Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Plán udržitelné městské mobility: hlavní předpoklady a komponenty Jaroslav Martinek, CDV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Plán udržitelné městské mobility: hlavní předpoklady a komponenty Jaroslav Martinek, CDV."— Transkript prezentace:

1 1 Plán udržitelné městské mobility: hlavní předpoklady a komponenty Jaroslav Martinek, CDV

2 2 Patrtneři: Uherské Hradiště Pardubice Žilina Prešov Tczew Gdaňsk Dresden Leipzig Transport Research Center – CDV Brno, v.v.i. (CZ) Technische Universität Dresden – TUD (D) Transport Research Institute – VÚD Žilina (SK) Pomeranian Association Common Europe – PSWE (PL) Projekt Central MeetBike

3 3 Dopravní politika EU Bílá kniha Evropské dopravní politiky 2001 (revize 2005- 2006) Zelená kniha městské dopravy 2007 Akční plán městské mobility 2009 Bílé knihy Komise jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. V některých případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem.

4 4 Dopravní politika EU Akční plán pro mobilitu ve městech (EP, EK 2009) Návrh krátko- a střednědobých akcí, zaměřených na specifické otázky městské mobility. EK nabízí dobrovolné partnerství místním, regionálním a národním úřadům při spolupráci ve vybraných oblastech společného zájmu … princip subsidiarity (městská mobilita v pravomoci města/regionu)

5 5 Akční plán městské mobility [COM(2009) 490] Na základě výsledků konzultačního procesu Zelené knihy byl přijat Evropskou komisí 30. Září 2009 Akční plán městské mobility: Akce 1: Urychlení vytvoření plánů udržitelné městské mobility Akce 2: Udržitelná městská mobilita a regionální politika Akce 3: Doprava pro zdravé městské prostředí Akce 4: Platforma o právech cestujících v městské veřejné dopravě Akce 5: Zlepšení dostupnosti pro osoby se sníženou mobilitou Akce 6: Zlepšení informací o cestování Akce 7: Přístupnost zelených zón Akce 8: Kampaně zaměřené na dopravní chování v rámci udržitelné mobility Akce 9: Úsporná jízda jako součást výchovy řidičů Akce 10: Výzkumné a demonstrační projekty pro vozidla s nižními a nulovými emisemi

6 6 Akční plán městské mobility [COM(2009) 490] Akce 11: Internetový průvodce čistými a energeticky efektivními vozidly Akce 12: Studie o urbanistických aspektech vnitřního souladu externích nákladů Akce 13: Výměna informací o ocenění urbanistických schémat Akce 14: Optimalizování zdrojů financování Akce 15: Analýza potřeb pro financování v budoucnosti Akce 16: Zlepšení dat a statistik Akce 17: Ustanovení observatoře městské mobility Akce 18: Přispění k mezinárodnímu dialogu a výměně informací Akce 19: Nákladní doprava ve městech Akce 20: Inteligentní dopravní systémy (IST) pro mobilitu ve městech

7 7 Bílá kniha z roku 2011 Plán jednotného evropského dopravního prostoru Konkurenceschopný a energeticky efektivní dopravním systém Vize – strategie – iniciativy 2.2 Podpora více udržitelného dopravního chování 27. Podpora/zvyšování povědomí o alternativách k IAD (méně jezdit automobilem, pěší a cyklo doprava, car-sharing, park and ride atd.) 2.3 Integrovaná městská mobilita 31. Městské plány mobility – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan)

8 8 SUMP – Sustainable urban mobility plan Zdroj: www.mobilityplans.eu

9 9 Nepřetržitý SUMP- plánovací proces (prvky a aktivity) Zdroj: www.mobilityplans.eu Charakteristiky: Nepřetržitý proces Jasné cíle Řízení poptávky po dopravě Používání scénářů Vyhodnocení a kontrola (management kvality) Integrovaná tvrdá a měkká opatření Reálné ceny pro uživatele Zapojení a účast široké veřejnosti

10 10 Dresden 2025plus – sustatinable urban mobility plan (SUMP) - historie Příklad Drážďan SUMP Drážďany 2025+ - Nový strategický most

