Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353 MaM FAPPZ Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353 MaM FAPPZ Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353."— Transkript prezentace:

1 Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353
MaM FAPPZ Pavel Pánek

2 Obsah přednášky 1 úvod do problematiky MaM
základní pojmy a definice v řízení systémový přístup k procesu řízení životní křivka podniku vztah prvků systému řízení procesní pojetí řízení

3 Úvod do problematiky

4 Úvod do problematiky MaM, základní pojmy a definice v řízení
Management mladý vědní obor, patřící mezi společenské vědy. Představuje uspořádaný soubor poznatků podle určitých hledisek, většinou odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jako principy. mnoho autorů přiznává, že v současných podmínkách je management hlavně uměním, do jehož řídících činností stále více proniká věda.

5 Management Managementem se nejčastěji rozumí komplexní, syntetická, víceoborově zakotvená aplikovaná vědní disciplina a teorie založená na 3 hlavním vědních oblastech: Vědě o systémech a kybernetice Ekonomii Behaviorálních vědách (týkajících se chování) (psychologie, sociologie, antropologie, fysiologie, ergonomie, pracovní právo…)

6 Management Rozdílné přístupy v chápání managementu :
pojmem management je někdy označována skupina lidí, vykonávající řídící funkce v rámci některé organizace často se ztotožňuje pojem management s jednotlivými funkcemi (jednotlivě nebo jako celek) a mluví se o organizačním managementu, finančním managementu apod. management x řízení

7 Management x řízení Management:
Syntetické víceoborově zakotvené aplikované discipliny uplatňované ve všech oblastech organizovaného společenského a hospodářského života. Řízení: Lze chápat nejen jako usměrňování procesů, ale také jako činnost lidí a tím i jako proces. V nejobecnějším smyslu je to informační působení mezi subjektem a objektem řízení – tj. ovládání nebo řízení nebo regulace.

8 Management x řízení Anglický výraz management znamená správu, řízení, obratné zacházení. Anglické sloveso to manage má však ještě širší rozpětí významů: řídit, vést, spravovat, ovládat, hospodařit, vládnout něčím (nějakým nástrojem), spořádat něco, zařídit, svést, zvládnout, zvládat, dokázat si pomoci, dosáhnout, obratně s něčím zacházet (Poldauf, 1971) tento pojem má tedy v anglojazyčném prostředí širší významové rozpětí než v češtině

9 Management Naše definice :
Management podniku je proces plánování, organizování, komunikování, motivování a kontroly, s účelem stanovit a dosáhnout cíle podniku při použití všech jeho zdrojů. Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. (Koontz) Řízení je nejstarší umění a nejmladší povolání.

10 Management - charakteristika
Vykonavateli managementu jsou lidé Management je disciplinou se širokým aplikačním záběrem Management lze aplikovat na různých organizačních úrovních Posláním managerské činnosti je dosažení úspěšnosti – prosperity Management tvoří podstatnou část poznatků, které jsou pro úspěšné podnikání nezbytné

11 Management Úspěšně řídit znamená: Znát (kvalifikace) (kompetence)
Mít pravomoc (hierarchie) Chtít (motivace) Stačit (aktualizace poznatků)

12 Management Metody a techniky v řízení:
Metoda je promyšlený postup činnosti k dosažení cíle Metody organizačního výzkumu Metody kybernetického přístupu metoda černé schránky, analogií, modelování Metody organizačního přístupu analytické, normativní, syntetické, prognostické Metody sociálně psychologické statistické, monografické, typologické, experimentální, historické

13 Management Megatrendy v řízení Zvyšující se: komplexnost rychlost změn
složitost řízení tlak na výkonnost, úspěch a výsledky

14 Marketing prakticky neexistuje univerzální definice marketingu, kterou by používaly všechny subjekty spojené s touto koncepcí. V jádru jde ale o koncepci/filosofii, která vychází z potřeb trhu a je na něj také zaměřena. Jejím cílem je maximalizace zisků dosažené uspokojováním potřeb zákazníků.

15 Pojem marketing v současnosti
Podnikatelská filosofie, jejímž cílem je: - dostat správný výrobek - za správnou cenu - ve správném čase - na správné místo - díky správné podpoře prodeje - s cílem co nejvyššího uspokojení potřeb zákazníka

16 Marketing Naše definice:
Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků (statků) s ostatními. (Kotler Ph. – Marketing management, Victoria publishing, Praha 1995)

17 Další definice marketingu
Způsob vyhledávání zákazníků pro určitý druh zboží nebo služeb Přizpůsobování již existujícího zboží přáním zákazníků Přímé ovlivňování výroby nového zboží podle poptávky zákazníků

18 Základní pojmy marketingu
Potřeby, požadavky, poptávka, zákazník Výrobky – zboží, služby Hodnota – cena uspokojení Směna – transakce Trhy

19 Marketingové řízení Proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet směny které uspokojují jednotlivce i organizace. Zahrnuje Analýzu, Plánování, Realizaci a Kontrolu

20 Marketing Hlavní účastníci a síly na trhu Dodavatelé Odběratelé
Konkurenti Marketingoví zprostředkovatelé TRH konečného uživatele (koneční uživatelé)

21 Systémový přístup k procesu řízení
Systém je ,obecně v rámci organizace, definován jako množina vzájemně provázaných prvků (organizačních jednotek), tvořící celistvý celek, jehož chování je vymezeno průběhem vazeb mezi těmito prvky. "Systémem rozumíme soubor prvků, organicky spojených navzájem i s vnějším prostředím takovými interakcemi, které vytvářejí vlastnosti systému, umožňující plnit účelové funkce a cílovou funkci."

