Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace „ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ VYPRACOVÁNO PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace „ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ VYPRACOVÁNO PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ."— Transkript prezentace:

1 Prezentace „ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ VYPRACOVÁNO PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Blansko Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ „Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. VYPRACOVAL: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno ZADAVATEL: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno

2 POPIS A CÍLE PROJEKTU Zadavatelem projektu je Jihomoravský kraj. Cíl projektu je „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je zefektivnit a rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování. Na základě realizace projektu budou zajištěny kvalitní, místně a typově dostupné služby respektující práva, zájmy a potřeby uživatelů a odpovídající potřebám územně správních obvodů. Analýza potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje byla realizována ve 21 obcích s rozšířenou působností na území Jihomoravského kraje. Výstupem je 21 samostatných výzkumných zpráv pro jednotlivé obce s rozšířenou působností, které mohou být využitelné pro jejich vlastní praxi a jedna závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj, která bude představovat jeden z podkladů pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 – 2014. AUGUR Consulting s.r.o je při realizaci tohoto výzkumného projektu vázán smlouvou o dílo a schválenou metodologií celého výzkumného šetření.

3 METODOLOGIE VÝZKUMU A CÍLOVÉ SKUPINY Metodologie výzkumu byla konzultována v rámci pracovní skupiny za účasti odborníků pověřených Jihomoravským krajem a společností AUGUR Consulting. Výzkum byl realizován na základě kombinace kvalitativních a kvantitativních metodologických postupů. Na základě dohody se zástupci ORP Blansko, kteří participují na procesu komunitního plánování sociálních služeb, byly vytipovány cílové skupiny vhodné pro dotazování. V rámci výzkumu byly ze strany zástupců ORP Blansko preferovány analýzy mezi zástupci následujících cílových skupin:  senioři,  osoby se zdravotním postižením,  děti, mládež do 26 let a rodina,  osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi.

4 ORGANIZACE SBĚRU DAT V dílčích případech bylo dotazování prováděno přímo pracovníky zařízení poskytující sociální služby. Tito tazatelé byli proškoleni, obdrželi písemnou instruktáž a podepsali protokol o proškolení. Vzhledem k tomu, že cílem dotazování nebylo hodnocení kvality služeb poskytovaných konkrétními poskytovateli, nemohlo docházet ke střetu zájmů a zkreslení výsledků šetření způsobeným proklamativními odpověďmi respondentů. V ORP Blansko proběhlo dotazování v následujících zařízeních: SENIOŘI  Dům pro seniory Černá Hora, se sídlem Zámecká 1, Černá Hora.Tazatel provedl dotazování seniorů v zařízení.  Dům s pečovatelskou službou, se sídlem Pod Javory 32, Blansko.Tazatel provedl dotazování seniorů v zařízení.  Dům s pečovatelskou službou, se sídlem 9. května 1, Blansko.Tazatel provedl dotazování seniorů v zařízení.  Pečovatelská služba Města Blanska, se sídlem náměstí Republiky 1, Blansko. Tazatel provedl dotazování seniorů v zařízení.  Charitní pečovatelská služba, Oblastní Charita Blansko, se sídlem Sadová 2, Blansko. Tazatel provedl dotazování seniorů v zařízení.  Pečovatelská služba města Adamov, Komenského 1, Adamov. Tazatelka provedla dotazování mezi uživateli pečovatelské služby.  Pečovatelská služba Městys Jedovnice, se sídlem Havlíčkovo náměstí 71, Jedovnice. Tazatelka provedla dotazování seniorů.  Senior centrum Blansko, se sídlem Pod Sanatorkou 2363/3, Blansko. Pečovatelkou centra byli vytipováni senioři, se kterými tazatel AUGUR Consulting provedl dotazování.

5 ORGANIZACE SBĚRU DAT OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  Asociace rodičů a přátel dětí se zdravotním postižením v ČR – Klub Blansko. Dotazování bylo provedeno tazatelkou společnosti AUGUR Consulting u příležitosti setkání rodičů v K-klubu v Rájci-Jestřebí.  Hnutí humanitární pomoci, Domov OLGA, Chráněné bydlení - centrum VELAN, se sídlem L. Janáčka 15, Blansko. S pracovníkem zařízení byla dohodnuta skupinová diskuse, které se zúčastnili rodinní příslušníci klientů domova.  Skupina "vozíčkářů" žijící ve městě Blansko. Focus group byl uskutečněn na MěÚ Blansko. Respondenty oslovila a na skupinovou diskusi pozvala koordinátorka KPSS.  SONS ČR, oblastní pobočka Blansko, se sídlem K. J. Mašky 2, Blansko. S pracovnicí SONS byla dohodnuta skupinová diskuse, které se zúčastnili uživatelé a členové SONS Blansko.  Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., se sídlem náměstí Republiky 1, Blansko. Po dohodě s koordinátorkou KPSS Blansko uskutečnila dotazování pracovnice svazu.