11 11 Pozadí vzniku SUMP Vývoj národní i evropské legislativy Kvalita života ve městech je úměrná dopravě (znečištění vzduchu, hluk, riziko nehod) Demografické změny v západní Evropě – počet obyvatel klesá, stárneme Potřeby investic k udržení současného stavu povedou ke změně stávajícího způsobu financování dopravní infrastruktury Budoucnost dopravy je závislá na jiných oblastech: globalizace, ekonomický rozvoj, cena ropy …

12 12 Aspekty integrace v plánování Integrované dopravní plánování Sektorální integrace: Dopravní plánování Prostorové plánování Plánování v oblasti životního prostředí Sociální plánování Ekonomické plánování Modální integrace Všechny obory dopravy Integrace v čase Plánování jako kontinuální proces zahrnující údržbu Horizontální integrace Okolní administrativní celky Vertikální integrace: Vrcholové a sekundární úrovně plánování Účast všech zainteresovaných osob: Zabývající se potřebami všech zúčastněných osob Integrální zabývání se mobilitou : Integrace všech důvodů cest a kauzálních vztahů cest Holistické akční plány: Integrace různých typů opatření, ne pouze zaměření na infrastrukturu According Beckmann (1999): Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung – Potenziale zur Verbesserung der Wirksamkeit verkehrsplanerischer Maßnahmen

13 13 AKTUALIZOVANÁ CYKLOSTRATEGIE

14 14 AKTUALIZOVANÁ CYKLOSTRATEGIE Nový portál http://www.cyklodoprava.cz Web je platformou pro odborné informace a dění v oblasti cyklistiky. Je určen především odborníkům, ale i cyklistické veřejnosti.

15 15 Plány udržitelné městské mobility v Evropě V Evropě se používá stále častěji termín Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP, což by se také dalo volně přeložit jako „plánování pro lidi“. Plán pro městskou aglomeraci, která vychází z dopravní politiky města a územního plánu. Jeho cíle pokrývají oblasti jak dopravní, tak environmentální a ekonomické a sociální.

16 16 Plánování udržitelné městské mobility „If you plan for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan for people and places, you get people and places.“ Fred Kent, Project for Public Spaces

17 17 Plány udržitelné městské mobility Evropské politiky podporují jejich zavádění Princip subsidiarity (vlivy: podmínky, legislativa, praxe v plánování ČS) Není jednotná metodika, obecné principy a příklady z EU Některé země v tomto směru pokročilé: Francie, Velká Británie, Německo, Skandinávie, jiné země se s tímto konceptem seznamují a hledají cesty k jejich uplatnění.

18 18 Plány udržitelné městské mobility - principy na integraci (všechny druhy dopravy, dopravní, územní i environmentální plánování atd., doprava v pohybu i klidu) na participaci (zapojení všech dotčených stran při přípravě i realizaci SUMP), projednání se všemi aktéry (dopravci, občané, podniky) pravidelně monitoruje plnění navržených opatření hodnotí realizaci a dopad svých opatření, projektů na celé město a okolí

19 19 Princip integrace Politiky a strategie (doprava, ÚP, ŽP, sociální atd.) Partnerství klíčových aktérů, vč. veřejnosti Územní integrace – specifický perimetr, sítě, funkce Vertikálně – plánování a realizace (kraj-město) Multi-modalita – nabídka pro různé druhy dopravy i jejich kombinace Úroveň opatření (např. 8 kategorií CIVITAS)

20 20 Přínosy integrace SUMP bude efektivnější, synergie opatření Zvyšuje přijetí SUMPu veřejností, odpověď na potřeby uživatelů, společné projednání Dotváří partnerství v rámci regionu, v daném městě Může usnadnit přístup k externímu zdrojům financování (odpověď na cíle dotačních programů) Přínos pro nabídku služeb (PPP)

21 21 Předpoklady pro úspěšnou přípravu Vůle města řešit svoji dopravní situaci udržitelně – centrální partner Ochota „vyjít“ za hranice města a hledat společná řešení Ochota ke změně Snaha o komunikaci napříč sektory (odbory úřadu, různé organizace, veřejný - soukromý sektor) Dostupnost expertízy Dobrý plán projednání (tematické skupiny, uživatelé-zástupci města)

22 22 Identifikace partnerů Primární partneři: koho se nakonec dotknou – pozitivně nebo negativně – nová opatření v oblasti dopravy? (například občané obecně, různé sociální skupiny nebo profese, městské části, obchodníci, organizace ….)