22 Systémový přístup k procesu řízení
V mnoha případech organizační praxe se ukazuje být výhodné posuzovat organizaci jako systém a souvislosti jejího chování vyšetřovat prostřednictvím řešení systémové úlohy.

23 Systémový přístup k procesu řízení
Definovat systém na reálném objektu pak znamená charakterizovat: soubor prvků, soubor interakcí, soubor vlastností a parametrů, soubor účelových funkcí, cílovou funkci. Z hlediska operačního pojetí definice systému rozlišujeme: strukturu systému, okolí systému, funkce systému, cíle systému, chování systému.

24 Systémový přístup k procesu řízení
Podnik můžeme ze systémového hlediska, zahrnujícího jak první, tak ekonomický pohled chápat jako: ekonomickou, organizační a sociální jednotku, která: zahrnuje určitý výrobní (provozní) obor nebo jeho část, resp. určitou činnost nebo soubor činností, má relativně uzavřený reprodukční proces, disponuje osobními a věcnými zdroji výroby (činnosti), uhrazuje náklady z výsledků podnikání tak, že realizuje zisk, má ze zákona vymezenou pravomoc a odpovědnost, má ekonomickou a převážně i právní subjektivitu.

25 Dekompozice organizačního systému
Základní dimenze: Cílový stav Je dán potřebami a podmínkami a úrovní prvků a vazeb Základní prvky Lidé, výrobní prostředky, smíšené prvky Vazby mezi jednotlivými prvky Hmotně-energetické, informační a smíšené

26 Dekompozice organizačního systému
Výrobně technický (činnostní) systém podniku realizuje základní funkci podniku - produkci výrobků nebo služeb pro uspokojování potřeb zákazníků a procesy rozvoje (rozšířené reprodukce) v naturální podobě, Ekonomický systém zajišťuje ekonomickou efektivnost procesů, odbyt výrobků nebo služeb, ekonomické vazby a zisk, Sociální systém se orientuje na uspokojování potřeb pracovníků (zaměstnanců) a z nich vyplývajících otázek spojenosti pracovníků apod.

27 Hierarchické uspořádání subsystémů
protože funkce v podniku neprobíhají izolovaně, ale ve vzájemné návaznosti a v určitém uspořádání, je nutné definovat podnik jako organizační systém. Můžeme také určit hierarchii subsystémů organizačního systému

28 Životní křivka podniku
Teorie životního cyklu se původně používala pro popis stavu vývoje výrobku na trhu ve vztahu objemu jeho prodejů v čase. Zahrnuje čtyři základní fáze: Konjunkturu - je charakteristická růstem HDP a celkovým zvyšováním životní úrovně obyvatelstva. Zpomalení růstu. Poptávka je postupně nasycena. Rostou neprodané zásoby. Recese a deprese. Celkový a dlouhodobý pokles objemu výroby a HDP. Oživení neboli konjunktura. Cyklus se opakuje.

29

30 Životní křivka podniku
Každá firma si během své existence projde několika stádii, která do značné míry determinují její organizační strukturu a celkový způsob fungování. Znázorníme-li je křivkou, potom po založení firmy křivka zpravidla strmě stoupá, růst se zpomaluje, poté následuje stabilizace a pokles.

31 Životní křivka podniku
Fáze životní křivky: Embryonická je charakterizována jednoduchou a centralizovanou organizační strukturu. Firmu vede sám majitel, který v ní činí téměř všechna rozhodnutí, ať už se jedná o strategické otázky anebo i o otázky zajištění běžného chodu firmy. Svoji moc majitel v roli manažera deleguje jen výjimečně. Firma má jen zřídka k dispozici vysoce a úzce kvalifikované odborníky a funguje jen na úzké části trhu. Všichni svým způsobem dělají všechno, což v dané situaci poměrně dobře funguje.  vše je ještě relativně jednoduché – rozhodování, administrativa i řízení společnosti. Tato fáze trvá obvykle prvních 10 let existence společnosti.

32 Životní křivka podniku
Fáze růstu Za fázi růstu se označuje okamžik, kdy firma roste (v tržbách) o více než 15% ročně. Tento růst si přitom na firmě začíná vynucovat složitější administrativní systém, pevné rozdělování úkolů a s tím související decentralizaci organizační struktury. Pokud majitel tyto indikátory ignoruje, buď tím firmu zadusí anebo zadusí sám sebe. Pokud majitel včas potřebu změny rozpozná, firma přechází postupně k funkcionální organizační struktuře. Vytváří si specializované útvary, z nichž každý má jasně přiděleny svá práva a povinnosti. S přechodem k funkcionální struktuře se pak majitel z každodenního rozhodování vytrácí ještě více a přenechává jej vedoucím oddělení. Sám se pak věnuje strategickému plánování a rozvoji firmy.