6 ORGANIZACE SBĚRU DAT OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V KRIZI  Noclehárna pro muže Blansko, se sídlem Luční 10, Blansko. Rozhovory byly předem domluveny s vedoucím noclehárny, dotazování provedl tazatel společnosti AUGUR Consulting.  Skupina sociálně slabých občanů pobírající dávky v hmotné nouzi. Rozhovory byly uskutečněny u příležitosti vyplácení dávek v hmotné nouzi a na MěÚ Blansko.  Sdružení Podané ruce - Víceúčelová drogová služba na Blanensku, se sídlem Fugnerova 1, Blansko. Rozhovory byly provedeny pracovníkem Sdružení podané ruce. DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINA  Azylový dům Blansko, se sídlem Sladkovského 2b, Blansko. Rozhovory byly po předchozí domluvě s vedoucí centra provedeny tazateli AUGUR Consulting.  Lávka - Azylový dům pro matky s dětmi, se sídlem Petrovice 134. Rozhovory byly po předchozí domluvě s vedoucí centra provedeny tazateli AUGUR Consulting.  Centrum "PRO„ Blansko, Klub Ratolest, se sídlem Sladkovského 1860/2b, Blansko. S pracovnicí centra "PRO" byla dohodnuta skupinová diskuse, které se zúčastnily uživatelky mateřského centra.  Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC, se sídlem Sadová 2, Blansko. Rozhovory byly prováděny mezi klienty klubu po dobu dvou dní. Rozhovory provedly tazatelky AUGUR Consulting. Celkem bylo v ORP Blansko do zjišťování zahrnuto 159 respondentů, byly realizovány čtyři skupinové diskuze.

7 CÍLOVÁ SKUPINA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Skupinové diskuse se zúčastnilo 12 osob ze zrakovým postižením, kteří využívají služeb SONS v Blansku. Za problém považují nevidomí a slabozrací:  Bariéry – reklamy „áčka“, vystavené zboží na chodnících, neoznačené první a poslední schody na veřejných prostranstvích např. na náměstí, k lékařům, na úřady apod. Problémová místa jsou křižovatky, přechod u banky apod.  Doprava – chybí informace, ocenili by ozvučenou hromadnou dopravu, hlásící číslo linky a jména zastávek.  Volný čas – ocenili by knihovnu pro nevidomé a více průvodců (asistentů).  Nevidomí velice těžce nachází pracovní místo. I když je vzdělání a rekvalifikační kurzy dostupné, není u některých nevidomých motivace se vzdělávat.  Velký význam při zprostředkování informací o službách a pomoci přisuzují středisku SONS.  Obava z zkrácení financování SONS a omezení služeb, které jsou pro postižené nenahraditelné např. průvodcovská služba, předčitatelská služba, rekondice apod.  Nedostatek financí na kompenzační pomůcky (musí si je hradit sami nebo doplácet, ale bez nich nemohou kvalitně žít např. mluvící hodinky, pomůcka k rozeznávání hodnoty bankovek apod.).

8 CÍLOVÁ SKUPINA OSOB S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Skupinové diskuse se zúčastnilo šest respondentů – rodinných příslušníků osob s mentálním a kombinovaným postižením využívající služeb denního stacionáře Domov OLGA a chráněného bydlení Centra VELAN. Jako problémy byly identifikovány:  Potřeba služby doprovodu na úřady a k lékařům, služby sociálně-právního charakteru, osobní asistence.  Potřeba zřízení rehabilitace v denním stacionáři OLGA.  Potřeba zřízení odlehčovací služby, která by byla finančně dostupná a flexibilní.  Problém následné péče o postižené osoby.  Nedostatek informací ohledně dostupných služeb, kompenzačních pomůcek a možnosti bydlení pro postižené osoby. Informace čerpají zprostředkovaně nebo si je dohledávají sami.  Pravidelné přezkoušení zdravotního stavu považují za zbytečné (stav je u většiny neměnný).

9 CÍLOVÁ SKUPINA OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM Skupinové diskuse se zúčastnilo 5 respondentů (4 osoby na vozíčku, 1 rodinný pečovatel). A formou dotazníku bylo dotazováno 10 respondentů ze Svazu tělesně postižených.  Informovanost – např. neví jak získat konkrétní kompenzační pomůcky. Jsou odkázaní na vlastní iniciativu, internet a známé. Schází jednotící prvek při přenosu informací (roztříštěnost informací).  Absentují odlehčovací služby a poradenské služby.  Nedostupnost kompenzačních pomůcek, dlouhé čekací doby na invalidní vozíky apod.  Nedostatečná propojenost služeb např. rehabilitace závisí na pojišťovnách.  Nedostupnost služeb – finančně i geograficky (především v menších obcích).  Bariéry – např. obrubníky u přechodů, schody a vstupy do budov bez bezbariérových úprav. Respondenti zmínili také nedostatek funkčních bezbariérových toalet ve městě apod.  Někteří by ocenili rekvalifikační kurzy a chráněná pracovní místa pro zdravotně postižené.