23 23 Identifikace partnerů Klíčoví aktéři: politická odpovědnost (starostové, radní, další úrovně správy) finanční prostředky (veřejné a soukromé fondy) pravomoc (podle pole působnosti, území) znalosti a expertízu (veřejná správa, univerzity, soukromý sektor…) – v dopravě a souvisejících oblastech působnosti (využití území, životní prostředí, vzdělání, zdraví, cestovní ruch, …).

24 24 Identifikace partnerů Zprostředkovatelé: kdo realizuje dopravní politiku (veřejná doprava a provozovatelé infrastruktury, veřejná správa, policie kdo provádí velké dopravní aktivity (nákladní dopravci, přístavy, letiště atd. kdo reprezentuje zájmové skupiny (asociace, komory, družstva, sítě) kdo informuje a podává zprávy o dopravě (úřady, provozovatelé, místní média…)

25 25 Výzvy při přípravě SUMP přesvědčit okolí, že příprava stojí zato příliš mnoho cílů dobrá rovnováha mezi cíli a výstupy existence dat (náklady a proces sběru) zavedení nových postupů, procesní hodnocení finanční…

26 26

27 27 Kroky v přípravě SUMPu Vize města - za 20 let (strategie rozvoje města) vytvořte řídící komisi SUMPu analyzujte situaci v oblasti mobility připravte sadu řešení současného stavu a scénáře stanovte akční priority a měřitelné cíle vyberte scénář a opatření pro realizaci do 5 let analyzujte potřeby (studie proveditelnosti, finance) dohodněte pracovní plán a strukturu řízení

28 28 Kroky v přípravě SUMPu připravte akční plán, odpovědnosti, harmonogram (5 leté období) a odhad rozpočtu zajistěte realizaci plánu sledujte výsledky a upravujte aktivity

29 29 Fáze přípravy a realizace Vize Analýza stavu Sada řešení a scénáře Stanovení priorit a měřitelných cílů Analyzujte potřeby pro prioritní akce Výběr scénáře a akcí na 5 let

30 30 Fáze přípravy a realizace Pracovní plán Návrh akčního plánu Zajistěte schválení akčního plánu Vyčlenění rozpočtu na 1-5 let Realizace prvních aktivit, monitorování a hodnocení Aktualizace SUMPu (po 5 letech)

31 31 Časová náročnost Proces plánování + okamžitá opatření 1-5 let Implementace opatření 3-10 let Revize SUMPu každých 5 let (ideál:2 roky)

32 32 Prvky analýzy Stávající schválené sektorové politiky – cíle Zpracované dokumenty a strategie (dopravní generel atd.) Data, která jsou k dispozici (dopravní model, průzkum mobility – dělba přepravní práce, demografická data, zaměstnanost, vybudovaná infrastruktura, vytíženost MHD, nehodovost, územní plánování apod.) Již sledované indikátory (doprava, udržitelnost, územní plánování, životní prostředí) Dotčení partneři Finanční možnosti v rámci rozpočtu města, další fondy

33 33 Příprava scénářů Návrh 3 scénářů – pro 5letý horizont, 10 letý, 20 letý nulový - co se stane, když opatření ze SUMPu realizována nebudou (z finančních nebo jiných důvodů – důsledky na dopravní situaci, ŽP apod.), minimální - co se stane, když bude realizována minimální varianta? (např. kompletace cyklistické sítě a zlepšení nabídky MHD). ideální - co se stane, když se podaří realizovat všechna prioritní opatření – např. celý balíček opatření v 5letém akčním plánu (synergie efektů)

34 34 Příklady cílů PDU Zlepšení bezpečnosti na silnicích a bezpečnosti všech účastníků provozu mimo jiné prostřednictvím adekvátního přerozdělení dop. prostoru a zavedení sledování bezpečnosti alespoň chodců a cyklistů. Snížení automobilového provozu. Rozvoj veřejné dopravy a dalších forem méně znečišťující udržitelné dopravy, zejména chůze a jízdy na kole.