33 Životní křivka podniku
Fáze dozrávání meziroční růst zpomaluje pod úroveň 15%, ale firma ještě stále roste. V honbě za maximalizací efektivity a produktivity však přechází k některým ne zrovna šťastným rozhodnutím. Ta jsou reprezentována zejména opětovnou centralizací moci. Tu už k sobě sice nezhraňuje přímo sám majitel (který ostatně už ve firmě nemusí ani působit), ale jednotliví střední a vysocí manažeři. Organizační struktura se pak posouvá od funkcionální struktury k liniově-štábní a objevují se četné organizační řády a směrnice.

34 Životní křivka podniku
Fáze poklesu Ve fázi poklesu už tržby nerostou, ale klesají. Někdy jen pozvolna, což může být pro firmu ve svém důsledku nebezpečnější, někdy poměrně rychle (třeba, když se náhle dostaví finanční krize). Firma v této fázi v podstatě není schopna zjistit relevantní informace o konkurenci nebo požadavcích vlastních zákazníků, inovace se potlačují na minimum nebo úplně na nulu. Komunikace mezi jednotlivými stupni řízení i mezi jednotlivými útvary je minimální, protože se všichni bojí o práci a nechtějí přicházet se špatnými zprávami či informacemi o vlastním selhání.

35 Životní křivka podniku
Fáze oživení růst znovu nabývá hodnot vyšších než 15% ročně. Firma rozšiřuje portfolio svých výrobků a služeb, přechází opět na divizní organizační strukturu a postupně i v maticovou. Poučena z předchozího poklesu se firma zaměřuje také na diverzifikaci rizik potažmo svého produktového portfolia. Najímá také víc specialistů, čímž si chce zajistit dobrou výchozí pozici pro zavádění dalších inovací. Řízení se opět decentralizuje do jednotlivých divizí a i komunikace ve firmě se zlepšuje. Větší důraz je nyní kladen na reálnost reportovaných čísel a vrcholový management se věnuje opět strategické práci namísto slepé honbě za hodnotou některých klíčových ukazatelů.

36 Životní křivka podniku
S vývojem firmy v čase a prostoru většinou přicházejí krize. Ty jsou dány nutností neustále přizpůsobovat způsob řízení velikosti organizace. V průběhu růstu procházejí podniky jednotlivými stádii, která vyžadují různé přístupy k řízení. Nerespektování zásad řízení doporučených pro jednotlivá stadia růstu vede ke krizovému vývoji, podnik předčasně zaniká a neprochází celým cyklem životnosti.

37 Životní křivka podniku – model stádií
Model stádií umožňuje: určení vzorů, jak firmy rostou, problémů a úkolů v jednotlivých stádiích života firmy je užitečné pro podnikatele, aby si uvědomili pozitiva i negativa, která mají před sebou. odhalit příčiny problémů, kterým rostoucí firma čelí a moci se pokusit takto problémům předcházet. určit rysy, které odlišují firmy rostoucí od firem, které zůstávají na stejné pozici či upadají.

38 Procesní pojetí řízení
Na rozdíl od funkčního přístupu se nezaměřuje na výsledky, ale na příčiny. Předpokládá, že příčinou špatných výsledků jsou špatné procesy uvnitř organizace Ke zlepšení stavu je nutné přeprojektovat procesy k efektivnímu průběhu a eliminovat činnosti nepřinášející hodnotu zákazníkovi Předmětem zájmu jsou tedy hlavní podnikové procesy vytvářející přidanou hodnotu pro zákazníky.

39 Procesní pojetí řízení Příklad znázornění procesů platebních karet
3 2 Obchodník Klient (držitel karty) Autorizační středisko 1 4 11 12 Banka (obchodníka) Banka (vydavatel k.) 6 1 Clearingové centrum 5 7 8 Zúčtovací banka 9 10

40 Vztah prvků systému řízení
Dle systémového přístupu existují prvky (můžeme je také nazývat faktory či komponenty) a vazby mezi nimi. Pomocí těchto vazeb můžeme tedy popsat vztahy (model) jednotlivých prvků sytému řízení Pravděpodobně nejznámějším tímto modelem je koncept (reps. rámec či model) 7S od McKinseyho

41 Model 7S model v sobě zahrnuje 7 základních faktorů (aspektů), které vzájemně podmiňují, ovlivňují a rozhodují o tom, jak bude firemní strategie naplněna. především v harmonickém souladu mezi těmito faktory je nutné hledat klíčové faktory úspěchu každé firmy. Strategie – strategy Struktura – structure Spolupracovníci – staff Systémy řízení – systems Sdílené hodnoty – shared values Styl managerské práce – style Schopnosti - skills

42 Model komponentů organizace

43 Závěrečné shrnutí úvod do problematiky MaM
základní pojmy a definice v řízení systémový přístup k procesu řízení životní křivka podniku vztah prvků systému řízení procesní pojetí řízení Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353 MaM FAPPZ Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353."

Podobné prezentace


Reklamy Google