak náklady, tak i externí výnosy, vstupují do vztahů s externími dodavateli i odběrateli a ovlivňují střediskové náklady i výnosy (obvykle zastřešuje několik nákladových a výnosových středisek – vedení divize) Rentabilní středisko – odpovědnost i za ukazatele čistého pracovního kapitálu (pohledávky, zásoby, závazky), které má středisko možnost ovlivnit Investiční středisko – pracovníci rozhodují o výši a způsobu využití investic strana 26 Přednáška č. 10

27 strana 27 Děkuji za pozornost Přednáška č. 10


Stáhnout ppt "Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary, výnosy v NÚ Přednáška č. 10 Hana Bohušová."

Podobné prezentace


Reklamy Google