35 35 Příklady cílů PDU Koordinace dop. infrastruktury s vyšším celkem a poskytování lepších informací o provozu. Organizace a regulace parkování na veřejných místech, včetně záchytných parkovišť, parkování rezidentů a dočasného parkování nákladních aut. Řízení a regulace nákladní dopravy (včetně racionalizace) a multimodální doprava. Podpora plánů mobility (firmy i státní správa) preferujících používání veřejné dopravy, nemotorové a sdílení vozidel

36 36 Chytré cíle splňují Konkrétnost – přesně popsané, kvantitativní anebo kvalitativní, které jsou srozumitelné pro všechny partnery. Měřitelnost – současná situace byla změřena a je známa. Prostředky k měření objevujících se změn (kvalitativních a kvantitativních) jsou rovněž přiděleny. Dosažitelnost – vycházejí z dostupných technických, provozních a finančních možností a uzavřených partnerských dohod/závazků.

37 37 Chytré cíle splňují Reálnost – založené na rizicích, která jsou známa a řízena, stejně jako i na prostředcích. Časová provázanost – jasně jsou definována klíčová data pro dosažení cíle. Akční plán SUMP

38 38 Návrh oblastí opatření Čistá vozidla a paliva Management městské nákladní dopravy Parkování, omezování vjezdu a environmentální zóny Management dopravy a provozu Agentury pro oblast mobility, marketing mobility, integrovaná cenotvorba, podpora a informovanost ve veřejné dopravě (centra mobility apod.)

39 39 Návrh oblastí opatření Zlepšování veřejné dopravy (infrastruktura a služby) Car sharing (sdílení automobilů – používání jednoho automobilu v různou dobu více osobami) Carpooling (společné cesty automobilem) Politiky a opatření na podporu cyklistiky Politiky a opatření ve prospěch pěší dopravy 7% navýšení podílu MHD do 2020

40 40 Akční plán SUMPu Akce – Finance – Realizátor – Partneři – Období – Měřitelné výstupy Zabezpečit, aby opatření SUMPu získala prioritu a bylo je možné realizovat. Zajistit účinné a efektivní přidělení zdrojů (lidských, znalostních, finančních). Při implementaci zajistit těsnou koordinaci s partnery.

41 41 Akční plán SUMPu – financování (5 let a více) Finance: z příjmů: jízdenky, parkovné, zpoplatnění vjezdu do centra města, zpoplatnění zatížených komunikací, reklamy; soukromý sektor, developeři, průmysl; zapojení sponzorů (marketingová strategie); místní rozpočty: různé instituce a politické domény; státní dotace (případně regionální prostředky); dotace Evropské unie.

42 42 Program Central Europe – jedn á se o program Evropsk é unie, který posiluje spolupr á ci mezi st á ty středn í Evropy za ú čelem podpory inovac í, zlep š en í dostupnosti, životn í ho prostřed í, zvý š en í konkurenceschopnosti a atraktivity středoevropských měst a regionů. Program je financov á n z Evropských region á ln í ch rozvojových fondů a prob í h á v letech 2007 až 2013. www.central2013.eu Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizov á n prostřednictv í m programu Central Europe, který je spolufinancov á n ERDF. Projekt Central MeetBike je společným d í lem polsko-česko-slovensko-německ é ho partnerstv í. Zku š enosti z německých měst maj í být aplikov á ny v partnerských st á tech a jejich vybraných pilotn í ch městech. Za Českou republiku se projektu ú častn í Centrum dopravn í ho výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uhersk é Hradi š tě, za Slovensko Výzkumný ú stav dopravn í v Žilině a města Žilina a Pre š ov, za Polsko neziskov á organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technick á universita v Dr á žďanech a města Lipsko a Dr á ždany. Děkuji za vaši pozornost Ing. Jaroslav MARTINEK Jaroslav.Martinek@cdv.cz tel. (+420) 602 503 617


Stáhnout ppt "1 Plán udržitelné městské mobility: hlavní předpoklady a komponenty Jaroslav Martinek, CDV."

Podobné prezentace


Reklamy Google