10 CÍLOVÁ SKUPINA OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM Individuální rozhovory byly provedeny s pěti matkami pečujícími o postižené dítě z Asociace rodičů přátel a zdravotně postižených dětí v ČR – Rájec Jestřebí.  Potřeba flexibilní služby osobní asistence, která by fungovala i v noci a v nepracovní dny.  Absentují odlehčovací služby a poradenské služby.  Služby jsou nedostupné finančně i geograficky (především v menších obcích).  V dílčích případech měly výhrady k „profesionalitě pracovníků“ stacionářů, asistence apod.

11 CÍLOVÁ SKUPINA SENIORŮ Dotazování cílové skupiny seniorů proběhlo formou dotazníkového šetření. Dotazováno bylo celkem 76 respondentů (45 uživatelů sociální služby, 1 osoba pečující o seniora, 15 seniorů společně s jejich pečovateli). Celkem 33 respondentů je přihlášeno k trvalému pobytu v Blansku, 8 v Jedovnicích, 5 v Adamově, 5 v Rájci-Jestřebí a v jiných obcích dalších 9 respondentů.

12 CÍLOVÁ SKUPINA SENIORŮ

13

14

15

16

17 CÍLOVÁ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINA MLÁDEŽ DO 26 LET Polostandardizované rozhovory byly provedeny s 20 respondenty navštěvující Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC.  Klub je jediným místem v Blansku a okolí podobného typu kam mohou mladí lidé docházet. Absentuje další místo, kde by mládež mohla trávit aktivně volný čas.  Respondenti, kteří většinou pochází ze sociálně slabých nebo neúplných rodin, řeší své problémy často s pracovníky klubu.  Respondenti by ocenili prodloužení otvírací doby klubu do 21 hodin (především v pátek).

18 CÍLOVÁ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINA MATKY V AZYLOVÝCH DOMECH Polostandardizované rozhovory byly provedeny s 5 ženami žijícími v azylovém domě v Blansku a 4 ženami žijícími v azylovém domě Lávka v Petrovicích. Byly identifikovány následující potřeby:  Postrádají sociální bydlení nebo levnější ubytování.  Problémy s pracovním uplatněním. S tím souvisí finanční problémy.  Postrádají bezplatnou právní poradnu.

19 CÍLOVÁ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINA MATKY VYUŽÍVAJÍCÍ RODINNÉ CENTRUM Skupinové diskuse se zúčastnilo 9 maminek, které využívají služeb Klubu Ratolest v Centru „PRO“ v Blansku. Byly identifikovány následující potřeby:  Bariéry ve městě – schody bez ramp a nájezdů.  Nedostatečná kapacita parkovacích míst (např. u lékařů apod.).  Nedostatečná kapacita městské hromadné dopravy.  Málo volně přístupných kvalitních a bezpečných hřišť a míst pro děti (především v centrální části města), nekuřácké kavárny s dětským koutkem.  Nedostatečná kapacita míst ve školních družinách.

20 CÍLOVÁ SKUPINA OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OSOBY POBÍRAJÍCÍ DÁVKY V HMOTNÉ NOUZI A OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Polostandardizované rozhovory byly provedeny s 10 respondenty u příležitosti výplaty sociální dávky v hmotné nouzi při MěÚ Blansko a se 4 osobami bez přístřeší v Noclahárně pro muže Blansko.  Devět z deseti dotázaných mužů využívají Noclehárnu v Blansku. Měla by být zřízena také podobná služba i pro ženy.  Uvádějí, že je v Blansku nedostatek sociálně a ekonomicky dostupného bydlení.  Absentuje nabídka dobře placené práce. Existují však bariéry, které souvisí s možnosti přístupu na trh práce (vyšší věk, zdravotní omezení, výkon trestu, absence zázemí, zadluženost apod.).  Části respondentů schází informace, které by umožnily respondentům řešit stávající stav. OSOBY OHROŽENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTAK Rozhovor byl veden se dvěma muži, klienty Sdružení Podané ruce.  Respondenti se se všemi problémy obrací na pracovníky Sdružení Podané ruce.  V zařízení využívají všechny služby.  Absentuje nabídka práce.  Ze závislosti se léčit nechtějí.

21 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Marián Svoboda ředitel AUGUR Consulting AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno tel.:+420 543 242 595 fax: +420 543 234 325 augur@augur-consulting.cz www.augur-consulting.cz


Stáhnout ppt "Prezentace „ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ VYPRACOVÁNO PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google